Магистърски програми

 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ХИМИЯТА И ХИМИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 

Срок на обучение – 3 семестъра след Бакалавър или Магистър с учителска правоспособност по специалности от професионални направления Химически науки, Биологически науки, Физически науки, Химични технологии, Педагогика на обучението по химия (химия и биология, химия и физика), тесен профил, редовна и задочна форма;
- 4 семестъра след Бакалавър и Магистър без учителска правоспособност от професионални напрaвления Химически науки, Биологически науки, Науки за земята, Химични технологии, Биотехнологии, Хранителни технологии, Металургия, Инженерни науки, Аграрни науки, Медицина, Фармация и др., широк профил, редовна и задочна форма.

Професионална квалификация. – „химик – информатик” и учител по химия с информатика

        Завършилите магистри могат да имат професионална реализация като:
– Изследователи, специалисти и ръководители на екипи за информационно обезпечаване и компютърно моделиране на химични процеси и системи към научноизследователски и производствени лаборатории;
– Специалисти на химични и други производства, институции, организации и звена към тях;
– Учители по химия и по информатика, преподаватели във висши училища;
– Предприемачи за създаване на собствен високотехнологичен бизнес в областта на компютърната химия.

нагоре

 ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - редовно
 

Професионално направление – Химически науки
Срок на обучение – 4 семестъра

Прием - след завършена бакалавърска или магистърска степен по други специалности с успех от бакалавърското или магистърското образование

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа.

Професионална квалификация – Еколог

             Кратка характеристика на програмата:     

    Обща аудиторна заетост 720 часа, от които 432-задължителни, 180 часа-избираеми и 108 часа-факултативни

    Дипломна работа - 450 часа

нагоре

 ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - широкопрофилна програма
 

Професионално направление – Химически науки 
Срок на обучение – 4 семестъра     

Прием - след завършена бакалавърска степен с успех от бакалавърското образование  

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Професионална квалификация – Еколог


 Кратка характеристика на програмата:

    Обща аудиторна заетост 720 часа, от които 384-задължителни, 264 часа избираеми и 72 факултатинти

    Дипломна работа - 450 часа

нагоре 

  ЕКОЛОГИЯ И EКОЛОГИЧЕН МИНИДЖМЪНТ
 

Професионално направление – Химически науки 
Срок на обучение – 3 семестъра     

Прием - след завършена бакалавърска степен с успех от бакалавърското образование  

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Професионална квалификация – Еколог-мениджър


 Кратка характеристика на програмата:

Главна цел на подготовката в тази степен е да се задълбочат познанията в областите на екологията, на икономиката, управлението, финансите и маркетинга на съвременния бизнес и неговите екологични аспекти. Това ще осигури необходимия комплекс от знания, с помощта на които ще могат ефективно да решават проблемите на екологията, екологичния мениджмънт и мениджмънта на организациите в съвременната динамична и конкурентна среда.
Области за професионална реализация:
Завършилите специалността могат да работят в производствената и непроизводствената сфера на обществения живот, в това число в производствени предприятия, в научно-изследователски и др. Те се подготвят да заемат длъжности на различни нива в системата на Министерството на околната среда и водите, местните и държавните органи за управление, фирми в сферата на производството, услугите, управлението на отпадъците и бизнес организации.

    Обща аудиторна заетост 750 часа, от които 630-задължителни, 120 часа избираеми и 72 факултатинти

    Дипломна работа - 450 часа

нагоре

  ЕКОЛОГИЯ И EКОЛОГИЧЕН МИНИДЖМЪНТ - широкопрофилна програма
 

Професионално направление – Химически науки 
Срок на обучение – 4 семестъра     

За студенти, завършили ОКС „бакалавър“ и „магистър“ от други професионални направления  

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Професионална квалификация – Еколог-мениджър

 Кратка характеристика на програмата:
Главна цел на подготовката в тази степен е да се усвоят основите на екологията, както и на икономиката и управлението на съвременния бизнес и неговите екологични аспекти. Тази подготовка ще им осигури необходимия комплекс от знания, с помощта на които ще могат ефективно да решават проблемите на екологията, екологичния мениджмънт и мениджмънта на организациите в съвременната динамична и конкурентна среда.

 Области за професионална реализация
Завършилите специалността могат да работят в производствената и непроизводствената сфера на обществения живот, в това число в производствени предприятия, в научно-изследователски и проектантски институти, конструкторски бюра и др. Те се подготвят да заемат ръководни длъжности на различни нива в системата на Министерството на околната среда и водите, местните и държавните органи за управление, фирми в сферата на производството и услугите, бизнес организации от различен тип и с различна форма на собственост.

    Обща аудиторна заетост 1150 часа, от които 930-задължителни, 120 часа избираеми

    Дипломна работа - 450 часа

нагоре

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011