Процедури по конкурси - Архив

Рецензии, становища и автореферат на тема „Обобщеномрежово моделиране на невронни мрежи”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Пламена Добрева Йовчева
Научни ръководители:
Чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
Проф. д-р Сотир Николов Сотиров

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Пламена Добрева Йовчева
3. Рецензия от проф. дн Любка Атанасова Дуковска - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Станимир Недялков Стоянов - външен член
5. Становище от чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
6. Становище от проф. Андон Димитров Лазаров - външен член
7. Становище от доц. д-р Веселина Кунчева Бурева - вътрешен член

Заседание на научното жури - 29.01.2021 г.

Дата на публикуване на сайта 14.01.2021 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Обобщени мрежи и Data Mining”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Станислав Константинов Попов
Научни ръководители:
Чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Станислав Константинов Попов
3. Рецензия от проф. д-р Сотир Николов Сотиров - вътрешен член
4. Рецензия от доц. д-р Олимпия Николаева Роева - външен член
5. Становище от проф. д-р Любка Атанасова Дуковска - външен член
6. Становище от проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Нора Ангелова Ангелова - външен член

Заседание на научното жури - 21.12.2020 г.

Дата на публикуване на сайта 04.12.2020 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Дигитализация на културно наследство”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Радовеста Тодорова Стюърт
Научни ръководители:
Проф. д-р Радослав Димов Павлов
Проф. д-р Станислав Денчев Симеонов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Радовеста Тодорова Стюърт
3. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Румен Иванов Трифонов - външен член
5. Становище от проф. д-р Радослав Димов Павлов - външен член
6. Становище от проф. д-р Сотир Николов Сотиров - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Веселина Кунчева Бурева - вътрешен член

Заседание на научното жури - 30.11.2020 г. от 13 часа, зала 217 ОК

Дата на публикуване на сайта 13.11.2020 г/

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, по научна специалност „Приложна механика (Механика на покрития)“, обявен в ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Полина Илиева Милушева-Мандаджиева - на български и английски език
2. Рецензия от проф. д-р Мара Крумова Кандева-Иванова - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Георги Димитров Костадинов
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. дтн Станимир Михайлов Карапетков
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Любомир Ванков Димитров -
на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. д-р Йовка Димчева Николова
- на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Димитър Русев Русев -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Янчо Христов Христов
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 01.09.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Компютърно зрение“, обявен в ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Тодор Павлов Костадинов
2. Рецензия от проф. дн Иван Ганчев Гарванов - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Чавдар Николаев Минчев
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. дтн Андон Димитров Лазаров
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. дн Михаил Петков Илиев -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Сотир Николов Сотиров
- на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Веселина Кунчева Бурева
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 26.08.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Системно програмиране“, обявен в ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Станислав Денчев Симеонов
2. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. дтн  Райчо Тодоров Иларионов
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Сотир Николов Сотиров -
на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Андон Димитров Лазаров
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. дн Михаил Петков Илиев
- на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Огнян Наков Наков -
на български и английски език - външен член
8. Становище от проф. д-р Румен Иванов Трифонов
- на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 21.08.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, обявен в ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Светла Михайлова Шопова
2. Рецензия от проф. Антония Йорданова Янакиева, дм - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Невена Костова Цачева, дм, дмн
- на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Симеон Александров Рибагин
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 10.07.2020 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Проектиране на софтуерна система за възнаграждения на мениджъри с помощта на обобщени мрежи”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Александeр Януш Кацпжик
Научни ръководители:
Чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
Проф. д-р Братой Георгиев Копринаров

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Александeр Януш Кацпжик - на  български и английски език
3. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Георги Димитров Менгов - на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. дтн Любка Атанасова Дуковска - на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. д-р Стоян Транев Транев - на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Веселина Кунчева Бурева - на български и английски език - вътрешен член

Заседание на научното жури - 22.07.2020 г. от 13 часа, зала 222 МФ

Дата на публикуване на сайта 07.07.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Кинезитерапия“, обявен в ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. Йордан Тодоров Гавраилов, дм
2. Рецензия от проф. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Невена Цачева, дм, дмн
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. Антония Йорданова Янакиева, дм -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм
- на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Симеон Александров Рибагин
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 24.06.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести“, обявен в ДВ, бр. бр. 13/14.02.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Илия Димитров Попов, дм
2. Рецензия от проф. д-р Валентин Христофоров Икономов, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Диана Христова Йонова, дм
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Боряна Делийска, дмн
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Борис Илиев Богов, дм
- на български и английски език- външен член
7. Становище от проф. д-р Искрен Коцев, дмн -
на български и английски език - външен член
8. Становище от проф. д-р Емил Павлов Кумчев, дм
- на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 11.05.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност 02.22.04. Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците (Оползотворяване и третиране на отпадъци от производството на биодизел), обявен в ДВ, бр. 1/03.01.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Никола Стоянов Тодоров
2. Рецензия от проф. д-р Стойко Петров Петров - на български и английски език - вътрешен член
3. Рецензия от доц. д-р Светлана Димитрова Желева
- на български и английски език - вътрешен член
4. Становище от проф. дтн Николай Тодоров Дишовски -
на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Виолина Ангелова Ризова
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Мариана Генова Дончева-Бонева
- на български и английски език- външен член
7. Становище от проф. д-р Севдалина Христова Турманова -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Александър Николов Димитров
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 11.05.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника (Сензори и сензорни устройства)“, обявен в ДВ, бр.93/26.11.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Ивайло Райчев Беловски - на български и английски език
2. Рецензия от акад. дтн Чавдар Станоев Руменин - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Иван Борисов Евстатиев
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. дн Никола Вичев Колев
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Анна Владова Стойнова
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Сия Вълчева Лозанова
- на български и английски език- външен член
7. Становище от проф. д-р Сотир Николов Сотиров -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Нели Атанасова Симеонова
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 24.03.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Здравен мениджмънт)“, обявен в ДВ, бр.93/26.11.2019 г.

1. Резюмета на научните трудове на доц. д-р Стоянка Петкова Петкова-Георгиева
2. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Стоянка Петкова Петкова-Георгиева
3. Рецензия от проф. д-р Антония Йорданова Янакиева, дм - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм
- на български и английски език - външен член
5. Рецензия от проф. д-р Атанас Димитров Щерев, дм
- на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Тони Йонков Веков, дмн
- на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, дм, дмн
- на български и английски език- външен член
8. Становище от проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
9. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 12.03.2020 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „ Концепции за изграждане на разпределени информационни системи със специално предназначение”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Екатерина Антонова Господинова-Захариева
Научни ръководители:
Проф. дмн Гани Трендафилов Стамов
Доц. д-р Станислав Денчев Симеонов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Екатерина Антонова Господинова-Захариева
3. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Андон Димитров Лазаров - на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. дн Любка Атанасова Дуковска - на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Сотир Николов Сотиров - на български и английски език - вътрешен член

Заседание на научното жури - 06.03.2020 г. от 14 часа, зала 307 ОК

Дата на публикуване на сайта 18.02.2020 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Получаване, охарактеризиране и приложение на полимерметални комплекси”, докторска програма "Химия на високомолекулните съединения", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Виктория Трифонова Трифонова
Научни ръководители:
проф. д-р Красимир Георгиев Василев
доц. д-р Анифе Исмаилова Ахмедова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Виктория Трифонова Трифонова
3. Рецензия от проф. д-р Ивайло Владимиров Димитров - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Стойко Петров Петров - на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Деница Янчева Пантелеева - на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Севдалина Христова Турманова - на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Десислава Станева Грабчева - на български и английски език - външен член

Заседание на научното жури - 06.03.2020 г. от 13 часа, заседателна зала на СО-блок 1 (стария ректорат)

Дата на публикуване на сайта 18.02.2020 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Разработване и моделиране на методи за прогнозиране”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Живко Михайлов Томов
Научни ръководители:
чл. кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
проф. д-р Сотир Николов Сотиров

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Живко Михайлов Томов
3. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - външен член
4. Рецензия от проф. дтн Любка Атанасова Дуковска - външен член
5. Становище от чл. кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Таня Колева Пенчева-Христозова - външен член
7. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов - вътрешен член

Заседание на научното жури - 06.03.2020 г. от 15 часа, зала 307 ОК

Дата на публикуване на сайта 18.02.2020 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване комуникациите в специализирани системи”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Асен Петков Илиев
Научни ръководители:
проф. д-р Огнян Наков Наков
доц. д-р Станислав Денчев Симеонов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Асен Петков Илиев
3. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - външен член
4. Рецензия от проф. дтн Андон Димитров Лазаров - външен член
5. Становище от проф. дтн Любка Атанасова Дуковска - външен член
6. Становище от проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов - вътрешен член

Заседание на научното жури - 06.03.2020 г. от 13 часа, зала 307 ОК

Дата на публикуване на сайта 18.02.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Физиология на животните и човека“, обявен в ДВ, бр.42/28.05.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Атанас Димов Арнаудов
2. Рецензия от проф. д-р Виктория Степан Сарафян-Озанян, дм, дмн - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Катерина Николова Георгиева, дм - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Николай Петров Бояджиев, дм - външен член
5. Становище от проф. д-р Жени Стайкова Николова, дмн - външен член
6. Становище от проф. д-р Янислав Илиев Илиев, двм - външен член
7. Становище от проф. д-р Пепа Косева Атанасова-Хрисчева, дм - външен член
8. Становище от доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева-Шакола, дм - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 07.10.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Физиология на животните и човека“, обявен в ДВ, бр.42/28.05.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Атанас Димов Арнаудов
2. Рецензия от проф. д-р Виктория Степан Сарафян-Озанян, дм, дмн - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Катерина Николова Георгиева, дм - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Николай Петров Бояджиев, дм - външен член
5. Становище от проф. д-р Жени Стайкова Николова, дмн - външен член
6. Становище от проф. д-р Янислав Илиев Илиев, двм - външен член
7. Становище от проф. д-р Пепа Косева Атанасова-Хрисчева, дм - външен член
8. Становище от доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева-Шакола, дм - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 07.10.2019 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване на нискомолекулни биологично активни вещества във функционални бисквити”, докторска програма "Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци", професионално направление 5.11. Биотехнологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Гьоре Наков
Научни ръководители:
проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова
доц. д-р Настя Василева Иванова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Гьоре Наков
3. Рецензия от проф. д-р Нейко Маринов Стоянов - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Красимир Георгиев Василев - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов - външен член
6. Становище от проф. дн Станка Тодорова Дамянова - външен член
7. Становище от доц. д-р Катя Иванова Габровска - вътрешен член

Заседание на научното жури - 18.10.2019 г. от 11 часа, Заседателна зала СО-бл.1

Дата на публикуване на сайта 03.10.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ортопедия и травматология“, обявен в ДВ, бр.42/28.05.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Васил Николов Обретенов, дмн
2. Рецензия от проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дмн - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Асен Георгиев Балтов, дм - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Любен Димитров Стоков, дм - външен член
5. Становище от проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн - външен член
6. Становище от проф. д-р Даниел Василев Костов, дмн - външен член
7. Становище от проф. д-р Йоаннис Василиус Папатанасиус, дм - външен член
8. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 26.09.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“, обявен в ДВ, бр.42/28.05.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Минко Господинов Минков, дм
2. Рецензия от проф. д-р Даниел Василев Костов, дмн - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Ангел Петров Воденичаров, дн - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм - външен член
5. Становище от проф. д-р Адриан Миленов Палов, дмн - външен член
6. Становище от проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дмн - външен член
7. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Слави Димитров Делчев, дм - външен член

Дата на публикуване на сайта 26.09.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство“, обявен в ДВ, бр.36/03.05.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Здравка Веселинова Буриева-Николаева
2. Рецензия от проф. д-р Виолина Ангелова Ризова - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Ирена Кирилова Михайлова - външен член
4. Становище от проф. д-р Мариана Генова Дончева-Бонева - външен член
5. Становище от проф. д-р Иван Панайотов Домбалов - външен член
6. Становище от проф. д-р Нина Георгиева Султанова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Светлана Димитрова Желева - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Стефка Николова Касърова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 18.09.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност „Процеси и апарати в химичната и биохимичната промишленост“, обявен в ДВ, бр.36/03.05.2019 г

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Адриана Асенова Георгиева
2. Рецензия от проф. дтн Димитър Янков Каменски - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Стойко Петров Петров - вътрешен член
4. Становище от  доц.  д-р Татяна Стефанова Петрова - външен член
5. Становище от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
6. Становище от проф. д-р Магдалена Събева Миткова  - вътрешен член
7. Становище от проф. д-р Севдалина Христова Турманова - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Добромир Иванов Йорданов - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 16.09.2019 г.

 Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии, научна специалност „Технология на биологичноактивните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)“, обявен в Държавен вестник бр. 36/03.05.2019 г.

1. Резюмета на публикациите на гл. ас. д-р Явор Луканов Иванов
2. Рецензия от проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Красимир Георгиев Василев - вътрешен член
4. Становище от  чл. кор. проф.  дтн Стефан Георгиев Драгоев - външен член
5. Становище от проф. д-р Нели Владова Георгиева - външен член
6. Становище от доц. д-р Настя Василева Иванова - външен член
7. Становище от доц. д-р Данчо Любенов Даналев - външен член
8. Становище от доц. д-р Катя Иванова Габровска  - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 11.09.2019 г.

 Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.45. Акушерство и гинекология, обявен в Държавен вестник бр. 25/26.03.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Валентин Йосифов Ирмов, дм
2. Резюмета на публикациите на д-р Валентин Йосифов Ирмов, дм
3. Рецензия от проф. д-р Мария Любенова Малинова, дм - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм - вътрешен член
5. Становище от  чл. кор. проф.  д-р Чавдар Славов - външен член
6. Становище от проф. д-р Петър Христов Петров, дмн - външен член
7. Становище от проф. д-р Илия Атанасов Баташки, дм - външен член
8. Становище от доц. д-р Николай Лъчезаров Лазаров, дм - външен член
9. Становище от доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм  - външен член

Дата на публикуване на сайта 22.08.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електронизация (Автоматизация на проектирането в електрониката)“, обявен в ДВ, бр.30/09.04.2019 г.

 1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Лилия Анестиева Станева

2. Рецензия от проф. дсн Никола Вичев Колев - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Анатолий Трифонов Александров - вътрешен член
4. Становище от  проф.  д-р инж. Стефка Иванова Неделчева - външен член
5. Становище от проф. д-р инж. Марин Симеонов Маринов - външен член
6. Становище от доц. д-р Живо Божидаров Петров - външен член
7. Становище от доц. д-р инж. Красимира Стефанова Щерева - външен член
8. Становище от проф. д-р Сотир Николов Сотиров  - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 13.08.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи и технологии (Бази от данни)“, обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Веселина Кунчева Бурева
2. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Олимпия Николаева Роева - външен член
4. Становище от чл.-кор. проф.  дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Борислав Йорданов Беджев - външен член
6. Становище от проф. д-р Гриша Валентинов Спасов - външен член
7. Становище от проф. д-р Сотир Николов Сотиров - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов  - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 02.07.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Политическа икономия (Обща икономическа теория)“, обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Милен Велчев Велев
2. Рецензия от проф. д.ик.н. Нено Павлов - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Сава Христов Димов - външен член
4. Становище от проф. д-р Йордан Иванов Василев - външен член
5. Становище от проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова - външен член
6. Становище от проф. д-р Братой Георгиев Копринаров - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Людмил Иванов Несторов - външен член
8. Становище от доц. д-р Мария Иванова Нейчева - външен член

Дата на публикуване на сайта 02.07.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност „Икономика и управление“, обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Розалин Янев Иванов
2. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Димчо Тодоров Тодоров
3. Рецензия от проф. д-р Таня Дъбева - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Венцислав Статев Статев - външен член
5. Становище от проф. д-р Златка Гошева Григорова - външен член
6. Становище от проф. д-р Стоян Петков Маринов - вътрешен член
7. Становище от проф. д-р Братой Георгиев Копринаров - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Георгина Георгиева Луканова - външен член
9. Становище от доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева - външен член

Дата на публикуване на сайта 01.07.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Маркетинг и мениджмънт в туризма), обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Веселина Иванова Атанасова
2. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Димчо Тодоров Тодоров
3. Рецензия от проф. д-р Таня Дъбева - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Венцислав Статев Статев - външен член
5. Становище от проф. д-р Златка Гошева Григорова - външен член
6. Становище от проф. д-р Пламен Маринов Лаков - външен член
7. Становище от доц. д-р Георгина Георгиева Луканова - външен член
8. Становище от доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева - външен член
9. Становище от доц. д-р Минчо Николов Полименов - вътрешен член
10. Резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Веселина Иванова Атанасова

Дата на публикуване на сайта 01.07.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт в началното училище), обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Резюме на научната продукция на гл. ас. д-р Дечко Митев Игнатов
2. Рецензия от проф. дн Малчо Малчев - външен член
3. Рецензия от проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков - външен член
4. Становище от проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Огнян Стоянов Миладинов - външен член
6. Становище от проф. д-р Румяна Йорданова Папанчева - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Златка Александрова Димитрова - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров - външен член

Дата на публикуване на сайта 27.06.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищно образование, формиране на игрови и социални умения), обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Резюме на научната продукция на гл. ас. д-р Марияна Станчева Тодорова
2. Рецензия от проф. дн Радослав Иванов Пенев - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Надежда Ангелова Калоянова - вътрешен член
4. Становище от проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Румяна Йорданова Папанчева - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Румяна Илчева Неминска - външен член
7. Становище от доц. д-р Петя Йорданова Караиванова - външен член
8. Становище от доц. д-р Красимира Атанасова Димитрова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 27.06.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност 05.02.21. Организация и управление на производството (Управление, малък бизнес и конфликтология), обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Резюме на научните и научно-приложните приноси на трудовете на гл. ас. д-р Стоян Транев Транев
2. Рецензия от проф. дн Венелин Кръстев Терзиев - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Иван Тенев Димитров - вътрешен член
4. Становище от проф. дикн Кирил Петров Ангелов - външен член
5. Становище от проф. д-р Иван Цанов Цанов - външен член
6. Становище от проф. д-р Братой Георгиев Копринаров - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Стоянка Петкова Петкова-Георгиева - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Николай Милчев Милев - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 21.06.2019 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Нови подходи при охарактеризиране на нефт и нефтени деривати ”, докторска програма "Технология на природните и синтетични горива", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Анифе Исмаил Вели
Научни ръководители:
проф. д-р Магдалена Събева Миткова
доц. дтн Дичо Стоянов Стратиев

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Анифе Исмаил Вели
3. Рецензия от проф. дхн Славчо Кунев Иванов - външен член
4. Рецензия от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
5. Становище от проф. дхн Славчо Кирилов Раковски - външен член
6. Становище от проф. д-р Магдалена Събева Миткова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов - външен член

Заседание на научното жури - 29.03.2019 г. от 15:30 ч., Заседателна зала Ректорат

Дата на публикуване на сайта 01.03.2019 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване на конверсията на тежки нефтени фракции при процесите термичен крекинг, каталитичен крекинг и хидрокрекинг”, докторска програма "Технология на природните и синтетични горива", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, маг. инж. Радослава Валентинова Николова
Научни ръководители:
проф. д-р Магдалена Събева Миткова
доц. дтн Дичо Стоянов Стратиев

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на маг. инж. Радослава Валентинова Николова
3. Рецензия от проф. дн Славчо Кирилов Раковски - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов - външен член
5. Становище от проф. дхн Славчо Кунев Иванов - външен член
6. Становище от проф. д-р Магдалена Събева Миткова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Тодор Василев Паличев - вътрешен член

Заседание на научното жури - 29.03.2019 г. от 14:00 ч., Заседателна зала Ректорат

Дата на публикуване на сайта 01.03.2019 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Приложение на микробиологични горивни клетки за обезсоляване”, докторска програма "Технология за пречистване на водите", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Йовелина Минкова Димитрова
Научен ръководител:
проф. д-р Валентин Андреев Ненов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Йовелина Минкова Димитрова
3. Рецензия от доц. д-р Ангел Тодоров Звездов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Богдан Стоянов Бонев - външен член
5. Становище от проф. дтн Димитър Янков Каменски - външен член
6. Становище от проф. д-р Валентин Андреев Ненов - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Хюсеин Турсунов Йеменджиев - вътрешен член

Заседание на научното жури - 11.03.2019 г. от 11:00 ч., зала 224 НК

Дата на публикуване на сайта 22.02.2019 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Обобщеномрежови модели на градски транспорт”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Иван Стефанов Вълков
Научни ръководители:
проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Иван Стефанов Вълков
3. Рецензия от проф. д-р Мария Петкова Христова - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов - вътрешен член
5. Становище от чл. кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
6. Становище от проф.  дн Любка Атанасова Дуковска - външен член
7. Становище от доц. д-р Георги Йорданов Глухчев - външен член

Заседание на научното жури - 19.12.2018 г. от 11:00 ч., Заседателна зала - Блок 105Б, БАН

Дата на публикуване на сайта 03.12.2018 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.04. „Технология на тежкия или основен ограничен синтез“, обявен в ДВ, бр.4/09.01.2018 г.

1. Резюме на научните и научно-приложните приноси на трудовете на доц. д-р Магдалена Събева Миткова
2. Рецензия от акад. проф. дхн Христо Борисов Цветанов - външен член
3. Рецензия от проф. дхн Славчо Кирилов Раковски - външен член
4. Рецензия от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Валентин Андреев Ненов - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов - външен член
7. Становище от доц. д-р Тодор Василев Паличев - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Петранка Тодорова Пипева-Димитрова - външен член

Дата на публикуване на сайта 03.05.2018 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, обявен в ДВ, бр.91/14.11.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. дн Антонина Стоянова Недкова
2. Авторска справка за научните приноси в трудовете на  д-р Захарий (Жеко) Манолов Дечев
3. Рецензия от проф. д-р Стоян Петков Маринов - вътрешен член
4. Рецензия от доц. д-р Мариана Атанасова Асенова - външен член
5. Становище от проф. д-р Братой Георгиев Копринаров - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Васил Христов Маринов - външен член
7. Становище от проф. д-р Светла Генова Ракаджийска - външен член
8. Становище от доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева - външен член
9. Становище от доц. д-р Златина Калудова Караджова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 28.03.2018 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Кинезитерапия (Кинезитерапия, Кинезиология)“ , обявен в ДВ, бр.85/24.10.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Симеон Александров Рибагин
2. Рецензия от проф. дтн Росица Тодорова Райкова - външен член
3. Рецензия от проф. Николай Емилов Попов, дм - външен член
4. Становище от проф. д-р Мария Василева Тотева - външен член
5. Становище от проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Петя Пенчева Минева, дм - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Руска Василева Паскалева, дм - външен член
8. Становище от доц. д-р Антоанета Стефанова Грозевар дм - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 12.03.2018 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Корелиране и моделиране на свойствата на тежки нефтени остатъци от различен произход и на получените от тях фракции”, научна специалност „Технология на природните и синтетични горива”, шифър 02.10.23., професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Таня Тенчева Цанева
Научни ръководители:
доц. д-р Магдалена Събева Миткова
доц. дтн Дичо Стоянов Стратиев

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Таня Тенчева Цанева
3. Рецензия от проф. дхн Славчо Кирилов Раковски - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов - външен член
5. Становище от проф. дхн Славчо Кунев Иванов - външен член
6. Становище от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Магдалена Събева Миткова - вътрешен член

Заседание на научното жури - 23.02.2018 г. от 14:00 ч., зала 219 ОК, ФТН

Дата на публикуване на сайта 02.02.2018 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Разработване на имуноанализи на базата на магнитни наночастици за определяне концентрацията на фосфороорганични пестициди в мляко”, научна специалност „Технология на биологично активни вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци)", шифър 02.11.11., професионално направление 5.11. Биотехнологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Марина Янева Янева
Научен ръководител:
проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Марина Янева Янева
3. Рецензия от проф. д-р Катя Иванова Вълкова-Йоргова - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Катя Иванова Габровска - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов - външен член
6. Становище от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Настя Василева Иванова - външен член

Заседание на научното жури - 16.02.2018 г. от 11:00 ч., Заседателна зала, Ректорат

Дата на публикуване на сайта 30.01.2018 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. „Педагогика“, научна специалност 05.07.01. „Теория на възпитанието и дидактика (Андрагогия и методика на възпитателната работа)“, бр.47/06.06.2014 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Елена Петкова Петкова
2. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Радка Мирчева Стаматова
3. Рецензия от проф. дпн Веска Иванова Шивачева - вътрешен член
4. Рецензия от проф. д-р Ирина Колева Колева - гл. ас. д-р Елена Петкова Петкова - външен член
5. Рецензия от проф. д-р Ирина Колева Колева - д-р Радка Мирчева Стаматова - външен член
6. Становище от проф. дпн Венка Петрова Кутева-Цветкова - външен член
7. Становище от проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева - вътрешен член
8. Становище от проф. д-р Наталия Иванова Витанова - външен член
9. Становище от доц. д-р Снежана Атанасова Попова - външен член
10. Становище от доц. д-р Стефка Иванова Динчийска - гл. ас. д-р Елена Петкова Петкова - външен член
11. Становище от доц. д-р Стефка Иванова Динчийска - д-р Радка Мирчева Стаматова - външен член

Дата на публикуване на сайта 29.01.2018 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Разработване на имунофлуоресцентен микроскопски анализ на соматични клетки и неутрофили в мляко ”, научна специалност „Технология на биологично активни вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци)", шифър 02.11.11., професионално направление 5.11. Биотехнологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Златина Руменова Бечева
Научен ръководител:
проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Златина Руменова Бечева
3. Рецензия от проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Недялка Димова Димова - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Катя Иванова Вълкова-Йоргова - външен член
7. Становище от доц. д-р Настя Василева Иванова - външен член

Заседание на научното жури - 16.02.2018 г. от 9:00 ч., Заседателна зала, Ректорат

Дата на публикуване на сайта 29.01.2018 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Икономика и управление (отчетност, оценка и управление на инвестициите)“, обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Велика Бинева Бинева
2. Рецензия от проф. д-р Стела Атанасова Тодорова - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Иван Тенев Димитров - вътрешен член
4. Становище от проф. д-р Братой Георгиев Копринаров - вътрешен член
5. Становище от доц. д-р Захари Радев Дичев - външен член
6. Становище от доц. д-р Младен Димитров Тонев - външен член
7. Становище от доц. д-р Николай Милчев Милев - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Христина Петкова Михалева - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 29.12.2017 г.

Списък на научните трудове, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Педагогика на девиантното поведение и методи на социалната работа), обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Справка за приносите в научната продукция на гл. ас. д-р Мария Стоянова Дишкова
2. Резюме на научната продукция на гл. ас. д-р Мария Стоянова Дишкова
3. Рецензия от проф. дпн Емилия Миленкова Рангелова - външен член
4. Рецензия от проф. дпн Веска Иванова Шивачева - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Георги Добрев Петров - външен член
6. Становище от проф. д-р Нели Илиева Бояджиева - външен член
7. Становище от проф. д-р Тодор Димитров Минев - външен член
8. Становище от доц. д-р Елена Георгиева Дичева - вътрешен член
9. Становище от доц. д-р Тинка Димитрова Иванова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 18.12.2017 г.

Списък на научните трудове, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Справка на научните приноси на гл. ас. дн Антонина Стоянова Недкова
2. Резюме на научната продукция на гл. ас. дн Антонина Стоянова Недкова
3. Списък на научните трудове на гл. ас. д-р Минчо Николов Полименов
4. Резюме на научната продукция на гл. ас. д-р Минчо Николов Полименов
5. Рецензия от проф. д-р Таня Дъбева - външен член
6. Рецензия от доц. д-р Красимир  Владимиров Александров - външен член
7. Становище от проф. д-р Марин Найденов Нешков - външен член
8. Становище от проф. д-р Стоян Петков Маринов - вътрешен член
9. Становище от проф. д-р Братой Георгиев Копринаров - вътрешен член
10. Становище от доц. д-р Георгина Георгиева Луканова - външен член
11. Становище от доц. д-р Венцислав Статев Статев - външен член

Дата на публикуване на сайта 18.12.2017 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване на възможността за използване на алуминийсъдържащи промишлени отпадъци в производството на керамични материали с различно предназначение”, научна специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", шифър 02.10.12, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Милена Иванова Иванова
Научни ръководители:
проф. д-р Богдан Илиев Богданов
доц. д-р Снежана Ненова Корудерлиева

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Милена Иванова Иванова
3. Рецензия от проф. д-р Милко Генов Йорданов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
5. Становище от доц. д-р Иван Господинов Чомаков - външен член
6. Становище от доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Снежана Ненова Корудерлиева - вътрешен член

Заседание на научното жури - 19.12.2017 г. от 11:00 ч., хале Силикати, ФТН

Дата на публикуване на сайта 01.12.2017 г.

Списък на научните трудове, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3.Биологически науки, научна специалност 01.06.02 „Зоология“, обявен в ДВ, бр.56/11.07.2017 г.

1. Списък на научните трудове на гл. ас. д-р Светла Йорданова Далакчиева
2. Рецензия от проф. д-р Илия Димитров Денев - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Петър Станиславов Шурулинков  - външен член
4. Становище от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Красимир Георгиев Василев - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Борис Владимиров Бакалов - външен член
7. Становище от доц. д-р Борис П. Николов - външен член
8. Становище от доц. д-р Донка Димитрова Тодорова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 23.11.2017 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт), обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси на гл. ас. д-р Златка Александрова Димитрова
2. Резюме на научната продукция на гл. ас. д-р Златка Александрова Димитрова
3. Рецензия от проф. дпн  Антоанета Иванова Момчилова  - външен член
4. Рецензия от проф. дпн Магдалена Костадинова Глушкова  - външен член
5. Становище от проф. дпн Елеонора Михайлова Милева - външен член
6. Становище от проф. д-р Наталия Иванова Витанова - външен член
7. Становище от доц. д-р Надежда Ангелова Калоянова - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Радка Тодорова Джендова - вътрешен член
9. Становище от доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 23.11.2017 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по математика в богата на технологии среда), обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси на доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева
2. Описание на научните трудове на доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева
3. Рецензия от проф. д-р  Борислав Йорданов Лазаров  - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Марга Янкова Георгиева - външен член
5. Рецензия от проф. д-р Коста Андреев Гъров - външен член
6. Становище от проф. дпн Сава Иванов Гроздев - външен член
7. Становище от проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Янка Димитрова Стоименова - външен член
9. Становище от доц. д-р Надежда Ангелова Калоянова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 23.11.2017 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (обобщени мрежи и размита логика)“, обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси на доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова
2. Рецензия от акад. проф. дтн Иван Петков Попчев - външен член
3. Рецензия от проф. дтн Людмил Георгиев Даковски - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Станимир Недялков Стоянов - външен член
5. Становище от член-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
6. Становище от доц. дн Любка Атанасова Дуковска - външен член
7. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Людмила Кузманова Димитрова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 16.11.2017 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.12 „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали“, обявен в ДВ, бр.56/11.07.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси на доц. д-р Ирена Георгиева Марковска
2. Рецензия от проф. дхн Веселин Василев Димитров - външен член
3. Рецензия от проф. дтн Димитър Янков Каменски - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Александър Живков Караманов - външен член
5. Становище от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Валентин Андреев Ненов - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Петко Танев Димитров - външен член
8. Становище от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член

Дата на публикуване на сайта 15.11.2017 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Синтез на аерогел на база SiO2”, научна специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", шифър 02.10.12, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Петър Иванов Иванов
Научни ръководители:
проф. д-р Богдан Илиев Богданов
доц. д-р Янчо Христов Христов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Петър Иванов Иванов
3. Рецензия от проф. д-р Милко Генов Йорданов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
5. Становище от доц. д-р Димитър Петров Георгиев - външен член
6. Становище от доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Янчо Христов Христов - вътрешен член

Заседание на научното жури - 29.06.2017 г. от 11:00 ч., хале Силикати, ФТН

Дата на публикуване на сайта 13.06.2017 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Имунофлуоресцентен биосензор за анализ на афлатоксин М1 в мляко”, научна специалност „Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци", шифър 02.11.11, професионално направление 5.11. Биотехнологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Милка Койчева Атанасова
Научни ръководители:
проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова
доц. д-р Настя Василева Иванова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Милка Койчева Атанасова
3. Рецензия от проф. д-р Алберт Иванов Кръстанов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Катя Иванова Габровска - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Катя Иванова Вълкова-Йоргова - външен член
7. Становище от доц. дтн Станка Тодорова Дамянова - външен член

Заседание на научното жури - 09.06.2017 г. от 11:00 ч., зала 202 ОК, ФТН

Дата на публикуване на сайта 23.05.2017 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.01 Теоретична химия, обявен в ДВ, бр.14/10.02.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси на гл. ас. д-р Милен Пейчев Тодоров
2. Рецензия от проф. дхн Славчо Кирилов Раковски - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Мария Николова Великова - вътрешен член
4. Становище от проф. дхн Галин Петров Петров - външен член
5. Становище от проф. д-р Красимир Георгиев Василев - вътрешен член
6. Становище от проф. дпн Веска Иванова Шивачева - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Валентин Димитров Алексиев - външен член
8. Становище от доц. д-р Стефан Димитров Манолов - външен член

Дата на публикуване на сайта 22.05.2017 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Пречистване на отпадъчни води чрез микробиологични горивни клетки и приложение на алтернативни катодни процеси”, научна специалност „Технология за пречистване на водите", шифър 02.22.02, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Ралица Юлианова Колева
Научен ръководител:
проф. д-р Валентин Андреев Ненов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Ралица Юлианова Колева
3. Рецензия от доц. д-р Хюсеин Турсунов Йеменджиев - вътрешен член
4. Рецензия от доц. д-р Богдан Стоянов Бонев - външен член
5. Становище от проф. дтн Димитър Янков Каменски - външен член
6. Становище от проф. д-р Валентин Андреев Ненов - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Ангел Тодоров Звездов - външен член

Заседание на научното жури - 06.06.2017 г. от 13:00 ч., зала 107 НК

Дата на публикуване на сайта 19.05.2017 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване на адсорбционни свойства на синтетични и природни зеолити”, научна специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и трудно топимите неметални материали", шифър 02.10.12, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Тодор Михайлов Михалев
Научни ръководители:
доц. д-р Димитър Петров Георгиев
доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Тодор Михайлов Михалев
3. Рецензия от проф. д-р Богдан Илиев Богданов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
5. Становище от доц. д-р Милувка Георгиева Станчева - външен член
6. Становище от доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Снежана Ненова Корудерлиева - вътрешен член

Заседание на научното жури - 02.06.2017 г. от 13:00 ч., хале Силикати, ФТН

Дата на публикуване на сайта 16.05.2017 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 02.22.01. „Екология и опазване на екосистемите (при преработване на нефт и нефтопродукти)“, обявен в ДВ, бр.100/16.12.2016 г.

1. Авторска справка за научните приноси на гл. ас. д-р Александър Николов Димитров
2. Рецензия от проф. дхн Любомир Тодоров Влаев - вътрешен член
3. Рецензия от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов - външен член
4. Становище от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
5. Становище от проф. дхн Славчо Кирилов Раковски - външен член
6. Становище от проф. дхн Слави Кунев Иванов - външен член
7. Становище от доц. д-р Недялка Бенова Петкова - външен член
8. Становище от доц. д-р Донка Димитрова Тодорова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 21.04.2017 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследвания върху синтеза и формиране структурата на порести неорганични материали”, научна специалност "Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", шифър 02.10.12, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Ганка Румянова Колчакова
Научни ръководители:
доц. д-р Иван Господинов Чомаков
доц. д- Снежана Ненова Корудерлиева
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на инж. Ганка Румянова Колчакова
3. Рецензия от проф. д-р Милко Генов Йорданов - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Богдан Илиев Богданов - външен член
5. Становище от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
6. Становище от доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Снежана Ненова Корудерлиева - вътрешен член

Заседание на научното жури - 31.03.2017 г. от 13:00 ч., хале Силикати, ФТН

Дата на публикуване на сайта 14.03.2017 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване влиянието на повърхностното напрежение (Марангони ефект) върху ефективността на разделяне при ректификация на двукомпонентни смеси”, научна специалност "Технология на природните и синтетични горива", шифър 02.10.23, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Мариана Кръстева Караиванова
Научен ръководител:
проф. д-р Желчо Стефанов Стефанов
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Мариана Кръстева Караиванова
3. Рецензия от проф. дтн Димитър Янков Каменски - външен член
4. Рецензия от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
5. Становище от доц. д-р Тодор Василев Паличев - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Георги Иванов Коралски - външен член
7. Становище от проф. д-р Желчо Стефанов Стефанов - външен член
8. Заповед за промяна на член на научното жури и на дата за провеждане на открито заседание по процедурата -
Публикувано на 03.02.2017 г.
9. Становище от доц. д-р Недялка Бенова Петкова - външен член

Заседание на научното жури - 10.02.2017 г. от 14:00 ч., зала 202 ОК

Дата на публикуване на сайта 11.01.2017 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, обявен в ДВ, бр.44/10.06.2016 г.

1. Авторска справка за научните приноси на доц. д-р Александър Валентинов Жеков, д.м.
2. Авторска справка за научните приноси на д-р Владимир Христов Гончев, д.м.
3. Рецензия от проф. Соня Колева Тончева, д.м. - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Мими Георгиева Стойчева - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Христина Танчева Милчева, д.п. - външен член
6. Становище от проф. д-р Петранка Петрова Кънева-Троянова - външен член
7. Становище от доц. д-р Таня Василева Чолакова - външен член
8. Становище от доц. д-р Галина Янкова Терзиева - вътрешен член
9. Становище от доц. д-р Дончо Янков Керемидчиев - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 23.11.2016 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.02 Неорганична химия, обявен в ДВ, бр.44/10.06.2016 г.

1. Авторска справка за научните приноси на гл. ас. д-р Милен Пейчев Тодоров
1. Авторска справка за научните приноси на ас. д-р Румяна Златинова Янкова-Аврамова
2. Рецензия от проф. дхн Славчо Кирилов Раковски - външен член
3. Рецензия от проф. дхн Любомир Тодоров Влаев - вътрешен член
4. Становище от проф. дхн Донка Ганчева Стоилова - външен член
5. Становище от проф. дхн Галин Петров Петров - външен член
6. Становище от проф. д-р Митко Петров Георгиев - външен член
7. Становище от доц. д-р Димитър Иванов Димитров - външен член
8. Становище от доц. д-р Мария Николова Великова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 14.10.2016 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.04 Аналитична химия, обявен в ДВ, бр.44/10.06.2016 г.

1. Авторска справка за научните приноси на гл. ас. д-р Красимира Ангелова Станчева
2. Рецензия от проф. дхн Рахила Борисова Георгиева - външен член
3. Рецензия от проф. дхн Елисавета Христова Иванова - външен член
4. Становище от проф. д-р Красимир Георгиев Василев - вътрешен член
5. Становище от доц. д-р Кристияна Атанасова Ташкова - външен член
6. Становище от доц. д-р Стоян Диков Стамов - външен член
7. Становище от доц. д-р Недялка Димова Димова - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Денчо Стефанов Станев - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 13.10.2016 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки по професионално направление 3.2. Психология (Психология на общността и механизми за социална подкрепа), обявен в ДВ, бр.32/22.04.2016 г.

1. Авторска справка за научните приноси на гл. ас. д-р Биляна Николаева Великова-Цонкова
2. Рецензия от проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Йоланда Константинова Зографова - външен член
4. Становище от проф. д-р Валери Стоилов Стоянов - външен член
5. Становище от проф. д-р Румяна Божинова Манова - външен член
6. Становище от проф. д-р Йоана Димитрова Янкулова, д.пс.н. - външен член
7. Становище от проф. д-р Мирослава Петкова Петкова - външен член
8. Становище от доц. д-р Ергюл Таир Реджеб - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 09.09.2016 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на вълновите процеси“, обявен в ДВ, бр.32/22.04.2016 г.

1. Авторска справка за научните приноси на гл. ас. д-р Стефка Николова Касърова
2. Рецензия от проф. дфзн Симеон Христов Съйнов - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева - външен член
4. Становище от проф. д-р Нина Георгиева Султанова - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Атанас Неделчев Атанасов - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Димитър Петров Вранчев - външен член
7. Становище от доц. д-р Десислава Любенова Пашкулева - външен член
8. Становище от доц. д-р Ася Петрова Виранева - външен член

Дата на публикуване на сайта 08.09.2016 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Микробиология“, обявен в ДВ, бр.32/22.04.2016 г.

1. Авторска справка за научните приноси на д-р Сашка Ангелова Михайлова-Микова, дм
2. Рецензия от проф. дмн Енчо Запрянов Савов, дмн - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Михаил Михайлов Петров, дм - външен член
    Рецензия от проф. д-р Христо Йорданов Даскалов, двм - външен член
4. Становище от доц. д-р Данка Иванова Иванова-Сулева - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Емма Едмонд Кьолеян, дм - външен член
6. Становище от доц. д-р Борис Владимиров Бакалов, дм - външен член
7. Становище от доц. д-р Таня Василева Стратева, дм - външен член
8. Становище от доц. д-р Цветан Стаменов Велинов, дм - външен член

Дата на публикуване на сайта 01.09.2016 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 01.05.06 „Химия на високомолекулярните съединения“, обявен в ДВ, бр.32/22.04.2016 г.

1. Резюмета на научната продукция на доц. д-р Севдалина Христова Турманова
2. Рецензия от акад. проф. дхн Христо Борисов Цветанов - външен член
3. Рецензия от проф. дхн Георги Костов Костов - външен член
4. Рецензия от проф. дхн Любомир Тодоров Влаев - вътрешен член
5. Становище от проф. дхн Милчо Ангелов Натов - външен член
6. Становище от проф. дхн Румяна Стефанова Величкова - външен член
7. Становище от проф. д-р Атанас Неделчев Атанасов - вътрешен член
8. Становище от проф. д-р Стойко Петров Петров - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 01.09.2016 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комукационна и компютърна техника, научна специалност „Системи с изкуствен интелект“, обявен в ДВ, бр.32/22.04.2016 г.

1. Авторска справка за научните приноси на доц. д-р Сотир Николов Сотиров
2. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - външен член
3. Рецензия от проф. дтн Людмил Георгиев Даковски - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Станимир Недялков Стоянов - външен член
5. Становище от чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Иван Кръстев Цонев - външен член
7. Становище от проф. д-р Анатолий Трифонов Александров - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 31.08.2016 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Хирургия“, обявен в ДВ, бр.32/22.04.2016 г.

1. Авторска справка за научните приноси на д-р Анатолий Георгиев Карашмалъков, дм
2 Авторска справка за научните приноси на д-р Борислав Атанасов Денчев, дм
3. Рецензия от полк. проф. д-р Венцислав Методиев Мутафчийски, дмн - д-р Анатолий Г. Карашмалъков - външен член
4. Рецензия от полк. проф. д-р Венцислав Методиев Мутафчийски, дмн - д-р Борислав А. Денчев - външен член
5. Рецензия от доц. Теодор Димитров Атанасов, дм - д-р Анатолий Г. Карашмалъков - външен член
6. Рецензия от доц. Теодор Димитров Атанасов, дм - д-р Борислав А. Денчев - външен член
7. Становище от чл. кор. проф. д-р Чавдар Крумов Славов, дм, дмн - д-р Анатолий Г. Карашмалъков - външен член
8. Становище от чл. кор. проф. д-р Чавдар Крумов Славов, дм, дмн - д-р Борислав А. Денчев - външен член
9. Становище от проф. д-р Тодор Тодоров Захариев, дмн - д-р Анатолий Г. Карашмалъков - външен член
10. Становище от проф. д-р Тодор Тодоров Захариев, дмн - д-р Борислав А. Денчев - външен член
11. Становище от проф. д-р Борислав Йорданов Владимиров, дмн - д-р Анатолий Г. Карашмалъков - вътрешен член
12. Становище от проф. д-р Борислав Йорданов Владимиров, дмн - д-р Борислав А. Денчев - вътрешен член
13. Становище от доц. д-р Красимира Калинова Атанасова, дм - д-р Анатолий Г. Карашмалъков - външен член
14. Становище от доц. д-р Красимира Калинова Атанасова, дм - д-р Борислав А. Денчев - външен член
15. Становище от доц. д-р Таньо Иванов Сечанов, дм - д-р Анатолий Г. Карашмалъков - външен член
16. Становище от доц. д-р Таньо Иванов Сечанов, дм - д-р Борислав А. Денчев -външен член

Дата на публикуване на сайта 26.08.2016 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Биохимия“, обявен в ДВ, бр.32/22.04.2016 г.

1. Авторска справка за научните приноси на гл. ас. д-р инж. Диляна Тодорова Звездова
2. Рецензия от проф. д-р Александър Борисов Златков - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Надка Григорова Бакалова - външен член
4. Становище от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова - вътрешен член
5. Становище от проф. Стефан Димитров Николов, д.ф.н. - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Светла Димитрова Петрова-Чанкова - външен член
7. Становище от проф. д-р Красимир Георгиев Василев - вътрешен член
8. Становище от проф. Татяна Иванова Влайкова, д.б. - външен член

Дата на публикуване на сайта 23.08.2016 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Психиатрия“, обявен в ДВ, бр.32/22.04.2016 г.

1. Авторска справка за научните приноси на д-р Георги Панов Панов, д.м.
2. Рецензия от доц. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м. - външен член
4. Становище от доц. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м. - външен член
5. Становище от доц. д-р Соня Тотева Женкова, д.м. - външен член
6. Становище от доц. д-р Петя Пенчева Минева, д.м. - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Стефан Петров Попов, д.м. - външен член
8. Становище от проф. д-р Георги Иванов Попов, д. м. - външен член
   Становище от проф. д-р Мими Георгиева Стойчева - вътрешен член

 Дата на публикуване на сайта 23.08.2016 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за академичната длъжност "Професор" по професионално направление 3.9 "Туризъм", Научна специалност "Икономика и управление" (Туризъм, Културен туризъм и глобализация в туръзма), шифър 05.02.18 (ДВ БР.32/22.04.2016 г.)

1. Заповед за назначаване на научно жури
2. Резюмета на научната продукция
3. Справка за научните приноси на доц. д-р Братой Георгиев Копринаров

4. Рецензия от проф. д-р Стоян Петков Маринов - вътрешен член
5. Рецензия от проф. д-р Марин Найденов Нешков - външен член
6. Рецензия от проф. д-р Таня Петрова Парушева - външен член
7. Становище от проф. дин Диана Атанасова Радойнова - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Ася Димитрова Пенчева - външен член
9. Становище от проф. д-р Иван Гатев Марков - външен член
10. Становище от доц. д-р Румен Христов Янков - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 22.08.2016 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Разработване на високоизносоустойчиви материали и възможности за тяхното приложение”, научна специалност "Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", шифър 02.10.12, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Светлана Димитрова Бошнакова
Научни ръководители:
доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова
доц. д-р Димитър Русев Русев
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Светлана Димитрова Бошнакова
3. Рецензия от проф. д-р Богдан Илиев Богданов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
5. Становище от доц. д-р Янчо Христов Христов - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Желчо Стефанов Стефанов - външен член
7. Становище от доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова - вътрешен член

Заседание на научното жури - 10.09.2016 г. от 10:00 ч. в хале Силикати

Дата на публикуване на сайта 16.08.2016 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване на възможностите за получаване на фрактални композиции и тяхното приложение като филтруващи и сепариращи системи”, научна специалност "Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", шифър 02.10.12, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Фила Славова Йовкова
Научни ръководители:
доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова
доц. д-р Любчо Атанасов Любчев
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Фила Славова Йовкова
3. Рецензия от проф. д-р Богдан Илиев Богданов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Снежана Ненова Корудерлиева - вътрешен член
5. Становище от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
6. Становище от доц. д-р Милувка Георгиева Станчева - външен член
7. Становище от доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова - вътрешен член

Заседание на научното жури - 09.09.2016 г. от 10:00 ч. в хале Силикати

Дата на публикуване на сайта 16.08.2016 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване на възможности за получаване на Зеолити NaA, NaX и NaY”, научна специалност "Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", шифър 02.10.12, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Иван Колев Петров
Научен ръководител:
доц. д-р Димитър Петров Георгиев
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Иван Колев Петров
3. Рецензия от проф. д-р Богдан Илиев Богданов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
5. Становище от проф. дтн Димитър Янков Каменски - външен член
6. Становище от доц. д-р Димитър Петров Георгиев - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Снежана Ненова Корудерлиева - вътрешен член

Заседание на научното жури - 08.09.2016 г. от 13:00 ч. в зала 202 ОК

Дата на публикуване на сайта 15.08.2016 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Получаване на имунонаноструктуриран биосензор за анализ на прогестерон в млечни продукти”, научна специалност "Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци", шифър 02.11.11, професионално направление 5.11. Биотехнологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Цветомира Тошкова Иванова
Научни ръководители:
проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова
доц. д-р Недялка Димова Димова
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Цветомира Тошкова Иванова
3. Рецензия от проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Катя Иванова Габровска - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Катя Иванова Вълкова-Йоргова - външен член
6. Становище от доц. д-р Настя Василева Иванова - външен член
7. Становище от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова - вътрешен член

Заседание на научното жури - 29.07.2016 г. от 11:00 ч. в зала 202 ОК

Дата на публикуване на сайта 13.07.2016 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Перспективни методи за получаване и изследване на биодизелови горива”, научна специалност "Технология на природните и синтетични горива", шифър 02.10.23, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Зиля Адем Мустафа
Научни ръководители:
доц. д-р Добромир Иванов Йорданов
доц. д-р Румяна Стаматова Милина-Димитрова
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Зиля Адем Мустафа
3. Рецензия от проф. дхн Георги Стоев Георгиев - външен член
4. Рецензия от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
5. Становище от проф. дхн Славчо Кирилов Раковски - външен член
6. Становище от доц. д-р Марина Николаевна Московкина - външен член
7. Становище от доц. д-р Добромир Иванов Йорданов - вътрешен член

Заседание на научното жури - 15.07.2016 г. от 14:00 ч. в зала 202 ОК

Дата на публикуване на сайта 29.06.2016 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за доцент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести“, обявен в ДВ, бр.20/15.03.2016 г.
1. Справка за научните приноси на д-р Илия Димитров Попов, д.м.

2. Рецензия на проф. д-р Валентин Христофоров Икономов, д.м.н. - външен член
3. Рецензия на проф. д-р Здравко Илиев Киряков, д.м.н. - външен член
4. Становище от проф. д-р Валентин Костов Стоянов, д.м. - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н. - външен член
6. Становище от проф. д-р Диана Христова Йонова, д.м. - външен член
7. Становище от проф. д-р Мими Георгиева Стойчева, д.м. - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Ваня Цонева Иванова, д.м. - външен член

Дата на публикуване на сайта 22.06.2016 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за професор в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното произвадство (здравеопазване)", обявен в ДВ, бр.4/15.01.2016 г.
1. Справка за научните приноси на доц. д-р Атанас Димитров Щерев

2. Рецензия на проф. Тодорка Игнатова Костадинова, ди - външен член
3. Рецензия на проф. дин Ангел Блажев Мирчев - вътрешен член
4. Рецензия от проф. д-р Мими Георгиева Стойчева - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
6. Становище от доц. Галина Руменова Петрова, ди - външен член
7. Становище от доц. Мила Георгиева Димитрова, ди - външен член
8. Становище от доц. д-р Дончо Янков Керемидчиев - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 09.06.2016 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Моделиране на вградени компютърни системи чрез Обобщени мрежи”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, ас. Ленко Янев Ербаканов
Научни ръководители:
доц. д-р Сотир Николов Сотиров
проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Ленко Янев Ербаканов
3. Рецензия от проф. дтн Людмил Георгиев Даковски
4. Рецензия от проф. д-р Станимир Недялков Стоянов
5. Становище от доц. д-р Любка Атанасова Дуковска
6. Становище от доц. д-р Сотир Николов Сотиров
7. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов

Заседание на научното жури - 17.06.2016 г. от 13:00 ч. в зала 202 ОК

Дата на публикуване на сайта 31.05.2016 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Програмна реализация и приложения на индексирани матрици”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, ас. Деян Георгиев Мавров
Научни ръководители:
доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова
проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Деян Георгиев Мавров
3. Рецензия от проф. дтн Людмил Георгиев Даковски
4. Рецензия от доц. д-р Любка Атанасова Дуковска
5. Становище от проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
6. Становище от проф. д-р Станимир Недялков Стоянов
7. Становище от доц. д-р Валентина Стоянова Кукенска

Заседание на научното жури - 17.06.2016 г. от 14:30 ч. в зала 202 ОК

Дата на публикуване на сайта 31.05.2016 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Оптимизация управлението на запасите в преработвателните предприятия”, научна специалност "Организация и управление на производството / по отрасли и подотрасли/ ", шифър 05.02.21., професионално направление 3.7. Администрация и управление, област от висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, Сотир Емилов Богословов
Научни ръководители:
доц. д-р Стоянка Петкова Петкова - Георгиева и доц. д-р Иванка Кирилова Йонова
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Сотир Емилов Богословов
3. Рецензия от проф. дин. Ангел Блажев Мирчев
4. Рецензия от доц. д-р Малин Борисов Малинов
5. Становище от доц. д-р Стоянка Петкова Петкова - Георгиева
6. Становище от доц. д-р Алекси Любенов Момов
7. Становище от доц. д-р Захари Радев Дичев

Заседание на научното жури - 17.06.2016 г. от 13 ч. в зала 220 ФОН

Дата на публикуване на сайта 18.05.2016 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Подобряване управлението в дейността на малкото и средно предприятие чрез прилагане на балансирана система от показатели”, научна специалност "Организация и управление на производството / по отрасли и подотрасли/ ", шифър 05.02.21., професионално направление 3.7. Администрация и управление, област от висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, Албена Дашева Янакиева
Научни ръководители:
доц. д-р Стоянка Петкова Петкова - Георгиева и доц. д-р Иванка Кирилова Йонова
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Албена Дашева Янакиева
3. Рецензия от проф. дин. Ангел Блажев Мирчев
4. Рецензия от доц. д-р Алекси Любенов Момов
5. Становище от доц. д-р Стоянка Петкова Петкова - Георгиева
6. Становище от доц. д-р Малин Борисов Малинов
7. Становище от доц. д-р Захари Радев Дичев

Заседание на научното жури - 16.06.2016 г. от 13 ч. в зала 220 ФОН

Дата на публикуване на сайта 18.05.2016 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Нови подходи в химичното и биоелектрохимичното получаване на струвит от отпадъчни води”, научна специалност "Технология за пречистване на водите", шифър 02.22.02., професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Гергана Петкова Пеева
Научен ръководител:
проф. д-р Валентин Андреев Ненов
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Гергана Петкова Пеева
3. Рецензия от доц. д-р Надежда Христова Димитрова
4. Рецензия от доц. д-р Богдан Стоянов Бонев
5. Становище от проф. дтн Димитър Янков Каменски
6. Становище от проф. д-р Валентин Андреев Ненов
7. Становище от доц. д-р Станислава Атанасова Павлова-Рангелова

Заседание на научното жури - 07.06.2016 г. от 13 ч. в зала 107 НК

Дата на публикуване на сайта 17.05.2016 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Приложение на протон-обменни мембрани в горивни клетки”, научна специалност "Технология за пречистване на водите", шифър 02.22.02., професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Благовеста Николаева Мидюрова
Научен ръководител:
проф. д-р Валентин Андреев Ненов
Научен консултант: д-р Ахмед Айдан
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Благовеста Николаева Мидюрова
3. Рецензия от проф. дтн Димитър Янков Каменски
4. Рецензия от доц. д-р Хюсеин Турсунов Йеменджиев
5. Становище от проф. д-р Валентин Андреев Ненов
6. Становище от доц. д-р Станислава Атанасова Павлова-Рангелова
7. Становище от доц. д-р Богдан Стоянов Бонев

Заседание на научното жури - 20.05.2016 г. от 13 ч. в зала 107 НК

Дата на публикуване на сайта 09.05.2016 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Ефект на комбинирано третиране на промишлени отпадъчни води чрез коагулация и мембранна филтрация. CASE STUDY на керамично производство”, научна специалност "Технология за пречистване на водите", шифър 02.22.02., професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Сами Али Абдулхади Ал Рави
Научен ръководител:
проф. д-р Валентин Андреев Ненов
Научен консултант: д-р Ахмед Айдан
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Сами Али Абдулхади Ал Рави
3. Рецензия от проф. дтн Димитър Янков Каменски
4. Рецензия от доц. д-р Хюсеин Турсунов Йеменджиев
5. Становище от проф. д-р Валентин Андреев Ненов
6. Становище от доц. д-р Станислава Атанасова Павлова-Рангелова
7. Становище от доц. д-р Богдан Стоянов Бонев

Заседание на научното жури - 17.05.2016 г. от 13 ч. в зала 107 НК

Дата на публикуване на сайта 04.05.2016 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Фоторазграждащи полимери, съдържащи соли на метали с преходна валентност”, научна специалност "Химия на високомолекулните съединения", шифър 01.05.06., професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, маг. инж. Стилияна Павлова Михалева
Научни ръководители:
проф. д-р Атанас Неделчев Атанасов
доц. д-р Димитрина Стоянова Кирякова
Научен консултант: доц. д-р Андон Попов
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Стилияна Павлова Михалева
3. Рецензия от доц. д-р Милчо Цачев Иванов
4. Рецензия от доц. д-р Калинка Маркова Гюрова
5. Становище от проф. д-р Стойко Петров Петров
6. Становище от доц. д-р Мартин Филипов Раденков
7. Становище от доц. д-р Димитрина Стоянова Кирякова

Заседание на научното жури - 25.03.2016 г. от 12 ч. в зала 202 ОК

Дата на публикуване на сайта 09.03.2016 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване поведението на невронни мрежи при хаотични сигнали”, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Станимир Стоянов Сурчев
Научни ръководители:
доц. д-р Сотир Николов Сотиров
проф. Войчех Корнета
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Станимир Стоянов Сурчев
3. Рецензия от проф. дтн дмн Красимир Тодоров Атанасов
4. Рецензия от проф. дтн Людмил Георгиев Даковски
5. Становище от доц. д-р Любка Атанасова Дуковска
6. Становище от доц. д-р Таня Колева Пенчева
7. Становище от доц. д-р Сотир Николов Сотиров

Заседание на научното жури - 19.02.2016 г. от 13 ч. в зала 202 ОК

Дата на публикуване на сайта 03.02.2016 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Обобщеномрежово моделиране на невронни мрежи”, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Тодор Петков Петков
Научни ръководители:
чл. кор. проф. дтн дмн Красимир Т. Атанасов
доц. д-р Сотир Николов Сотиров
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Тодор Петков Петков
3. Рецензия от проф. дтн Людмил Георгиев Даковски
4. Рецензия от доц. д-р Таня Колева Пенчева
5. Становище от доц. д-р Любка Атанасова Дуковска
6. Становище от доц. д-р Сотир Николов Сотиров
7. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов

Заседание на научното жури - 19.02.2016 г. от 14:30 ч. в зала 202 ОК

Дата на публикуване на сайта 03.02.2016 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Мултиимунофлуоресцентен биосензор за анализ на антибиотици – получаване, характеристики и приложение”, научна специалност "Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци)", шифър 02.11.11., професионално направление 5.11. Биотехнологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Светла Иванова Стоянова
Научни ръководители:
проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова
доц. д-р Катя Иванова Габровска
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Светла Иванова Стоянова
3. Рецензия от проф. д-р Любов Константинова Йотова
4. Рецензия от доц. д-р Недялка Димова Димова
5. Становище от доц. д-р Катя Иванова Вълкова-Йоргова
6. Становище от доц. д-р Настя Василева Иванова
7. Становище от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова

Заседание на научното жури - 20.01.2015 г. от 11:00 часа в зала 219 ОК

Дата на публикуване на сайта 04.01.2016 г.

Справка за научните приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за доцент по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.37 "Обща хирургия“, публикуван в ДВ, бр. 33/08.05.2015 г.
1. Справка за научните приноси на д-р Валентин Константинов Василев, д.м.
2. Справка за научните приноси на гл. ас. д-р Анатолий Георгиев Карашмалъков, д.м.
3. Рецензия на проф. д-р Радослав Стоянов Петков, дмн
4. Рецензия на проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн
5. Становище от проф. д-р Васил Г. Анастасов, дмн
6. Становище от проф. д-р  Марио Д. Станкев, дмн
7. Становище от доц. д-р Добрин Радев Радев, дмн
8. Становище от доц. д-р Цанко Николов Цанков, дм
9. Становище от доц. д-р Петър Иванов Руев, дм

Дата на публикуване на сайта 27.11.2015 г.

Справка за научните приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за доцент по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“, публикуван в ДВ, бр. 46/23.06.2015 г.
1. Справка за научните приноси на гл. ас. д-р Антоанета Стефанова Грозева
2. Рецензия на проф. д-р Елена Милкова Илиева, дм
3. Рецензия на доц. д-р Марин Димитров Маринкев, дм
4. Становище от проф. Борислав Йорданов Владимиров, дмн
5. Становище от проф. д-р  Мими Георгиева Стойчева
6. Становище от доц. д-р Илия Тодоров Тодоров, дм
7. Становище от доц. д-р Петя Пенчева Минева, дм
8. Становище от доц. д-р Стефан Недков Янев

Дата на публикуване на сайта 28.10.2015 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване на възможностите за охарактеризиране на многокомпонентни нефтени смеси и тежки нефтени остатъци”, научна специалност "Технология на природните и синтетичните горива", шифър 02.10.23.,  професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Ангел Димитров Неделчев
Научни ръководители:
проф. дтн Петко Стоянов Петков
доц. дтн Дичо Стоянов Стратиев
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на инж. Ангел Димитров Неделчев
3. Рецензия от проф. дхн Славчо Кунев Иванов
4. Рецензия от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов
5. Становище от проф. дтн Петко Стоянов Петков
6. Становище от доц. дтн Дичо Стоянов Стратиев
7. Становище от доц. д-р Тодор Василев Паличев

Заседание на научното жури - 21.10.2015 г. от 14:00 часа в зала 219 ОК

Дата на публикуване на сайта 01.10.2015 г.

Справка за научните приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за доцент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12 Информатика (Програмни езици), публикуван в ДВ, бр. 28/17.04.2015 г.
1. Справка за научните приноси на гл. ас. д-р Людмила Кузманова Димитрова
2. Рецензия на проф. д-р Станимир Стоянов
3. Рецензия на доц. д-р Мария Петкова Христова
4. Становище от чл. кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
5. Становище от проф. дмн Гани Трендафилов Стамов
6. Становище от проф. дтн Димитър Янков Каменски
7. Становище от доц. д-р Таня Пенчева
8. Становище от доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова

Дата на публикуване на сайта 17.09.2015 г.

Справка за научните приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за доцент по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 05.02.05. Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (Банково дело и парично обращение), публикуван в ДВ, бр. 23/27.03.2015 г.
1. Справка за научните приноси на гл. ас. Ивайло Михайлов Михайлов
2. Рецензия на проф. дин Велчо Георгиев Стоянов
3. Рецензия на проф. дин Цветан Кръстев Коцев
4. Становище от проф. д-р Богомил Борисов Манов
5. Становище от проф. д-р Андрей Боянов Захариев
6. Становище от доц. д-р Сава Христов Димов
7. Становище от доц. д-р Братой Георгиев Копринаров
8. Становище от доц. д-р Николай Милчев Милев

Дата на публикуване на сайта 11.08.2015 г.

Справка за научните приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки, научни специалности 02.22.03. Технология за пречистване на въздуха и 02.10.09. Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология, публикуван в ДВ, бр. 23/27.03.2015 г.
1. Справка за научните приноси на доц. д-р Радостин Константинов Куцаров
2. Рецензия на проф. д-р Иван Панайотов Домбалов
3. Рецензия на проф. дтн Димитър Янков Каменски
4. Рецензия от проф. дтн Петко Стоянов Петков
5. Становище от проф. дтн Красимир Иванов Иванов
6. Становище от доц. д-р Екатерина Иванова Тодорова
7. Становище от доц. д-р Донка Димитрова Тодорова
8. Становище от доц. д-р Петранка Тодорова Пипева

Дата на публикуване на сайта 29.07.2015 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Моделиране на процесите в социалните мрежи с обобщени мрежи”, докторска програма Компютърни системи и технологии, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висшето образование 5. Технически науки, ас. Станислав Андреев Андреев
Научни ръководители:
чл. кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
доц. д-р Сотир Николов Сотиров
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на ас. Станислав Андреев Андреев
3. Рецензия от проф. д-р Станимир Недялков Стоянов
4. Рецензия от доц. д-р Любка Атанасова Дуковска
5. Становище от чл. кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
6. Становище от доц. д-р Емилия Тодорова Саранова
7. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов

Заседание на научното жури - 10.07.2015 г. от 14:00 часа в зала 219 ОК

Дата на публикуване на сайта 23.06.2015 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване на стабилността на дизелови горива, съдържащи биокомпоненти”, научна специалност 02.10.23 Технология на природните и синтетичните горива, професионално направление 5.10. Химични технологии, област на висшето образование 5. Технически науки, инж. Красимира Георгиева Янева
Научни ръководители:
проф. дтн Петко Стоянов Петков
доц. д-р Йордан Георгиев Денев
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на инж. Красимира Георгиева Янева
3. Рецензия от проф. дн Славчо Кирилов Раковски
4. Рецензия от проф. дхн Славчо Кунев Иванов
5. Становище от проф. дтн Петко Стоянов Петков
6. Становище от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов
7. Становище от доц. д-р Тодор Василев Паличев

Заседание на научното жури - 09.07.2015 г. от 14:00 часа в зала 219 ОК

Дата на публикуване на сайта 18.06.2015 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Високо-ефективни биосензори за определяне на фосфороорганични пестициди в храни на основата на сайт-специфична имобилизация и въглеродни нанотръбички”, научна специалност 02.11.11 Технология на биологично активни вещества /вкл. ензими, хормони, белтъци/, професионално направление 5.11. Биотехнологии, област на висшето образование 5. Технически науки, Явор Луканов Иванов
Научни ръководители:
проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова
доц. д-р Катя Иванова Габровска
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Явор Луканов Иванов
3. Рецензия от акад. дхн Евгени Викторов Головински
4. Рецензия от проф. дтн Маргарита Стилиянова Стойчева
5. Становище от проф. д-р Стойко Петров Петров
6. Становище от доц. д-р Настя Василева Иванова
7. Становище от доц. д-р Катя Иванова Габровска

Заседание на научното жури - 01.07.2015 г. от 15:30 часа в зала 202 ОК

Дата на публикуване на сайта 15.06.2015 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Съвременни тенденции в производството на автомобилни бензини”, научна специалност 02.10.23 Технология на природните и синтетичните горива, професионално направление 5.10. Химични технологии, област на висшето образование 5. Технически науки, инж. Антон Тодоров Паличев
Научни ръководители:
проф. дтн Петко Стоянов Петков
доц. д-р Йорданка Цанкова Ташева
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на инж. Антон Тодоров Паличев
3. Рецензия от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов
4. Рецензия от доц. д-р Недялка Бенова Петкова
5. Становище от проф. дн Славчо Кирилов Раковски
6. Становище от проф. дхн Славчо Кунев Иванов
7. Становище от проф. дтн Петко Стоянов Петков

Заседание на научното жури - 08.07.2015 г. от 14:00 часа в зала 219 ОК

Дата на публикуване на сайта 10.06.2015 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване на човешката надеждност в технологични процеси”, научна специалност 05.02.21 Организация и управление на производството /по отрасли и подотрасли/, професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, ас. Сабина Недкова Георгиева
Научен ръководител:
доц. д-р Маруся Любчева
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на ас. Сабина Недкова Георгиева
3. Рецензия от проф. д-р Динка Георгиева Милчева
4. Рецензия от доц. д-р Стоянка Петкова Петкова-Георгиева
5. Становище от проф. д-р Нели Андреева Бенчева
6. Становище от доц. д-р Светлана Костова Лесидренска
7. Становище от доц. д-р Маруся Иванова Любчева

Заседание на научното жури - 18.06.2015 г. от 14:00 часа в зала 202 ОК

Дата на публикуване на сайта 22.05.2015 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за доцент по професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност 02.21.01. "Теория на автоматичното управление", обявен в ДВ, бр.100/05.12.2014 г.
1. Справка за научните приноси на гл. ас. д-р Нели Атанасова Симеонова

2. Рецензия на проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов
3. Рецензия на доц. д-р Иван Евгениев Иванов
4. Становище от проф. д-р Анатолий Трифонов Александров
5. Становище от проф. д-р Марин Христов Христов
6. Становище от доц. д-р Галидия Иванова Петрова-Спасова
7. Становище от доц. д-р Павлик Рахнев Рахнев
8. Становище от доц. д-р Сотир Николов Сотиров

Дата на публикуване на сайта 20.05.2015 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за доцент по професионално направление 5.3. “Комуникационна и компютърна техника”, научна специалност 02.21.04. "Компютърни системи, комплекси и мрежи", обявен в ДВ, бр.100/05.12.2014 г.
1. Справка за научните приноси на гл. ас. д-р Ивелина Миткова Вардева

2. Рецензия на проф. дтн Людмил Георгиев Даковски
3. Рецензия на доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова
4. Становище от чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
5. Становище от проф. д-р Иван Кръстев Цонев
6. Становище от доц. д-р Любка Атанасова Дуковска
7. Становище от доц. д-р Валери Петров Гочев
8. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов

Дата на публикуване на сайта 19.05.2015 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Разработване на модел за подобряване на бизнес процесите в организацията”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност 05.02.21 Организация и управление на производството (индустрия), Петко Димитров Янгьозов
Научен ръководител:
проф. д-р Иван Тенев Димитров
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Петко Димитров Янгьозов
3. Рецензия от проф. д-р Димитър Дамянов Дамяновски
4. Рецензия от проф. д-р Огнян Димитров Андреев
5. Становище от проф. д-р Иван Тенев Димитров
6. Становище от доц. д-р Малин Борисов Малинов
7. Становище от доц. д- Стоянка Петкова Петкова-Георгиева

Заседание на научното жури - 28.05.2015 г. от 16 часа в Заседателна зала на ФОН

Дата на публикуване на сайта 05.05.2015 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Нанокомпозитни материали на основа флуоросъдържащи полимери”, научна специалност 01.05.06 Химия на високомолекулните съединения, инж. Людмила Христова Борисова
Научни ръководители:
проф. д-р Атанас Неделчев Атанасов
проф. дтн Георги Костов Костов
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на инж. Людмила Христова Борисова
3. Рецензия от доц. д-р Филип Димитров Раденков
4. Рецензия от доц. д-р Милчо Цачев Иванов
5. Становище от доц. д-р Валентин Каменов Диков
6. Становище от проф. д-р Стойко Петров Петров
7. Становище от проф. д-р Атанас Неделчев Атанасов

Заседание на научното жури - 24.04.2015 г. от 13:00 часа в зала 202 ОК

Дата на публикуване на сайта 06.04.2015 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Оползотворяване на отпадъчен полиетилен терефталат”, научна специалност 01.05.06 Химия на високомолекулните съединения, Никола Стоянов Тодоров
Научни ръководители:
доц. д-р Мартин Филипов Раденков
доц. д-р Донка Димитрова Тодорова
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Никола Стоянов Тодоров
3. Рецензия от проф. д-р Стойко Петров Петров
4. Рецензия от доц. д-р Румяна Цолева Черкезова
5. Становище от доц. д-р Мартин Филипов Раденков
6. Становище от доц. д-р Радостин Константинов Куцаров
7. Становище от доц. д-р Калинка Маркова Гюрова

Заседание на научното жури - 03.04.2015 г. от 13:00 часа в зала 107 НК

Дата на публикуване на сайта 13.03.2015 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Получаване и изследване на полиакрилонитрилни мембрани на основа многокомпонентни полимерни разтвори”, научна специалност 01.05.06 Химия на високомолекулните съединения, професионално направление 5.10. Химични технологии, област на висшето образование 5. Технически науки, ас. Милена Пенчева Митева-Петрова
Научни ръководители:
проф. д-р Стойко Петров Петров
доц. д-р Даринка Христова Христова
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на ас. Милена Пенчева Митева-Петрова
3. Рецензия от проф. дхн Румяна Стефанова Величкова
4. Рецензия от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова
5. Становище от доц. д-р Даринка Христова Христова
6. Становище от доц. д-р Настя Василева Иванова
7. Становище от доц. д-р Донка Димитрова Тодорова

Заседание на научното жури - 05.03.2015 г. от 13.30 часа в зала 202 ОК

Дата на публикуване на сайта 13.02.2015 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Интегрирана система за риск мениджмънт в предприемаческите структури: теория, методология, практика (на примера на туристическата индустрия)”, научна специалност 05.02.21 Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли), професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, гл. ас. Руска Михайлова Димитрова
Научен ръководител:
доц. д-р Братой Копринаров
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на гл. ас. Руска Михайлова Димитрова
3. Рецензия от проф. дин Ангел Блажев Мирчев
4. Рецензия от проф. дтн Димитър Янков Каменски
5. Становище от проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов
6. Становище от проф. д-р Марин Найденов Нешков
7. Становище от доц. д-р Братой Георгиев Копринаров

Заседание на научното жури - 06.03.2015 г. от 13.00 часа в зала 213 СО-3

Дата на публикуване на сайта 11.02.2015 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Проучване на възможностите за регулиране и контрол на корозионните процеси в инсталациите за преработване на нефт”, научна специалност 02.10.23 Технология на природните и синтетичните горива, професионално направление 5.10. Химични технологии, област на висшето образование 5.Технически науки, магистър инж. Марияна Кирилова Ангелова
Научни ръководители:
проф. дтн Петко Петков
доц. д-р Недялка Петкова
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на инж. Марияна Кирилова Ангелова
3. Рецензия от проф.дхн Славчо Кунев Иванов
4. Рецензия от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов
5. Становище от проф. дхн Славчо Кирилов Раковски
6. Становище от проф. дтн Петко Стоянов Петков
7. Становище от доц. д-р Тодор Василев Паличев

Заседание на научното жури - 30.01.2015 г. от 14.00 часа в зала 219 ОК

Дата на публикуване на сайта 07.01.2015 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Обобщеномрежово моделиране на използване на мобилни комуникации в повишаване сигурността на информацията”, област на висшето образование 5. Технически науки, научно направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, гл. ас. Христо Димитров Панайотов
Научни ръководители:
чл. кор. проф. дтн дмн Красимир Тодоров Атанасов
доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на гл. ас. Христо Димитров Панайотов
3. Рецензия от проф. д-р Людмил Георгиев Даковски
4. Рецензия от проф. д-р Магдалина Василева Тодорова
5. Становище от доц. д-р Таня Колева Пенчева
6. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов
7. Становище от доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова

Заседание на научното жури - 16.10.2014 г. от 14.00 ч. в зала 202 ОК, ФТН

Дата на публикуване на сайта 17.09.2014 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Моделиране процеса на извличане на знания чрез обобщени мрежи ”, област на висшето образование 5. Технически науки, научно направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Веселина Кунчева Бурева
Научни ръководители:
чл. кор. проф. дтн дмн Красимир Тодоров Атанасов
доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Веселина Кунчева Бурева
3. Рецензия от проф. дтн Людмил Георгиев Даковски
4. Рецензия от проф. д-р Магдалина Василева Тодорова
5. Становище от проф. дтн дмн Красимир Тодоров Атанасов
6. Становище от доц. д-р Олимпия Николаева Роева
7. Становище от доц. д-р Сотир Николов Сотиров

Заседание на научното жури - 16.10.2014 г. от 13.00 ч. в зала 202 ОК, ФТН

Дата на публикуване на сайта 17.09.2014 г.

Справка за научните приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за доцент по професионално направление 7.4. „Обществено здраве“, научна специалност 03.01.53 "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", обявен в ДВ, бр.42/20.05.2014 г.
1. Справка за научните приноси на гл. ас. д-р Владимир Христов Гончев

2. Справка за научните приноси на гл. ас. д-р Галина Янкова Терзиева
3. Рецензия на проф. д-р Никола Йорданов Запрянов, дмн
4. Рецензия на доц. д-р Иванка Костова Стамболова, дм
5. Становище от проф. д-р Полина Ангелова Балканска, дм
6. Становище от доц. д-р Галина Стамова Чанева, дм
7. Становище от доц. д-р Георги Димитров Иванов, дмн
8. Становище от доц. д-р Донка Димитрова Димитрова, дм
9. Становище от проф. д-р Георги Атанасов Балтаджиев, дм

Дата на публикуване на сайта 11.09.2014 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Кинетични изследвания на ректификация в лабораторна колона”, научна специалност 02.10.23 „Технология на природните и синтетичните горива”, научно направление 5.10 Химични технологии, област 5. Технически науки, инж. Живко Иванов Иванов
Научни ръководители:
проф. д-р Желчо Стефанов
доц. дтн Живко Тасев

1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Живко Иванов Иванов
3. Рецензия от проф. дтн инж. Румен Димитров Даракчиев
4. Рецензия от проф. дтн Димитър Каменски
5. Становище от доц. д-р Татяна Стефанова Петрова
6. Становище от проф. дтн Петко Петков
7. Становище от проф. д-р Желчо Стефанов Стефанов

Заседание на научното жури - 17.09.2014 г. от 14.00 ч. в зала 219 ОК, ФТН

Дата на публикуване на сайта 02.09.2014 г.

Рецензии, становища и автореферат на дисертационен труд на тема: "Алгоритми за синтез и обработка на семейства от сложни сигнали с оптимални корелационни свойства", научно направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност: Компютърни системи и технологии, инж. Лилия Анестиева Станева
Научни ръководители:
проф. дтн Борислав Йорданов Беджев
доц. д-р Станислав Денчев Симеонов
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на дисертационен труд на инж. Лилия Анестиева Станева
3. Рецензия на проф. д-р Иван Кръстев Цонев
4. Рецензия от проф. д-р Румен Иванов Арнаудов
5. Становище от проф. дтн Христо Лалев Лалев
6. Становище от доц. д-р Сотир Николов Сотиров
7. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов

Заседание на научното жури - 12.09.2014 г. от 13.00 часа в зала 202 ОК

Дата на публикуване на сайта 20.08.2014 г.

Рецензии, становища и автореферат на дисертационен труд на тема: "Контролинг на качеството на снабдителската логистика", научна специалност: 05.02.21 Организация и управление на производството, Адиле Мустафова Димитрова
Научен ръководител: проф. д-р Иван Тенев Димитров
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на дисертационен труд на Адиле Мустафова Димитрова
3. Рецензия на проф. д-р Димитър Дамянов Дамяновски
4. Рецензия от доц. д-р Николай Милчев Милев
5. Становище от проф. дин Кирил Петров Ангелов
6. Становище от доц. д-р Николай Иванов Казаков
7. Становище от доц. д-р Стоянка Петкова Петкова-Георгиева

Заседание на научното жури - 01.07.2014 г. от 14.00 часа в зала 220 ФОН

Дата на публикуване на сайта 13.06.2014 г.

Рецензии, становища и автореферат на дисертационен труд на тема: "Получаване на среднодестилатни горива в "ИНСА ОЙЛ" ООД съгласно европейските изисквания", научна специалност: 02.10.23 Технология на природните и синтетични горива, инж. Иван Рангелов Рангелов
Научни ръководители:
проф. дтн Петко Петков
доц. д-р Недялка Бенова
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на дисертационен труд на инж. Иван Рангелов Рангелов
3. Рецензия на проф. дхн Славчо Кирилов Раковски
4. Рецензия от доц. д-р Тодор Василев Паличев
5. Становище от проф. дхн Славчо Кунев Иванов
6. Становище от проф. дтн Петко Стоянов Петков
7. Становище от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов

Заседание на научното жури - 02.07.2014 г. от 14.00 часа зала 219 на ОК при ФТН

Дата на публикуване на сайта 05.06.2014 г.

Справка за научните приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за доцент по професионално направление 5.10. „Химични технологии“, научна специалност 02.10.25 "Технология на композитните материали", обявен в ДВ, бр.105/06.12.2013 г.
1. Справка за научните приноси на гл. ас. д-р Димитрина Стоянова Кирякова

2. Рецензия на проф. дхн Румяна Стефанова Величкова
3. Рецензия на проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова
4. Становище от проф. д-р Стойко Петров Петров
5. Становище от доц. д-р Валентин Каменов Диков
6. Становище от доц. д-р Калинка Маркова Гюрова
7. Становище от доц. д-р Севдалина Христова Турманова
8. Становище от доц. д-р Донка Димитрова Тодорова

Дата на публикуване на сайта 16.04.2014 г.

Справка за научните приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за доцент по професионално направление 5.10. „Химични технологии“, научна специалност 02.22.02 "Технология за пречистване на водите", обявен в ДВ, бр.105/06.12.2013 г.
1. Справка за научните приноси на гл. ас. д-р Хюсеин Йеменджиев

2. Рецензия на проф. д-р Райчо Йонков Димков
3. Рецензия на доц. д-р Данка Иванова Иванова-Сулева
4. Становище от проф. д-р Валентин Ненов
5. Становище от проф. д-р Богдан Илиев Богданов
6. Становище от проф. д-р Красимир Георгиев Василев
7. Становище от доц. д-р Велизар Костадинов Гочев
8. Становище от доц. д-р Ирина Славова Рибарова

Дата на публикуване на сайта 15.04.2014 г.

Справка за научните приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за доцент по професионално направление 3.9. „Туризъм“, научна специалност 05.02.18. "Икономика и управление (туризъм)", обявен в ДВ, бр.99/15.11.2013 г.
1. Справка за научните приноси на гл. ас. д-р Антонина Недкова

2. Справка за научните приноси на гл. ас. д-р Георги Николов Вдовичин
3. Справка за научните приноси на гл. ас. д-р Соня Йорданова Стефанова
4. Рецензия на проф. д-р ик.н. Николинка Петрова Сълова
5. Рецензия на проф. д-р Таня Дъбева
6. Становище от проф. д.ик.н. Асен Конарев
7. Становище от проф. дин Пейо Иванов Пеев
8. Становище от доц. д-р Венцислав Статев Статев
9. Становище от доц. д-р Снежинка Константинова Стоянова
10. Становище от доц. д-р Стоян Петков Маринов

Дата на публикуване на сайта 09.04.2014 г.

Справка за научните приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за професор по професионално направление 4.1. „Физически науки“, научна специалност 01.03.22 "Физика на вълновите процеси", обявен в ДВ, бр.99/15.11.2013 г.
1. Справка за научните приноси на доц. д-р Нина Георгиева Султанова

2. Рецензия на проф. дфзн Симеон Христов Съйнов
3. Рецензия на проф. дфзн Асен Енев Пашов
4. Рецензия от доц. д-р Теменужка Атанасова Йовчева
5. Становище от проф. дтн Иван Дечев Николов
6. Становище от доц. д-р Димитър Петров Вранчев
7. Становище от проф. д-р Атанас Неделчев Атанасов
8. Становище от доц. д-р Радостин Константинов Куцаров

Дата на публикуване на сайта 24.03.2014 г.

Справка за научните приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за доцент по професионално направление 4.2. „Химически науки“, научна специалност 01.05.04 "Аналитична химия", обявен в ДВ, бр.99/15.11.2013 г.
1. Справка за научните приноси на гл. ас. д-р Денчо Стефанов Станев

2. Рецензия на проф. дхн Рахила Борисова Георгиева
3. Рецензия на проф. дхн Елисавета Христова Иванова
4. Становище от проф. дхн Дамян Петров Дамянов
5. Становище от доц. д-р Светлана Димитрова Желева
6. Становище от доц. д-р Недялка Димова Димова
7. Становище от доц. д-р Гинка Николова Байкушева-Димитрова
8. Становище от доц. д-р Анастас Димитров Дакашев

Дата на публикуване на сайта 24.03.2014 г.

Рецензии, становища и автореферат на дисертационен труд на тема: "Посредничеството като форма за подобряване на бизнес отношенията между контрагенти в условията на световна икономическа криза", Живко Иванов Панайотов
Научен ръководител: доц. д-р Стоянка Петкова-Георгиева
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на дисертационен труд на Живко Иванов Панайотов
3. Рецензия на проф. дин Ангел Мирчев
4. Рецензия от доц. д-р Кирил Василев Георгиев
5. Становище от доц. д-р Алекси Любенов Момов
6. Становище от доц. д-р Малин Борисов Малинов
7. Становище от доц. д-р Стоянка Петкова-Георгиева

Заседание на научното жури - 21.02.2014 г. от 13.00 ч. в зала 213 Блок 3

Дата на публикуване на сайта 03.02.2014 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за доцент по професионално направление 3.8. “Икономика”, научна специалност 05. 02. 26. "Маркетинг", обявен в ДВ, бр.61/09.07.2013 г.
1. Справка за научните приноси на гл. ас. д-р Христина Петкова Михалева

2. Рецензия на проф. д-р Петър Банчев Петров
3. Рецензия на доц. д-р Бистра Константинова Василева
4. Становище от проф. д-р ик. н. Юлия Добрева Узунова
5. Становище от проф. д-р Радка Белчева Илева
6. Становище от доц. д-р Пенка Горанова
7. Становище от доц. д-р Бояна Боянова Димитрова
8. Становище от доц. д-р Николай Милчев Милев

Дата на публикуване на сайта 22.11.2013 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за професор по професионално направление 3.7. „Администрация и управление“, научна специалност 05.02.21 "Организация и управление на производството (стопанска логистика)", обявен в ДВ, бр.67/30.07.2013 г.
1. Справка за научните приноси на доц. д-р Иван Тенев Димитров

2. Рецензия на проф. д-р Димитър Дамянов Дамяновски
3. Рецензия на проф. д-р Йордан Георгиев Йорданов
4. Рецензия от доц. д-р Стоянка Петкова Петкова-Георгиева
5. Становище от проф. дсн Лоретта Петрова Парашкевова
6. Становище от проф. д-р Иван Петров Палигоров
7. Становище от доц. дин Кирил Петров Ангелов
8. Становище от доц. д-р Николай Милчев Милев

Дата на публикуване на сайта 15.11.2013 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за професор по професионално направление 5.10. „Химични технологии“, научна специалност 02.10.25 "Технология на композитните материали", обявен в ДВ, бр.42/10.05.2013 г.
1. Справка за научните приноси на доц. д-р Атанас Неделчев Атанасов

2. Рецензия на проф. дхн Румяна Стефанова Величкова
3. Рецензия на проф. дтн Николай Тодоров Дишовски
4. Рецензия от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова
5. Становище от проф. дтн Петко Стоянов Петков
6. Становище от проф. д-р Стойко Петров Петров
7. Становище от доц. д-р Милчо Цачев Иванов
8. Становище от доц. д-р Валентин Каменов Диков

Дата на публикуване на сайта 01.10.2013 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за професор по професионално направление 5.11. „Биотехнологии“, научна специалност 01.05.10 "Биоорганична химия, химия на природните и физиологичноактивните вещества", обявен в ДВ, бр.42/10.05.2013 г.
1. Справка за научните приноси на доц. д-р Красимир Георгиев Василев

2. Рецензия на проф. Стефан Димитров Николов, дфн
3. Рецензия на проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова
4. Рецензия от проф. д-р Александър Борисов Златков
5. Становище от проф. д-р Пенка Ангелова Мончева
6. Становище от проф. дхн Любомир Тодоров Влаев
7. Становище от проф. дтн Димитър Янков Каменски
8. Становище от доц. Стефка Николова Титева, дф

Дата на публикуване на сайта 30.09.2013 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема: "Синтез на нови биологично активни съединения и изпитване на техните свойства", Галина Георгиева Григорова
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Галина Георгиева Григорова
3. Рецензия на проф. Александър Борисов Златков, дф
4. Рецензия от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова
5. Становище от доц. Стефка Николова Титева, дф
6. Становище от доц. д-р Настя Василева Иванова
7. Становище от доц. д-р Красимир Георгиев Василев

Заседание на научното жури - 04.10.2013 г. от 11.00 ч. в зала 220 на Органичен корпус

Дата на публикуване на сайта 19.09.2013 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема: "Биодеградация на фенол и фенолни производни с имобилизирани микробни клетки", Галина Димитрова Йорданова
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Галина Димитрова Йорданова
3. Рецензия на проф. д-р Любов Константинова Йотова-Митова
4. Рецензия от доц. д-р Красимир Георгиев Василев
5. Становище от проф. дбн Иван Никифоров Минков
6. Становище от доц. д-р Настя Василева Иванова
7. Становище от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова

Заседание на научното жури - 24.09.2013 г. от 10.00 ч. в зала 220 на Органичен корпус

Дата на публикуване на сайта 09.09.2013 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема: "Моделиране на токсични ефекти, основани на взаимодействие на химични съединения с ензими, хормони и ДНК", Петко Иванов Петков
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Петко Иванов Петков
3. Рецензия на проф. дхн Ирини Дойчинова
4. Рецензия от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова
5. Становище от проф. дбн Илза Константинова Пъжева
6. Становище от проф. дхн Иван Петков Бангов
7. Становище от проф. д-р Събчо Димитров Димитров

Заседание на научното жури - 03.09.2013 г. от 14.00 ч. в Конферентна зала 125 на Лабораторията по математична химия, НК

Дата на публикуване на сайта 15.08.2013 г.

 

Николай Павлов Атанасов, д-р по философия
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011