ГОДИШНИК 2012

Печат

ТОМ XLI. КНИГА 1. СЪДЪРЖАНИЕ
Любомир Влаев, Веляна Георгиева, Мариана Тавлиева,
Описание на математичния апарат, използван при изучаване на адсорбцията из водни разтвори: І. Термодинамика
pdf
Любомир Влаев, Мариана Тавлиева, Веляна Георгиева,
Описание на математичния апарат, използван при изучаване на адсорбцията из водни разтвори: ІІ. Кинетика
pdf
Светлана Гениева,
Изследване термодинамиката и кинетиката на адсорбция на BRILLIANT GREEN из водни разтвори върху бяла оризова пепел
pdf
Жечка Димитрова, Максим Вълкачовски,
Интегриране чрез използване на рекурентни формули (част 1)
pdf
Жечка Димитрова, Максим Вълкачовски,
Интегриране чрез използване на рекурентни формули (част 2)
pdf
Диляна Звездова,
Неизотермични кинетични изследвания върху термичното разпадане на хитин, получен от черноморски скариди
pdf
Диляна Звездова,
Изследване адсорбционните свойства на някои стирен-дивинилбензен и акрилатни синтетични полимерни смоли при обезцветяване на водни разтвори
pdf
Х. Узов, Б. Богданов, С. Узова, А. Попов, В. Велев, Т. Ангелов,
Структура и структурни превръщания на полиетилен- оксид -NаSCN комплекси
pdf
Х. Узов, Б. Богданов, С. Узова, А. Попов, В. Велев, Т. Ангелов,
Рентгеноструктурни изследвания и електропроводимост на бинерни смеси от високомолекулен полиетиленоксид и NаSCN
pdf
Яна Колева,
Оценяване на естроген рецепторното агонистично действие на парабените
pdf
Яна Колева,
Теоретичен модел за професионална компетентност на учителя като аниматор
pdf
Галина Григорова, Красимир Василев,
Антимикробна активност на комплекси на 3-формилрифа-мицин-SV с тежки метали
pdf
Димитрина Кирякова, Атанас Атанасов, Георги Костов,
Рециклиране на хетерогенни полимерни смеси на основа на полипропилен,полиетилен висока плътност и полиетилен-терефталат
pdf
Емилия Иванова, Ивайло Димитров, Севдалина Турманова,
Получаване на хибридни съполимери, съдържащи полипептидни блокове
pdf
Никола Тодоров, Мартин Раденков, Донка Тодорова,
Получаване на ненаситена полиестерна смола чрез утилизация на отпадъчен полиетилентерефалат и отпадъчен глицерол
pdf
Данчо Бенев, Зиля Мустафа, Румяна Милина,
Охарактеризиране на биодизелови горива и растителни масла от различен произход с инфрачервена спектроскопия
pdf
Добромир Йорданов,
Вариант на процедура за междинни проверки – определяне и оценяване на калибрационни интервали на технически средства в лаборатория за петролни продукти
pdf
Антон Паличев, Йорданка Ташева, Петко Петков,
Изчисляване на коефициенти на избирателност на полярни разтворители при екстракция на бензин
pdf
Милен Димов, Йорданка Ташева,
Влияние на параметрите на процеса на термичен крекинг върху добива на пиролизно масло
pdf
Светлана Ковачева,
Термична деструкция на пшенична слама, обработена с антипирен – сравнителен анализ
pdf
Магдалена Дюлгерова, Васил Василев, Емил Богословов, Румяна Матева,
Задачи за изследване на автомобилния поток в гр. Бургас, централна градска част
pdf
Зоя Матеева, Антон Филипов,
Оценка на ветро-енергийния потенциал в избрани райони от Североизточна България: Добрич
pdf
Иван Добревски,
Тандемът “Вселена – Водороден атом” – ключов източник за взаимовръзката “Микро-мега мир”
pdf
ТОМ XLI. КНИГА 2. СЪДЪРЖАНИЕ
Габриел Моиса,
Фалшификации на историята в годините на комунистическия режим. Титулеску преди написването на официалната история
pdf
Игор Николаев,
Трансформация на партийно-политическата система на Съветска Украйна и на България през 20-те години на ХХ век - сравнителен анализ
pdf
Неделчо Неделчев,
Българско информационно пространство, историческо наследство и разделение
pdf
Мария Костурова-Парашкевова,
Проблемът за източника и съдържанието на морала като духовно явление
pdf
Тинка Иванова,
Някои актуални педагогически възгледи на Русо за възпитателя
pdf
Светлозар Димитров,
Базисни елементи на психичния живот във възгледите на Уилфред Бион и тяхното отношение към формирането на менталния капацитет на личността при състояния на сериозна психична увреденост
pdf
Иванка Йонова, Албена Янакиева,
Процесът на бюджетиране като част от стратегическото управление
pdf
Ивайло Михайлов,
Трансформирането на дълг в собственост като способ за реструктуриране на банковите баланси
pdf
Маруся Любчева, Цанко Иванов, Дончо Керемидчиев, Цветелин Панчев,
Изследване на нагласите на бизнеса в Бургас по отношение на иновациите и стратегиите за развитие
pdf
Иван Димитров, Петко Янгьозов,
Анализ на етапите при проектирането на бизнес процесите
pdf
Кирил Петров,
Необходими промени в маркетинговата политика на компанията при дигитализираща среда
pdf
Братой Копринаров, Стоян Маринов,
Глобализация и тенденции в развитието на здравния туризъм
pdf
Златина Караджова,
Управление на конкурентоспособността на българския туристически продукт
pdf
Стоянка Петкова, Ивелина Стратева,
Определянето на стратегическите връзки по дейности като ключов подход в контролинга
pdf
Дончо Керемидчиев, Цветелин Панчев,
Внедряване на малки студентски групи по усъвършенстване на дейността в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
pdf
Иван Димитров,
Система за подпомагане на решенията при управление на приходите в хотелиерството
pdf
Христина Михалева,
Процес на вземане на решение за покупка на техника за дома
pdf
Катя Илиева,
Операционни характеристики на туристическия информационен център - Бургас
pdf
Минчо Полименов,
Съвременни аспекти на тематичния ресторантьорски продукт
pdf
Соня Стефанова,
Социално-психологически аспекти на туристическото обслужване
pdf
Светла Шопова, Йордан Гавраилов,
Перспективи за повишаване на конкуренто-способността на spa и welness услугите в България
pdf
Георги Вдовичин,
Актуални проблеми на подготовката и реализацията на кадри за туризма
pdf
Соня Стефанова,
Визуалната психодиагностика и нейното приложение в туризма
pdf
Мими Стойчева,
Стратегически приоритети, подходи и механизми за иновиране на здравната реформа в Република България
pdf
Варвара Панчева,
Съвременни подходи, механизми и инструментариум за повишаване качеството на болничните сестрински грижи
pdf
Валентин Василев,
Съвременни подходи при лечение и профилактика на диабетното стъпало
pdf
Златина Иванова,
Клиентът – жертва или победител в ценовата война между аптеките
pdf
Златина Стоянова-Борисова,
Теоретико-приложни аспекти при профилактика на деца с наднормено тегло
pdf
Галина Терзиева,
Предпазване от травми. Медико-социални и педагогически аспекти
pdf
Майя Атанасова,
Усъвършенстване методиката на провеждане и оценяване на преддипломния стаж на студенти от специалността „медицинска сестра“
pdf
Светлана Георгиева, Гергана Ангелова-Попова, Радослава Димитрова,
Дневен център към дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда, Любов“ – Бургас – в помощ на децата с аутизъм и техните близки
pdf
Гергана Ангелова-Попова,
Потребности и очаквания на родителите на деца с аутизъм от специализираните дневни центрове
pdf
Детелин Костадинов, Иван Карагьозов,
Интегрираното обучение и информираността на родителите на деца със специални образователни потребности
pdf
Майя Атанасова,
Проявата на дефицит в общуването в ранното детство и отражението му в развитието на индивида
pdf
Елена Дичева,
Социалният педагог и взаимодействието му с ученици с акцентуации в характера
pdf
Мария Дишкова,
Кога социалният педагог придобива умения да комуникира
pdf
Антонина Недкова,
Критерии за формиране на комуникативни умения и компетентности в колежанското образование по туризъм
pdf
Елена Петкова,
„Децата коригират възрастните“ – един нетрадиционен андрагогически модел за екологично възпитание
pdf
Антонина Недкова,
Показатели за оценяване качеството на дистанционното обучение
pdf
Маргарита Терзиева,
Работа с народни песни и приказки в условия на ромски билингвизъм в началното училище
pdf
Георги Димитров,
Управление на спортната дейност в допълнителния час по физическо възпитание
pdf
Дечко Игнатов,
Подвижните игри в начална училищна възраст – основен фактор за формиране на детската личност
pdf
Георги Димитров,
Мотивационната функция на спортно-развлекателното управление в туристическата индустрия
pdf

ТОМ XLI. КНИГА 1. СЪДЪРЖАНИЕ

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011