Новини 2022

Печат
Проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"
Покана за избор на обучители за реализиране на дейност по обучение на студенти за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност
Покана за избор на обучаеми за реализиране на дейност по обучение на студенти за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност
Заявление за включване като преподавател за реализиране на дейност по обучение на студенти за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност
Заявление за включване като обучаем за реализиране на дейност по обучение на студенти за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност
Проект BG05M2OP001-2.016-0028-C01 „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас“
Конкурс за попълване на екипа на проект BG05M2OP001-2.016-0028-C01 с преподаватели разработващи дисциплини за магистърска програма „Интелигентни системи за дома, офиса и медицината“
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011