Софийският университет „Св. Климент Охридски“ бе домакин на втора работна среща на екипа по проект УНИТе

Печат
Планираната втора работна среща на екипа по проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004-C01) се проведе в периода 13-15 февруари 2019 г. във Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
На срещата бе докладвано постигнатото от екипа за първия отчетен период и бе представен план за работа по проекта през 2019 г. В събитието взеха участие представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Технически университет - София, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.
От Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас присъстваха проф. д-р Сотир Сотиров – зам. - ректор по международно сътрудничество и ръководител на проекта, както и част от екипа. Доц. Станимир Стоянов представи перспективите пред научния екип след създаването на лабораториите и визията за развитието на проекта в научната му част.
Основната цел на проекта е създаването на Център за върхови постижения в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Той е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез нея, Европейският фонд за регионално развитие с одобрен бюджет от 29 781 882 лева. Създаването на Центъра за върхови постижения ще допринесе за развитието на областта информатика и ИКТ в страната и фокусирането на научната дейност върху потребностите на икономиката и обществото.
В Бургас една от целите е да се създаде уникална изследователска инфраструктура, включително един нов научно-изследователски комплекс и реконструкция на четири съществуващи бази, за да се превърнат в модерни научни комплекси. В рамките на проекта в Бургас ще бъдат изградени четири лаборатории, свързани с анализа и обработката на големи количества данни.
Проектът УНИТе се реализира в периода 2018 – 2023 година. Една от целите е да се създаде уникална изследователска инфраструктура, включително един нов научно-изследователски комплекс и реконструкция на 4 съществуващи бази, за да се превърнат в модерни научни комплекси. УНИТе е проект, ориентиран и към бизнеса. Научноизследователските дейности на партньорите ще са концентрирани върху по-ускореното въвеждане на нови технологии в сферите на производството и услугите. По този начин ще се проправи път за интегриране на България в Единния дигитален пазар в Европа. От друга страна УНИТе ще насърчава привличането на работа на млади и талантливи изследователи, с което да се спре процесът на изтичане на кадри към други страни. Развитието на ИКТ ще осигури по-качествено образование и създаването на специалисти в различни области. Това от своя страна е ключов фактор за създаването на развита и конкурентноспособна икономика.
{gallery}novini/info1_unite{/gallery}

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011