Колеж по туризъм

Печат

Колежът по туризъм в Бургас е основно звено в структурата на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Открит е на 01.10.1967 г. Мисията на Колежа е подготовка на специалисти за туристическия бранш в ОКС “Професионален бакалавър”.

В Колежа по туризъм се осъществява учебнопреподавателска и научноизследователска дейност. Oбучението от учебната 2019-2020 г.се извършва в три специалности:
• “Организация и управление на хотел и ресторант” – редовно обучение- учебен план и задочно обучение - учебен план; квалификационна характеристика
• “Управление на туроператорската и турагентската дейност” – редовно обучение -  учебен план; квалификационна характеристика
• “Организация и управление на туристическото обслужване” – редовно обучение - учебен план; квалификационна характеристика

Въпросник за Държавен комплексен изпит - спец. ОУХР
Въпросник за Държавен комплексен изпит - спец. ОУТО

Стратегически план за развитие на Колеж по туризъм – Бургас за периода 2019 – 2023 г.

Наръчник по качеството на обучение в ПН 3.9. Туризъм, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ ФОН, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, за периода 2020 – 2024 г.
Приложения

Презентация

Срокът за обучението по специалностите в Колежа по туризъм е шест семестъра за редовно обучение и седем семестъра за задочно обучение.

Специалност “Организация и управление на хотел и ресторант” е утвърдена и апробирана и включва учебни дисциплини, формиращи фундаментална и професионална подготовка в областта на хотелиерството и ресторантъорството в туризма и много добра езикова подготовка. Завършилите придобиват знания, в резултат на което могат да се реализират като:
• Мениджъри в хотели и ресторанти от всички категории;
• Функционални специалисти в хотелиерството и ресторантьорството;
• Фронт офис мениджъри.

Специалност „Управление на туроператорската и турагентската дейност“ е нова специалност в Колежа по туризъм, разкрита от учебната 2019-2020 г. Тя формира специализирани теоретични знания, практически умения и професионални компетенции у студентите по управление на туроператорската, турагенската и екскурзоводската дейности в туристическия бизнес и свързаната с тях организация на посредническата дейност в туризма. Целите на обучението са ориентирани към университетската подготовка на висококвалифицирани кадри за нуждите на туристическата практика в съвременните условия за развитие на туризма в България. Те са рационално насочени и конкретизирани към посредническия сектор в туризма – туроператорската и туристическата агентска и екскурзоводска дейности. Студентите получават отлична подготовка по два чужди езика. В обучението им е застъпена концепцията „Обучение чрез работа“, която включва интегрирано практическо обучение в реална работна среда.
Придобилите професионална квалификация дипломирани студенти се реализират като:
• Управители на туристически фирми и обекти;
• Туроператори и туристически агенти;
• Представители на туристически фирми;
• Организатори на посредническата дейност;
• Екскурзоводи в страната и чужбина;
• Аниматори в туризма.

Програмата за обучение на професионалните бакалаври по специалност „Организация и управление на туристическото обслужване” включва учебни дисциплини, формиращи фундаментална и професионална подготовка в областта на туризма, посредническите дейности, пътническия транспорт, както и солидни езикови знания. В резултат на придобитите знания, завършилите специалността могат да се реализират като:
• Функционални специалисти в посредническите дейности на туризма;
• Туроператори и туристически агенти;
• Представители на туристически фирми;
• Екскурзоводи в страната и в чужбина;
• Аниматори, обменители и др.

От учебната 2019-2020 г. се прекратява приемът по специалност „Организация и управление на туристическото обслужване”, като приетите в тази специалност студенти имат възможност да се дипломират по утвърдените за нея учебни планове.

Специализираща практика
Критерии и скала за оценка от работодатели за представянето на студентите от ПН 3.9 „Туризъм“ при провеждане на Специализираща практика
Заявление за провеждане на специализираща практика

Колежът по туризъм разполага със съвременна материална база, в която се осъществява теоретичното и практическо обучение на студентите. Тя включва учебен корпус, хотел „Парк”, ресторанt и кафе-сладкарница „Колежа”. В учебния корпус са разположени 39 учебни зали:

  • Лекционни зали - 3 броя:
  • Зали за семинарни занятия – 27 броя:
  • Специализирани учебни кабинети (11 броя) по: "Технология на кулинарната продукция", "Кетърингови системи", "Стокознание", "Барманство", "Сомелиерство", "Чуждоезиково обучение", "Информатика", "Екскурзоводство", "Етнография";
  • Конферентна зала;
  • Библиотека;
  • Спортна база;
  • Социално-битова база.

Правилници за провеждане на практическо обучение в специализираните кабинети в Колеж по туризъм

Академичният състав на Колежа по туризъм се състои от 14 преподаватели, разпределени, според научната специалност, в две катедри:
1. Катедра “Икономика и управление на туристическото обслужване”.
2. Катедра “Организация и технология на туристическото обслужване”.

 

На територията на Колежа е разположен и Департамент по езиково обучение, който осъществява чуждоезиковата подготовка на студентите по английски, немски, френски, руски, полски и чешки езици.

В Колежа се развива интензивна научно-изследователска дейност, резултатите от която се регистрират чрез обширна публикационна дейност на преподавателите и студентите и участие в български и международни научни конференции, в множество вътрешноуниверситетски, национални и международни проекти.

В процеса на своето развитие Колежът по туризъм участва в международни академични проекти, съвместно с университети във Великобритания, Русия, Украина, Турция, проекти по Програма “ФАР”, Пилотен международен проект по Програма “Леонардо да Винчи” и др.

Колежът по туризъм е носител на отличия: отличичие на Бургаската търговско-промишлена палата за 2017 г. за голям принос в развитието на туристическия бизнес, купи и грамоти от национални кулинарни конкурси, което доказва високото ниво на теоретичната и практическата подготовка на студентите и високите академични компетенции на преподавателския състав.

{gallery}kolejpoturizam{/gallery}

  

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:

Директор: Проф. д-р Братой Георгиев Копринаров
Тел.: (056) 716 911; 0885 680 051         
Факс: +359 56 813 761
E-mail: bgko52@abv.bg
Учебен отдел:
Т.Черкезова  -  (056) 703 989;  0886 680 053Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011