Профил на купувача

Печат
Електронни обществени поръчки
(след 01.06.2020 г.)
https://app.eop.bg/buyer/25573
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" участва в открита процедура по съвместно възлагане: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, която е публикувана на профила на купувача на възложителя СУ "Св. Климент Охридски" на адрес: https://app.eop.bg/today/90619.

Публикувано на 15.12.2020 г., 08:12

Публикувано на 12.02.2020 г., 14:26

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: “Доставка на оборудване и нематериални активи за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Прототипната лаборатория; Обособена позиция № 2 Общо техническо оборудване; Обособена позиция № 3 Сървърни системи и оборудване; Обособена Позиция № 4 Стационарни, подвижни и мобилни компютърни системи и оборудване; Обособена позиция № 5 Специализирани инструменти“

Публикувано на 06.01.2020 г., 11:23

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за удължаване на срока за подаване на оферти относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и нематериални активи за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Прототипната лаборатория; Обособена позиция № 2 Общо техническо оборудване; Обособена позиция № 3 Сървърни системи и оборудване; Обособена Позиция № 4 Стационарни, подвижни и мобилни компютърни системи и оборудване; Обособена позиция № 5 Специализирани инструменти“

Публикувано на 04.12.2019 г., 14:47

Съобщение за публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, относно обществена поръчка с предмет: “Доставка на оборудване и нематериални активи за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Прототипната лаборатория; Обособена позиция № 2 Общо техническо оборудване; Обособена позиция № 3 Сървърни системи и оборудване; Обособена Позиция № 4 Стационарни, подвижни и мобилни компютърни системи и оборудване; Обособена позиция № 5 Специализирани инструменти

Публикувано на 24.10.2019 г., 14:19

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „“Доставка на оборудване и нематериални активи за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Прототипната лаборатория; Обособена позиция № 2 Общо техническо оборудване; Обособена позиция № 3 Сървърни системи и оборудване; Обособена Позиция № 4 Стационарни, подвижни и мобилни компютърни системи и оборудване; Обособена позиция № 5 Специализирани инструменти

Публикувано на 07.10.2019 г., 11:39

СЪОБЩЕНИЕ
Относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и до държави-членки на Европейския съюз за нуждите на проект: „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе), ДБФП №BG05M2OP001-1.001-0004-C01“ по 2 обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания до държави-членки на Европейския съюз.
Обособена позиция №2: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в границите на Република България.

Горепосочената обществена поръчка е публикувана след подписано, на основание чл.8 от ЗОП споразумение за съвместно възлагане, като цялото електронно досие на обществената поръчка се съдържа в профила на купувача на Възложителя СУ „Св. Климент Охридски“.
Публикувано на 22.10.2018 г.

Дата на създаване на преписката: 21.02.2018 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.03.2018, 16:30
Публикувано на 21.02.2018 г.,13:48

Дата на създаване на преписката: 17.11.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.12.2017 16:30
Публикувано на 20.11.2017 г., 08:38

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на 27.11.2017 г., 16:00
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.01.2018 г., 16:30

Съобщение относно отваряне на ценови предложения - Публикувано на 06.01.2018 г., 07:45
Ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 1.02.2018 год. от 13.00 часа в Зала № 2 на Ректората, гр. Бургас 8010, бул. „Проф. Якимов“ № 1

Дата на създаване на преписката: 16.11.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.12.2017 16:30
Публикувано на 16.11.2017 г., 11:28

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на нова компютърна техника за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров", разпределени в 11 обособени позиции : обос. поз. № 1 „Преносим компютър“- конф. 1, обос. поз. № 2 „Преносим компютър“- конф. 2, обос. поз. № 3 „Преносим компютър“- конф. 3, обос. поз. № 4 „Преносим компютър“- конф. 4, обос. поз. № 5 „Преносим компютър“- конф. 5, обос. поз. № 6 „Настолни компютри“ - конф. 1, обос. поз. № 7 „Настолни компютри“ - конф. 2, обос. поз. № 8 „Настолни компютри“ - конф. 3, обос. поз. № 9 „Монитори“, обос. поз. № 10 „Многофункционално лазерно устройство", обос. поз. № 11 „Мултимедиен проектор“."

Публикувано на 04.10.2017 г., 09:44

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на 13.10.2017 г., 09:53

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на ново компютърно оборудване и офис техника за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" : обос. поз. № 1 „Преносими компютри“- конф. 1, обос. поз. № 2 „Преносими компютри“- конф. 2, обос. поз. № 3 „Преносими компютри“- конф. 3, обос. поз. № 4 „Преносими компютри“- конф. 4, обос. поз. № 5 „Преносими компютри“- конф. 5, обос. поз. № 6 „Преносими компютри“- конф. 6, обос. поз. № 7 „Настолни компютри“ - конф. 1, обос. поз. № 8 „Настолни компютри“ - конф. 2, обос. поз. № 9 „Настолни компютри“ - конф. 3, обос. поз. № 10 „Настолни компютри“ - конф. 4, обос. поз. № 11 „Настолни компютри“ - конф. 5, обос. поз. № 12 „Монитори“ - конф. 1, обос. поз. № 13 „Монитори“ - конф. 2, обос. поз. № 14 „Монитори“ - конф. 3, обос. поз. № 15 „Монитори“ - конф. 4, обос. поз. № 16 „Многофункционално лазерно устройство", обос. поз. № 17 „Лазерен принтер“ - конф. 1,обос. поз. № 18 „Лазерен принтер“ - конф. 2, обос. поз. № 19 „Копирна машина“, обос. поз. № 20 „Мултимедиeн проектор“"

Публикувано на 05.09.2017 г., 13:03

Дата на създаване на преписката: 05.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.08.2017 16:30

Публикувано на 05.07.2017 г., 17:01

Публикувано на 10.01.2017 г., 11:05

Публикувано на 28.11.2016 г., 12:24

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на ново компютърно оборудване за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" : обособена позиция № 1 „Преносими компютри“, обособена позиция № 2 „Настолни компютри“, обособена позиция № 3 „Многофункционални устройства, лазерни и мастиленоструйни принтери“, обособена позиция № 4 „Мултимедийни проектори“"

Публикувано на 11.11.2016 г., 09:54

Публикувано на 07.10.2016 г., 15:26

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 193 от Закона за обществените поръчки - Публикувано на 17.10.2016 г., 16:21

Дата на създаване на преписката: 08.07.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.08.2016 16:00

Публикувано на 11.07.2016 г., 08:45

Дата на създаване на преписката: 03.06.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.07.2016 16:00

Публикувано на 03.06.2016 г., 12:11

Публикувани поръчки след 15.04.2016 г.
с уникален номер 00972-2015-0005
Публикувано на 20.11.2015 г., 16:06

Дата на създаване на преписката: 20.11.2015

с уникален номер 00972-2015-0003
Публикувано на 02.07.2015 г., 15:28

Дата на създаване на преписката: 02.07.2015

с уникален номер 00972-2015-0002
Публикувано на 26.06.2015 г., 15:48

Дата на създаване на преписката: 26.06.2015

Публикувано на 11.03.2015 г., 13:30

Дата на създаване на преписката: 11.03.2015

Публикувано на 16.01.2015 г., 13:24

Дата на създаване на преписката: 16.01.2015

с уникален номер 00972-2014-0006
Публикувано на 03.11.2014 г., 13:25

Дата на създаване на преписката: 03.11.2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.12.2014 16:00

Публикувано на 30.10.2014 г., 14:16

Дата на създаване на преписката: 30.10.2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2014 16:00

Публикувано на 29.09.2014 г., 11:48
Публична покана № 9033903 - отваряне на офертите
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 03.10.2014 г. в 15.30 часа в сградата на ректората на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас 8010, бул. „Проф. Якимов“ № 1, зала № 2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Публикувано на 23.09.2014 г., 15:52

„Провеждане на семинари и курсове в изпълнение на проект MIS-ETC 2642 “Интегрирано управление на използваемите земи около естуарите в басейна на Черно море", ILMM- BSE, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013“ и в изпълниние на проект MIS-ETC 2614 "Scientific Network for Earthquakes, Landslide and Flood hazard prevention, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013““

Обявата е публикувана на 23.09.2014 г., 15:48
Протоколът е публикуван на 08.10.2014 г., 12.45
Договорите са публикувани на 13.10.2014 г., 8:55
Плащане за м. ноември 2014 г. по договор 769 - Публикувано на 02.12.2014 г., 08:14
Плащане за м. ноември 2014 г. по договор 770 - Публикувано на 02.12.2014 г., 08:23
Плащане за м. декември 2014 г. по договор 769 - Публикувано на 29.12.2014 г., 12:28
Плащане за м. април 2015 г. по договор 769 - Публикувано на 10.04.2015 г., 12:44
Плащане за м. ноември 2015 г. по договор 770 - Публикувано на 10.11.2015 г., 14:45
Публична покана № 9031848 - отваряне на офертите
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 17.07.2014 г. в 11.00 часа в сградата на ректората на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас 8010, бул. „Проф. Якимов“ № 1, зала № 2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

„Доставка на лицензи за „Microsoft Visual Studio 2013 Professional” – 5 броя за нуждите на "Лаборатория по математична химия" при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"“

Обявата е публикувана на 04.07.2014 г.

„Експертиза по екологичен риск (Environmental Risk Expert) в изпълнение на проект:№ 2.2.1.73194.264 MIS-ETC 1459 “Създаване на междууниверситетски център за управление и оценка на риска за превенция на екологичния и технологически риск в Черно море” -IUCRISKMAN, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013““

Обявата е публикувана на 23.06.2014 г.

„Експертиза по оценка на риска от сваличища, наводнения и сеизмични процеси и GIS и Remote Sensing в изпълнение на Проект № 2.2.1.73767.309 MIS-ETC 2614 “Научна мрежа за предотвратяване на земетресения,свлачища и наводнения” (SciNetNazPrev) финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013““

Обявата е публикувана на 19.06.2014 г.
Плащане за м. юли 2015 г. - Публикувано на 10.08.2015 г., 13:37

„Подбор на екип от експерти "Експерт по Анализ и управление на риска -(Risk Analyses and Risk Management Expert)" и "Експерт по екологичен риск (Environmental Risk Expert)" в изпълнение на проект:№ 2.2.1.73194.264 MIS-ETC 1459 “Създаване на междууниверситетски център за управление и оценка на риска за превенция на екологичния и технологически риск в Черно море” -IUCRISKMAN, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013““

Обявата е публикувана на 10.06.2014 г.
СЪОБЩЕНИЕ за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване, необходимо за създаване на Лаборатория „Естествени физикални фактори за здраве” в рамките на ЦНИЛ” в изпълнение на проект „Развитие на ЦНИЛ към Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас чрез обособяване на изследователска лаборатория „Естествени физикални фактори за здраве”,
уникален номер в регистъра на Агенцията за обществени поръчки 00972-2014-0005
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 19.06.2014 г. (деветнадесети юни две хиляди и четиринадесета година) от 9.00 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.

„Подмяна на съществуваща дървена дограма с PVC дограма в сгради на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"“

Обявата е публикувана на 23.05.2014 г.

„Разработване и поддръжка на RISK Monitoring&DataBase Application Software за WEB приложение на Система за оценка на риска и управление на превантивните мерки RкFMEA и методология за работа със софтуера в изпълнение на проект: 2.2.1.73194.264 MIS-ETC 1459 “Създаване на междууниверситетски център за управление и оценка на риска за превенция на екологичния и технологически риск в Черно море” -IUCRISKMAN, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013“

Обявата е публикувана на 15.05.2014 г.

„Доставка на компютърно и мрежово оборудване за Междууниверситетски център в изпълнение на проект № 2.2.1.73194.264 MIS-ETC 1459 “Създаване на Междууниверситетски център за управление и оценка на риска за прeвенция на екологични и технологични рискове в Черно море” (IUCRISKMAN), финансиран от ОП „Черноморски басейн” 2007-2013 г.”

Обявата е публикувана на 08.05.2014 г.

„Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали за потребноститe на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"“

Обявата е публикувана на 24.04.2014 г.
Плащане за м. октомври 2014 г. - Публикувано на 17.11.2014 г., 14:20
Плащане за м. ноември 2014 г. - Публикувано на 02.12.2014 г., 08:07
Плащане за м. декември 2014 г. - Публикувано на 05.01.2015 г., 13:59
Плащане за м. януари 2015 г. - Публикувано на 05.02.2015 г., 16:24
Плащане за м. февруари 2015 г. - Публикувано на 09.03.2015 г., 10:13
Плащане за м. април 2015 г. - Публикувано на 07.05.2015 г., 14:05

„Подбор на експерт по оценка на технологичния риск в изпълнение на Проект № 2.2.1.73194.264 MIS-ETC 1459 “Създаване на междууниверситетски център за управление и оценка на риска за превенция на екологичния и технологически риск в Черно море" -IUCRISKMAN, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013“.“

Обявата е публикувана на 16.04.2014 г.

„Доставка на 11 броя LCD монитори в изпълнение на Проект № 2.2.1.73194.264 MIS-ETC 1459 “Създаване на междууниверситетски център за управление и оценка на риска за превенция на екологичния и технологически риск в Черно море" - IUCRISKMAN, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013““

Обявата е публикувана на 10.04.2014 г.
„Закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване, необходимо за създаване на Лаборатория "Естествени физикални фактори за здраве" в рамките на ЦНИЛ в изпълнение на проект "Развитие на ЦНИЛ към Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас чрез обособявне на изследователска лаборатория "Естествени физикални фактори за здраве"“
Обявата е публикувана на 26.03.2014 г.
Плащане за м. ноември 2014 г. - Публикувано на 17.11.2014 г., 14:27
Допълнително споразумение - Публикувано на 09.12.2014 г., 13:23
Плащане за м. януари 2015 г. - Публикувано на 19.01.2015 г, 14:49
Плащане за м. март 2015 г. - Публикувано на 20.03.2015 г., 08:36
Плащане за м. април 2015 г. - Публикувано на 04.05.25015 г., 15:34
уникален номер в регистъра на Агенцията за обществени поръчки 00972-2014-0004
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 7.05.2014 г. ( седми май две хиляди и четиринадесета година) от 13.00 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.
„Разработване, изпълнение и въвеждане на система за електронен документооборот в изпълнение на проект № BG051PO001-3.1.08-0027 "Усъвършенстване системата за управление в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас"“
Обявата е публикувана на 20.03.2014 г.
Плащане за м. декември 2014 г. - Публикувано на 18.12.20104 г., 12:42

„Извършване на годишно абонаментно обслужване и поддържане в работно състояние на пожароизвестителни системи, пожарогасителни инсталации и пожарни кранове на територията на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"“

Обявата е публикувана на 13.03.2014 г.
Плащане за м. октомври 2014 г. - Публикувано на 28.10.2014 г., 14:47
Плащане за м. ноември 2014 г. - Публикувано на 01.12.2014 г., 14:06
Плащане за м. януари 2015 г. - Публикувано на 06.02.2015 г., 11:54
Плащане за м. февруари 2015 г. - Публикувано на 11.02.2015 г., 10:27
Плащане за м. март 2015 г. - Публикувано на 06.04.2015 г., 10:23
Плащане за м. март - 2 - Публикувано на 07.05.2015 г., 10:51

„Подбор на екип от експерти- web application software developer № 1 и № 2 в изпълнение на Проект № 2.2.1.73194.264 MIS-ETC 1459 “Създаване на междууниверситетски център за управление и оценка на риска за превенция на екологичния и технологически риск в Черно море" -UCRISKMAN, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013“, обособен в 2 обособени позиции. “

Обявата е публикувана на 04.03.2014 г.
уникален номер в регистъра на Агенцията за обществени поръчки 00972-2014-0001
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 12.03.2014 г. от 14.00 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.
уникален номер в регистъра на Агенцията за обществени поръчки 00972-2014-0002
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 18.03.2014 г. от 11.00 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.

„Доставка на аксесоари, принадлежности и консумативи за компютърна техника за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" за срок 12 месеца“

Обявата е публикувана на 20.02.2014 г.
Плащане за м. октомври 2014 г. - Публикувано на 17.11.2014 г., 14:35
Плащане за м. ноември 2014 г. - Публикувано на 02.12.2014 г., 12:46
Плащане за м. януари 2015 г. - Публикувано на 05.02.2015 г., 16:36
Плащане за м. февруари 2015 г. - Публикувано на 09.03.2015 г., 10:07

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" за срок 12 месеца.“

Обявата е публикувана на 20.02.2014 г.
Плащане за м. октомври 2014 г. - Публикувано на 17.11.2014 г., 14:42
Плащане за м. ноември 2014 г. - Публикувано на 02.12.2014 г., 12:49
Плащане за м. януари 2015 г. - Публикувано на 05.02.2015 г., 16:20
Плащане за м. февруари 2015 г. - Публикувано на 09.02.2015 г., 10:10
 

„Доставка на компютърно оборудване и компютърни принадлежности в изпълнение на Проект № 2.2.1.73194.264 MIS-ETC 1459 “Създаване на междууниверситетски център за управление и оценка на риска за превенция на екологичния и технологически риск в Черно море" -UCRISKMAN, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013“.“

Обявата е публикувана на 13.02.2014 г.

„Подбор на експерт по оценка на икономическия риск в изпълнение на Проект № 2.2.1.73194.264 MIS-ETC 1459 “Създаване на междууниверситетски център за управление и оценка на риска за превенция на екологичния и технологически риск в Черно море" - UCRISKMAN, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013“. “

Обявата е публикувана на 10.02.2014 г.
Разработване, изпълнение и въвеждане на система за електронен документооборот за усъвършенстване системата на управление на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" в изпълнение на проект № BG051PO001-3.1.08-0027 "Усъвършенстване системата за управление в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас"
Обявата е публикувана на 21.01.2014 г.

„Периодична доставка на Бензин А95Н и Супер дизел, осъществени чрез покупка посредством електронни карти от бензиностанциите на изпълнителя на територията на цялата страна за зареждане на моторните превозни средства, собственост на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", за срок до 31.12.2015 г."

Ценово предложение
Обявата е публикувана на 17.01.2014 г.
Плащане за м. октомври 2014 г. - Публикувано на 28.10.2014 г., 14:45
Плащане за м. ноември 2014 г. - Публикувано на 02.12.2014 г., 08:04
Плащане за м. ноември 2014 г. - Публикувано на 04.12.2014 г., 13:39
Плащане за м. декември 2014 г. - Публикувано на 05.01.2015 г., 13:53
Плащане за м. януари 2015 г. - Публикувано на 05.02.2015 г., 16:31
Плащане за м. февруари 2015 г. - Публикувано на 09.03.2015 г., 10:17
Плащане за м. април 2015 г. - Публикувано на 07.05.2015 г., 14:00
Плащане за м. май 2015 г. - Публикувано на 04.06.2015 г., 10:48
Плащане за м. юни 2015 г. - Публикувано на 02.06.2015 г., 14:52
Плащане за м. юли 2015 г. - Публикувано на 10.08.2015 г., 13:59
Плащане за м. август 2015 г. - Публикувано на 08.09.2015 г., 15:01
Плащане за м. септември 2015 г. - Публикувано на 07.10.2015 г., 09:54
Плащане за м. октомври 2015 г. - Публикувано на 04.11.2015 г., 10:33
Плащане за м. ноември 2015 г. - Публикувано на 04.12.2015 г., 11:20
Плащане за м. ноември 2015 г. - Публикувано на 04.12.2015 г., 11:20
Плащане за м. декември 2015 г. - Публикувано на 12.01.2016 г., 14:04
Плащане за м. януари 2016 г. - Публикувано на 05.02.2016 г., 08:01
„Доставка на комуникационно оборудване и монитори в изпълнение на проект № BG051PO001-3.1.08-0027 "Усъвършенстване системата за управление в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас"
”Отпечатване на ваучери за храна за персонала на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"”
Обявата е публикувана на 15.01.2014 г.
Плащане за м. октомври 2014 г. - Публикувано на 28.10.2014 г., 14:50
Плащане за м. декември 2014 г. - Публикувано на 05.01.2015 г., 13:56
Плащане за м. март 2015 г. - Публикувано на 06.04.2015 г., 13:49
Плащане за м. април 2015 г. - Публикувано на 07.05.2015 г., 14:18
Плащане за м. юли 2015 г. - Публикувано на 10.08.2015 г., 13:56
Плащане за м. октомври 2015 г. - Публикувано на 04.11.2015 г., 10:28
Плащане за м. ноември 2015 г. - Публикувано на 04.12.2015 г., 11:25
Плащане за м. декември 2015 г. - Публикувано на 12.01.2016 г., 13:47
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 12.12.2013 г. (дванадесети декември две хиляди и тринадесета година) от 15.30 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.

„Експертиза по оценка на риска от сваличища, наводнения и сеизмични процеси и GIS и Remote Sensing в изпълнение на Проект № 2.2.1.73767.309 MIS-ETC 2614 “Научна мрежа за предотвратяване на земетресения,свлачища и наводнения” (SciNetNazPrev) финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013“

Ценово предложение
Обявата е публикувана на 29.11.2013 г.
”Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и в изпълнение на проект по съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007- 2013, регулирана от инструмента за европейско добросъседство и партньорство (ENPI) на ЕС: Project № 2614: "A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard Prevention" ”
Обявата е публикувана на 18.11.2013 г.
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 14.11.2013 г. (четиринадесети ноември две хиляди и тринадесета година) от 16.00 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.
”Доставка на 5 броя преносими компютри за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в изпълнение на FP7 collaborative project "Solutions" "Solutions for present and future emerging pollutants in land and water resources management"”
Обявата е публикувана на 18.11.2013 г.
”Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и в изпълнение на проект по съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007- 2013, регулирана от инструмента за европейско добросъседство и партньорство (ENPI) на ЕС: Project № 2614: "A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard Prevention"”
Обявата е публикувана на 27.09.2013 г.
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 2.10.2013 г. (втори октомври две хиляди и тринадесета година) от 13.30 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 01.10.2013 г. (първи октомври две хиляди и тринадесета година) от 13.00 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 25.09.2013 г. (двадесет и пети септември две хиляди и тринадесета година) от 15.00 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 25.09.2013 г. (двадесет и пети септември две хиляди и тринадесета година ) от 14.00 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.
”Отпечатване на ваучери за храна за персонала на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"”
Обявата е публикувана на 05.08.2013 г.
”Доставка на компютърна техника за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"”
Техническа спецификация
Обявата е публикувана на 26.07.2013 г.
”Доставка на компютърна техника в изпълнение на проекти по съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007- 2013, регулирана от инструмента за европейско добросъседство и партньорство (ENPI) на ЕС: Project № 2614: A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard Prevention Project № 2642: Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE) ”
Техническа спецификация
Обявата е публикувана на 26.07.2013 г.
Събщение към решението: тел. 056 716 730
Обявление за обществена поръчка № 00972-2013-0002
Съобщение към обявлението: тел. 056 716 730
”Доставка на компютри и хардуер в изпълнение на проект № BG051PO001-3.1.08-0027 "Усъвършенстване системата за управление в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" , гр. Бургас"”
Техническа спецификация
Обявата е публикувана на 26.07.2013 г.

„Отопление, вентилация и климатизация на спортна зала в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” съгласно одобрен работен проект”

Обявата е публикувана на 03.07.2013 г.

„Бояджийски услуги в студентски общежития № 1, № 2 и № 3 на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Обявата е публикувана на 02.07.2013 г.

„Доставка на шоколадови и захарни изделия за нуждите на обект „Кафе- сладкарница” в Колежа по туризъм при Университет „Проф. д-р. Асен Златаров” за срок 12 месеца”

Обявата е публикувана на 11.06.2013 г.

„Промишлено пране до 40 тона на постелъчно бельо за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", включващо: пране, сушене, гладене, опаковане и доставка, за срок 1 година”

Обявата е публикувана на 11.06.2013 г.

„Отпечатване на ваучери за храна за персонала на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Обявата е публикувана на 10.06.2013 г.
Решение
”Извършване на комплексни услуги по разработване на централизирано електронно хранилище в електронна платформа за обучение Blackboard Learn™ , обособени в четири обособени позиции:
обособена позиция № 1: “Създаване на електронно хранилище в електронна платформа за обучение Blackboard Learn™ “;
обособена позиция № 2: “Разработване на електронни и мултимедийни помагала за електронна платформа за обучение Blackboard Learn”;
обособена позиция № 3: “Обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение Blackboard Learn™;
обособена позиция № 4: “Обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали в платформа за електронно обучение Blackboard Learn™”.
Документация
Обявата е публикувана на 20.05.2013 г.
Промяна - 31.05.2013 г.

„Ремонт на покривна хидроизолация на сградата на Органичен корпус и на Колежа по туризъм при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Обявата е публикувана на 09.05.2013 г.

„Доставка на устройство за тестване на флокулация за нуждите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас"

Обявата е публикувана на 11.04.2013 г.

„Доставка на микроскоп биологичен за нуждите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас"

Обявата е публикувана на 11.04.2013 г.

„Доставка на високо- скоростна настолна центрофуга за нуждите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас"

Обявата е публикувана на 11.04.2013 г.

„Доставка на Хардуерен сървър в изпълнение на проект "Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в системата на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" № BG051PO001-4.3.04-0015, финансиран от Европейски социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Обявата е публикувана на 02.04.2013 г.

„Периодична доставка на безалкохолни напитки, натурални сокове, бира и минерална вода за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров""

Обявата е публикувана на 29.03.2013 г.

„Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров""

Ценово предложение
Обявата е публикувана на 27.03.2013 г.

„Доставка на лиценз за специализиран софтуер - платформа за електронно обучение в изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0015 „Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в системата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр.Бургас“

Документация
Обявата е публикувана на 27.02.2013 г.

„Доставка на лицензи за „Adobe Acrobat Pro” в изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0015 „Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в системата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр.Бургас“

Документация
Обявата е публикувана на 27.02.2013 г.

„Периодична доставка на Бензин А95Н и Супер дизел, осъществени чрез покупка посредством електронни карти от бензиностанциите на изпълнителя на територията на цялата страна за зареждане на моторните превозни средства, собственост на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", за срок до 31.12.2013 г."

Ценово предложение
Обявата е публикувана на 14.02.2013 г.

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров”

Технически спецификации

„Доставка на аксесоари и консумативи за компютърна техника за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров”

Технически спецификации
Публична покана 9007512
"Преустройство на съществуваща сграда в спортна зала, находяща се в гр. Бургас, бул. "Проф. Якимов" № 1, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" "
Образци
Публична покана
„Строително- ремонтни работи в Студентски общежития № 2 и № 3 на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас, бул. "Проф. Якимов" № 1
Образци
Проект за договор
index.php?option=com_content&view=article&id=356:promishleno-prane-2014-bg&catid=7:bulgarian-bg
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011