Научна експертиза

Печат

Научно Изследователския Сектор при Университет „Проф. Асен Златаров“ Бургас предлага експертиза за анализ, диагностика и контрол на елементи и детайли от оборудване, инженерни съоръжения и конструкции в химическата промишленост (включително в нефтохимическата и нефтопреработвателна промишленост), енергетиката и машиностроението.

 1. Безразрушителен контрол и диагностика:
- анализ, диагностика и контрол на елементи и детайли от оборудване, инженерни съоръжения и конструкции чрез следните безразрушителни методи:
•    ултразвуков – в т.ч. ехоимпулсен, TOFD; DELTA, TANDEM, DUET, имерсионен, метод на пропускането, резонансен и др.
•    магнитно-прахов – контрастен и луминeсцентен (при метални материали с електромагнитни свойства);
•    капилярен - чрез проникващи течности, контрастен и луминeсцентен;
•    визуален;
•    вихровотоков, електроиндукционен и електропотенциален метод;
- едностранно измерване на дебелини на стени с ултразвук при непорести твърди материали, включващи метали и неметали;
- експертно оценяване на радиограми, рентгенограми и дигитални изображения от извършен радиографичен контрол на детайли, съоръжения и заварени съединения.

       Забележка: Секцията може да изпълнява функциите на Орган за контрол съгласно БДС EN ISO/IEC 17020


2. Програми, методики и технологии:

- създаване на програми и методики за изследвания и контрол чрез безразрушителни и разрушителни методи на технологично оборудване съгласно изискванията на конкретна нормативно-техническа документация или стандарти;
- разработване на технологии за приложение на отделни методи за контрол и диагностика при специфично технологично оборудване.
- разработване на технически задания за изследвания и контрол на технологично инженерно оборудване върху базата на предостaвена техническа документация;

 3. Експертни оценки, експертизи и анализи:
- експертни оценки и анализи на резултати от изследвания, извършени от фирми и организации, в областта на безразрушителния контрол и физико-механичните характеристики на метални материали, оборудване и съоръжения и др.
- оценяване на съотвествие при резултати от изследвания, извършени от фирми и оргаснизации в областта на безразрушителния контрол и физико-механичните характеристики на метални материали, съгласно стандартите БДС, ISO, EN, DIN, ASME, ASTM, API и др.
- технически експертизи и оценяване остатъчния ресурс на оборудване и съоръжения, работещи под налягане, в т.ч., конструкции, резервоари, технологични тръбопроводи, реактори, колони и др. чрез стандартизирани методики за якостни пресмятания върху база от предоставени данни;
- решаване на нестандартни задачи и проблеми при които е необходим научно-изследователски подход и специализирана апаратура.

Забележка: Всички изследвания се извършват с апаратура и консумативи на известни световни фирми като: KRAUTKRAMER-BRANSON, ZAUTER, SONATEST, VOLTCRAFT, ZETEC, ELOTEST, SPEKTROLINE, DIFFUTHERM, NORDTEST, HELLING, AGFA-GEVAERT и др.

Научно Изследователски Сектор
Лица за контакти:

Ваня Манова - организатор
056 880720
088 758 2513

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011