Научен колоквиум към ФОН и КТ

Печат
Договор НИХ – 435/2020
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗНАЧЕНИЕТО И РОЛЯТА НА ЛОГИСТИКАТА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ръководител на проекта: Проф. Иван Димитров
Договор НИХ – 436/2020
Тенденции и перспективи в развитието на статусно-ролевите модели и ключовите компетентности на български учители
Ръководител на проекта: доц. д-р Надежда Калоянова
Договор НИХ - 437/2020
Изследване проекциите на компетентностния подход при подготовката, възпитанието и развитието на личностните качества в предучилищна и начална училищна възраст чрез използване на алтернативни педагогически форми за организация на образователните дейности
Ръководител: доц. д-р Красимира Димитрова
Договор НИХ - 438/2020
тема на проекта: “ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ГАЗЬОЛЕВ КОМПОНЕНТ ЗА ТРАКТОРНА И ИЗВЪНПЪТНА ТЕХНИКА”
Ръководител на проекта: доц. д-р Йорданка Ташева
Договор НИХ – 439/2020
МОНИТОРИНГ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ВИНЕНИЯ ТУРИЗЪМ В ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН ЗА ПЛАНИРАНЕ ОТ НИВО 2 - БЪЛГАРИЯ
Ръководител на проекта: доц. д-р Веселина Атанасова
Договор НИХ - 420/2019
Българската диаспора в Молдова, Унгария, Сърбия и Румъния – образователни проблеми и педагогически предизвикателства
Ръководител на проекта: проф. дпн Маргарита Терзиева
Договор НИХ 422/2019
МУЛТИКРИТЕРИАЛНА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА „СТАБИЛНОСТ НА СЪХРАНЕНИЕ” НА ЧИСТО БИОДИЗЕЛОВО ГОРИВО (B100) И НА СМЕСИТЕ МУ С КОНВЕНЦИОНАЛНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ПРИ РАЗЛИЧНИ УСЛОВИЯ
Ръководител на проекта: доц. д-р Добромир Йорданов
Договор НИХ–423/2019
ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗНАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
Ръководител на проекта: доц. д-р Стоян Транев
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011