Научен колоквиум към ФОЗЗГ, ФМ и МК - 2021

Печат
Проект НИХ – 455/2021
Превенция на рискови фактори за остеопороза
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Катя Попова
Проект НИХ – 456/2021
Проучване върху влиянието на медико-биологичните и психо-социални фактори на демографската криза в Бургаски регион
Ръководител на проекта: проф. Петя Цветкова, дмн
Проект НИХ – 458/2021
Проучване на медико- и психо-социалните проблеми на пациенти с онкологични заболявания и включването им в програма за медицинска рехабилитация, ерготерапия и психо-социална подкрепа
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Соня Ненчева
Проект НИХ – 442/2020
Проучване възможностите на телемедицината, телерехабилитацията и телефармацията за подобряване грижите за болните и медицинското образование
Ръководител на проекта: доц. Антоанета Грозева, д.м.
Проект НИХ-443/2020
Анализ на възможностите за интегриране на морски с медицински туризъм по българското Южно Черноморие
Ръководител на проекта: доц. д-р Златина Караджова
Проект НИХ – 444/2020
Изследване тежестта на атеросклеротичните изменения на периферните кръвоносни съдове при диабетици
Ръководител на проекта: доц. д-р Валентин Василев, дм
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011