Научен колоквиум към ФТН и ФПН

Печат
Договор НИХ–440/2020
ИНДЕКСИРАНИТЕ МАТРИЦИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗНАНИЯ
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Величка Транева
Договор НИХ - 445/2020
Изследвания върху синтеза на цирконови и гранатови пигменти, с оглед възможното им приложение в керамичното производство
Ръководител на проекта: ас. д-р Фила Йовкова
Договор НИХ - 446/2020
РАЗРАБОТВАНЕ НА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕН МЕТОД ЗА БЪРЗА ОЦЕНКА НА ЕЛEКТРОГЕННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА БАКТЕРИАЛНИ КУЛТУРИ ПРИЛАГАНИ В БИО-ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Ръководител на проекта: Доц. Хюсеин Йеменджиев
Договор НИХ 447/2020
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНИ МЕТОДИ
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Радостин Касъров
Договор НИХ-448/2020
Обследване на радиационен статус на почви, пясък и нанос в района на мина Росен
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Пламена Атанасова
Договор НИХ 424/2019
ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ В ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОТКАЗИТЕ НА МЕХАНИЗМИ И СИСТЕМИ НА АВТОМОБИЛА
Ръководител на проекта: Доц. д-р Магдалена Дюлгерова
Договор НИХ 425/2019
Модифициране на функционални амфифилни блокови съполимери и изследването им като носители на биологично активни вещества Ръководител на проекта: Проф. д-р Севдалина Турманова
Договор НИХ-426/2019
Определяне на броя и жизнеспособността на бели кръвни клетки в капилярна и венозна кръв
Ръководител на проекта: доц. д-р Катя Габровска
Договор НИХ-427/2019
Изготвяне на проект и компютърно симулиране на ново енергоефективно районно осветление на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Младен Пройков
Договор НИХ – 431/2019
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НА СЕЛЕНСЪДЪРЖАЩИ КОМПЛЕКСНИ СЪЕДИНЕНИЯ
Ръководител на проекта: Доц. д-р Румяна Янкова
Договор НИХ 434/2019
Предсказване токсичността на новосинтезирани хидразидни и хидразонни производни с потенциален антинеопластичен ефект
Ръководител на проекта: доц. д-р Яна Колева
Договор НИХ – 406/2018
ИЗСЛЕДВАНЕ АДСОРБЦИЯ НА ЙОНИ НА ТЕЖКИ МЕТАЛИ ИЗ ВОДНИ РАЗТВОРИ С АКТИВНИ ВЪГЛЕНИ ОТ АГРОБИОЛОГИЧНИ ОТПАДЪЦИ
Ръководител на проекта: доц. д-р Веляна Георгиева
Договор НИХ 408/2018
ОЦЕНКА НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ТРАНСПОРТНИ АРТЕРИИ С ПЪТЕН НАНОС В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ
Ръководител на проекта: доц. д-р Здравка Николаева
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011