ГОДИШНИК 2013

Печат

ТОМ XLII. КНИГА 1. СЪДЪРЖАНИЕ
Петко Петков,
50 години Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
pdf
Мариана Тавлиева, Веляна Георгиева,
Влияние на изотопния ефект на разтворителя върху електротранспортните характеристики на халкогенитните йони
pdf
Яна Колева,
Влияние на някои антибактериални сулфонамиди в околната среда
pdf
Диляна Звездова, Евдокия Сотирова, Неделчо Неделчев,
Неизотермичен кинетичен анализ на термичното разпадане на хитозан от раци от Черно море
pdf
Димитрина Кирякова, Людмила Борисова, Атанас Атанасов, Георги Костов,
Влияние на природата на наноглините върху свойствата на нанокомпозити на основа винилен флуорид – хексафлуоропропенов съполимер, получени чрез смесване от стопилка
pdf
Димитрина Кирякова, Стилияна Михалева, Атанас Атанасов, Андон Попов,
Фотоокислителна способност на кобалтов ацетилацетонат като прооксидант за полиетилен висока плътност
pdf
А. Попов, Т. Ангелов, X. Узов, В. Велев, С. Михалева,
Деформационно якостно поведение на ПКЛ. I. Изотропно състояние
pdf
Недялка Петкова, Иван Рангелов,
Изследване на корозионните процеси и методи за редуцирането им в хидроочистващи инсталации в нефтопреработването
pdf
Антон Паличев, Йорданка Ташева, Петко Петков,
Изследвания на фазовата толерантност на различни бензин-алкохолни смеси
pdf
Вичо Халваджиев, Недялка Бенова, Петко Петков,
Оценяване на качеството на суровината и прогнозиране на някои показатели на тежките нефтени остатъци
pdf
Добромир Йорданов, Николай Добрев,
Анализ на работата на инсталация „Сярно-кисело алкилиране“ (СКА) и представяне на алгоритъм за отстраняване на несъответствия
pdf
Е. Покровская, А. Шебаров, Ю. Ковалчук, Ж. Стефанов,
Биоциди от ново поколение, обезпечаващи дълготрайност на строителните конструкции в условията на повишена влажност на атмосферата
pdf
Надка Бакалова, Светла Петрова, Димитър Колев,
Ензимна хидролиза. Получаване на ксилоолигозахариди чрез ксиланази от ASPERGILLUS SPP
pdf
Добромир Йорданов, Галина Йорданова,
Анализ на причините да спад в производството на фирма за месо и месни продукти
pdf
Диана Инджелиева, Катя Вълкова-Йоргова,
Влияние на свободните и микрокапсулирани LACTOBACILLUS PLANTARUM с пробиотични свойства в колбаси тип „луканка”
pdf
Д. Илиева, А. Дамянов, И. Беловски,
Термопредупредително средство за незрящи
pdf
Магдалена Дюлгерова, Румяна Матева, Емил Богословов, Васил Василев,
Натурни изследвания на задържането на автомобилния поток на кръстовища в Бургас, централна градска част
pdf
Йордан Георгиев, Лилия Анестиева,
Електронен часовник, захранващ се от възобновяем енергиен източник и сверяващ се от RDS на радиото
pdf
Л. Анестиева, Ю. Петров, Й. Георгиев, И. Беловски, Ст. Едрев,
Програмна реализация на компютърна лаборатория на базата на MATLAB-GUIDE
pdf
Станчо Едрев, Юлиян Петров, Емил Богословов,
Автоматизиран избор на лагер по каталог чрез програмата MATLAB-GUIDE
pdf
Благой Мечков, Вера Мечкова, Васил Василев, Ирина Кънчева,
Възможности за използването на енерго-ефективни източници на светлина за битово осветление
pdf
ТОМ XLII. КНИГА 2. СЪДЪРЖАНИЕ
Петко Петков,
50 години Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
pdf
Неделчев Неделчо,
Създаването на държавата на о. Крит – критика на теориите за измислена предварителна демокрация
pdf
Пархоменко, Владислав,
Събитията от 1917-1918 г. в Украйна в спомените на генерал Петрив
pdf
Момчилов, Димчо,
Бойна кука от археологическия фонд на музея в Карнобат
pdf
Парушев, Петър,
Бургас и Бургаски окръг по време на Илинденско-Преображенското въстание (1903 година)
pdf
Парушев, Петър,
Съдбата на бургаските евреи -1942-1943 година
pdf
Каприева, Мариана,
Философски поглед към субкултурите на съвременността
pdf
Атанасов, Николай,
За човека и смисъла на съществуване
pdf
Костурова-Парашкевова, Мария,
Моралът – начин и средство за усвояване и създаване на реалността
pdf
Иванова, Тинка,
Принципът на свобода и дисциплина в педагогическата система на Мария Монтесори
pdf
Терзиева, Маргарита,
Бургаска Търговска гимназия – възникване и развитие (1905-1944)
pdf
Тодорова, Марияна,
Финансовата грамотност – приоритет на образователната политика
pdf
Гура, Татяна,
Психопедагогически условия за формиране на системата на духовните ценности на студенти от педагогическите специалности
pdf
Великова-Цонкова, Биляна,
Етническата принадлежност като рисков фактор за отпадане от училище
pdf
Дичева, Елена,
Аспекти на професионалната деформация в педагогическата среда
pdf
Димитров, Светлозар,
Значими смущения на менталното развитие в най-ранните етапи на жизнения цикъл – аутистичен и симбиотичен профил на психотично разстройство във възгледите на Маргарет Малер
pdf
Костадинов, Детелин, И. Карагьозов,
Приложение на биографичния метод за изследване на младежи с увреждания
pdf
Терзиева, Маргарита,
Букварът на Дмитрий и Елена Тихомирови през призмата на биографичния метод и преводната педагогическа рецепция в България
pdf
Гогоберидзе, Александра, Анастасия Риндина,
Музеят на катедрата – елемент на образователната среда за подготовка на учителите в детската градина
pdf
Иванова, Людмила, Неля Иванова,
Социални и педагогически аспекти на медийната среда в съвременна Русия
pdf
Владева, Марина, Илиана Иванова,
Асен Златаров – между Изтока и Запада
pdf
Димитрова, Жечка, Руска Димитрова,
Подходи и методи за формализиране на неопределеността и оценка на риска в бизнеса
pdf
Димитров, Иван, Петко Янгьозов,
Методи за подобряване на подпроцесите в рамките на динамичния модел за подобрение на бизнес процесите
pdf
Михайлов, Ивайло,
Съвременни виждания за регулирането и преобразуването на банките със системна значимост
pdf
Любчева, Маруся, Ц. Иванов, Д. Керемидчиев, Цв. Панчев,
Изследване на нагласите на бизнеса в Бургас по отношение на иновациите в образованието
pdf
Керемидчиев, Дончо, Цветелин Панчев,
Обобщаващи резултати от внедряването на малки студентски групи по усъвършенстване на дейността в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
pdf
Транев, Стоян,
Относно някои аспекти на отношението организационна структура-стратегия
pdf
Транев, Стоян,
Проблеми на ценообразуването при малката фирма
pdf
Копринаров, Братой, Стоян Маринов,
Устойчиво развитие и пазарна конкурентоспособност на туризма в България
pdf
Караджова, Златина,
Влияние на глобализацията върху посредническите дейности
pdf
Михалева, Христина,
Учения за науката на потребителското поведение
pdf
Петкова-Георгиева, Стоянка, Сотир Богословов,
Инвентаризационен мениджмънт на складовите наличности. Базов модел за икономически ефективен обем на поръчката
pdf
Караджова, Златина,
Видове клиенти – потребители на българския туристически продукт, и особености при обслужването им
pdf
Чора, Пролетина, Теодора Ташева,
Роля на уводната маршрутна практика за професионалната подготовка на студентите от Колежа по туризъм
pdf
Стефанова, Соня,
Природни фактори за развитие на планински екологично отговорен туризъм в България
pdf
Василев, Валентин,
Хирургични аспекти на лечение, профилактика и превенция на хроничната венозна болест
pdf
Василев, Валентин,
Хирургично лечение и профилактика на невропатната форма на диабетното стъпало
pdf
Попова, Катя,
Качество на здравните грижи за възрастни и стари хора – тенденции и перспективи
pdf
Недкова, Антонина,
Развитие на комуникативни умения и компетенции за виртуално общуване
pdf
Недкова, Антонина,
Методи на дистанционно обучение
pdf
Джендова, Радка,
Музика, емоция и памет (на основата на емипирични данни)
pdf
Игнатов, Дечко,
Подвижните игри в начална училищна възраст – основен фактор за формиране на детската личност (II част)
pdf
Игнатов, Дечко,
Емоционалният фактор – водещ и определящ подвижните игри като специфична дейност
pdf
Стоянова, Златина, Гергана Ангелова,
Възстановителният процес при студенти – спортисти, занимаващи се със спорта лека атлетика
pdf
Димитрова, Златка,
Състояние на физическото развитие на 6 - 7 – годишни деца от гр. Бургас
pdf
Шунков, Александър,
Руската литературна класика в контекста на глобализацията
pdf
Мелник, Светлана,
Интратекстуални имплицитни средства за осъществяване на кохезия в романите „Дъгата“ и „Влюбени жени“ от Д. Х. Лорънс
pdf
Титаренко-Качура, Инна,
За някои аспекти на руско-българските езикови връзки и тяхното влияние върху развитието на руската лексическа система
pdf
Надежда Лекомцева, Неля Иванова,
„Аз следвам на времето светлия ход ...” (Слънчевите мотиви в творчеството на Петя Дубарова)
pdf

ТОМ XLI. КНИГА 1. СЪДЪРЖАНИЕ

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011