Годишник - 2009

Печат

Природни науки, Технически науки
Здравка Николаева, Математически метод за изследване и прогноза на концентрацията на въглеродния диоксид в атмосферата pdf
Анастас Дакашев, Виктория Трифонова, Станчо Павлов, Красимира Станчева, Спектрофотометрично титруване на желязо (II), мед (II) и хром (VI) pdf
Светлана Гениева, Севдалина Турманова, Антония Илиева, Любомир Влаев, Изследване хидродинамиката на реактор кипящ слой за пиролиз на оризови люспи pdf
Яна Колева, Ивайло Бързилов, Асен Колев, Изследване връзката между реакционната способност и токсичността на α,β-ненаситени карбонилни съединения за различни токсични ефекти pdf
Яна Колева, Асен Колев, Ивайло Бързилов, Механистичен read across за предсказване токсичните потенциали на реакционни съединения чрез присъединяване по Михаел pdf
Диляна Звездова, Стефан Манолов, Стоянка Стоева, Квантово-химично изследване на р-заместени (Е)-фенил-2-нитровинилсулфони pdf
Магдалена Миткова, Милчо Скумов, Енчо Балболов, Възможност за оползотворяване на глицерола, получен при производството на биодизел pdf
Милчо Скумов, Магдалена Миткова, Енчо Балболов, Окисление на глицерол в присъствие на хомогеннокаталитични системи pdf
Антония Илиева, Севдалина Турманова, Физико-механични отнасяния на полиетенови композити, напълнени с оризови люспи pdf
А. Попов, Й. Денев, В. Велев, Т. Ангелов, Хр. Узов, М. Загорчева, З. Димитрова, Рентгеноструктурни изследвания на поликапролактам. I. Обща стратегия pdf
А. Попов, Й. Денев, В. Велев, Т. Ангелов, Хр. Узов, М. Загорчева, З. Димитрова, Някои зависимости между структурата и деформационно-якостните свойства при преход на поликапролактама от неориентирано в ориентирано състояние pdf
Добромир Йорданов, Златоцвет Цонев, Петко Петков, Александър Димитров, Емпирични уравнения, оценяващи коефициента на чувствителност при изследване на динамичния вискозитет на тежки нефтени остатъци pdf
Добромир Йорданов, Златоцвет Цонев, Петко Петков, Александър Димитров, Прогнозиране на вискозитета и стабилността на тежки нефтени остатъци чрез изследване на зависимостта им от различни физикохимични показатели pdf
Марияна Ангелова, Недялка Бенова, Подбор на ефективна инхибиторна система за защита от корозия на оборудването в инсталация за атмосферна дестилация на нефт pdf
Марияна Ангелова, Недялка Бенова, Обследване инхибиторния ефект на съвременни инхибиторни системи за защита от корозия в нефтопреработването pdf
Тодор Паличев, Джабар Л. Исмаил, Антон Паличев, Пламен Янчев, Обследване и оптимизиране на горивния процес в пещите от инсталации на нефтопреработващата промишленост pdf
Йорданка Ташева, Петко Петков, Съвременни тенденции при екологичното изгаряне на горивата pdf
Йорданка Ташева, Петко Петков, Метод за намаляване на серните и азотните оксиди и получаване на екологично гориво pdf
Александър Димитров, Добромир Йорданов, Златоцвет Цонев, Петко Петков, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при строително-монтажни работи в нефтопреработвателни заводи. Част 1. Общи принципи и задължения за безопасност pdf
Александър Димитров, Добромир Йорданов, Златоцвет Цонев, Петко Петков, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при строително-монтажни работи в нефтопреработвателни заводи. Част 2. Превенция срещу рисковете pdf
Ангел Звездов, Относно химическия състав на сондажна вода в близост до Черно море и нейните балнеологични лечебни въздействия pdf
Ангел Звездов, Многостепенно еднокорпусно съоръжение за пречистване на отпадъчни води от багрилни процеси pdf
Вера Мечкова, Благой Мечков, Лилия Станева, Приложение на MATLAB при изследване на преходни процеси в линейни електрически вериги pdf
Вера Мечкова, Лилия Станева, Благой Мечков, Костадинка Бъндева, Моделиране на преходни процеси в електрическа верига с MATLAB pdf
Неделчо Неделчев, Евдокия Сотирова, Идентификация на неустойчиви процеси в едноконтурни и каскадни САР с използване на синусоидален регулатор. Част 1. Разработване на алгоритъм за идентификация pdf
Е. Сотирова, Л. Димитрова, А. Чакърова, Г. Гордън, Г. Иновска, П. Илиева, Хр. Панайотов, Н. Неделчев, Е. Стоянов, Възможности за приложението на технологията Data Mining в електронен университет pdf
Станчо Павлов, Станчо Едрев, Положението на тежка нишка със закачена тежест под въздействието на силово поле pdf
Димитър Вълчев, Въздействие на многолъчевото ъгловото разпределение на мощността върху капацитета на радиоканал с пространствена диверсификация pdf
Димитър Вълчев, Числено определяне на многолъчева насоченост чрез корелация на сигнал в безжични канали с фадинг pdf
Мария Арнаудова, Станчо Едрев, Статистически методи за контрол на качеството на сортов прокат pdf
Обществени и хуманитарни науки 
Маруся Любчева, Цанко Иванов, Дончо Керемидчиев, Цветелин Панчев, Изследване на интереса на бизнеса към публично-частното партньорство в сферата на образованието и науката pdf
Велика Бинева, Драгомир Манолов, Теоретични аспекти при разработване на инвестиционна стратегия pdf
Велика Бинева, Капиталните вложения като обект на инвестиционна дейност pdf
Иван Димитров, Подход за дефиниране на стратегическите бизнеси на организацията pdf
Руска Димитрова, Информационни технологии в управлението на логистичните вериги pdf
Стоянка Петкова, Приложение на балансираната система от показатели (БСП) в туристическото предприятие – туроператорско предприятие. Част първа pdf
Стоянка Петкова, Приложение на балансираната система от показатели (БСП) в туристическото предприятие – хотелиерско предприятие. Част втора pdf
Златина Караджова, Влияние на инфраструктурните дейности върху българския туризъм pdf
Катя Илиева, SWOT анализ на външния кетъринг в региона на Бургас pdf
Светозар Димитров, Психологични измерения на психотичното функциониране при личности второ поколение, жертви на репресии и изтезания pdf
Мариана Каприева, Философски проблеми на екологията pdf
Пенка Пеева, Суецката криза 1956 г. pdf
Гита Йовчева, Съпротивата срещу налагането на болшевизма в Ямболския край pdf
Антоанета Буюклиева, Философия на доброто у Петър Черноризец pdf
Антоанета Буюклиева, Голотата в агиографската литература pdf
Надежда Лекомцева, Неля Иванова, Подтекст в романе Генриха Белля „И не сказал ни единого слова...” (анализ в русле „теории автора”) pdf
Веска Шивачева, Студентът като субект на интерактивните технологии pdf
Елена Георгиева, Сравнителен анализ на статута на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности в САЩ, Франция и България pdf
Радка Стаматова, Някои аспекти на методология за обучение на деца със специални образователни потребности pdf
Надежда Калоянова, Проблемност и нейното отражение в обучението pdf
Тинка Иванова, Европейски практики и насоки за обучение по религия в държавните училища pdf
Елена Дичева, Адаптация на детeтo в приемнoтo семействo pdf
Катя Николова, Станимира Танева-Шопова, Приложение на теорията за множествените интелигентности в практиката pdf
Радка Кабалакова, Образователната ситуация като фаза в развитието на езиковото съзнание pdf
Радка Кабалакова, Образователната ситуация като реконструиращ когнитивен механизъм pdf
Галина Цанева, Детският езиков код при репродуциране на приказен текст pdf
Маргарита Терзиева, Андерсеновите приказки и езиково-литературното обучение (в аспекта на предучилищното възпитание) pdf
Маргарита Терзиева, Граматически и семантични знания по български език на деца, носители на ромски билингвизъм, в смесена разновъзрастова и разноетническа група pdf
Христивелина Жечева, Учебният химически експеримент и формирането на професионални компетенции на учениците pdf
Антонина Недкова, Психолого-педагогически аспекти на професионалното образование в сферата на туризма pdf
Антонина Недкова, Използване на информационно-комуникативни технологии при подготовката на кадри за ресторантьорството pdf
Милена Братова, Георги Димитров, Компютърът в урочната и извънурочната работа на преподавателя и студента, занимаващи се активно с физическа култура и спорт pdf
Петя Герджикова, Георги Димитров, Форми на организация на учебния процес по физическо възпитание и спорт в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас pdf
Дечко Игнатов, Проучване възрастова динамика на физическите качества на децата от начална училищна възраст pdf
Златка Димитрова, Тренингът като интерактивна форма на организация в обучението на студенти педагози pdf

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011