Обяви за работа

Печат
  Дата на публикуване в сайта - 20.09.2019 г.
  Дата на публикуване в сайта - 22.07.2019 г.

УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС е партньор на „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД по договор BG16RFOP002-1.005-0065-C01 от 23.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: Разработване на иновативна и интегрирана система за физиотерапия/кинезитерапия „SoFit“, по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ № BG16RFOP002-1.005, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Във връзка с описаното УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС обявява конкурс за две работни места на позицията „Експерт - Компютърни системи и технологии“, како следва:

Експерт 6 - Компютърни системи и технологии
Функции (отговорности и задължения): експертът ще работи при изпълнението на Дейност 1 и Дейност 2, а именно:
Дейност 1: Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова иновация
- да работи по бази данни
- да тества възможностите и начините за интегриране със софтуерите на хардуерните компоненти
- да разработва алгоритми за осигуряване на връзка между хардуерните компоненти
- да разработва алгоритми и математически изчисления за разпознаване на движенията на базата на локализиране на определени точки на човешкото тяло
- да изследва, изпитва, измерва отчетените и разчетени данни при изпълнение на различни упражнения
- да нанася корективни действия и повторно тестване и изпитване на отчетените и разчетени данни при изпълнение на различни упражнения докато не бъде постигната пълна точно на асоцииране на отчетените от кинекта точки с въведените в софтуера упражнения

Дейност 2: Създаване и тестване на прототип, свързан с разработването на продуктова иновация
- да работи по създаването и тестването на бета версията на софтуерния компонент на иновацията
- да изпитва бета версията в релевантна среда с хардуерните компоненти
- да участва във формирането на списък с несъответствия/ подобрения на прототипа

Изисквания към кандидатите:
Образование: Висше;
Квалификация: инженер/информатик/математик/програмист/икономист
Професионален опит: поне 3 години опит в областта на информационните технологии/или програмирането или академичните среди

Период на заетост в месеци: 23 месеца
Часова заетост: 4 часа/ден

Експерт 7 - Компютърни системи и технологии
Функции (отговорности и задължения): експертът ще работи при изпълнението на Дейност 1 и Дейност 2, а именно:
Дейност 1: Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова иновация
- да работи по бази данни
- да тества възможностите и начините за интегриране със софтуерите на хардуерните компоненти
- да разработва алгоритми за осигуряване на връзка между хардуерните компоненти
- да разработва алгоритми и математически изчисления за разпознаване на движенията на базата на локализиране на определени точки на човешкото тяло
- да изследва, изпитва, измерва отчетените и разчетени данни при изпълнение на различни упражнения
- да нанася корективни действия и повторно тестване и изпитване на отчетените и разчетени данни при изпълнение на различни упражнения докато не бъде постигната пълна точно на асоцииране на отчетените от кинекта точки с въведените в софтуера упражнения

Дейност 2: Създаване и тестване на прототип, свързан с разработването на продуктова иновация
- да работи по създаването и тестването на бета версията на софтуерния компонент на иновацията
- да изпитва бета версията в релевантна среда с хардуерните компоненти
- да участва във формирането на списък с несъответствия/ подобрения на прототипа

Изисквания към кандидатите:
Образование: Висше;
Квалификация: инженер/информатик/математик/програмист/икономист
Професионален опит: поне 3 години опит в областта на информационните технологии/или програмирането или академичните среди

Период на заетост в месеци: 23 месеца
Часова заетост: 4 часа/ден

ЗА ВСИЧКИ ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ:
За доказване на образование, квалификация и професионален опит е необходимо кандидатите да представят автобиография, копие на диплома за завършено висше образование, копие на трудова книжка или референция/и, или копие на трудов/и договор/и от работодател/и. Предоставените лични данни ще бъдат обработени съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, като ще бъдат предоставени за проверка и на трето лице – УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Министерство на икономиката, ГДЕФК.

Ще се свържем за интервю само с подходящите кандидати.

  Дата на публикуване в сайта - 30.07.2018 г.

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011