Научен колоквиум към ФОН и КТ - 2021

Печат
Договор НИХ – 435/2020
Изследване на значението и ролята на логистиката за малките и средни предприятия
Ръководител на проекта: Проф. Иван Димитров
Договор НИХ – 436/2020
Тенденции и перспективи в развитието на статусно-ролевите модели и ключовите компетентности на български учители
Ръководител на проекта: доц. д-р Надежда Калоянова
Договор НИХ - 437/2020
Изследване проекциите на компетентностния подход при подготовката, възпитанието и развитието на личностните качества в предучилищна и начална училищна възраст чрез използване на алтернативни педагогически форми за организация на образователните дейности
Ръководител: доц. д-р Красимира Димитрова
Договор НИХ - 438/2020
тема на проекта: “Възможности за получаване на газьолев компонент за тракторна и извънпътна техника”
Ръководител на проекта: доц. д-р Йорданка Ташева
Договор НИХ – 439/2020
Мониторинг на устойчивостта на винения туризъм в югоизточен регион
Ръководител на проекта: доц. д-р Веселина Атанасова
Договор НИХ – 449/2021
Модерни методи за вземане на управленски решения
Ръководител на проекта: доц. д-р Стоян Транев
Договор НИХ – 450/2021
Възможности за приложение на цифровите технологии за повишаване конкурентоспособността на бизнеса
Ръководител на проекта: доц. д-р Адиле Димитрова
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011