Медицински колеж

Печат

Медицински колеж има 70 годишна образователна история и традиции в обучението на професионалисти по здравни грижи.Той се явява правоприемник на основаното през 1950 година Училище за медицински сестри.

Презентация
В Медицински колеж се осигурява базисна подготовка на професионалисти в областта на здравните грижи и услуги, успешно реализиращи се в публичния и частен сектор на здравната , фармацевтичната и медико-социалната мрежи.
Обучението се извършва съобразно международните, националните и вътрешноуниверситетските образователно-професионални стандарти.
Лицата, завършили Медицински колеж получават диплом за висше образование на образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” в професионално направление “Здравни грижи” с професионална квалификация по съответната специалност.

 

Обучаваните специалности са:

  • Рехабилитатор, регулирана специалност, образователно квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър”, акредитирана от НАОА. Срок на обучение 3 години /6 семестъра/.

учебен план, квалификационна характеристика
Обучението по тази специалност започва от учебната 1995/96 г.
Придобилите специалността получават знания и умения, да прилагат кинезитерапевтични методи и средства, апаратната физиотерапия –електролечение, светлолечение и балнеолечение при различни заболявания при деца и възрастни.
Реализация: Рехабилитаторите имат право да работят във всички здравни заведения - Медицински центрове, Диагностично-консултативни центрове, Многопрофилни и специализирани болници, в СПА и Уелнес центрове, фитнес центрове, социални заведения за деца с увреждания, центрове за красота. Ежегодно се приемат по 20 студенти след приемен изпит - тест по биология по специализиран конспект, или оценка от ДЗИ по биология за випуските завършили след 2008 година.

  • Помощник фармацевт, регулирана специалност ,образователно- квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър”, Срок на обучение 3 години /6 семестъра/.

    учебен план, квалификационна характеристика
Обучението по тази специалност започва от учебната 2002/2003 г. Изучават се дисциплини по медико-биологични науки, хуманитарно - социални науки, клинични науки, специализирани науки. Формират се знания, практически умения, мотивация, качества и способности за пълноценна професионална реализация.
Реализация: Осъществяват висококвалифицирани дейности в лекарствоснабдяването, лекарствопроизводството и лекарствообслужването на индивидите и социалните общности в рамките на своите компетентности (под контрола на магистър фармацевт или самостоятелно. Широки възможности за реализация в аптечна мрежа и във фармацевтичната индустрия.
В момента специалността е в процедура на акредитация от НАОА и няма прием на студенти.

 Структура на Медицински колеж:
* Общо събрание
* Съвет на колежа
* Директор и зам.-директор
* Катедри
* Учебен отдел
* Административно-помощно звено

Директор : Доц. д-р Антоанета Грозева д.м.
тел.: 0885680803, вътр. 553
e-mail:medcollege@uniburgas.bg
Зам.-директор : гл. ас. д-р Стефан Хърков
Вътр. тел.: 551
Тел.: 0888 680 076
e-mail: stefanharkov@uniburgas.bg
Инспектор УО: Александра Петрова
тел.: вътр. 554 ; 056 71 6708; 0885 680 106
aleks_p@uniburgas.bg
Технически изпълнител: Ванина Георгиева
e-mail: medkolej@btu.bg

В обучението са привлечени изтъкнати специалисти и научно-преподавателски кадри в национален и международен мащаб.

 

КАТЕДРА „ЗДРАВНИ И ФАРМАЦЕВТИЧНИ ГРИЖИ”
доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева – директор
проф. Румяна Георгиева Ташева
проф. Стефан Димитров Николов
проф. Илко Николаев Гетов
доц. Йордан Тодоров Гавраилов
доц. Симеон Александров Рибагин – ръководител катедра
доц. Светла Михайлова Шопова
доц. Любина Рачева Тодорова
гл.ас.д-р Стефан Ванев Хърков - зам. директор
гл.ас.д-р Гергана Ангелова Ангелова- Попова
гл. ас. д-р Ваня Михова Пепеляшева
ас. Златина Стоянова Стоянова-Борисова
ас. Роман Николаевич Корниенко
ас. Стоимен Йорданов Гечев
преп. Тодор Ангелов Ташев
преп. Валентин Дойчинов Вълчев
преп. Пейо Кирчев Събев
преп. Цветана Йорданова Томова
преп. Светла Христова Стойкова

 Медицински колеж разполага с необходимите за обучението учебна и учебнопрактическа бази на територията на града, региона и страната и подходяща информационна база за обучение и изследователска дейност на студентите и преподавателите в съответствие със спецификата на обучаваните специалности.

Научно-изследователската и научно-приложната дейност на преподавателите и студентите, съвместно с институции, организации и сдружения, потребители на кадри, пациенти, е насочена към обогатяване на здравната и социална практика с теоретико-практически разработки и инструментариум в следните приоритетни научни и научно - приложни области:

- иновации и качество на медицинското образование;

- промоция на здравето;

- медико-социална превенция и рехабилитация на водещите социално-значими болести;

- обществено здравеопазване.

Медицински колеж осъществява образователно и научно сътрудничество със сродни институции в национален и международен мащаб, както и програма “Еразмус”.

Адрес за кореспонденция:
Медицински колеж при Университет "Проф. д-р Ас. Златаров" Бургас
бул. “Ст. Стамболов” 69
Телефон: 056 716708 / 0885 68 01 06
e-mail: medkolej@btu.bg

 

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011