Указания

Печат

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТАТИИТЕ ЗА
ANNUAL OF ASSEN ZLATAROV UNIVERSITY

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Annual of Assen Zlatarov University включва публикации в четири научни направления: Технически науки; Природни науки; Обществени и хуманитарни науки, Обществено здраве и здравни грижи. Изданието се отпечатва като единно книжно тяло или като отделни книжки, а също така и в онлайн версия, поместена на сайта на Университета.
2. Статиите трябва да имат оригинален научен принос. Обзорни статии се печатат с изричното съгласие на Редколегията.
3. Статиите се представят задължително на английски език.
4. Обемът на всяка статия е от 3 до 6 стр. за тематични направления - Технически науки и Природни науки и от 3 до 8 стр. за тематични направления Обществени и хуманитарни науки и Обществено здраве и здравни грижи.
5. Статиите в Annual of Assen Zlatarov University се възпроизвеждат чрез директно копиране на авторския текст. Авторите носят пълна отговорност за научната оригиналност и достоверност на резултатите, за стиловото и езиково оформление, както и за правописната, пунктуационната и граматичната правилност на статиите и резюметата.
6. Всеки автор може да участва самостоятелно или в съавторство с не повече от общо две статии в Годишника
7. Статиите се предават в редакционната колегия от 15 септември до 15 октомври. При неспазване на сроковете статията остава за следващата година.
8. Всяка статия се представя в два печатни екземпляра на английски език и в електронна версия (в MS Word format), която се изпраща на служебната електронна поща на Редколегията – annual@btu.bg.
9. Рецензирането се извършва по следните правила: 
(1) Статиите ще бъдат рецензирани от анонимен рецензент, който преценява тяхната научна и езикова стойност. Рецензиите се представят на редколегията на английски език.
(2) при отрицателна научна или езикова рецензия, ръкописите се връщат на автора за доработване
(3) Рецензентът трябва да е хабилитиран преподавател или да има научна степен “доктор” в съответната област. Един преподавател не може да бъде рецензент на повече от две статии за съответния том.
(4) Срокът за рецензиране е до три седмици от датата на възлагане.
(5) При положителна рецензия, преди окончателното отпечатване, редакционната колегия връща при необходимост статиите на авторите за нанасяне на необходимите корекции.
(6) Преработените ръкопис и електронната му версия, придружени с декларация за отразените забележки на рецензента, се представят в редакционната колегия най-късно до 30 ноември. Статии, предадени след този срок, остават за следващата година.

Раздел ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

1. Статиите трябва да са написани на Word като в електронната версия статиите са записани като файл във формат - doc. Файлът не се архивира.
2. За форматирането на статиите менютата на Word се настройват по следния начин:

Page setup: Margins: Top - 2.5 cm; Bottom - 2.5 cm; Left - 2.5 Right -
2.5 cm; Gutter - 0; Header - 1,25 cm; Footer - 1,25 cm.
 Paper Size: A4 (21 x 29.7 cm)
Format:  Font: Times New Roman; Font style - Regular; Size - 11
Paragraph: Line Spacing: Single; Alignment: Justified.
Columns: Presets - Two; Spacing - 0,6 cm

Математическите формули се пишат като се използва опцията Equation от Word.


3. Страниците не се номерират.
4. Първият ред на всеки абзац започва с отстъп 0,5 cm.
5. Първата страница на статията се оформя по следния начин (вж. примерния образец):
(1) Най-горе, с главни букви (шрифт Bold, # 9), се изписва ANNUAL OF ASSEN ZLATAROV UNIVERSITY, BURGAS, BULGARIA, 2016, v. XLV.
(2) След един празен интервал с главни букви, Bold, се изписва наименованието на статията и се центрира.
(3) След празен интервал с малки букви се изписват имената на авторите – пълното собствено и фамилното име на автора / авторите (в случай че са повече от трима, се допуска инициално съкращение на собствените имена). Научни звания и степени не се упоменават. След имената на външните автори се поставя звездичка и на нов ред се дава техният адрес (в шрифт Italic).
(4) След един празен интервал по същия начин се изписват на английски заглавието на статията и имената на авторите. На нов ред се изписва E-mail адресът на водещия автор на статията.
(5) След един празен интервал с големи букви се изписва ABSTRACT и се центрира.
(6) На нов ред, след празен интервал, на английски с наклонен шрифт (Italic) се помества резюмето на статията. След края на резюмето, на нов ред, на английски, също с наклонен шрифт, се пишат ключовите думи (Key words).
(7) След един празен интервал следва текстът на изложението, който се оформя в две колони.
(8) За основния текст на доклада се използва автоматично пренасяне: Tools – Language – Hyphenation – Automatically hyphenate document
6. Заглавията на отделните части на статията (въведение, експеримент или методи на изследване, резултати и обсъждане, литература) се печатат с главни букви Bold и се центрират. Преди и след заглавията на разделите се оставя празен интервал.
7. (1) Параметрите в текста, във формулите, таблиците и фигурите се изписват с шрифт Italic, а индексите и символите към тях – с нормален шрифт.
(2) Таблиците, графиките и фигурите се вграждат софтуерно в текста, номерацията им е с арабски цифри.
(3) Думата Таблица се изписва изцяло, с малки букви, шрифт Bold. Заглавието на таблицата се изписва на същия ред с малки букви и се центрира. Текстът и имената на величините в антетките започват с главна буква, а в края им не се поставя точка.
(4) Допустимият максимален размер на фигурите и графиките е 9 на 9 см. Съкращението Фиг. (шрифт Bold) и заглавията се поставят под тях и се центрират.
8. Математичните формули и уравнения се номерират в десния край на печатното поле с арабски цифри във вида (1), (2) и т.н. Химичните уравнения се номерират по същия начин, но с римски цифри.
9. В статиите е задължително използването на номенклатурата на IUPAC и на система мерни единици SI.
10. Литературните позовавания се посочват в текста в последователно нарастващ ред, номерата им се поставят в квадратни скоби, например: [1], [3 - 7] и т.н.
11. След един празен интервал от основния текст следва ЛИТЕРАТУРА, като при оформянето се спазва стандартът за библиографско описание (вж. по-долу) и в съответствие със спецификата на съответната научна област. Заглавията на литературните източници – периодични издания и сборници, се изписват с наклонен шрифт (Italic).
ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ относно библиографското описание на използваните литературни източници в съответствие с БДС 17264-91
Приложение 1 - Образец на рецензия
Приложение 2 - Закон за транслитерацията
Приложение 3 - Пример за Annual of Assen Zlatarov University, който може да изтеглите

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011