СТОПАНСКИ СЪВЕТ

Печат

сформиран на основание чл. 34 от ЗВО, Правила за създаване на консултативни органи и чл. 13, ал. 5 от Правилник за устройството, дейността и управлението на Научноизследователски институт при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас, актуализиран с решение на Академичния съвет, Протокол №21/17.12.2020 г., със Заповед № РД-2/05.01.2021 г.

 

Председател:
доц. д-р Светлана Желева

Зам.-ректор НИД и директор на НИИ

Зам.председател:
проф. д-р Валентин Ненов
експерт НИД
Членове:
проф. дхн Ованес Мекенян
проф. дтх Петко Петков
проф. дтн Цонка Годжевъргова
проф. д-р Сотир Сотиров
проф. д-р Красимир Василев
Ренета Колева – гл. счетоводител НИИ
Ваня Манова – икономист НИИ
 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011