Катедра "Икономика и управление на туристическото обслужване"

Печат

Численият състав на щатните преподаватели в катедрата е 8 човека.

Състав на катедра “Икономика и управление на туристическото обслужване”
Ръководител катедра: Доц. д-р Милен Велчев Велев
Членове:
Проф. д-р Братой Георгиев Копринаров- директор на Колеж по туризъм
Проф. д.н. Диана Атанасова Радойнова
Доц. д-р Соня Йорданова Стефанова
Доц. д-р Захарий /Жеко/ Манолов Дечев
Гл. ас. д-р Елена Дамянова Клатева
Ас. Пролетина Костадинова Чора
Ас. Васил Драгомиров Георгиев

В своята история катедрата има натрупан богат опит и съществени постижения в образователната и в научната дейност. Академичният състав на катедрата е висококвалифициран и поддържа високи стандарти по отношение на създаваните научни и образователни продукти. Членовете на катедрата извършват активна научно-изследователска работа, членуват в различни научни организации, участват в национални и международни научни проекти, консултативни съвети, работни групи, в приложни и експертни дейности. Катедрата е с утвърдени традиции в обучението и подготовката на специалисти, експерти, мениджъри и изследователи в областта на туризма, които успешно се реализират в държавния сектор, структурите на частния бизнес, консултантски и изследователски организации и др.

Научните интереси на членовете на катедрата са свързани с изследването на актуални и обществено значими проблеми в областта на туризма и икономиката и с практическата ориентация и приложимост на получените резултати.

Мисията на академичния състав на катедра „Икономика и управление на туристическото обслужване“ е да подготвя успешни специалисти и експерти с висше образование, образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“, в сферата на туризма.

Визията се състои в поддържане и развитие на образователния и научноизследователския потенциал на катедра „Икономика и управление на туристическото обслужване“ за предлагане на качествени образователни дейности и услуги в професионално направление 3.9 Туризъм, търсени в България и в чужбина и с висок авторитет сред туристическия бизнес.

Основните стратегически цели за развитие на катедра „Икономика и управление на туристическото обслужване“ са в следните направления:
-Приемственост по отношение на досегашните добри практики в катедрата, при спазването на съществуващите вътрешно-университетски административни правила и нормативни документи;
-Непрекъснато повишаване на квалификацията на членовете на академичния състав на катедрата;
-Ускоряване развитието на научноизследователския потенциал на академичния състав в катедрата;
-Иновативност при реализацията на научни и образователни проекти;
-Повишаване качеството на образователната и научната дейност;
-Поддържане на силна връзка с практиката, бизнеса, браншовите организации, институциите, неправителствения сектор и всички заинтересовани страни в туристическата индустрия;
-Значително присъствие в общественото и научното пространство посредством участието в национални и международни научни форуми и събития, консултативни съвети, работни групи, провеждане на срещи и дискусии и др.

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
* Икономика на туризма
* Организация и управление на туристическото обслужване

Адрес, лица за контакти
Адрес: 8001 Бургас
          Парк „Езеро”
          Колеж по туризъм
          Ръководител катедра: доц. д-р Милен Велчев Велев

          0887 217 696

          e-mail: milen.velev@gmail.com , milen_velev@btu.bg

         Фейсбук страница:
         https://www.facebook.com/Колеж-по-туризъм-Бургас-112494563625979/

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011