Конкурс " Научна инфраструктура"

Печат

Основна цел на финансиране на проекти по фонд “Научна инфраструктура” е поддържане и обновяване на наличната научна инфраструктура на отделните звена в университета и осигуряване на възможност за провеждане на качествени и конкурентноспособни научни изследвания. Конкурсът е свързан с усилията на университета за постигането на Специфична цел 4: Развитие, поддържане и ефективно използване на модерна научна инфраструктура, балансирана по тематични области и региони, и осигуряване на необходим достъп до европейска и международна научна инфраструктура от НСРНИ 2017-2030 г.

 

1.Условия за кандидатстване

 nn zero point• иновативност (до каква степен предлаганото оборудване ще допринесе за подобряване нивото на научната инфраструктура в университета, до разширяване на обхвата на извършваните в университета видове анализи, до повишаване на нивото на изследванията в университета);

nn zero point• ефект от изпълнението на проекта (финансова рентабилност на предлаганото оборудване, очаквано подобряване на нивото на извършваните анализи, очаквана възвращаемост на инвестициите).

Проектното предложението за участие в конкурса се подава от ръководителя на научния колектив съгласно Приложение 3.1 (Предложение за финансиране на изследователски проект по конкурс „Научна инфраструктура“). Предложенията за финансиране на проекта е необходимо да съдържат анализ на състоянието на наличната инфраструктура в съответното звено, актуалност на предлаганата апаратура и оборудване, световни достижения в дадената научна област.

 

2. Критерии за оценяване на проектни предложения към фонд „Научна инфраструктура”

Оценката на проектните предложения се извършва съгласно точкова система по следните критерии:

 

I. Критерий „Управленски капацитет и качество на научните изследвания“ – до 5 т.

1. Управленски капацитет на ръководителя и научен опит на научния ръководителя в областта на проектното предложение – 3 т.

2. Научен опит на научния екип в областта на проектното предложение – 2 т.

 

II. Критерий „Обновяване на научната инфраструктура“ – 10 т.

1. Планираната апаратура и оборудване съответства на най-новите световни тенденции – 2 т.

2. Разширява обхвата на извършваните научни изследвания, научни експертизи и анализи – 4 т.

3. Подобрява качеството на научните изследвания в съответното научно направление, което обслужва – 4 т.

 

III. Критерий „Рентабилност на предлаганата апаратура и оборудване“ – 10 т.

1. Не е обект на интерес на научните среди извън университета и на бизнеса – 0 т.

2. Представлява интерес за учени от други научни организации – 2 т.

3. Ще привлече заинтересовани лица от бизнеса – 3 т.

4. Представлява интерес, както за научните организации, така и за бизнеса – 5 т.

 

IV. Критерий „Научни резултати на членовете на колектива, през последните пет години – до 50 т.

1. Липса на публикации по темата – 0 т.

2. Публикации, които са реферирани и индексирани във вторични световни литературни източници – 2A

3. Регистрирани патентни заявки, патенти, патенти резултат от сключени договори – 8А

4. Регистриран полезен модел и/или нови сортове (регистрирани български и международни полезни модели – 8A

5. Издадена монография – 8A

6. Публикации с импакт фактор (Web of Science) и импакт ранг (Scopus) – 6A

7. Цитирания на научния ръководител на проекта по данни от Web of Science и Scopus – 4В.

 

V. Критерий „Участие в научни прояви с цел разпространение на постигнатите резултати през последните пет години“ – до 10 т.

1. Участия в научни форуми – 1A

2. Публикации в сборници от научни конференции, представени в Conference Proceedings Thomson Reuters и / или Scopus – 4A

 

VI. Критерий „Участие в проекти през последните пет години” – до 10 т.

1. проекти, финансирани от национални фондове, оперативни програми, договори с министерства и други ведомства, национални фирми – 4 т.

2. проекти, финансирани от международни фирми, други европейски и международни програми и фондове – 6 т.

 

VІI. Критерий „Средства за научна дейност”– до 5 т.

1. Съответствие между работната програма и планираните финансови средства – 3 т.

2. Приходи от реализацията на научни продукти, получени въз основа на изпълнението на научните проекти – 2 т.

     A – брой публикации/прояви;

     В – брой цитирания без автоцитирания

 

3. Механизъм на класиране

Разглеждането на проектните предложения се извършва от Научния съвет на НИИ. Членовете на Научния съвет нямат право да участват в конкурса. Проектните предложения се предават в администрацията на НИИ до 20.05.2022 г.

При разглеждане на подадените проектни предложения, Научния съвет избира двама рецензенти, външни за университета. Рецензиите се изготвят съгласно с Приложение 3.2 (Карта за рецензия на проект на научно изследване по конкурс „Научна инфраструктура“) и се депозират в срок до 10 дни от получаването на проектното предложение. За ръководителя и научния колектив на проекта рецензиите са анонимни. На рецензентите се заплаща хонорар в размер на 120 лв. от субсидията за НХТД.

След получаване на рецензиите Научния съвет на НИИ класира проектните предложения и взема решение относно размера на финансиране на одобрените проекти с явно гласуване и обикновено мнозинство. За решението на Научния съвет се съставя протокол. За редовно се счита заседание на Научния съвет, на което присъстват най-малко две трети от неговия състав. Членовете на съвета подписват протокола от заседанието. Проектите, придружени с оригинала на протокола за решение на Научния съвет се внасят за приемане на АС. Ректорът на университета издава заповед за утвърждаване на финансирането на приетите на АС проекти в срок до 10 дни.

В 10-дневен срок, след издаването на заповедта за утвърждаване на финансирането на одобрените проекти се сключва договор с ръководителя на проекта. Договорът се придружава от протокола за решението на Научния съвет, препис-извлечение за решението на АС, план-програма и план-сметка на проекта.

 

4. Изразходване на средствата по проекта

Закупуването на заложените в съответната План-сметка научна апаратура и оборудване се извършва централизирано по реда на Закона за обществените поръчки, на основание на предварителна заявка от ръководителя на договора.

Средствата по проекта могат да се разходват само по дейности свързани с проекта:

nn zero point• апаратура и оборудване;

nn zero point• материали, консумативи, химикали, др.;

nn zero point• доставка на информационни и програмни продукти;

nn zero point• заплащане на външни организации при извършване на изпитания, ремонти и поддръжка на апаратура.

Отчисленията за административно-финансово обслужване (режийни разходи) са 10% от общата стойност на проекта.

Апаратура и оборудване се заприходяват на катедрата, към която е назначен ръководителя на проекта, непосредствено след закупуването им.

 

5. Отчитане на проектите

Отчетите по договорите се приемат от Научения съвет на НИИ. Отчетът се рецензира от хабилитирано лице извън състава на звеното, от което е ръководителя на проекта. Рецензията се изготвя в съответствие с Приложение 3.3 (Карта за рецензия на отчет на финансирано научно изследване по конкурс „Научна инфраструктура“). Размерът на заплащането е 120 лв., които се осигуряват от средствата на съответния проект, заложени в план-сметката.

Отчетът, заедно с рецензията и оригинала на протокола с решението по отчета на Научния съвет се предават в администрацията на НИИ до 30 ноември на календарната година.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011