Магистърски програми

 

АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕ

 

Професионално направление – Биотехнологии
Специалност: Биотехнологии

1. Срок на обучение – 3 семестъра

Форма на обучение  - редовно и задочно (държавна поръчка и платено обучение)

Презентация

Прием след завършена бакалавърска степен от следните професионални направления:

Биотехнологии;
Биологични науки;

Хранителни технологии

Конкурсен изпит (или еквивалентна форма, утвърдена от АС).
Форма на дипломиране  - Защита на дипломна работа с продължителност 18 седмици.
Професионална квалификация – магистър  инженер-биотехнолог

2. Срок на обучение – 3 семестъра

Форма на обучение  - редовно и задочно (държавна поръчка и платено обучение)
Прием след завършена бакалавърска степен от следните професионални направления:

Химични технологии;
Химични науки;

Материали и материалознание;

Общо инженерство 

Конкурсен изпит (или еквивалентна форма, утвърдена от АС).
Форма на дипломиране  - Държавен изпит.
Професионална квалификация – магистър  инженер-биотехнолог

ЦЕЛТА на магистърската програма е да е да се подготвят висококвалифицирани специалисти, които да бъдат запознати с Европейските изисквания за качеството на храните и Добрата производствена практика за тяхното производство, както и с анализа и контрола на храните и питейните води. Магистрите трябва да придобият знания и умения, които да им позволят реализация като ръководители на лаборатории за качествен контрол на храни и питейни води, като ръководители на изследователски колективи, лаборатории и институти в областта на биотехнологиите.

Задачите на обучението са:

  • да осигурят задълбочени познания в областта на хранителните технологии и по-специално ферментационните хранителни технологии;

  • да придобият цялостна представа за микробиологичния и химичен анализ и контрол на суровините и получените храни, на питейните води;

  • да се запознаят с организацията и дейността на контролните лаборатории;

  • да получат знания относно стандартизацията и сертификацията на хранителните продукти;

  • да имат задълбочени знания относно безопасността на храните и тяхното качество;

  • да получат знания, които да им позволят да управляват качеството на хранителните продукти.

     

     

нагоре

ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА

 

Професионално направление – Биотехнологии
Специалност: Биотехнологии

1. Срок на обучение – 3 семестъра

Презентация

Форма на обучение  - редовно и задочно (държавна поръчка и платено обучение)
Прием след завършена бакалавърска степен от професионално направление:

Биотехнологии

Форма на дипломиране - Защита на дипломна работа

Професионална квалификация – магистър инженер-биотехнолог.

2. Срок на обучение – 4 семестъра

Форма на обучение  - редовно и задочно (държавна поръчка и платено обучение)

Прием след завършена бакалавърска или магистърска степен от други професионални направления:

5.Технически науки (5.6. Материали и материалознание, 5.10. Химични технологии, 5.12 Хранителни технологии, 5.13. Общо инженерство); 1. Педагогически науки (1.2. Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението); 3. Социални, стопански и правни науки (3.1. Социология, антропология и науки за културата, 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика, 3.9. Туризъм). 4. Природни науки, математика и информатика (4.2. Химически науки , 4.3. Биологически науки , 4.6. Информатика и компютърни науки; 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина (6.4 Ветеринарна медицина), 7. Здравеопазване и спорт (7.1. Медицина, 7.2. Стоматология,7.3. Фармация, 7.4. Здравни грижи)

Форма на дипломиране  - Държавен изпит
Професионална квалификация – магистър  инженер-биотехнолог

Задачите на обучението са:
• да контролира и управлява състава и качеството на готовите храни;
• да извършва оценка на храненето и контрол на храните;
• да съставя, оптимизира и регулира хранителни режими в зависимост от специфичните изисквания на определени групи от населението;
• да планира, организира, усъвършенствува и контролира храненето в следните направления: oбщи хранителни режими; рационално хранене; функционално хранене; спортно хранене и екстремно хранене; диетично хранене; реконвалесцентно (възстановително) хранене; клинично хранене; профилактично хранене;
• да изпълнява отговорни функции по осъществяване на ръководна и практическа дейност в областта на хранителната политика на различни нива;
• да провежда необходимия сензорен, физикохимичен, биохимичен и микробиологичен анализ;
• да контролира безопасността на храните;
• да контролира и управлява качеството на суровините, материалите, полуфабрикатите и готовата продукция;
• да извършва научна и иновативна дейност в областта на храните;
• да усъвършенствува знанията си и да повишава своята квалификация.

Придобитата през време на обучението професионална квалификация дава възможност на специалиста да заема изпълнителски и ръководни длъжности като: специалист по храни, специалист по хранене, диетолог, специалист по безопасност на храни, консултант по хранене, мениджър по качеството на храните, инструктор по хранене, консултант по диетично хранене и др. Тези длъжности могат да са в сферата на: агенцията по контрол на храните; производствените единици (за създаване на нови хранителни продукти за целенасочено хранене); инспекторати; диагностично-консултативни центрове; спортни диспансери; центрове за оптимизиране на теглото; центрове за красота; профилакториуми; санаториуми и клиники;научни институции, училища, детски градини, иновационни центрове и лаборатории по храни и хранене, както и да извършва и ръководи научно-изследователска и учебно-преподавателска дейност.

нагоре

ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ

 

Професионално направление – Биотехнологии
Специалност: Биотехнологии

1. Срок на обучение – 3 семестъра

Форма на обучение  - редовно и задочно (държавна поръчка и платено обучение)
Прием след завършена бакалавърска степен от професионално направление:

Биотехнологии

Форма на дипломиране - Защита на дипломна работа

Професионална квалификация – магистър инженер-биотехнолог.

2. Срок на обучение – 4 семестъра

Форма на обучение  - редовно и задочно (държавна поръчка и платено обучение)

Прием след завършена бакалавърска или магистърска степен от други професионални направления:

1. Педагогически науки (1.2. Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението); 3. Социални, стопански и правни науки (3.1. Социология, антропология и науки за културата, 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика, 3.9. Туризъм); 4. Природни науки, математика и информатика (4.2. Химически науки , 4.3. Биологически науки , 4.6. Информатика и компютърни науки); 5.Технически науки (5.6. Материали и материалознание, 5.10. Химични технологии, 5.12 Хранителни технологии, 5.13. Общо инженерство); 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина (6.4 Ветеринарна медицина), 7. Здравеопазване и спорт (7.1. Медицина, 7.2. Стоматология,7.3. Фармация, 7.4. Здравни грижи)

Форма на дипломиране  - Държавен изпит
Професионална квалификация – магистър  инженер-биотехнолог

Цел на обучението
Обучението в ОКС „Магистър” по „Иновативни технологии за здравословни храни” има за цел да даде на студентите теоретични познания и практически умения в областта на иновативни технологии за разработване на здравословни храни, методи за съхранение на активността на здравословните храни, видове здравословните храни, функционалните компоненти на здравословните компоненти, биохимичните процеси за усвояване на храните в човешкия организъм. Основна цел на обучението по магистърската програма Иновативни технологии за здравословни храни е да подготвя съвременни, квалифицирани специалисти в областта на Биотехнологиите за разработване на здравословни храни. Тази специалност отговаря на потребностите от инженер биотехнолози и специалисти в биотехнологични фирми, хранителни предприятия, лаборатории, институции, чийто предмет на дейност е свързана със съвременните хранителни биотехнологии.

Реализация
Завършилите специалност Биотехнологии, Магистърска програма Иновативни технологии за здравословни храни, инженер-биотехнолози могат да се реализира в биотехнологични фирми разработващи здравословни храни, научноизследователски институти и лаборатории, създаващи функционални храни, в хигиенно епидеминологични институти, лаборатории за анализ и контрол на храни и др.

нагоре

ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Професионално направление – Химични технологии
Специалност: Органични химични технологии

Срок на обучение – 3 семестъра

      Прием след завършена бакалавърска степен по специалността:

            Химични технологии;
            Химично инженерство;
            ТММ;
            БТ;
            ЕООС;
            Индустриален мениджмънт;
   

      Професионално направление – Химични технологии
      Специалност: Органични химични технологии – специализация “Технология на нефта и газа”

      Срок на обучение – 4 семестъра

      Прием след завършена бакалавърска и магистърска степен в области на висшето образование 5.ТН и 4.ПНМИ ( 4.1, 4.2, 4.3)

      Конкурсен изпит (или еквивалентна форма, утвърдена от АС)

      Форма на дипломиране – Защита на дипломна работа с продължителност 18 седмици.

      Квалификация – магистър - инженер

      Целта

       Обучението на магистрите-инженери от специалността “Органични  химични технологии” е да се подготвят да работят като висши ръководни кадри в научни, научно-изследователски, проектантски и консултантски институти, производствени предприятия и фирми, както и като научно-преподавателски персонал в университети, колежи и специализирани средни училища.

нагоре

ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПРОМИШЛЕНО ПРОЕКТИРАНЕ В НЕФТОПРЕРАБОТВАНЕТО И НЕФТОХИМИЯТА

 

Професионално направление – 5.10 Химични технологии
Специалност: Органични химични технологии - Промишлено проектиране в нефтопреработването и нефтохимията

Образователно-квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация – Магистър-инженер

Прием за завършилите висше образование от областите: 4. ПНМИ,   5. ТН, 6. АНВМ, 9. СО

Специалната подготовка на магистър-инженерите включва знания по основи на проектирането, промишлени химически реактори, химико-технологично проектиране, автоматизация, управление и диагностичен контрол на нефтопроводи и газопроводи, проектиране на нефто- и газопреработвателни системи, технологии за преработване на нефт и газ, процеси и апарати в нефтопреработването и нефтохимическата промишленост, общо строително дело, техника на безопастност и технически надзор на газови и нефтопроводни съоръжения, оползотворяване на кисели газове, триизмерно проектиране и моделиране, методи и инженерна защита в нефтопреработването, съвременни технологии за производство на компоненти за моторни горива, методи за разделяне на системи флуид-флуид.
Целта на магистърската програма е подготовката на високопрофесионални кадри за нуждите на Обществото и Организациите от групата на „Лукойл” (Бургаснефтепроект) на територията на РБългария.
Завършващите образователно-квалификационна степен "Магистър" на специалността "Органични химични технологии – Промишлено проектиране в нефтопреработването и нефтохимията" ще получат знания и умения чрез теоретични и практически обучения по 3D моделиране със софтуерен продукт „AVEVA” в новоизградените две учебни лаборатории в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и „Бургаснефтепроект”ЕООД.

нагоре

НХТ-ТЕХНОЛОГИЯ НА НЕОРГАНИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

 

В специалността “НХТ - технология на неорганичните вещества” се обучават студенти в образователно-квалификационни степен: „Магистър”. Срокът на обучение e една година и половина за завършилите образователно-квалификационна степен «Бакалавър» от същото професионално направление или две години от други професионални направления, или от ОКС «Професионален бакалавър» от професионално направление «Химични технологии». Специалността е акредитирана.

Основни производства и възможности за професионална реализация на магистър-инженери, завършили специалността “НХТ - Технология на неорганичните вещества”.

• Производство на минерални киселини, минерални торове и соли, амоняк, метанол, карбамид и индустриални газове (въглероден диоксид, азот, кислород, райски газ и др.).
1. “Агрополихим” АД - Девня;
2. “Неохим"АД” - Димитровград;
3. “Неохим инженеринг” ЕООД - Димитровград;
4. “Кумерио Мед” АД - Пирдоп;
5. “КЦМ” АД - Пловдив;
6. “Агротрейд” ЕООД - Русе;
7. “Агрия АД” - Пловдив;
8. “Химкомплект инженеринг” АД –София.

• Производство на калцинирана сода, тежка сода, сода бикарбонат:
1. “Солвей соди” АД – Девня.

• Производството на газове за промишлени цели.
1. „Ер Ликид България”: 2 инсталации за разделяне на въздуха в гр. Пирдоп и гр. Перник. Производство на аргон, азот и кислород.
2. „Линде Газ България ЕООД”, гр. Стара Загора – Производство на втечнени газове: течен аргон, течен азот и течен кислород.

• Неорганични производства в „Лукойл Нефтохим Бургас”
1. Производство на водород;
2. Разделяне на въздуха – получаване на азот и кислород;
3. Получаване на сярна киселина;
4. Получаване на газова сяра

Държавни институции:
1. БАН;
2. Изпълнителна агенция по околна среда;
3. РИОСВ и РИОКОЗ в цялата страна;
4. Институт за чисти и особено чисти вещества - София;
5. Институт по почвознание "Н.Пушкаров” – София

В повечето големи градове на България работят фирми, чиято дейност е свързана с търговия на минерални торове и консултантски услуги в областта на торенето, където могат да се реализират специалисти от специалността „НХТ-Технология на неорганичните вещества”.

нагоре

НХТ-ТЕХНОЛОГИЯ НА СИЛИКАТИТЕ - ТС и ТС1

 

Целта на обучението по специалността “НХТ-ТС” е да се подготвят  магистри - инженери  за производствени предприятия и фирми, научни и научно - изследователски институти и проектански организации. Същите могат да работят и като преподаватели в университети, колежи и специализирани средни училища.

Специалната подготовка включва получаване на знания и умения в областта на неорганичните производства и силикатната промишленост.

Приемът  се  осъществява чрез конкурсен изпит или среден успех от дипломата за завършено образование от  образователно - квалификационна степен (ОКС) “бакалавър”.

По специалността се предлага редовно и задочно обучение (държавна поръчка и платено обучение) по следните магистърски програми:

             -Технология на силикатите - (ТС  и ТС -1)

Приемът по ТС е за завършили ОКС “бакалавър”  от професионални направления “Химични технологии” и “Материали и материалознание”. Срок на обучение - 3 семестъра.

Приемът по ТС -1 е за завършили ОКС “бакалавър” или “магистър” от областите “Технически науки” и “Природни науки”. Срок на обучение -4 семестъра.

Обучението по всички специализации завършва с разработване и защита на дипломна работа през последния семестър.

Завършилите ОКС “магистър” по специалността “Неорганични химични технологии” получават професионална квалификация “магистър - инженер” по съответната специализация.

нагоре

НХТ - ТВ - АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ВОДИТЕ

 

Професионално направление – 5.10. „ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ”
Специалност: Анализ и контрол на водите

Завършилите студенти от образователно-квалификационна степен «Магистър» на образователна програма «Анализ и контрол на водите» се очаква да придобият следните знания, умения и компетентности, които да могат да ползват при професионалната си реализация:>
• Овладяване на модерни методи и техники за инструментален и класически химичен анализ на водите. >
• Познаване на специфичните критерии и параметри за окачасетвяване на води в специфични области като: мониторинг на природни води; технологичен контрол при водоподготовката на води за промишлени цели; контрол на пречистването на питейни и отпадъчни води; >
• Понятие за микробиологичните показатели за кечество и санитарна безопасност на питейните води и основните методи за анализ.>
• Познаване на нормативната уредба и свързаните наредби, дефиниращи качеството на природните и питейните води.>
• Познаване на валидираните и стандартизирани методи за анализ на показателите, дефиниращи качествтото и безопаснотта на водите.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Реализацията на завършилите е насочена основно към управление на дейностите в лабораториите, осъществяващи анализ на води в различни сфери, включващи: 1. организации, осъществяващи мониторинг на околната среда; 2. водоподготвителните съоръжения и цехове на различни предприятия; 3. пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води; 4. предприятия на хранително-вкусовата промишленост; 5. акредитирани лаборатории за анализ на питейни води и води за къпане; 6. фирми и организации, осъществяващи консултантска или научна дейност в областта на водите и водните технологии;

нагоре

НХТ - ТВ - „ЧИСТО ПРОИЗВОДСТВО В ТУРИЗМА”

 

Професионално направление – 5.10. „ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ”
Специалност: Чисто производство в туризма

Завършилите студенти от образователно-квалификационна степен «Магисър» на образователна програма «Чисто производство в туризма» придобиват следните знания, умения и компетентности, които да могат да ползват при професионалната си реализация:
• Овладяване на модерните технологии и теххники в областта на пречистване на отпадъчни води и оползотворяване на отпадъци
• Овладяване на методологията за оценка на консумацията на енергия от апаратите и съоръженията използвани в туристическата сфера
• Информaция и техники за прилагане на съвременните индикатори за минимизиране консумацията на вода и енергия в туризма
• Усвояване на изискванията за техника на безопасния труд и опазване на околната среда; • Усвояване на принципа на работа и конструкционните особености на оборудването в туристическия сектор;
• Ползване на технологична и конструктивна документация свързана с управлението на хотели и ресторанти;
• Придобиване на икономически знания, които да прилагат в процесите на управление на туристическите дейности и управление на колективите в социален аспект.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Благодарение на знанията, които получават завършилите студенти с образователно-квалификационна степен „Магистър-инженер” от образователна програма „Чисти технологии в туризма”, те могат да работят в туристическата сфера, като ръководни кадри, като ръководители на проекти свързани с туристически дейности; като специалисти в сферата на екологията, на пречистването на води от бита, промишлеността и селското стопанство и прилагането на чисти технологии и производство в сферата на туризма. Завършилите студенти успешно се реализират като мениджъри на частни и държавни фирми и организации от нестопанския сектор, бранд-мениджъри, експерти и мениджъри в хотелиерството, ресторантьорския бизнес, като туристически оператори и агенти. Същите могат да работят и като преподаватели в колежи и специализирани средни училища.

нагоре

ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ

 

Професионално направление – Материали и материалознание
Специалност: Технология на материалите и материалознанието 
Срок на обучение – 3 семестъра.     

Прием след завършена бакалавърска степен  :  

конкурсен изпит (чл.68) и среден успех от бакалавърска степен – 4,00
 

Прием след завършена бакалавърска степен в областта на "Технически науки" и професионални направления: "Материали и материалознание" и "Химични технологии".

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

с продължителност 18 седмици.
 

Квалификация. – магистър-инженер
 специализация:Технология на материалите и материалознанието

Целта на програмата е подготовка на висши специалисти в областта на материалознанието, необходими за различните отрасли на промишлеността, съвременната наука, способни да извършват проучвателна, научно-изследователска, педагогическа и инженерно-експлоатационна дейности в областта на материалите и познанията за тях.

нагоре

ДИЗАЙН. МАТЕРИАЛИ. ТЕХНОЛОГИИ.

 

Професионално направление – Материали и материалознание
Специалност: Технология на материалите и материалознанието 
Срок на обучение – 3 семестъра.     

Прием след завършена бакалавърска степен от 5.6. Материали и материалознание и „Магистър” от области: 5. ТН (5.1; 5.6; 5.10; 5.13).  

Срок на обучение – 4 семестъра. 

Прием след завършена бакалавърска или магистърска степен от други професионални направления: 1.ПН (1.2; 1.3); 3.СН (3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.9), 4.ПН (4.2; 4.6); 5.ТН (5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.8; 5.10; 5.11; 5.12; 5.13); 8.И (8.1; 8.2); 9.СО и след "Профeсионален бакалавър" от 5.6.Материали и материалознание

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Квалификация – магистър-инженер

Основна цел на обучението на магистрите от магистърска програма: „Дизайн. Материали. Технологии.“ е да се подготвят да работят като промишлени дизайнери с практическа реализация в разнообразни сфери на дизайна, като: дизайн-студии, производствени предприятия и фирми, научно¬изследователски, проектантски и консултантски институти, рекламата, приложните изкуства; в реализацията на дизайн-програми; като водещи професионалисти, способни да решават самостоятелно или в творчески екипи разнообразни художествени, ергономични и технически задачи, независимо от типа и сферата им.

нагоре

ХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО

 

Професионално направление – Химични технологии
Специалност: Химично инженерство
Срок на обучение – 3 семестъра

Прием след завършена бакалавърска степен по специалността:

      Химично инженерство;
      Химични технологии;
      ТММ;
      БТ;
      ЕООС;
      Индустриален мениджмънт

Професионално направление – Химични технологии

Специалност: Химично инженерство

Срок на обучение – 4 семестъра

Прием след завършена бакалавърска и магистърска степен от области на висше образование ТН и ПН.

Конкурсен изпит (или еквивалентна форма, утвърдена от АС).

Форма на дипломиране  - Защита на дипломна работа с продължителност 18 седмици.

Квалификация – магистър - инженер

Целта на магистърските програми е да се подготвят специалисти, които да работят като висши ръководни кадри в научни, научно–изследователски, проектантски и консултантски институти, производствени предприятия и фирми, както и като научно–преподавателски персонал в университети, колежи и специализирани средни училища.

нагоре

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

 

Специалност: Компютърни системи и технологии
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР.

Специалността е предназначена за бакалаври завършили специалност „Компютърни системи и технологии” и е с продължителност 3 семестъра.

Компютърният инженер с образователно-квалификационна степен (ОКС) “магистър” по специалност “Компютърни системи и технологии” (КСТ) е квалифициран допълнително след степен “бакалавър”, за да получи допълнителни знания и умения за извършване на дейности на предвидени за по-висока квалификация

В съответствие с това подготовката на студентите – магистри трябва да им осигури възможности за:

    Творческо прилагане на получените знания в науката и практиката за оптимално решаване на задачите в сферата на информационната и комуникационната техника;

    Извършване на научни изследвания и в областта на КСТ и приложението им в автоматични и автоматизирани системи за производствената и непроизводствената сфери;

    Автоматизирано проектиране и конструиране на компютърни и компютъризирани технически средства и системи, компютърно зрение и др.;

    Извършване на проучване и внедряване на КСТ в предприятия, фирми и организации приоритетно от системата на хранително-вкусовата и биотехнологична промишлености;

    Участие при проектирането и реализацията на съвременни цифрови комуникационни системи и мрежи.

Предметната насоченост на обучението е свързана с получаването на:

    Специална подготовка в областта на работа с интернет бази от данни, мрежови операционни системи и 3D анимация;

    Специализираща подготовка в областта на разработването на различни технологични, научноизследователски и други приложения от компютърните системи.

нагоре

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ - широк профил

 

Специалност: Компютърни системи и технологии
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Специалността е предназначена за професионални бакалаври завършили специалност

”Компютърни системи и технологии” и бакалаври от направления:

4.6.  Информатика и компютърни науки
5.1. Машинно инженерство
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
5.4. Енергетика
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
5.6. Материали и материалознание
5.10. Химични технологии
5.11. Биотехнологии

Обучението е с продължителност 4 семестъра /задочно обучение/.

Подготовката на студентите – магистри трябва да им осигурява възможности за:

    Творческо прилагане на получените знания в науката и практиката за оптимално решаване на задачите в сферата на информационната и комуникационната техника;

    Извършване на научни изследвания и в областта на КСТ и приложението им в автоматични и автоматизирани системи за производствената и непроизводствената сфери;

    Автоматизирано проектиране и конструиране на компютърни и компютъризирани технически средства и системи, компютърно зрение и др.;

    Извършване на проучване и внедряване на КСТ в предприятия, фирми и организации приоритетно от системата на хранително-вкусовата и биотехнологична промишлености;

    Участие при проектирането и реализацията на съвременни цифрови комуникационни системи и мрежи.

В първия семестър се изучават дисциплини даващи базови знания за компютърните системи и технологии.

Предметната насоченост на обучението е свързана с получаването на:

    Специална подготовка в областта на работа с интернет бази от данни, мрежови операционни системи и 3D анимация;

    Специализираща подготовка в областта на разработването на различни технологични, научно-изследователски и други приложения от компютърните системи.

нагоре

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Специалност: Софтуерни технологии
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Обучението е с продължителност 3 семестъра /редовно обучение/

Прием след завършена бакалавърска степен в професионално направление 5.3 ”Комуникационна и компютърна техника”

Основна цел на обучението на магистрите от специалност „Софтуерни технологии“ е да се подготвят специалисти, които да използват, проектират, разработват и поддържат компютърни системи, приложения на съвременни информационни технологии. Включените дисциплини в образователна-квалификационна степен магистър дават възможност на студентите да придобият знания и умения по фундаментални и специализирани направления.

Студентите завършили специалност „Софтуерни технологии“ притежават подготовка в областта на информационните технологии, компютърния софтуер и хардуер. Това e постигнато чрез набор от дисциплини застъпени в областта на теорията на информационните процеси и модели, компютърните мрежи и комуникации, анализ и прилагането на софтуерни и информационни технологии, компютърните системи за автоматизация, сървърни операционни системи, съвременните методи и системи за проектиране, разработване и внедряване на програмни продукти, компютърното моделиране и др.

Завършилите специалността успешно се реализират като специалисти в следните области:

• Системни програмисти, приложни програмисти, програмисти на програмируеми контролери и устройства;
• Софтуерни инженери, системен анализ, проектиране, разработване, тестване и поддръжка на програмни системи;
• Администриране на мрежи, администриране на информационни системи, администриране на информационни системи базирани на Internet и бази от данни;
• Управление и поддръжка на информационни потоци и ресурси на предприятия, подбор, инсталация, настройка и поддръжка на необходимия софтуер за фирмата, обучение на персонала, организиране на събиране, обработка и съхраняване на фирмената информация и др.

нагоре

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИЕТО И ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ - широк профил

 

Програмата е предназначена за студенти, които се интересуват от професионална реализация в сферата на информационните технологии и аутсорсинг индустрията. В нея се разгръщат както академичните, така и професионално-практическите аспекти на информационните технологии в симбиоза с управлението и трансформацията на реали бизнес процеси.

Програмата се фокусира върху повишаване на IT знанията и уменията от една страна, и форми на управлението в аусорсинг бизнеса от друга.

Постигнат е баланс между специализирани курсове в областта на Информационни технологии като Интернет бази от данни, Софтуерни технологии и WEB технологии и др. и Основи на управлението в аутсорсинг индустрията, Дигитален маркетинг, Предприемачество в сферата на информационните технологии и Системи за управление на ресурсите на предприятието.

нагоре

ЕЛЕКТРОНИКА

 

Специалност: Електроника
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Прием след завършена бакалавърска степен специалност ”Електроника”.

Обучението е с продължителност 3 семестъра /редовно и задочно обучение/.

Основна цел на обучението на магистрите от специалността " Електроника" е, те да бъдат подготвени като конструктори, технолози и ръководители на производствени и изследователски колективи в областта на електрониката. Това включва задълбочени познания, и практически умения в области като електронни елементи, полупроводникови прибори, интегрални схеми и хибридни микромодули и др.

Подготовката на студентите – магистри трябва да им осигурява възможности за:

  Да познават и владеят задълбочено теорията на електронните елементи, както и тяхното практическо приложение;

   Да познават методите за проектиране и изпълнение на електронни изделия, комуникации, системи и др., изискващи решаването на разнообразни технически задачи, независимо от областта на приложение, като използват съвременни програмни продукти за тяхното проектиране, оптимизация и управление;

  Да могат да организират и ръководят екипи от специалисти в производствени предприятия, изследователски звена и фирми, реализиращи електронна продукция и др.

Да получат задълбочени познания в областта на сензорите, оптоелектронната техника, програмните продукти в електрониката.

нагоре

ЕЛЕКТРОНИКА - широк профил

 

Специалност: Електроника
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Прием след завършена ОКС „професионален бакалавър”, специалност от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика и бакалаври от направления:

4.6. Информатика и компютърни науки;
5.1. Машинно инженерство;
5.2. Електротехника, електроника и автоматика;
5.4. Енергетика;
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация;
5.13. Общо инженерство;
9. Сигурност и отбрана.

Обучението е с продължителност 4 семестъра /задочно обучение/.

Основна цел на обучението на магистрите от специалността " Електроника" е, те да бъдат подготвени като конструктори, технолози и ръководители на производствени и изследователски колективи в областта на електрониката. Това включва задълбочени познания, и практически умения в области като електронни елементи, полупроводникови прибори, интегрални схеми и хибридни микромодули и др.

В първия семестър се изучават дисциплини даващи базови знания за електрониката.

Подготовката на студентите – магистри трябва да им осигурява възможности за:

   Да познават и владеят задълбочено теорията на електронните елементи, както и тяхното практическо приложение;

   Да познават методите за проектиране и изпълнение на електронни изделия, комуникации, системи и др., изискващи решаването на разнообразни технически задачи, независимо от областта на приложение, като използват съвременни програмни продукти за тяхното проектиране, оптимизация и управление;

  Да могат да организират и ръководят екипи от специалисти в производствени предприятия, научноизследователски колективи, образователната система и др.

нагоре

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - широк профил

 

Специалност: Електротехника
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Прием след завършена ОКС „професионален бакалавър”, специалност от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика и бакалаври от направления:

5.1. Машинно инженерство;
5.3. Комуникационна и компютърна техника;
5.4. Енергетика;
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация;
5.13. Общо инженерство;
5.13. Общо инженерство;
9. Сигурност и отбрана.

Обучението е с продължителност 4 семестъра /задочно обучение/.

Основна цел на обучението на магистрите от специалността "Електротехника" е да бъдат добре подготвени специализирани кадри за решаване на специфичните проблеми и модернизиране на многообразните електротехнологии, енергоснабдяването на промишлеността и бита, в зависимост от съвременните изисквания, поставени от ЕС. Това включва задълбочени познания и практически умения в области като теоретичната и приложната електротехника, електротехническите и електротехнологичните системи и съоръжения (електрически машини, електрически апарати, електрически задвижвания, комплектни устройства и агрегати, електротехнологични машини, апарати и системи, битови, транспортни и други съоръжения и системи), производствени и поточни линии в промишлеността и др.

В първия семестър се изучават дисциплини даващи базови знания за електротехниката.

Подготовката на студентите – магистри трябва да им осигурява възможности за:

   Да познават и владеят задълбочено теоретичната електротехника, както и практическо й приложение в електроенергетиката;

   Да познават методите за конструиране, проектиране, изследване, анализ и оценка на състоянието, развитие и иновационна политика;

  Да могат да работят на всички длъжности, изискващи висше образование по тази специалност в държавния и частния сектор, като: научно-изследователски, проектантски, конструкторски, технологични отдели, лаборатории, предприятия и фирми в областта на енергетиката, строителството, химическата, хранително-вкусовата, биотехнологичната, транспорта и др.

нагоре

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА

 

Специалност: Техника и технологии в транспорта
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Прием след завършена ОКС „професионален бакалавър”, специалност от професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация и ОКС „бакалавър“ от направления:

5.1. Машинно инженерство;
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация;
5.13. Общо инженерство;
9. Сигурност и отбрана.

Обучението е с продължителност 5 семестъра /задочно обучение/.

Професионалното предназначение на магистър-инженера по специалността „Техника и технологии в транспорта“ е да решава специфичните проблеми от областта на техниката и технологиите в транспорта според съвременните изисквания, поставени от ЕС.

Основна цел на специалността е подготовката на квалифицирани в областта на транспорта специалисти за дейности, свързани с:
Проучване, проектиране, конструиране, анализ и оценка на състоянието (експертна дейност), развитие и иновационна политика в области с приложение на транспортна техника и технологии;
Производство, изпитване, окачествяване и сертификация, монтаж, пускане и настройване, експлоатация, сервизно обслужване и ремонт;
Работа на всички длъжности, изискващи висше образование в държавния и частния сектор, както и във фирми и предприятия в областта на транспорта, машиностроенето, енергетиката, екологията и други области на икономиката, изискващи знания е областта на техниката и технологиите в транспорта.

нагоре

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011