НАУЧЕН СЪВЕТ

Печат

сформиран основание чл. 18 от Правилник за устройството, дейността и управлението на Научноизследователски институт при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас и решение на Академичния съвет, Протокол №20/19.11.2020 г., със Заповед № РД-226/20.11.2020 г

 

Председател:
доц. д-р Светлана Желева

Зам.-ректор НИД и директор на НИИ

Членове:
проф. д-р Валентин Ненов
проф. дхн Ованес Мекенян
проф. дтх Петко Петков
проф. дтн Цонка Годжевъргова
проф. д-р Красимир Василев
проф. д-р Сотир Сотиров
проф. д-р Ирена Марковска
проф. д-р Румяна Папанчева
доц. д-р Румяна Янкова
Тихомир Стайков – финансов контрольор НИИ

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011