Обяви за конкурси

Печат

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Клинична фармакология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в стая No 214, СО, бл. 1, бул. Проф. Я. Якимов No 1, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 65/12.08.2022 г.
Дата на публикуване в сайта - 12.08.2022 г.

Университетът "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурси за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2022/2023 г. в следните докторски програми:
1. Област от висшето образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика, Докторска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика", Форма на обучение - задочна - 4.
2. Област от висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, Докторска програма „Екология и опазване на околната среда", Форма на обучение - редовна – 1, задочна - 1.
3. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, Докторска програма „Компютърни системи и технологии", Форма на обучение - редовна – 2, задочна – 2.
4. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.10. Химични технологии, Докторска програма „Технология за пречистване на водите", Форма на обучение - редовна - 1, задочна - 1.
Документи за кандидатстване:
1. заявление по образец;
2. автобиография;
3. нотариално заверено копие на диплома за ОКС „магистър“;
4. медицинско свидетелство;
5. документ за платена такса за изпити.
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ документите се подават на адрес: гр.Бургас 8010, бул. Проф. Яким Якимов № 1, СО 1, стая 209, тел.: 056 705 293; 0886 664 213.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 61/02.08.2022 г.
Дата на публикуване в сайта - 03.08.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява следните конкурси за заемане на академична длъжност „aсистент” както следва:

 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Неврология“ – един,
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ортопедия и травматология“ – един.

Срок за кандидатстване – два месеца от датата на публикуване на обявата на сайта на университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 28.07.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент: в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия, научна специалност „Философия“ – един; в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Славянски литератури“ – един, двата със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат на бул. Проф. Я. Якимов No 1, СО, блок 1, стая No 214, тел. 056 715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 59/26.07.2022 г.
Дата на публикуване в сайта - 26.07.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява 2 (два) бр. конкурси за заемане на академична длъжност „aсистент” в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. Германски езици (Английски език).
Срок за кандидатстване – два месеца от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 01.07.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява следните конкурси за заемане на академична длъжност „aсистент” както следва:

 • в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по Околен свят в детската градина) – един,
 • в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (Съвременен български език) – един,

Срок за кандидатстване – три месеца от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 01.07.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за следните академични длъжности: професор: в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Нервни болести“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Хирургия“ – един; доцент: в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Клетъчна биология“ – един; в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Биохимия“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Гастроентерология“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Клинична лаборатория и имунология“ – един; главен асистент: в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Биохимия“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Хирургия“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Обща и клинична патология“ – един, всички със срок на подаване на документите 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник.“
Документи се приемат в стая No 214, СО бл. 1, бул. Проф. Яким Якимов No 1, тел.: 056/715 725; 0889 69 99 18.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.
Дата на публикуване в сайта - 17.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за следните академични длъжности: доцент: в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по български език и литература в детската градина и началното училище) – един; в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Стара история (включително Праистория)“ – един; в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия, специалност „Философия“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи, научна специалност „Фармацевтична химия“ за нуждите на преподаването на специалност „Помощник-фармацевт“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи, научна специалност „Технология на лекарствените средства с биофармация“ за нуждите на преподаването на специалност „Помощник-фармацевт“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Кинезитерапия“ за нуждите на преподаването на специалност „Рехабилитатор“ – един, всички със срок на подаване на документите 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в стая No 214, СО бл. 1, бул. Проф. Яким Якимов No 1, тел.: 056/715 725; 0889699918.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.
Дата на публикуване в сайта - 17.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: професор в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност 02.01.25. „Машини и съоръжения за химичната, нефтодобивната, газодобивната и нефтопреработващата промишленост“ – един; доцент: в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Висша математика) – един; в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране и използване на компютри) – един; главен асистент: в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Компютърни мрежи“ – един; в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност „Машинни елементи и теория на механизмите и машините“ – един, всички със срок на подаване на документите 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; главен асистент: в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електрически машини“ – един; в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.12. „Микробиология“ – един, двата със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в стая No 214, СО бл. 1, бул. Проф. Яким Якимов No 1, тел.: 056/715 725; 0889699918.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.
Дата на публикуване в сайта - 17.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: професор: в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Инфекциозни болести и епидемиология“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Психиатрия“ – един; доцент: в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Хирургия“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Урология“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Кардиология“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Оториноларингология“ – един; в област на висшето образование образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве (Здравен мениджмънт и здравен туризъм) – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве (Ерготерапия) – един; главен асистент: в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ортопедия и травматология“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Акушерство и гинекология“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи“ – един, всички със срок на подаване на документите 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в стая No 214, СО бл. 1, бул. Проф. Яким Якимов No 1, тел.: 056/715 725; 0889 69 99 18.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.
Дата на публикуване в сайта - 17.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Микробиология“, със срок три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 06.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява 3 бр. конкурси за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Хирургия“, със срок три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 06.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ушни, носни и гърлени болести“, със срок три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 06.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Акушерство и гинекология“, със срок три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 06.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Кожни и венерически болести“, със срок три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 06.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Пулмология“, със срок три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 06.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, специалност „Физика“, със срок три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 06.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Медицинска рентгенология и радиология“, със срок три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 06.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. за спец. Лекарски асистент, със срок три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на конкурса и Наредба за ЕДИ (обн. в ДВ, бр.88/09.112010) за придобиване на висше образование по специалност „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Лекарски асистент“ за ОКС „Бакалавър” - базисно образование по специалност „Лекарски асистент”/“Фелдшер“ и ОКС „Магистър” (съгласно ЗВО).
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 06.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. за спец. Акушерка, със срок три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на конкурса и Наредба за ЕДИ (обн. в ДВ, бр.88/09.112010) за придобиване на висше образование по специалност „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Лекарски асистент“ за ОКС „Бакалавър”, § 11, чл. 14 (3) – базисно образование по специалност „Акушерка” и ОКС „Магистър” по специалност „Управление на здравните грижи”.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 06.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. за спец. Медицинска сестра, със срок три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на конкурса и Наредба за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалност „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Лекарски асистент“ за ОКС „Бакалавър”, чл. 7а (3) – базисно образование по специалност „Медицинска сестра” и ОКС „Магистър” по специалност „Управление на здравните грижи”.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 06.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Неврология“, със срок три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 06.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Акушерство и гинекология“, със срок три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 06.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява 2 бр. конкурси за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести“, със срок три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 06.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява 2 бр. конкурси за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“, със срок три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 06.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Програмиране в Интернет”, със срок три месеца от публикуването на обявата на сайта на университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 06.06.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Оториноларингология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“
Документи се приемат в стая No 214, СО, бл. 1, бул. Проф. Я. Якимов No 1, Бургас, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 22/18.03.2022 г.
Дата на публикуване в сайта - 18.03.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява 2 (два) броя конкурси за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. Германски езици (Английски език).
Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 07.03.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурси за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2021/2022 г. в следните докторски програми:
1. Област от висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, Докторска програма „Неорганична химия", Форма на обучение - редовна - 3.
2. Област от висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, Докторска програма „Екология и опазване на околната среда", Форма на обучение - редовна – 1, задочна - 1.
3. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, Докторска програма „Компютърни системи и технологии", Форма на обучение - редовна – 2, задочна – 2.
4. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.10. Химични технологии, Докторска програма „Технология на природните и синтетични горива”, Форма на обучение - редовна - 1.
5. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.10. Химични технологии, Докторска програма „Технология за пречистване на водите", Форма на обучение - редовна - 1, задочна - 1.
Документи за кандидатстване:
1. заявление по образец;
2. автобиография;
3. нотариално заверено копие на диплома за ОКС „магистър“;
4. медицинско свидетелство;
5. документ за платена такса за изпити.
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ документите се подават на адрес: гр.Бургас 8010, бул. Проф. Яким Якимов № 1, СО 1, стая 209, тел.: 056 705 293; 0886 664 213.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 13/15.02.2022 г.
Дата на публикуване в сайта - 16.02.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в стая № 214, СО, бл. 1, бул. Проф. Я. Якимов № 1, Бургас, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 1/04.01.2022 г.
Дата на публикуване в сайта - 20.01.2022 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по музика в детската градина и началното училище), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в стая 214, СО, бл. 1 (ректората), Бургас, бул. Проф. Якимов № 1, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 107/16.12.2021 г.
Дата на публикуване в сайта - 17.12.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един.
Срок за кандидатстване – два месеца от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 03.12.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за следните академични длъжности: доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ“, шифър 01.05.16 – един; главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност „Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология“, шифър 02.10.09 – един; главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране и използване на компютри) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат на адрес: Бургас, бул. Проф. Я. Якимов № 1, СО, бл. 1, стая № 214, тел.: 056/715 725 или 0889 699 918.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 95/16.11.2021 г.
Дата на публикуване в сайта - 16.11.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява следните конкурси за заемане на академична длъжност „асистент”:

 •  в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии, научна специалност „Технология на биологично активни вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци)” – един
 •  в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Патоанатомия“ – един
 •  в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Хирургия“ – един

Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 02.11.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ и допълнителна квалификация магистър по „Управление на здравните грижи“ – двама; доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Клинична лаборатория“ – един; доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Офталмология“ – един; доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Екология и опазване на околната среда (Йонообменни и биоелектрохимични методи за пречистване на води)“ – един; главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Моделиране и дизайн на софтуерни системи“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“
Документи се приемат в ректората, Бургас, бул. Проф. Я. Якимов No 1, стая 214, тел. 056 715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 87/19.10.2021 г.
Дата на публикуване в сайта - 20.10.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява 3 броя конкурси за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. Германски езици (Английски език).
Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 30.09.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Епидемиология“ – един.
Срок за кандидатстване – два месеца от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 30.09.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за заемане на академични длъжности главен асистент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.10 „Биохимия“ – един; в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 01.05.06 „Химия на високомолекулните съединения“ – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Хирургия“ – един, всички със срок зa подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в стая No 214, СО, бл. 1, бул. Проф. Я. Якимов No 1, Бургас, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 68/17.08.2021 г.
Дата на публикуване в сайта - 20.08.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява следните конкурси за заемане на академичната длъжност „асистент” както следва:

 • в област на висшето образование на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова история“ – един,
 • в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Основи на инженерното проектиране“ – един,
 • в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност 02.01.49. Автомобили, трактори и кари – един.
  Кандидатите да са придобили магистърска степен в направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация или 5.1. Машинно инженерство,
 • в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Металорежещи машини, системи и технологии на машиностроенето” – един.
  Кандидатите да са придобили магистърска степен в направление 5.1. Машинно инженерство или 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация.

Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918; 0897 605 600.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 04.08.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява следните конкурси за заемане на академичната длъжност „асистент” както следва:

 • в област на висшето образование на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ортопедия и травматология”– един,
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анатомия, хистология и цитология”– един,
 • 2 броя конкурси в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести”,
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Детски болести“ – един,
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Физиология“ – един,
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Патофизиология“ – един,
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Обща медицина“ – един,
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Акушерство и гинекология“ – един,
 • 2 броя конкурси в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направаление 7.5. Здравни грижи за нуждите на обучението в специалност „Медицинска сестра“. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на конкурса и Наредба за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалност „медицинска сестра” и „акушерка” за ОКС „бакалавър”, чл. 7а (3) - базисно образование по специалност „Медицинска сестра” и ОКС „магистър“ по специалност „Управление на здравните грижи” – един,
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи за нуждите на обучението в специалност „Акушерка“. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на §11, чл. 14 (3) от ПМС № 257/01.11.2010г. (ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г.) за изменение и допълнение на Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за ОКС „бакалавър“, приета с Постановление № 248 на Министерския съвет от 2005 г. – един,
 • 3 броя конкурси в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. Германски езици (Английски език),
 • в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.18. Славянски езици (Съвременен руски език) – един.

Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918; 0897 605 600.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 02.08.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява три броя конкурси за заемане на академичната длъжност „асистент“ към катедра „Хирургия, акушерство и гинекология, нервни болести, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, УНГ болести“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Обща и оперативна хирургия“.
Срок на кандидатстване – два месеца от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 26.07.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява шест броя конкурси за заемане на академичната длъжност „асистент“ към катедра „Вътрешни болести, фармакология, педиатрия, социална медицина, медицина на бедствените ситуации, компютърни технологии и латински език“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Вътрешни болести“ за нуждите на МФ.
Срок на кандидатстване – два месеца от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 26.07.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“ – един; главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професи-онално направление 5.2. Електротехника, електро-ника и автоматика, научна специалност 02.20.07. Електронни преобразуватели (Преобразувателна техника) – един, всички със срок 2месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в ректората, бул.Проф. Я. Якимов No1, СО, бл. 1, стая No214, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 59/16.07.2021 г.
Дата на публикуване в сайта - 16.07.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Патофизиология“ – един.
Срок за кандидатстване – два месеца от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 28.06.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Висша математика) – един.
Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1, стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 26.05.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент: в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност 02.10.23 „Технология на природните и синтетични горива“ – един; в област на висше образование 5. Технически науки, ПН 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.12 „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат на адрес: гр. Бургас 8010, бул. Проф. Яким Якимов No1, стая 214, тел. 056/715-725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 30/13.04.2021 г.
Дата на публикуване в сайта - 13.04.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява 2 бр. конкурси за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. Германски езици (Английски език).
Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 30.03.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Патоанатомия“ – един; главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. Германски езици (Английски език) – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в стая № 214, СО, бл. 1, бул. Проф. Я. Якимов № 1, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 12/12.02.2021 г.
Дата на публикуване в сайта - 12.02.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Автомобили, трактори и кари“ – шифър 02.01.49 – един, със срок три месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в стая № 214, СО, бл. 1, бул. Проф. Я. Якимов № 1, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 5/19.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта - 28.01.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 1. Педагогогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност „Методика на обучението по химия и опазване на околната среда“ – един, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в стая 214 на СО, бл. 1, бул. Проф. Я. Якимов № 1, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.
Дата на публикуване в сайта - 11.12.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: професор: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Патофизиология“ – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Съдова хирургия“ – един; доцент: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармацевтична химия и фармакогнозия“, за нуждите на обучението в специалност „Помощник- фармацевт“, катедра „Фармация“, Медицински колеж – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Фармакология“, за нуждите на обучението в специалност „Помощник-фармацевт“, катедра „Фармация“, Медицински колеж – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“, за нуждите на обучението в специалност „Помощник-фармацевт“, катедра „Фармация“, Медицински колеж – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, за магистър-фармацевт, за нуждите на обучението в специалност „Помощник-фармацевт“, катедра „Фармация“– един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Биохимия“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Аналитична химия (Инструментални методи за анализ)“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (Количествени методи, математическо моделиране и интуиционистки размита статистика)“ – един; в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Стара история (включително Праистория)“ – един; главен асистент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Аналитична химия (Химия на високомолекулните съединения)“ – един; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг) – един, всички със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.
Дата на публикуване в сайта - 11.12.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Биохимия“, със срок два месеца след публикуването им на сайта на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 23.11.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява 2 бр. конкурси за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, науч¬на специалност 05.04.20. Германски езици (Английски език), със срок два месеца след публикуването им на сайта на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 23.11.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява 2 бр. конкурси за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“, със срок два месеца след публикуването им на сайта на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 23.11.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за преподавател в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика (Програмиране и използване на компютри), със срок за подаване на документите - един месец след публикуването на конкурса на интернет страницата на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 27.10.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висше образование образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Проектиране на мобилни устройства“, със срок един месец след публикуването му на сайта на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 27.10.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висше образование образование 7. Здравеопазване и спорт, ПН 7.1 Медицина, научна специалност „Акушерство и гинекология“, шифър 03.01.45., със срок един месец след публикуването му на сайта на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 27.10.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за следните академични длъжности: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Вътрешни болести“ – един, за нуждите на Медицински факултет; доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Вътрешни болести“ – един, за нуждите на Факултет по обществено здраве и здравни грижи, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат на адрес: Бургас, бул. Проф. Я. Якимов № 1, СО блок 2, стая 214, тел. 056/715-725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 90/20.10.2020 г.
Дата на публикуване в сайта - 20.10.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за преподавател в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт, със срок за подаване на документите - два месеца след публикуването на конкурса на интернет страницата на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 06.10.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, със срок един месец след публикуването му на сайта на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 06.10.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, със срок на подаване на документите един месец от обявяването на конкурса на интернет-страницата на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 07.08.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1.Филология, научна специалност Българска литература (Българска литература след II световна война), със срок на подаване на документите един месец от обявяването на конкурса на интернет-страницата на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 07.08.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (Съвременен български език), със срок на подаване на документите един месец от обявяването на конкурса на интернет-страницата на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 07.08.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Методика на обучението по музика в детската градина и началното училище“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в стария ректорат, бул. Проф. Я. Якимов № 1, СО 1, стая 214, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 63/17.07.2020 г.
Дата на публикуване в сайта - 17.07.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, по професионално направление 4.5. Математика (Висша математика), със срок на подаване на документите два месеца от обявяването на конкурса на интернет-страницата на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 07.07.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за следните академични длъжности: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Физиология на животните и човека“ – един; главен асистент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Методика на обучението по български език и литература в детската градина и началното училище“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715-725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 56/23.06.2020 г.
Дата на публикуване в сайта - 24.06.2020 г.
 •  
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011