НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ (НИИ)

Печат

НИИ в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас е основно звено по смисъла на ЗВО, чл. 25 ал. 2 и чл. 26 б ал. 1, разкрито с Постановление №74 от 23.04.2020 г. на Министерски съвет на Република България. Дейността му е свързана с извършване на теоретични и приложни изследвания в приоритетните научни направления на научноизследователска работа на академичния състав, съгласно научната политика на университета.

Мисия на НИИ: Да извършва фундаментални и приложни научни изследвания в съответствие с националните интереси, приоритети и тенденциите в развитието на световната наука.

Визия на НИИ: Да се издига авторитетът на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас, като изследователски център с национално и международно значение.

 

В структурата на НИИ съществуват

           nn arrow n Постоянни научни звена (лаборатории);

           nn arrow n Временни научни звена;

           nn arrow n Финансово-административен отдел

        

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011