Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Печат
Покана за пазарни консултации с предмет: “Доставка на оборудване и нематериални активи за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Прототипната лаборатория; Обособена позиция № 2 Общо техническо оборудване; Обособена позиция № 3 Сървърни системи и оборудване; Обособена Позиция № 4 Стационарни, подвижни и мобилни компютърни системи и оборудване; Обособена позиция № 5 Специализирани инструменти; Обособена позиция № 6 Оборудване за Лаборатория Биосензори“

Публикувано на 28.06.2019 г., 13:15

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на оборудване и обучение по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Изграждане и развитие на Център по компетентност “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.“

 

Покана с изх. № 1940/13.05.2019 г. - Публикувано на 13.05.2019 г., 16:08
Технически спецификации - Публикувано на 13.05.2019 г., 16:12
Индикативни оферти - Публикувано на 20.05.2019 г., 15:55

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011