Годишник - 2010

Печат

Природни науки, Технически науки
Иван Добревски, Класическият радиус на електрона – уникално отражение на единството на микро- и макросветовете pdf
Веляна Георгиева, Светлана Гениева, Мариана Тавлиева, Изследване кристализационните полета на ванадий (V) оксоселенити в системата V2O5 – SeO2 - H2O pdf
Анастас Дакашев, Красимира Станчева, Виктория Трифонова, Лиляна Маркова, Визуално колориметричен анализ – една нова версия pdf
Станчо Павлов, Анастас Дакашев, Красимира Станчева, Виктория Трифонова, Компютърна програма за проверка и оценка на тестове pdf
Яна Колева, Изследване на структурното разнообразие и възможни механизми на действие на алдехидите в EINECS базата данни относно остра водна токсичност pdf
Яна Колева, Предсказване на острата токсичност на α,β-ненаситените алдехиди в базата данни EINECS pdf
Диляна Звездова, Стоянка Стоева, Получаване и охарактеризиране на хитин от черноморски суровинни източници pdf
Мария Загорчева, Богдан Богданов, Калинка Гюрова, Валентин Велев, Антон Попов, Смеси на полиетиленоксида и захарозата pdf
Мария Загорчева, Богдан Богданов, Калинка Гюрова, Валентин Велев, Антон Попов, Структура на смеси от полиетиленоксид и захароза pdf
Стойко Петров, Милена Митева, Получаване на ултрафилтрационни мембрани от смес на полиакрилнитрил и бутадиенакрилнитрилов еластомер pdf
Станислава Павлова, Стойко Петров, Отстраняване на органични вещества от природни води чрез ултрафилтрация pdf
Йоана Александрова, Селективен пренос на метални йони през карбоксилна мембрана на основа ПВХ/поли (ММА-КО-ДВБ) полимерна система pdf
Иван Чобанов, Радостин Куцаров, Уравнение за частния коефициент на масопренасяне при изпарение от открити водни повърхности pdf
Никола Тодоров, Пенчо Пенчев, Елена Моллова, Донка Тодорова, Оползотворяване на деполимеризиран полиетилентерефталат като инградиент в каучукови смеси pdf
Йорданка Ташева, Петко Петков, Милен Димов, Възможности за приложение на продуктите, получени от термичен крекинг на протекторни вулканизати pdf
Йорданка Ташева, Петко Петков, Милен Димов, Оползотворяване на отпадъчни протекторни вулканизати чрез термичен крекинг pdf
Димитър Русев, Йовка Николова, Използване на информационна система за разработване на техническа документация pdf
Магдалена Дюлгерова, Васил Василев, Емил Богословов, Румяна Матева, Методика за обезпечаване на компютърно учебно място по дисциплината „Основи на автомобилната техника” pdf
Неделчо Неделчев, Евдокия Сотирова, Идентификация на неустойчиви процеси в едноконтурни и каскадни САР с използване на синусоидален контролер. Част 2. Експериментални данни и резултати pdf
Александър Димитров, Добромир Йорданов, Златоцвет Цонев, Петко Петков, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при строително-монтажни работи в нефтопреработвателни заводи. Част 3. План за безопасност и здраве pdf
Диана Инджелиева, Идентифициране, анализ и оценка на опасностите при добив на месо pdf
Драгомир Добруджалиев, „Теоретична инженерна химия. Моделиране и симулиране” от проф. Христо Бояджиев. Рецензия pdf
Венко Бешков, Петко Петков, Изпълнение на проект „Програми и инструменти за повишаване на научния потенциал на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на химичната и биохимичната технология и опазването на околната среда”, за периода юни 2010 – октомври 2010 pdf
 Обществени и хуманитарни науки
Маруся Любчева, Цанко Иванов, Дончо Керемидчиев, Цветелин Панчев, Опит за идентифициране на икономическия и иновационен потенциал в Бургаски регион pdf
Нако Стефанов, Дончо Керемидчиев, Подходи за усъвършенстване на контролинга в условията на турбулентност pdf
Драгомир Манолов, Велика Бинева, Стратегическото планиране като основа за оптимизиране на производствените мощности в нефтопреработвателните заводи pdf
Христина Михалева, Възможности за операционализиране при анализа на риска в маркетинга pdf
Мими Стойчева, Златина Иванова, Анализ на влиянието на рекламата и промоцията върху пазара на лекарствени продукти без рецепта и хранителни добавки pdf
Братой Копринаров, Иновации и конкурентоспособност на българския туризъм в условия на икономическа криза pdf
Братой Копринаров, Културен туризъм и култура на туризма в контекста на глобализацията pdf
Соня Стефанова, Глобалната етика като ценностна система и условие за развитие на екологично-отговорния туризъм pdf
Златина Караджова, Маркетингова концепция за позициониране на бургаски минерални бани като атрактивна, устойчиво развиваща се туристическа дестинация. Част І pdf
Златина Караджова, Стратегии за повишаване конкурентоспособността на дестинация бургаски минерални бани. Част ІІ pdf
Георги Димитров, Теоретико-приложни аспекти на рекламната кампания и стратегия в спортно-туристическия бизнес pdf
Георги Димитров, Алтернативи за оптимизиране управлението на спортната анимация в туристическите центрове pdf
Веселина Атанасова-Георгиева, Сегментиране на пазара в туристическия отрасъл pdf
Катя Илиева, Роля на човешките ресурси във външния кетъринг pdf
Катя Илиева, Модел за развитие на стратегия за организация на операциите в кетъринга pdf
Диана Инджелиева, Приложението на системата НАССР в ресторанта - гаранция за качество и безвредност на храната pdf
Розалин Иванов, Необходими предварителни условия за изграждане на ефективно средство за настаняване pdf
Светозар Димитров, Обяснителен потенциал на изследователската концепция за ментални репрезентации относно функционирането на личността при тежка психотична патология pdf
Мария Костурова-Парашкевова, Проблемът за нравствено-възпитателната ефективност на управленското решение pdf
Стоян Транев, Методика за изследване на конфликти pdf
Мариана Каприева, Homo sapiens и предизвикателствата на изкуствения интелект pdf
Неделчо Неделчев, Арийското наследство в българската история. Част І pdf
Неделчо Неделчев, Арийското наследство в българската история. Част ІІ pdf
Димчо Момчилов, По въпроса за старобългарската керамика от територията на днешната бургаска област pdf
Пенка Пеева, Дебатът за английската революция – историографски преглед. Част І pdf
Пенка Пеева, Дебатът за английската революция – историографски преглед. Част ІІ pdf
Антоанета Буюклиева, Козма за съпружеството pdf
Антоанета Буюклиева, Композиционни особености на житие на Стефан Лазаревич от Константин Костенечки pdf
София Ангелова, Името на жената в поезията на П. К. Яворов pdf
Веска Шивачева, Методологически ориентири на университетското образование, базирано на научни изследвания pdf
Надежда Калоянова, Учител-възпитател – статус и роли в учителската професия pdf
Тинка Иванова, Педагогическа диагностика чрез лична история на детството pdf
Маргарита Терзиева, Из историята на училищното образование по немски език и култура в Бургас през първата половина на ХХ век pdf
Маргарита Терзиева, Учителят Васил Карагьозов pdf
Нели Колева, Мултисензорно обучение и информационни технологии в образованието pdf
Марияна Тодорова, Развитие на практически умения при шестгодишни деца pdf
Галина Цанева, Особености на езиковото репродуциране на приказен текст от първокласниците pdf
Веска Шивачева, Христивелина Жечева, Компетентностноориентираният учебен химичен експеримент в училище pdf
Антонина Недкова, Модулното обучение – алтернатива на традиционните учебни модели pdf
Антонина Недкова, Образователното портфолио – иновационна форма за оценяване подготовката на студентите от колеж по туризъм pdf
Радка Джендова, Педагогическото творчество – фактор за реализиране на интегративния подход в обучението по музика pdf
Даниела Заберска, Интеркултурно образование и обучението по изобразително изкуство в началното училище pdf
Дечко Игнатов, Проучване възрастова динамика на физическите качества на децата от начална училищна възраст pdf
Мими Стойчева, Светла Шопова, Качество на професионалното обучение и готовност за професионална реализация на стажант-рехабилитатори от Медицински колеж при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, в условията на европейската образователна интеграция pdf

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011