Научни конференции

Печат

УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

организират
КОНГРЕС ПО МЕДИЦИНА
"ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕДИЦИНСКАТА НАУКА И ПРАКТИКА ПРЕЗ XXI ВЕК"


01 - 03 СЕПТЕМВРИ 2022 г.

За повече информация
For more informationУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”
КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ

организират
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"ТУРИЗЪМ, ОБРАЗОВАНИЕ, БИЗНЕС"


17 - 18 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

За повече информация
For more informationУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”


организира
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ"


23 - 24 юни 2022 г.

За повече информацияУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ ПО БИОРЕСУРСИ И ПРИРОДОПОЛЗВАНЕ
НА УКРАЙНА - КИЕВ, УКРАЙНА
организират
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ
„ УКРАЙНА, БЪЛГАРИЯ, ЕС: ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО”


02 юли 2022 г.

За повече информация


УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
 
организира

ЧЕТВЪРТА НАУЧНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ 2022
 

20 май 2022 Г.

Сборник резюметаУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
 
организира

ТРЕТА НАУЧНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ 2021
 

14 май 2021 Г.

Сборник резюметаУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
организират
СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

01 Декември 2022 г.
11 май 2023 г.


За повече информацияУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

организира
НАУЧНА СЕСИЯ
ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ

"ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ"


16 април 2021 Г.

Сборник резюмета


Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011