Годишник - 2011

Печат

Мариана Тавлиева, Веляна Георгиева, Светлана Гениева,
Принцип на изоконверсионната изчислителна процедура в термичния анализ
pdf
Веляна Георгиева, Мариана Тавлиева,
Температурна и концентрационна зависимост на електропроводността на водни разтвори на ванадил сулфат
pdf
Яна Колева, Светлана Георгиева,
Предсказване на устойчивостта, биоакумулацията и токсичността за някои вещества с естрогенна активност
pdf
Яна Колева,
Приложение на модела ECOSAR върху базите данни TETRATOX и EINECS за подбиране на съединения с наркотично действие
pdf
Асен Колев, Енчо Балболов,
Сравнение на селективностите на алилни заместителни реакции на циклододецен-2-ен-1-ил ацетат в присъствие на паладиев катализатор
pdf
Антон Паличев, Валентин Велев, Тони Ангелов, Станка Узова, Антон Попов,
Микроскопски изследвания на поликапролактам
pdf
Станка Узова, Валентин Велев, Тони Ангелов, Антон Попов,
Термични свойства на бинерни смеси от полиетиленоксид и карбамид
pdf
Александър Димитров, Петко Петков,
Използване на мономерни смеси като добавки за смазочни масла
pdf
Светлана Гениева,
Премахване на някои багрила от отпадни води чрез адсорбция върху оризова пепел
pdf
Петя Начева-Георгиева, Йорданка Ташева, Петко Петков,
Прогнозиране на алтернативен процес на очистване на среднодестилатна фракция от полициклични арени
pdf
Йорданка Ташева, Милен Димов, Петко Петков,
Възможности за очистване на пиролизно масло с цел получаване на екологичен продукт
pdf
Магдалена Дюлгерова, Николай Петров,
Вибрационни надеждностни изследвания на рискови технически системи
pdf
Вера Мечкова, Лилия Станева, Благой Мечков,
Математически модел за изследване на преходни процеси в линейна електрическа верига
pdf
Димитър Парашкевов, Станчо Павлов,
Електрично поле на система от неподвижни заряди (Компютърен модел)
pdf
Здравка Николаева, Иван Домбалов,
Нов метод за оценка на дневните суми на сумарната слънчева радиация
pdf
Иванка Йонова,
Богатство, бедност, устойчиво развитие
pdf
Николай Милев,
Международна бизнес стратегия за създаване на ново пазарно пространство и обезсилване на конкуренцията
pdf
Иван Димитров,
Конкурентни ограничения при разработката на международна логистична стратегия
pdf
Иван Димитров,
Фактори, влияещи върху структурата на международната логистична система
pdf
Руска Димитрова,
Подходи и методи за вземане на решения в условия на неопределеност
pdf
Стоянка Петкова-Георгиева, Живко Панайотов,
Алтернативна позиционна стратегия в посредническата дейност – принципално преговаряне или преговаряне в името на ползите при управление на бизнес отношенията
pdf
Стоянка Петкова-Георгиева, Живко Панайотов,
Въздействие на световната икономическа криза върху икономиката на България за периода 2008–2011 г.
pdf
Стоян Транев,
Новите идеи в съвременното кризисно управление
pdf
Соня Стефанова,
Социалната отговорност в бизнеса
pdf
Братой Копринаров,
Глобализация, туризъм, толерантност
pdf
Златина Караджова,
Обща характеристика на концепцията за устойчиво развитие
pdf
Златина Караджова,
Българският туризъм в контекста на устойчивото развитие
pdf
Теодора Ташева,
Значение на представата за туристическа дестинация върху формирането на туристическо търсене
pdf
Георги Димитров,
Влияние на вътрешната и външната среда върху мениджмънта на спортните кадри в туристическите центрове
pdf
Георги Димитров,
Съвременни предизвикателства към управлението на човешките ресурси в спортно-туристическия бизнес
pdf
Антонина Недкова,
Етика в туристическото обслужване
pdf
Катя Илиева,
Особености при планиране на меню за деца в детските кухни
pdf
Кирил Петров,
Очаквания и нагласи на гражданите на град Бургас от реализиране на проекта „Супер Бургас” (Маркетингово изследване)
pdf
Светозар Димитров, Менталният конструкт когнитивна схема, мястото му в психичния живот на личността и развитието му в ранните стадии на онтогенезиса
pdf
Мария Костурова-Парашкевова,
Проблемът за моралния конфликт и субективния фактор в историята
pdf
Мариана Каприева,
Политиката като инструмент за решаване на екологични проблеми
pdf
Неделчо П. Неделчев,
Единната политическа традиция на севера и юга на ранен Египет
pdf
Димчо Момчилов,
Маркели в похода на византийския император Никифор І Геник през 811 г. и ответния удар на Крум
pdf
Пенка Пеева,
Доктрината Стимсън – факти и дискусии
pdf
Гита Йовчева,
Депутация за намиране на княз на България 1886–1887 г. според документалното наследство на д-р Константин Стоилов
pdf
Гита Йовчева,
Българската депутация за намиране княз на България в началото на 1887 г. и ролята на Турция според документалното наследство на д-р Константин Стоилов
pdf
Владислав Пархоменко,
Историко-мемуарная литература – как источник по изучению Гетманата П. Скоропадского в Украине
pdf
Антоанета Буюклиева,
Образът на жената в средновековната българска литература
pdf
Маргарита Терзиева,
Чешки и словашки приказници на ХХ век (Проблеми на българската преводна рецепция)
pdf
Владимир Гамза,
Песенният фолклор на терновските българи
pdf
Елена Дичева,
Непълнолетният правонарушител и неговото семейство
pdf
Майя Атанасова,
Агресията при младите хора
pdf
Веска Шивачева,
Aнтропологически аспекти на педагогическата среда в университета
pdf
Христина Михалева,
Анализ на основните стресори, причиняващи високи нива на стреса при студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
pdf
Радка Джендова,
Артконтактите – част от интелектуалното израстване на студентите
pdf
Петър Петров,
Към въпроса за мотивацията в обучението по български език (7. клас)
pdf
Петър Петров,
Създаването и прилагането на тестове в обучението по български език – стратегическа стойност
pdf
Надежда Калоянова,
Ценностен потенциал на учебното съдържание в културно-образователна област „Български език и литература” за начален етап
pdf
Златка Димитрова,
Теоретичен модел за професионална компетентност на учителя като аниматор
pdf
Галина Терзиева,
Превантивният потенциал на здравното възпитание
pdf
Галина Терзиева, Катя Попова, Златина Георгиева,
Иновационни методи в практическото обучение в специалност „медицинска сестра” – актуалност и необходимост
pdf
Радослава Димитрова,
Медицинската сестра като част от мултидисциплинарния екип, участващ в обучение, лечение и здравни грижи за болните от захарен диабет
pdf
Антонина Недкова,
Структуриране на модулни програми в професионалното образование
pdf
Маруся Любчева, Цанко Иванов, Дончо Керемидчиев, Цветелин Панчев,
Изследване на връзката между професионалното образование и бизнеса в Бургаски регион
pdf
Даниела Заберска,
Приложение на хартиения филигран – квилинг, в арттерапията
pdf
Мария Бурева, Диляна Георгиева, Камелия Борисова,
Организация и проучване на спортните желания на студентите от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
pdf
Детелин Костадинов, Маргарита Терзиева,
Цветан Асенов – ученият, ръководителят, човекът
pdf

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011