Научен колоквиум към ФТН и ФПН - 2021

Печат
Договор НИХ 451/2021
Моделиране на взаимовръзката на основни замърсители на въздуха и слънчевата радиация върху някои заболявания в град Бургас
Ръководител на проекта: доц. д-р Здравка Николаева
Договор НИХ 452/2021
Предвиждане на токсичното влияние на сяроорганичните съединения от нефта върху живите организми и околната среда
Ръководител на проекта: доц. д-р Яна Колева
Договор НИХ 453/2021
Изчисляване на някои параметри на инсталации за адсобционно очистване на вентилационен въздух от летливи органични съединения
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Благовеста Мидюрова
Договор НИХ 459/2021
Изследване възможностите на утайка от кафе за получаване на биопродукти
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Галина Йорданова
Договор НИХ 460/2021
Мини колонка за получаване на безлактозно мляко и симулация за проследяване въздействието му върху оралното здраве
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Златина Ченголова
Договор НИХ 461/2021
Изследване на параметри, характеризиращи комфорта на лек автомобил
Ръководител на проекта: ас. д-р Златин Георгиев
Договор НИХ 462/2021
Изследване и моделиране на алгоритми в изкуствен интелект и тяхното приложение
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р инж. Тодор Петков
Договор НИХ–440/2020
Индексираните матрици като инструмент за извличане на знания
Ръководител на проекта: доц. д-р Величка Транева
Договор НИХ 441/2020
Екологичен мониторинг. Измерване и оценка на замърсяването с фини прахови частици на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас
Ръководител на проекта: доц. д-р Никола Тодоров
Договор НИХ 445/2020
Изследвания върху синтеза на цирконови и гранатови пигменти, с оглед възможното им приложение в керамичното производство
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Фила Йовкова
Договор НИХ 448/2020
Обследване на радиационен статус на почви, пясък и нанос в района на мина Росен
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Пламена Атанасова
Договор НИХ – 431/2019
Синтез, структура и свойства на селенсъдържащи комплексни съединения
Ръководител на проекта: доц. д-р Румяна Янкова
Договор НИХ 407/2018
Изследване на качеството на атмосферния въздух в община Бургас по отношение на ФПЧ2,5 и съдържание на полициклични ароматни въглеводороди във ФПЧ2,5
Ръководител на проекта: доц. д-р Ления Гонсалвеш-Мусакова