Правилници

Печат

Правилник за устройството и дейността на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Стратегия за развитие на "Университет проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 2015-2019 година

Организационна структура на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за учебната дейност 

Правилник за обучение на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър"
- Типови бланки за магистърски програми

Стандарт за учебната документация
- Приложение 1 - Формат за учебна програма за университетска учебна дисциплина
- Приложение 2 - Формат за учебен план на ОКС "проф. бакалавър", "бакалавър", "магистър"
                             учебен план - 8 семестъра
                             учебен план - магистър 3 семестъра
                             учебен план - магистър 4 семестъра
                             учебен план - проф. бакалавър
                             учебен план - ОКС Доктор

Система за провеждане на изпитни процедури

Правилник за дистанционно обучение

Стандарт за Електронно Дистанционно Обучение

Система за анализ и оценка на качеството на електронните учебни материали и софтуерни средства в дистанционната форма на обучение

Правилник за устройството и дейността на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Правилник за устройството и дейността на Центъра за професионално обучение към Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Правилник за устройството, дейността и управлението на Научноизследователски институт при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Правила за статута и дейността на Централната научноизследователска лаборатория при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Правилник за организацията и дейността на Центъра по качеството и комисията по качеството

Правила за подготовка и публикуване на учебници, записки от лекции и учебни помагала на платформата за електронно-дистанционно обучение Blackboard Learn

Правила за преместване на студенти от една специалност в друга и от една форма на обучение в друга

Правилник за функциониране на системата за лична подкрепа за студентите (тюторна система)
- Ръководство за тютори

 Правила и процедури за работа със студентски жалби

Методика за изчисляване на такси за обучение и допълнителни административни услуги, предлагани от Университет,,Проф. д-р Асен Златаров”-гр.Бургас

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Наредба за определяне на учебната заетост на академичния състав в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" за учебната 2022/2023 г.

Наредба за определяне на учебната заетост на академичния състав в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" за учебната 2021/2022 г.

Вътрешни правила за определяне на броя и размерите на допълнителните възнаграждения за младите учени и грантовете за постдокторантите и оценяване на НИД

Вътрешни правила за регламентиране на реда на заплащане на допълнително финансово стимулиране на научноизследователския състав, назначен на трудов договор, за авторство или съавторство на научни публикации в списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus

Система за осигуряване, поддържане и развитие на качеството на обучението и на образователния продукт

Правилник за признаване на придобито висше образование и завършени степени на обучение в чуждестранни висши училища

Правилник за работа на Академичния съвет

Правилник за работата на Общото събрание и Контролния съвет

Правилник за дейността на Учебно-методичните съвети при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Наредба за организация на дейността на Учебно-информационен център

Правилник за устройството и дейността на Студентски съвет

Правилник за закрила и използване на интелектуалната собственост в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Правилник за организиране, провеждане и управление на научноизследователска и производствена дейност

Стратегия за развитие на научноизследователската дейност за периода 2017-2025 г.

Система за конкурсно-проектно финасиране на научна и художествено-творческа дейност

Правилник за определяне на работната заплата

Правилник за атестиране на академичния състав

Правилник за атестиране на непреподавателския състав

Вътрешни правила за организиране, подготовка, сключване и изпълнение на договори по реда на Закона за задълженията и договорите

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма

Вътрешни правила за мобилност на студенти, преподаватели и непреподавателски състав по програма "Еразъм +" в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Правилник за следдипломна квалификация (СДК)

Правила за периодична самооценка и външна оценка (вътрешни и външни одити )

Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Счетоводна политика на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

План за документооборота на счетоводните документи в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Вътрешни правила за инвентаризация и бракуване

Правилник за издателската дейност

Правилник за издаване на Годишника на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Колективен трудов договор

Правилник за устройството и дейността на Библиотечно-информационния комплекс при Университет "Проф. д-р Асен Златарова"

Правила за обслужване на читателите на Библиотечно-информационния комплекс при Университет "Проф. д-р Асен Златарова"

Правилник за настаняване, вътрешен ред и ползване на студентските общежития и студентските столове в Университет "Проф. д-р А. Златаров"

Етичен кодекс

Правила за работата на Комисията по етика

Стандарт за разпределение по видове дейности и формиране на кредити при обучението на докторанти в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
- Учебни планове

Заявление за участие в конкурс за докторанти

Правила за отпускане на стипендии, награди и помощи в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Приложение 2: Заявление–декларация за отпускане на стипендия

Процедура за изготвяне и издаване на европейско дипломно приложение в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Образец на заявление за издаване на европейско дипломно приложение - бакалаври

Образец на заявление за издаване на европейско дипломно приложение - магистри

Служебна бележка по проект "Студентски стипендии - Фаза 1"

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ОБУЧАВАНИТЕ В УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“

План на дейности за осигуряване на равнопоставеност на половете в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", за периода 2021-2027 г. - pdf; en

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011