Технически колеж

Печат

КРАТКА ИСТОРИЯ

С Постановление на МС № 24 от 20 май 1986 година в Бургас е създаден Техникум над средно образование по машиностроене и електротехника (ТНСО), интегриран с Висшия машинно-електротехнически институт (ВМЕИ) „В. И. Ленин” – София. Основните задачи на техникума са да подготвя кадри с полувисше образование, повишавайки квалификацията на кадрите със средно и средно-специално образование, както и да развива научно-изследователската и развойно-внедрителската дейност, съвместно с ВУЗ, с участието на студенти и преподаватели. Студентите се обучават по шест специалности: „Електрически машини и апарати”, „Електроника и микроелектроника”, „Двигатели с вътрешно горене”, „Технология и организация на автомобилния транспорт”, „Технология на машиностроенето и уредостроенето”, „Обработка на металите с пластична деформация”.

През 1989 г. с Постановление на МС № 52 от 9 ноември и в изпълнение на Заповед на Комитета за наука и висше образование от 28 ноември 1989 година, Техникумът над средно образование се преобразува в полувисш Институт по машиностроене и електротехника „Христо Смирненски”, като запазва интеграцията си с ВМЕИ “В. И. Ленин” – София.

С извършване на структурни преобразования в сферата на висшето образование с Постановление на МС № 16 от 27 януари 1997 година, Полувисшият институт по машиностроене и електротехника – Бургас беше преобразуван в колеж, с наименование “Технически колеж” – Бургас, който влиза в структурата на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Актуализирани са специалностите, по които се обучават студентите в Колежа.

 

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Техническят колеж разполага със специализирани кабинети, лаборатории, сервиз и стенд за диагностика на автомобили, компютърни зали, библиотека, както и с достъп до цялата материална база на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”. Студентите могат да ползват безжична интернет мрежа и да работа със съвременни програмни продукти.

 fh all

 

СПЕЦИАЛНОСТИ
В колежа се обучават студенти по шест специалности:
        - КОМПЮТЪРЕН ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН;
        - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА;
        - МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ;
        - ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ;
        - АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОНИКА;
        - РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА.

СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ
- срок за редовно обучение – 3 години;
- срок за задочно обучение – 3 години;
- завършилите студенти получават диплом за висше образование – образователно–квалификационна степен “професионален бакалавър”;
- осигурени са общежитие, възможност за получаване на стипендия и ползване на университетската спортна база, студентските столове и др.;
- работа със съвременни програмни продукти и засилено изучаване на английски език;
- студентите могат да участват в Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, като получат възможност да посетят и да обменят опит със студенти и преподаватели от изтъкнати европейски университети.
- възможност за продължаване на обучението в ОКС „Магистър” в същото професионално направление към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и други университети в страната.

АНОТАЦИИ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

Специалност "Компютърен индустриален дизайн" - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
Завършилите специалност КОМПЮТЪРЕН ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН, са подготвени да се реализират и работят в области: индустриалния, промишления, продуктов и инженерен дизайн. Индустриалният дизайн е съвкупност от приложно изкуство и приложна наука, чрез които естетичните, ергономичните, производствените и потребителските качества на изделията да бъдат подобрени, което от своя страна да доведе до по-голямо потребление и развитие в индустрията.

 fh all

Специалистите по „Компютърен индустриален дизайн” придобиват задълбочени научно-теоретични знания и практически опит, което определя дейността със следното предназначение: упражняване на проектантска, конструкторска и високотехнологична художествено-изпълнителска дейност в областта на индустриалния дизайн; проектиране на цялостен дизайн на изделия в области на промишлеността; владеене на целия набор от технически и художествени средства за проектиране и дизайн.
След завършването си, студентите ще могат да реализират дизайнерски и идейни решения на разнообразни изделия - да развиват търговската марка, да изготвят цялостно фирмено брандиране, формообразуване, ергономичност, ползваемост и маркетинг в областта на дизайна.

Специалност “Електротехника” - учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика

Специалност ЕЛЕКТРОТЕХНИКА е широкопрофилна. Студентите, получават квалификация за изпълнение на проектантска, конструкторска, производствено-технологична и организационно-управленска дейност. Обучението включва курсове в областта на електронните елементи, полупроводниковите прибори и интегрални схеми, микропроцесорната и компютърната техника, силовата, промишлената и медицинската електроника, работа и програмиране в Интернет.

 fh all

Завършилите специалност „Електротехника“, получават квалификация да работят във всички области, изискващи познания по силова електротехника и електроника, като технолози, енергетици, електромеханици, диспечери. Обучението включва курсове по фундаменталните дисциплини - математика, физика, информатика, инженерна графика, ел. измервания, промишлена електроника и др., специализирани технически дисциплини - ел. машини и апарати, проектиране, производство, ремонт и експлоатация на ел. машини и апарати, ел. домакински уреди, както и курс по управление и проучване на малка фирма.

Специалност “Машиностроене и уредостроене” - учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Специалност МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ е в списък на професионалните направления и защитените специалности на Министерството на образованието и науката, което предлага на студентите редица допълнителни предимства.

 fh all

Завършилите тази специалност са подготвени да решават успешно проекто-конструкторски, производствено-технически и организационно-управленчески задачи от всички области на промишлеността. На студентите се дава възможност да получат освен фундаменталните, общотехническите и специализираните в областта на машиностроенето знания и допълнителна специализация по поддръжка на автоматизирани електропневматични системи за управление, програмиране и настройка на машини с ЦПУ, работа с графични системи за автоматизирано конструиране и документиране, компютърни интегрирани технологии и управление и отчетност на фирми.
Обучението осигурява възможност за изпълнение на следните дейности: разработка на конструктивна и технологична документация на машини, уреди и инструменти; експлоатация, поддръжка, програмиране, настройка и ремонт на уреди, устройства, машини, съоръжения и системи; организационно-управленческа и контролна дейност в производствени фирми в областта на машиностроенето.
Професионалните бакалаври са подготвени да се реализират като ръководители в областта на машиностроенето в съответствие с тяхната квалификация, организатори на производство, технолози, механици, контрольори по качество, лаборанти, рекламни агенти на машиностроителни изделия и др.

 

 Специалност ”Транспортна техника и технологии” - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

 Специалност “Автомобилна електроника” - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Специалност "Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника" - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Специалност "Компютърни системи и технологии" - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

 Специалностите ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА и АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОНИКА подготвят специалисти в областта на транспорта. Студентите получават знания в областите на фундаменталните и общотехническите науки, на автомобилостроенето и експлоатацията на транспортната техника.

 fh all

Завършилите студенти могат да се реализират в областта на транспорта като: организатори и ръководни кадри; контролни органи, провеждащи годишни технически прегледи; технически кадри и в други ведомства; висококвалифицирани специалисти при обслужването на автомобилни електронни системи, двигатели с вътрешно горене и трансмисии, системи за сигурност и др.; специалисти по организация и управление на транспортни фирми, безопасност на движението; консултанти при продажба на автомобили и резервни части.

 fh all

Обучението на студентите включва: обща фундаментална подготовка; общотехническа подготовка в областта на автомобилната техника; специализирана техническа подготовка, включваща изучаването на съответстващите на специалността курсове; подготовка по икономика, мениджмънт, маркетинг, работа със съвременни програмни продукти, езиково обучение.

Студентите в Техническия колеж се обучават от опитни хабилитирани преподаватели, доказали се в научната и преподавателската дейност, с професионален опит в съответните инженерни направления. Много от обучаващите преподаватели, са научни консултанти и сътрудници в редица реномирани фирми и предприятия в страната и чужбина, което още веднъж доказва техния професионален опит и познания.


Адрес: 8000 Бургас ул. “Проф.Якимов” № 1
Университет “Проф.д-р Асен Златаров”
Технически колеж

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:
Директор: доц. Димитър Русев Русев
тел.: (056) 716 684; 0887 689 268
e-mail: office_tech_college@mail.bg

Инспектор в Учебен отдел: инж. В. Маевска - тел.: (056) 715 780; 0885 66 80 55
e-mail: veneta_maevska@btu.bg  

КОНСПЕКТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
ВЪПРОСНИК за държавен изпит за спец. "КОМПЮТЪРЕН ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН"
ВЪПРОСНИК за държавен изпит за спец. "АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОНИКА"
КОНСПЕКТ за държавен изпит за спец. "МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ"
КОНСПЕКТ за държавен изпит за спец. "ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"
КОНСПЕКТ за държавен изпит за спец. "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА"
ВЪПРОСНИК за държавен изпит за спец. "РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011