Конкурси

Печат

Конкурс „Научноизследователска и художествено-творческа дейност - 2022 г.“

   Условия и ред за участие с проект в конкурса:

Кадрови състав на конкурсното предложение

В конкурса за финансиране на проекти могат да участват преподаватели на основен трудов договор или на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател по чл. 111 от КТ, докторанти, студенти и колективи от университета

В научния колектив могат да се привличат до 20% от състава преподаватели, изследователи и докторанти от други научни организации и университети, със съответното пропорционално участие в ползването на средствата от проекта.

Ръководителят на научния колектив е преподавател на основен трудов договор в университета, с доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта, притежава ОНС „доктор” или заема академична длъжност „доцент“ или „професор”.

Ръководителят и членовете на научния колектив не могат да бъдат членове на Комисията.

Членове на академичния състав на университета могат да участват в научни колективи на не повече от два проекта за текущата година на финансиране на проектите.

 

Срок на проектите

Проектите имат срок на изпълнение от една до три години. Проектното предложение за участие в конкурса се подава до председателя на Комисията от ръководителя на научния колектив съгласно Приложение 1.1 (Предложение за финансиране на изследователски проект по конкурс „Научноизследователска и художественотворческа дейност“).

Срокът за представяне на проектите в комисиите по основни звена е до 11.05.2022 г.

 

Предложение за финансиране

Предложенията за финансиране на изследователските проекти следва да съдържат:

nn zero point1. Наименование на проекта;

nn zero point2. Анотация;

nn zero point3. Описание на научните изследвания:

nn zero point    а) анализ на състоянието на изследванията по проблема;

nn zero point    б) изследователски цели и задачи;

nn zero point    в) очаквани резултати и научни приноси;

nn zero point    г) приложимост на резултатите (научни постижения, разпространение на резултатите, научен обмен, професионално развитие на кадрите, социални ефекти и др.);

nn zero point4. Срок на изпълнение на проекта;

nn zero point5. Работна програма по години

nn zero point6. Обосновано финансово разпределение на средствата по години;

nn zero point7. Списък на научния колектив, придружен с научна автобиография на членовете му;

nn zero point8. Становище за проекта и предложения за рецензенти от катедрения съвет, в който е ръководителят на проекта;

nn zero point9. Становище за административно съответствие на проекта.

 

Критерии и показатели за оценяване и процедура за класиране на предложенията за финансиране на проекти

Проектните предложения се оценяват и класират от Комисията, включваща хабилитирани лица и по изключение лица, притежаващи ОНС „доктор”. Оценката на проектното предложение се извършва от Комисиите, посредством точкова система по критерии, регламентирани със Системата и утвърдени от Академичния съвет:

  І. Критерий „Очаквани резултати и приноси” - до 10 т.

nn zero point1. Съответствие на поставените цели с очакваните резултати – 4 т.

nn zero point2. Приноси (фундаментално-научни, научно-приложни) – 5 т.

nn zero point3. Приложимост на резултатите в учебния процес – до 1 т.

 

  ІІ. Критерий „Персонал, участващ в изпълнението на проектите” – до 15 т.

nn zero point1. Научен потенциал на членовете на изследователския екип – до 6 т.

nn zero point2. Участие на докторанти, разработващи докторантура по проблематиката на проекта – 4 т.

nn zero point3. Участие на студенти в екипа на проекта – 2 т.

nn zero point4. Участници от други български организации – 1 т.

nn zero point5. Участници от чуждестранни организации – 2 т.

 ІІІ. Критерий „Научни резултати на членовете на колектива, през последните три години“ – до 50 т.

nn zero point1. Липса на научни публикации по темата – 0 т.;

nn zero point2. Публикации, реферирани и индексирани във вторични световни литературни източници – 2A;

nn zero point3. Регистрирани патентни заявки, патенти, патенти резултат от сключени договори – 8А;

nn zero point4. Регистриран полезен модел и/или нови сортове (регистрирани български и международни полезни модели – 8A;

nn zero point5. Издадена монография – 8A;

nn zero point6. Публикации с импакт фактор (Web of Science) и импакт ранг (Scopus) – 6A;

nn zero point7. брой цитирания на научния ръководител на проекта по данни от Web of Science и Scopus – 4В.

  IV. Критерий „Участие в научни прояви с цел разпространение на постигнатите резултати през последните три години“ – до 10 т.

nn zero point1. Участия в научни форуми – 1A;

nn zero point2. Публикации в сборници от научни конференции, представени в Conference Proceedings Thomson Reuters и/или Scopus – 4A;

 V. Критерий „Участие в проекти през последните три години” – до 10 т.

nn zero point1. Проекти, финансирани от вътрешно-институционални конкурси – 1 т.

nn zero point2. Проекти, финансирани от национални фондове, оперативни програми, договори с министерства и други ведомства, национални фирми – 3 т.

nn zero point3. Проекти, финансирани от международни фирми, други европейски и международни програми и фондове – 6 т.

VІ. Критерий „Средства за научна дейност” – до 5 т.

nn zero point1. Съответствие между работната програма и планираните финансови средства – 3 т.

nn zero point2. Приходи от реализацията на научни продукти, получени въз основа на изпълнението на научните проекти – 2 т.

nn zero pointA – брой публикации/прояви;

nn zero pointВ – брой цитирания без автоцитирания; 

 

Рецензенти

За всеки проект Комисията избира двама рецензенти, предложени с протокол от катедрата, в която е ръководителя на проекта, от които поне един не работи по основен трудов договор в университета. Рецензиите се изготвят съгласно с Приложение 1.2 (Карта за рецензия на проект на научно изследване по конкурс „Научноизследователска или художественотворческа дейност“) и се депозират в комисиите по основни звена в срок до 10 дни от получаването на материалите за рецензиране. На рецензента се изплаща хонорар в размер на 50 лв. от субсидията за НХТД.

 

Оценяване и класиране

След получаване на рецензиите на проектните предложения, Комисията извършва класиране и взема решение относно тяхното финансиране с явно гласуване и обикновено мнозинство. Проекти, получили по една от рецензиите обща оценка по-ниска от 50 точки по всички критерии не участват в класирането, независимо от оценката по втората рецензия. На рецензентите на отпадналите проектни предложения, администрацията на НИИ изплаща хонорар при същите условия, както при класираните проекти.

Размерът на средствата за финансиране на новите и предходните проекти се определя с решение на Комисията, за което се съставя протокол. За редовно се счита заседание на Комисията, на което присъстват най-малко две трети от нейния състав. Членовете на Комисията подписват протокола от заседанието. Предложението на Комисията за финансиране на новите и преходните проекти се приема от факултетен съвет (ФС) на звеното.

Проектите, придружени с рецензиите, оригинала на протокола за решение на Комисията и препис-извлечение на протокола от приемането им на ФС се предоставят в администрацията на НИИ. Зам.-ректорът по НИД предлага за утвърждаване на АС отпуснатите финансови средства за новите проекти по линия НХТД.

В 10-дневен срок, след решението на АС се сключва договор с ръководителя на проекта. Договорите се сключват за всяка отделна календарна година и се окомплектоват с:

nn zero point• предложението за финансиране на изследователски проект;

nn zero point• рецензиите;

nn zero point• план-програма по години;

nn zero point• предварително финансово разпределение по години;

nn zero point• списък на участниците в проекта.

   Допустимост и разходване на средствата по проекта

Средствата за съответната година се предоставят в съотношение: до 50% – в 7 дневен срок от подписване на договора или допълнителното споразумение, до 40% – след междинно отчитане на хода на работата по договора или изтичане на половината от срока за изпълнение на договора, и останалите 10% – след успешното завършване и представяне на отчет на работата по договора за всяка година.

  Средствата по проекта е допустимо да се изразходват само за дейности свързани с:

nn zero point• публикуване на резултатите от изследванията и печатни разходи;

nn zero point• такси за правоучастие;

nn zero point• апаратура и оборудване;

nn zero point• канцеларски материали и тонер касети – до 10% от стойността на проекта;

nn zero point• материали, консумативи, химикали, др.;

nn zero point• доставка на информационни и програмни продукти;

nn zero point• командировки на членовете на екипа – до 30% от стойността на проекта;

nn zero point• заплащане на външни организации при извършване на анализи, изпитания, ремонти, поддръжка на апаратура, копирни и пощенски услуги и др.;

nn zero point• отчисления за административно-финансово обслужване (режийни разходи) – до 10% от стойността на проекта.

На участниците в изпълнението на финансирания проект може да се изплащат възнаграждения в размер:

nn zero point• до 35 на сто от годишната стойност на договора, когато в състава на научния колектив има включени докторанти и/или млади учени;

nn zero point• до 10 на сто от годишната стойност на договора, когато в състава на научния колектив не са включени докторанти и/или млади учени;

nn zero point• не по-малко от 30 на сто от сумата по т. 1 се предоставят за възнаграждение на докторанти и/или младите учени, участници в изпълнението на проекта, а останалите средства се разпределят между другите участници.

Със средствата по договорите за финансиране на проекти за НХТД не се финансират разходи за:

nn zero point• закупуване на обзавеждане, битови уреди, телефонни апарати и други подобни;

nn zero point• закупуване на работно облекло и обувки;

nn zero point• абонамент на вестници и неспециализирани списания;

nn zero point• заплащане на такси за участие в курсове за квалификация, компютърна грамотност, езикова подготовка и др.;

nn zero point• за допълнително заплащане на телефони и ремонт на помещения (с изключение на инфраструктурните проекти).

Преходни проекти, закупили през първата година на финансиране на научното изследване компютърна техника (мултимедия, компютърна конфигурация, монитор, таблет, принтер, мултифункционално устройство), нямат право да заявяват подобна техника, респективно да извършват такива разходи до приключване на проекта.

Ръководители на нови проекти, които в предходна конкурсна сесия са закупили компютърна техника, не могат да планират в текущата конкурсна сесия проектни дейности, свързани със закупуване на техника от същия вид. Допуска се разходът да бъде разрешен единствено след представена подробна обосновка за необходимостта, съгласувана с директора на НИИ.

Компютърна техника, апаратура и оборудване се заприходяват на катедрата, към която е назначен ръководителя на проекта, непосредствено след закупуването им.

 

  Отчитане на проектите

В срок до 15 юли на текущата година ръководителят на проекта представя в администрацията на НИИ отчет за напредъка на проекта в съответствие с Приложение 4 (Междинен отчет).

Годишните отчети по договорите се разглеждат и приемат от Комисията. Отчетът се рецензира от хабилитирано лице извън състава на първичното звеното. Рецензията се изготвя в съответствие с Приложение 1.3 (Карта за рецензия на отчет на финансирано научно изследване по конкурс „Научноизследователска и художественотворческа дейност“). На рецензента по отчета на проекта се изплаща хонорар в размер на 65 лв. от средствата на съответния проект, заложени в неговата план-сметка.

За проекти с две- и тригодишен срок се представят отчети по изпълнение на план-програмата за предходната година. В годишния отчет за първата година на проекта е необходимо да се представи копие на подготвена за публикуване научна статия, доклад от представено съобщение на научен форум, а след втората година копие от приета за печат или публикувана научна статия. Към отчета за съответната година се прилагат рецензия и финансов отчет, изготвен от администрация на НИИ, за да се направи съпоставка между финансовия план и действителните разходи по пера.

Междинните годишни отчети се приемат от Комисията и ФС на звено. При положително становище на ФС се сключва допълнително споразумение за следващата година, включващо план-програма и план-сметка за разпределението на средствата, размера на които се определя ежегодно с решение на Комисията и ФС.

Крайният отчет след приключване на дейностите по план-програмата на проекта, придружен с рецензия, междинните годишни отчети по преходните проекти и решенията на Комисията, се докладват и приемат на заседание на ФС. Крайният отчет и междинните годишни отчети, заедно с рецензиите, оригинала на протокола с решението на Комисията и препис-извлечение на протокола с решението по приемане на отчетите на ФС се предават в администрацията на НИИ до 30 ноември на календарната година.

За проекти с едногодишен срок, отчетите, придружени от копие на подготвена за публикуване научна статия, доклад от участие в научен форум, рецензия и финансов отчет за годината се приемат от Комисията и ФС. Отчетът, заедно с рецензията, оригинала на протокола с решението на Комисията и препис-извлечение на протокола с решението по приемане на отчета на ФС се предават в администрацията на НИИ до 30 ноември на календарната година.

Когато за годишния или краен отчет на проекта има отрицателно решение на Комисията и/или ФС, последните 10% от субсидията по проекта не се предоставят. При отрицателно становище на Комисията по отчета или изпълнение на проектните дейности по утвърдената годишна План-програма, проектът може да се прекрати. Закупената през годината апаратура, оборудване и материали се връщат от ръководителя на проекта и остават на разположение на университета. В този случай, ръководителят и членовете на научния колектив се лишават от право на участие в проекти, финансирани по линия на НХТД за следващите 3 години.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011