Процедури по конкурси

Печат

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Оториноларингология“, обявен в ДВ, бр.22/18.03.2022 г.

1. Авторска справка на д-р Даниел Петков Петков, дм
2. Рецензия от проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Диляна Вичева Вичева, дм
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Илиан Йорданов Дойков, дм
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Александър Вълков Вълков, дм -
на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. д-р Дончо Петров Дончев, дм -
на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 14.06.2022 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследвания върху получаване на електроди и диелектрици за суперкондензатори чрез използване на високопорести силикатни и въглеродни материали”, докторска програма "Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Димитър Василев Георгиев
Научни ръководители:
проф. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова
доц. д-р Димитър Русев Русев

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Димитър Василев Георгиев
3. Рецензия от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Йорданка Цанкова Ташева - на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Мара Крумова Кандева-Иванова - на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. д-р Силвия Игорова Лаврова-Попова - на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Янчо Христов Христов - на български и английски език - вътрешен член

Заседание на научното жури - 10.06.2022 г. от 13 ч. в Заседателна зала на Блок 1

Дата на публикуване на сайта 25.05.2022 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Синтез, свойства и приложение на вилемитови и шпинелни керамични пигменти”, докторска програма "Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Цветалина Христова Ибрева
Научни ръководители:
проф. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова
доц. д-р Цветан Иванов Димитров

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Цветалина Христова Ибрева
3. Рецензия от проф. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова - вътрешен член
4. Рецензия от доц. д-р Анна Дякова Станева - външен член
5. Становище от доц. д-р Георги Евгениев Чернев - външен член
6. Становище от доц. д-р Теменужка Николова Хараланова - външен член
7. Становище от доц. д-р Адриана Асенова Георгиева - вътрешен член

Заседание на научното жури - 31.05.2022 г.
Промяна на часа и мястото на заседанието

Дата на публикуване на сайта 11.05.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, обявен в ДВ, бр. 01/04.01.2022 г.

1. Резюмета (авторска справка) на научните трудове на доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм
2. Рецензия от проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Антония Йорданова Янакиева, дм
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм
- на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. Мария Анастасова Семерджиева, дм -
на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм
- на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 21.04.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по музика в детската градина и началното училище), обявен в ДВ, бр.107/16.12.2021 г.

1. Авторска справка на гл. ас. д-р Смилена Димитрова Смилкова
2. Рецензия от проф. д-р Севдалина Илиева Димитрова - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева
- на български и английски език - вътрешен член
4. Становище от проф. дпн Галя Михайлова Христозова
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. дпн Николай Стоянов Колишев -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Румяна Йорданова Папанчева -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Красимира Атанасова Димитрова -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Мария Стоянова Дишкова -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 14.04.2022 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Фактори, влияещи върху поведението на био-електрохимични системи”, докторска програма "Технология за пречистване на водите", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Яна Йорданова Мерсинкова
Научен ръководител:
доц. д-р Хюсеин Турсунов Йеменджиев

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Яна Йорданова Мерсинкова
3. Рецензия от доц. д-р Златка Милчева Алексиева - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Богдан Стоянов Бонев - външен член
5. Становище от проф. д-р Красимир Георгиев Василев - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Мария Иванова Димова-Тодорова - външен член
7. Становище от доц. д-р Хюсеин Турсунов Йеменджиев - вътрешен член

Заседание на научното жури - 29.04.2022 г., 13 ч., зала 214 НК

Дата на публикуване на сайта 11.04.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ“, шифър 01.05.16, обявен в ДВ, бр.95/16.11.2021 г.

1. Авторска справка на гл. ас. д-р Ивайло Георгиев Танков
2. Рецензия от проф. д-р Драгомир Симеонов Янков - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Силвия Живкова Тодорова
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Антон Илиев Найденов
- на български и английски език - външен член
5. Становище от доц. д-р Кристина Костова Чакърова -
на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. д-р Станислава Методиева Андонова -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Веляна Георгиева Георгиева -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Светлана Димитрова Желева -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 23.03.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Клинична лаборатория“, обявен в ДВ, бр. 87/19.10.2021 г.

1. Авторска справка на ас. д-р Стоянка Танчева Илиева, дм
2. Рецензия от проф. д-р Илия Димитров Попов, дм - на български и английски език - вътрешен член
3. Рецензия от доц. д-р Марианка Генова Петрова-Яначкова, дм
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Господинка Радева Пракова-Василева, дм -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Ася Андрианова Консулова-Кирова, дм
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 22.03.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Офталмология“, обявен в ДВ, бр. 87/19.10.2021 г.

1. Авторска справка на д-р Йордан Георгиев Йорданов, дм
2. Рецензия от проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм
- на български и английски език - вътрешен член
4. Становище от проф. д-р Валентин Константинов Василев, дм
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Александър Хуго Оскар, дм -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Атанас Димитров Калайджиев, дм
- на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. д-р Елена Атанасова Мермеклиева-Хараланова, дм -
на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 22.03.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, обявен в ДВ, бр. 87/19.10.2021 г.

1. Резюмета на научните трудове на гл. ас. Варвара Андонова Панчева
2. Рецензия от проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дп - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от доц. Албена Николаева Андонова, дм
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. Биянка Любчова Торньова, дп
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. Галина Стамова Чанева, дм -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. Христина Танчева Милчева, дп -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. Галина Янкова Терзиева, дп -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 10.03.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, обявен в ДВ, бр. 87/19.10.2021 г.

1. Резюмета на научните трудове на гл. ас. Катя Ефтимова Попова
2. Рецензия от проф. Биянка Любчова Торньова, дп - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. Галина Стамова Чанева, дм
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Христина Танчева Милчева, дп -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. Албена Николаева Андонова, дм -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. Галина Янкова Терзиева, дп -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 10.03.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Екология и опазване на околната среда (Йонообменни и биоелектрохимични методи за пречистване на води)“, обявен в ДВ, бр. 87/19.10.2021 г.

1. Резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Благовеста Николаева Мидюрова - на български и английски език
2. Рецензия от проф. дхн Христомир Йорданов Христов - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Красимир Георгиев Василев
- на български и английски език - вътрешен член
4. Становище от проф. дн Пантелей Петров Денев
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Севдалина Христова Турманова -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Веселин Костадинов Петров -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Светлана Димитрова Желева
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Александър Николов Димитров -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 23.02.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“, обявен в ДВ, бр. 59/16.07.2021 г.

1. Резюмета на научните трудове на доц. д-р Ивайло Стефанов Стефанов, двм
2. Рецензия от проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Димитър Петков Сиврев, дм
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Ивета Антонова Коева, дм -
на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Петър Иванов Генев, дм
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Пепа Косева Атанасова-Хрисчева, дм
- на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Минко Господинов Минков, дм -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Слави Димитров Делчев, дм
- на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 21.12.2021 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Обобщеномрежови модели на Data Mining техники, свързани с реални процеси”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Борис Иванов Бозвелиев
Научни ръководители:
акад. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
проф. д-р Станислав Денчев Симеонов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Борис Иванов Бозвелиев
3. Рецензия от проф. дмн Даниела Иванова Борисова - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Росен Станков Илиев - външен член
5. Становище от акад. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов  - вътрешен член
6. Становище от чл.-кор. проф. дтн Георги Славчев Михов - външен член
7. Становище от доц. д-р Тодор Павлов Костадинов - вътрешен член

Заседание на научното жури - 08.12.2021 г.

Дата на публикуване на сайта 23.11.2021 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Имунофлуоресцентен анализ на стволови клетки на базата на магнитни наночастици”, докторска програма "Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци)", професионално направление 5.11. Биотехнологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Димитрина Румянова Кръстева
Научни ръководители:
доц. д-р Катя Иванова Габровска
доц. д-р Явор Луканов Иванов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Димитрина Румянова Кръстева
3. Рецензия от проф. д-р Велизар Костадинов Гочев - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Недялка Димова Димова - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов  - външен член
6. Становище от проф. д-р Красимир Георгиев Василев - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Настя Василева Иванова - външен член

Заседание на научното жури - 15.10.2021 г.

Дата на публикуване на сайта 30.09.2021 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Оползотворяване на фаялит от „Аурубис България” – Пирдоп”, докторска програма "Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Иван Дончев Градинаров
Научни ръководители:
доц. д-р Димитър Петров Георгиев
доц. д-р Димитър Русев Русев

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Иван Дончев Градинаров
3. Рецензия от проф. д-р Ирена Георгиева Марковска - Минова - вътрешен член
4. Рецензия от доц. д-р Георги Евгениев Чернев - външен член
5. Становище от доц. д-р Анна Дякова Станева  - външен член
6. Становище от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
7. Становище от доц. д-р Янчо Христов Христов - вътрешен член

Заседание на научното жури - 07.10.2021 г. от 13 ч. в Заседателна зала на Блок 1

Дата на публикуване на сайта 15.09.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Патоанатомия“, обявен в ДВ, бр. 12/12.02.2021 г.

1. Резюмета на научните трудове на д-р Мария Стоянова Колева-Иванова, дм
2. Рецензия от проф. Цана Петрова Бошнакова-Празникова, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Свитлана Юриевна Бачурска, дм
- на български и английски език - външен член
4. Становище от чл.-кор. проф. д-р Чавдар Славов
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Минко Господинов Минков, дм -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Илия Петров Биволарски, дм
- на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. Станислав Минчев Филипов, дм -
на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 07.06.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармацевтична химия и фармакогнозия“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. Стефан Ванев Харков, дф
2. Рецензия от проф. Стефан Димитров Николов, дфн - на български и английски език - вътрешен член
3. Рецензия от доц. Иванка Петкова Пенчева-Ел Тиби, дф
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. Илко Николаев Гетов, дф
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от доц. Димитрина Живкова Желева-Димитрова, дф -
на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. Евгени Евгениев Григоров, дм -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. Илия Желев Славов, дб
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. Светлана Фоткова Георгиева, дф -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 10.05.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Патофизиология“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на проф. д-р Ганка Йорданова Бекярова, дмн
2. Рецензия от чл.-кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Адриана Иванова Бочева, дм
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Анелия Александрова Димитрова, дм -
на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Искрен Андреев Коцев, дмн
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Петя Димитрова Цветкова, дмн
- на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм -
на български и английски език - външен член
8. Становище от проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм
- на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 23.04.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Аналитична химия (Инструментални методи за анализ)“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Ления-Незает де Бриго Гонсалвеш-Мусакова
2. Рецензия от проф. д-р Ирина Богданова Караджова - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Павлета Стоянова Шестакова 
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Магдалена Събева Миткова
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от  проф. д-р Севдалина Христова Турманова -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Андриана Риск Сурлева -
на български и английски език -  външен член
7. Становище от доц. д-р Веселин Йорданов Кметов
- на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. д-р Светлана Димитрова Желева  -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 22.04.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (Количествени методи, математическо моделиране и интуиционистки размита статистика)“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Величка Николова Транева - на български и английски език
2. Рецензия от проф. дтн Кети Георгиева Пеева - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Пенчо Генов Маринов 
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. дмн Гани Трендафилов Стамов
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от  проф. д-р Стефка Стоянова Фиданова -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. Таня Колева Пенчева -
на български и английски език -  външен член
7. Становище от проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Нора Ангелова Ангелова  -
на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 13.04.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. маг. фарм. Христо Георгиев Бургазлиев, дм
2. Рецензия от проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм 
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. Илко Николаев Гетов, дф
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от доц. Даниела Димитрова Грекова, дф -
на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. маг. фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева, дм 
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 09.04.2021 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Икономически риск при морски инциденти за Българския черноморски туристически продукт”, докторска програма "Организация и управление на производството (индустрията)", професионално направление 3.7. Администрация и управление, област от висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, Яна Вангелова Вангелова
Научни ръководители:
проф. д-р Стоянка Петкова Петкова-Георгиева
доц. д-р Златина Калудова Караджова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Яна Вангелова Вангелова
3. Рецензия от проф. д-р Галина Георгиева Куртева - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Стоян Транев Транев - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Милен Иванов Балтов - външен член
6. Становище от доц. д-р Мария Иванова Нейчева - външен член
7. Становище от доц. д-р Златина Калудова Караджова - вътрешен член

Заседание на научното жури - 28.04.2021 г.

Дата на публикуване на сайта 08.04.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Фармакология“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Любина Рачева Тодорова, дм
2. Рецензия от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм - на български и английски език - вътрешен член
3. Рецензия от доц. д-р Албена Тодорова Златарева, дм 
- на български и английски език - външен член
4. Становище от чл.-кор. проф. д-р Мила Василева Власковска, дмн
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Илия Димитров Попов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Делян Пенев Делев, дм -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. маг. фарм. Калоян Добринов Георгиев, дфн 
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева, дм -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 07.04.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Съдова хирургия“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Валентин Константинов Василев, дм
2. Рецензия от проф. д-р Веселин Петров Петров, дм - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Марио Драганов Станкев, дм
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Валентин Стефанов Говедарски, дм
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Таньо Манолов Кавръков, дм
- на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Валентин Йосифов Ирмов, дм
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 02.04.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Вътрешни болести“, обявен в ДВ, бр. 90/20.10.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Ася Андрианова Консулова Кирова, дм
2. Авторска справка за научните приноси в списъка с публикации, представени като хабилитационен труд на д-р Ася Андрианова Консулова Кирова, дм
3. Рецензия от проф. д-р Константин Николов Рамшев, дм - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Ивайло Петров Въжаров, дм 
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. Камен Петров Канев, дмн, дм
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от проф. д-р Илия Димитров Попов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Антония Йорданова Атанасова
- на български и английски език - външен член
9. Становище от доц. д-р Димитър Николаев Калев, дм -
на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 01.03.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Вътрешни болести“, обявен в ДВ, бр. 90/20.10.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Петя Каменова Петкова, дм
2. Авторска справка (резюмета) на избрани публикации на д-р Петя Каменова Петкова, дм
3. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Светлин Недков Цонев, дм
4. Рецензия от проф. д-р Добрин Йотков Василев, дм - на български и английски език - външен член
5. Рецензия от проф. д-р Милена Станева Станева, дм
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Пламен Маринов Гацов, дм, дмн
- на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Снежанка Томова Тишева, дмн -
на български и английски език - външен член
8. Становище от проф. д-р Йото Трифонов Йотов, дм
- на български и английски език - външен член
9. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм -
на български и английски език - вътрешен член
10. Становище от доц. д-р Илия Димитров Попов, дм
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 25.02.2021 г.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011