Магистърски програми

 МАРКЕТИНГ-МЕНИДЖМЪНТ
 

Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение – 3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление.
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър по стопанско управление
Целта на обучението по специалността е да осигури знания и практически умения в областта на маркетинг мениджмънта, маркетинговите информационни системи, логистичния мениджмънт, международни валутно-финансови отношения, директен маркетинг и реклама, маркетингово поведение на предприятието, финансов инженеринг и маркетингов контролинг.
Завършилите могат да заемат следните длъжности:

 - мениджъри и функционални специалисти по управление на търговски дружества, предприятия и звена от държавната и общинска администрация;
- консултанти и експерти по управление и маркетинг;
- ръководители и функционални специалисти на маркетингови отдели.

нагоре

 БИЗНЕС- АДМИНИСТРАЦИЯ
 

Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение
3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление.
– 4 семестъра за завършили професионални направления Икономика, Туризъм, Педагогика, Хуманитарни, Природни и Технически науки
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа или държавен изпит.
КвалификацияМагистър по стопанско управление
Обучението акцентира върху основни сфери като технология на управлението, управление на бизнес процесите в организацията, проектиране на системи за управление, логистичен мениджмънт, конфликтология на бизнеса, трудово и осигурително право и анализ на риска на инвестиционни проекти.
Завършилите могат да заемат следните длъжности:

- мениджъри и функционални специалисти по управление на търговски дружества, предприятия и звена от държавната и общинска администрация;
- консултанти и експерти по управление;
- ръководители на звена от различните нива от управлението

нагоре

 МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
 

Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение
3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление.
– 4 семестъра за завършили професионални направления Икономика, Туризъм, Педагогика, Хуманитарни, Природни и Технически науки
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа или държавен изпит.
КвалификацияМагистър по стопанско управление
Обучението акцентира върху основни сфери като международния маркетинг, международния контролинг, международната логистика, валутно застраховане и митнически контрол, предприемаческия риск в международния бизнес и др.
Магистърската програма е предназначена за специалисти, които търсят реализация в търговски дружества, предприятия и звена от държавната и общинска администрация с международна ориентация, в областта на външната търговия, международния транспорт и спедиторската дейност, международния туризъм и др.

нагоре

 ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 

Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение
3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление.
– 4 семестъра за завършили професионални направления Икономика, Туризъм, Педагогика, Хуманитарни, Природни и Технически науки
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа или държавен изпит.
КвалификацияМагистър по стопанско управление
Обучението цели да подготви специалисти в областта на финансовия мениджмънт на предприятието, да формира умения за разработване и реализация на план за управление на финансирането, управление на портфейла и разходите, бюджетиране на бизнеса, финансови деривати, социално и пенсионно осигуряване, финансовия риск, анализ на риска на инвестиционните проекти и паричен мениджмънт.
Завършилите могат да се реализират като финансови мениджъри, финансови анализатори, специалисти по финансово планиране, по управление на данъците, търговски банки, небанкови институции и др.

нагоре

 УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 
Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение
3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление.
– 4 семестъра за завършили други професионални направления
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа или държавен изпит.
КвалификацияМагистър по стопанско управление
Основната цел на обучението е придобиването на знания за компетентно управление на организациите в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси:

 

- Политики и инструменти за развитие на човешките ресурси
- Мениджърски умения и компетентност, коучинг;
- Кризисен мениджмънт и управление на промяната;
- Управление на екипи;
- Психологически аспекти на управлението на човешките ресурси (УЧР);
- Бизнес комуникации;
- Финансово-счетоводни аспекти на УЧР;
- Анализ и проектиране на системи за заплащане;
- Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд и др.

В резултат на обучението студентите ще придобият ключовите умения за бъдещето, които работодателите ще търсят и ще желаят да развиват в сътрудниците си:

- Лидерство и управление на хора;
- Управление на взаимоотношенията със сътрудниците;
- Умения за управление на хора дистанционно;
- Гъвкавост и мобилност на талантите;
- Иновации и умения, свързани с тях;
- Умения за оказване на влияние;
- Умения за участие в екипи, които постигат високо изпълнение;
- Умения за управление на промяната;
- Умения за сътрудничество и др.

Завършилите придобиват управленски знания и умения в областта на управлението и развитието на човешките ресурси. В резултат на това те ще могат да се реализират професионално като ръководители на стопански и нестопански организации, като специалисти в областта на управлението и развитието на човешките ресурси и др.

нагоре

 УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА
 
Професионално направление – Туризъм
Срок на обучение
3 семестъра за завършили професионално направление Туризъм.
– 4 семестъра за завършили професионални направления Администрация и управление и Икономика.
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовна и задочна
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър по туризъм
Целта на обучението е да разшири теоретичните познания по туризъм в областта на управлението на качеството в туризма, управление на конкурентоспособността на туристическия продукт, контролинга, конфликтологията, франчайзинга и управление на приходите в туризма. Специално внимание се отделя на стратегическото управление, външноикономическите стратегии на туристическите организации, както и на насърчаването на продажбите в туризма.
Завършилите специалността могат да намерят реализация в управлението на предприятията, организации в сферата на туризма, хотелиерството, ресторантьорството и др.

нагоре 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА - за окс „Професионален бакалавър по туризъм”
 
Професионално направление – Туризъм
Срок на обучение4 семестъра за завършили професионално направление Туризъм.
Прием след завършена степен професионален бакалавър по туризъм
Форма на обучение - редовна и задочна
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър по туризъм
Целта на обучението е да разшири теоретичния фундамент на обучението по туризъм в областта на финансите, международните валутни отношения, туристическата анимация, туристическите панаири и борси, стопанския анализ, управлението на туризма, икономиката на хотела и ресторанта, туроператорската и транспортна дейност, алтернативните видове туризъм и бизнес планирането в туризма. Специално внимание се отделя на управлението на качеството в туризма, управление на конкурентоспособността на туристическия продукт, контролинга, конфликтологията, франчайзинга и управление на приходите в туризма, стратегическото управление, външноикономическите стратегии на туристическите организации, както и на насърчаването на продажбите в туризма.
Завършилите могат да заемат следните длъжности: мениджъри и функционални специалисти в управлението и маркетинга на търговските дружества и предприятия в туризма, консултанти и експерти по управлението на организации в областта на маркетинга в туризма и ръководители на предприятия и звена на организации в областта на туризма.

нагоре

 МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ - за окс „Професионален бакалавър по туризъм”
 
Професионално направление – Туризъм
Срок на обучение
4 семестъра за завършили професионално направление Туризъм.
Прием след завършена степен професионален бакалавър по туризъм
Форма на обучение - редовна
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър по туризъм
Магистърска програма „Мениджмънт на туристическа дестинация“ е предназначена за завършили ОКС „ професионален бакалавър“ в професионално направление 3.9. „Туризъм“.
Обучението за придобиване на ОКС „магистър“ е с продължителност четири семестъра и се провежда в съответствие с националните стандарти и специфика на професионалното направление.
Целта на магистърската програма „Мениджмънт на туристическа дестинация“ е обучаемите да придобият както интелектуално-познавателни, така и специфични управленски и практически компетенции за осъществяване на дейностите в сферата на туристическия бизнес.
От завършилите магистърска програма „Мениджмънт на туристическа дестинация“ се очаква да владеят и прилагат придобитите професионални знания и умения; да извършват научно-изследователска работа, анализи и научна диагностика; да разработват прогнози и проблемно-ориентирани стратегии за развитие на туристическата дейност; да планират и ръководят стопанско-организационната и административно-управленската дейност на туристическото предприятие; да владеят инструментариума на бизнес комуникацията, етиката и екипното решаване на проблеми; да боравят с хотелски софтуер и дигитални управленски и маркетингови платформи и технологии.
Специалистите, завършили магистърска програма „Мениджмънт на туристическа дестинация“, могат да се реализират професионално като предприемачи, експерти и управители в хотелиерството и ресторантьорския бизнес, туристически оператори, туристически агенти, консултанти и маркетолози в сферата на туризма.

нагоре

 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ /ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН/
 
  Професионално направление: ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО
  по специалност: “ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”
  Образователно-квалификационна степен: „МАГИСТЪР”
  Професионална квалификация: “МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР-ДИЗАЙНЕР”
 
Основна цел на обучението на магистрите от специалността "Индустриален мениджмънт" по магистърска програма: „Инженерен дизайн“ е да се подготвят да работят като промишлени дизайнери с практическа реализация в разнообразни сфери на дизайна, като: дизайн-студии, производствени предприятия и фирми, научно¬изследователски, проектантски и консултантски институти, услуги, бизнес и предприемаческа дейност, финансово-икономическите сфери, рекламата, печатно-издателската дейност, приложните изкуства; бизнес-информацията; в реализацията на дизайн-програми; като водещи професионалисти, способни да решават самостоятелно или в творчески екипи разнообразни художествени, ергономични и технически задачи, независимо от типа и сферата им; както и като научно-преподавателски персонал в университети, колежи и специализирани средни училища.
Специалността е предназначена за лица, завършили:
ОКС „професионален бакалавър“ от направление 5.13
или
ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от следните области: 1.ПН (1.2.; 1.3.); 3.СН (3.1. 3.4.; 3.7.; 3.8.; 3.9.); 4.ПН (4.6.); 5. ТН.

нагоре

 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ /Управление на операциите, процедури и митническо обслужване при търговия с акцизни стоки; /
 
 

Специалност „Индустриален мениджмънт”, магистърска програма „Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки”, осигурява знания, умения и компетенции на обучаемите по ключовите дейности на мениджърите във фирмите от различните нива на управлението, както и в сферата на митническите служби.

Основната цел на обучението на магистрите е да се подготвят да работят като ръководни кадри в научни, научно-изследователски, проектантски, консултантски, производствени предприятия и фирми, както и митнически служби, в условията на съвременната глобализация и непрекъсната конкуренция. Обучението включва солидна фундаментална общообразователна подготовка и широка интердисциплинарна професионална подготовка. Учебният план съдържа дисциплини по управлението на фирмите от гледна точка на мениджърите от практиката, на очакванията на обществото, на последните достижения на науката, технологиите, производствения опит и на водещите лектори по учебните дисциплини.

В процеса на обучение се придобиват както знания от общообразователен характер, така и широки знания в областта на общотехническата и икономико-управленската сфери. Обучението включва теоретични и практико-приложни дисциплини, които се делят на задължителни, избираеми и факултативни.

Обучаваните студенти получават компетенции в следните направления:
1. Инженерна подготовка – проектиране и внедряване на индустриални материали и технологии; разработване на инженерни проекти; управление, контрол и осигуряване на производствени процеси в производствени предприятия и митнически органи.
2. Фирмено управление – разработване на стратегия за развитието на фирмата и митническите органи; разработване и внедряване на системи за управление в организациите; оперативно управление на технологичните процеси за производство на специфични продукти (акцизни стоки) и предоставянето на специфични услуги (митнически, административни и др.).
3. Функционални дейности – управление на качеството на продукти, процеси и услуги; управление на човешките ресурси; информационно осигуряване.

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ
Завършилите студенти придобиват професионална квалификация Магистър инженер-мениджър и могат да се реализират в следните области:
1. В производствени фирми от различни сектори на икономиката и митническите органи, като: мениджъри от различните нива на йерархия; специалисти по планиране, проектиране, реализация и мениджмънт на технологичните процеси; специалисти по разработването на иновационни технически, технологични и управленски решения.
2. В екипи по изграждане, внедряване и поддържане на системи за управление на качеството в производствените фирми и митническите органи.
3. В предприятия за собствен бизнес.
4. В експертни консултантски екипи по оценяване на съответствието на продукти, процеси и услуги в пазарните организации и митнически органи.
5. В екипи за разработване на проекти, свързани с усъвършенстване на мениджмънта, конкурентоспособността и човешките ресурси в бизнес-организациите и митническите органи.

Учебен план - виж
П Р О Г Р А М А за комплексен държавен изпит - виж

нагоре

 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ  /„Компютърни системи и технологии в индустрията“; /
 
Специалност „Индустриален мениджмънт“ Магистърска програма „Компютърни системи и технологии в индустрията“
Основна цел
на обучението на магистрите от специалността "Компютърни системи и технологии в индустрията" е да се подготвят да работят като ръководни кадри в научни, научно-¬изследователски, проектантски и консултантски институти, предприятия и фирми, както и като научно-преподавателски персонал в университети, колежи и специализирани средни училища, като творчески прилага получените знания в сферата на информационната и комуникационната техника и технологии при оптимално решаване на поставените им задачи;
Обучението на магистрите по индустриален мениджмънт се базира на добрата широкопрофилна и практическа подготовка на специалистите с висше образование завършили обучение по друга специалност в образователно-квалификационната степен "Бакалавър" или "Магистър" от областите на висше образование “3. СН (3.5; 3.7; 3.8; 3.9), 4. ПН (4.1; 4.2; 4.3; 4.5; 4.6), 5. ТН (5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.10; 5.11; 5.12, 5.13) и 9. СО (9.1; 9.2)” с цел получаване на допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка в специалността "Компютърни системи и технологии в индустрията".
Специалната подготовка включва знания по производствени технологии, стокознание, производствено-технологичен контрол, екологични аспекти в индустрията, стратегическо управление, в комбинация с новите компютърните системи и съвременните информационни технологии. Предметната насоченост на обучението е свързана с получаването на: Специална подготовка в областта на работа с бази от данни, компютърни мрежи, операционни системи и 3D анимация; Специализираща подготовка в областта на разработването на различни технологични, научно-изследователски и други приложения на компютърните системи.


П Р О Г Р А М А за комплексен държавен изпит - виж

нагоре

 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ /Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура/
 
Специалност „Индустриален мениджмънт”, магистърска програма „Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура”, осигурява знания, умения и компетенции на обучаемите по ключовите дейности на мениджърите във фирмите от различните нива на управлението, както и в сферата на петролната и газовата индустрия.
<strongОсновната цел на обучението на магистрите от тази магистърска програма е формирането на задълбочени знания и усвояване на специализирани професионални умения в областта на технологиите и мениджмънта на петролната и газовата инфраструктура (бензиностанции, газстанции, нефтопроводи, газопроводи, хъбове, данъчни складове, държавен резерв и др.), в условията на съвременната глобализация и непрекъсната конкуренция. Обучението включва солидна фундаментална общообразователна подготовка и широка интердисциплинарна професионална подготовка. Учебният план съдържа дисциплини по управлението на фирмите от гледна точка на мениджърите от практиката, на очакванията на обществото, на последните достижения на науката, технологиите, производствения опит и на водещите лектори по учебните дисциплини.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МАГИСТРИТЕ ИНЖЕНЕР-МЕНИДЖЪРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”
Специалност „Индустриален мениджмънт”, ОКС „Магистър” подготвя квалифицирани кадри за работа в сферата на мениджмънта в организациите от петролната и газовата индустрия. Завършилите ОКС „Магистър”, магистърска програма „Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура”, получават интердисциплинарни знания за осъществяването на организаторска и управленска дейност от етапа на проектирането на специфичните продукти и услуги във фирмите до реализацията на същите продукти и услуги. Инженерното обучение, както и икономико-управленските знания са добра основа за развитието на собствен бизнес. Магистрите инженер-мениджъри от специалност „Индустриален мениджмънт”, магистърска програма „Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура”, могат да ръководят и контролират системите за управление в пазарните организации от тази индустрия.
ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ
Завършилите студенти от специалност „Индустриален мениджмънт” ОКС „Магистър” придобиват професионална квалификация Магистър инженер-мениджър и могат да се реализират в следните области:
1. Във фирми от петролната и газовата индустрия, като: мениджъри от различните нива на йерархия; специалисти по планиране, проектиране, реализация и мениджмънт на технологичните процеси; специалисти по разработването на иновационни технически, технологични и управленски решения.
2. В екипи по изграждане, внедряване и поддържане на системи за управление на качеството във фирми от петролната и газовата индустрия.
3. В предприятия за собствен бизнес.
4. В експертни консултантски екипи по оценяване на съответствието на продукти, процеси и услуги в организации от петролната и газовата индустрия.
5. В екипи за разработване на проекти, свързани с усъвършенстване на мениджмънта, конкурентоспособността и човешките ресурси в бизнес-организациите от петролната и газовата индустрия.

нагоре

 ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
 
Професионално направление – Педагогика
Срок на обучение4 семестъра .
Прием след завършена ОКС „Бакалавър” от други професионални направления или ОКС „Професионален бакалавър” от направление „Педагогика” със специалност детски и/или начален учител.
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър- педагог, детски и начален учител
Завършилите могат да се реализира в системата на образованието и образователни центрове извън сферата на формалното образование като:
  • начален учител;
  • детски учител;
  • ръководител (директор/помощник директор) на детска градина, училище, ОДК и други помощни звена в сферата на образованието;
  • организатор на дейности за деца в учебно-възпитателни и развлекателни центрове.

Цел на обучението в професионално направление 1.2 Педагогика, образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” е подготовката на педагози – детски и начални учители, с професионални умения и компетенции за организация и управление на образователната среда в детската градина и началното училище; използване на съвременни форми, методи и средства, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците в детската градина и началното училище; прилагане на актуални подходи за педагогическа и психологическа подкрепа на деца и ученици в институционална образователна среда; действие в проблемни ситуации и вземане на творчески решения. Придобитата професионална квалификация ще позволи на магистрите-педагози успешна адаптация и гъвкава реализация в образователната сфера, най-вече в областта на предучилищното образование и начален етап на основното образование, както и в сферата на неформалната педагогическа дейност.

нагоре

 

  СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
 

Професионално направление – Педагогика    

Срок на обучение – 3 семестъра    

Прием - след завършена бакалавърска степен по специалностите
 - Педагогика;
 - Социална педагогика;
 - Предучилищна и начална училищна педагогика;
 - Начална училищна педагогика (и чужд език);
 - Предучилищна педагогика (и чужд език);
 - Специална педагогика;

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Квалификация – Магистър- педагог, детски и начален учител

Завършилите могат да се реализира в системата на образованието и образователни центрове извън сферата на формалното образование като:
    - начален учител;
    - детски учител;
    - ръководител (директор/помощник директор) на детска градина, училище, ОДК и други помощни звена в сферата на образованието;
    - организатор на дейности за деца в учебно-възпитателни и развлекателни центрове.
Цел на обучението в професионално направление 1.2 Педагогика, образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” е подготовката на педагози – детски и начални учители, с професионални умения и компетенции за организация и управление на образователната среда в детската градина и началното училище; използване на съвременни форми, методи и средства, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците в детската градина и началното училище; прилагане на актуални подходи за педагогическа и психологическа подкрепа на деца и ученици в институционална образователна среда; действие в проблемни ситуации и вземане на творчески решения. Придобитата професионална квалификация ще позволи на магистрите-педагози успешна адаптация и гъвкава реализация в образователната сфера, най-вече в областта на предучилищното образование и начален етап на основното образование, както и в сферата на неформалната педагогическа дейност.

нагоре

 

  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 1. – 4. КЛАС
 

Професионално направление – Педагогика    

Срок на обучение – 3 семестъра    

Прием след завършена бакалавърска степен по специалностите:
 - Предучилищна и начална училищна педагогика;;
 - Начална училищна педагогика (и чужд език);

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Квалификация – Магистър- педагог, учител по информационни технологии (начален учител)

Завършилите могат да се реализира в системата на образованието и образователни центрове извън сферата на формалното образование като::
    - начален учител;
    - учител по информационни технологии 1. – 4. клас; ;
    - ръководител на компютърен кабинет;
   - консултант по иновациите в училище;    - консултант по интегриране на технологии в учебния процес;
    - директор на училище, ОДК и др. помощни звена в сферата на образованието;
    - експерт по методика на обучението по Информационни технологии към РИО.

Цел на обучението в професионално направление 1.2 Педагогика, образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност „Начална училищна педагогика” е подготовката на педагози – начални учители, с професионални умения и компетенции за формиране на дигитални умения у учениците; организация и реализиране на учебна дейност по Информационни технологии в начален етап на основна образователна степен; използване на съвременни форми, методи и средства на преподаване и учене; прилагане на актуални конструктивистки подходи в обучение, решавайки поставена проблемна ситуации при интегриране на информационни технологии; стимулиране на проява на критично и творческо мислене у учениците.
Придобитата професионална квалификация ще позволи на магистрите-педагози успешна адаптация и гъвкава реализация в образователната сфера, най-вече в областите на формалното образование, както и в сферата на административно-управленски дейности, свързани с технологичната обезпеченост на учебния и административен процес в училище.

 

нагоре

 

  ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ
 

Професионално направление – Филология    

Срок на обучение – 3 семестъра    

Прием - след завършена бакалавърска степен по специалностите:  

 - Филология

 - Педагогика на обучението по български език и…

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Квалификация – Магистър по филология

Професионална реализация. Получената подготовка позволява на завършилите да се реализират като преподаватели в средните и висшите училища и колежи, научни сътрудници в научноизследователски звена, редактори в средствата за масова информация и издателствата, сътрудници в библиотеки, архиви, музеи и обществени институции и др., както и да продължат обучението си в научната и образователна степен „доктор”.

нагоре

  ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ (тесен профил)
 

Образователната програмаИновации в обучението по история в средното училище“ (тесен прфил) е предназначена за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър" на специалност „Български език и история" от професио¬нално направление 1.3. Педагогика на обучението по.... Програмата подготвя специалисти магистри с професионална квалификация „Магистър по Педаго¬гика на обучението по история" за пълноценна реализация в културно-образователната сфера. Обучението за придобиване на ОКС „магистър" се про¬вежда в съгласие с националните стандарти и спецификата на професионалното направление и предлага задълбочено-фундаментална, тяснопрофилираща и спе¬циализираща подготовка.

Обучението за придобиване на ОКС „магистър'' има за основа уменията и компетенциите от подготовката за бакалавърската степен.

В програмата „Иновации в обучението по история в средното училище"могат да участ¬ват завършилите: образователно-квалификационна степен „бакалавър” на специалността „Български език и история" и/или специалността „История” от професионално направление1.3. Педагогика на обучението по.... , които желаят да задълбочат фундаменталната си подготовка по история в средното училище.

Обучението е с продължителност три семестъра и се предлага в редовна и задочна форма.

Главната цел на програмата „Иновации в обучението по история в средното училище"(тесен профил) е подготовката на магистри, профилирани в преподаването на история в средното училище с професионални умения и компетенции да използват и да интерпретират съвременните достижения на историческата наука в обучението по история; да използват съвременните дидактически методи и информационно-комуникативни технологии; да прилагат подходящи психологически техники за общуване и възпитаване на деца и млади хора, както и за справяне с нестандартни ситуации в училищната среда.

Възможности за реализация

Магистърът по Педагогика на обучението по история може да се реализира в системата на образованието и културата като:
- Учител по история във всички степени на българското средно училище;
- Експерт по история в организации на местно и национално ниво;
- Организатор на класна и извънкласна/извънучилищна дейност, свързана с обучението по история;
- Специалист в регионален инспекторат по образованието и културата, както и в различни частни и държавни организации:
     - Директор и заместник-директор на училище;
     - Ръководител на методическо обединение;
   - Преподавател и възпитател във всички учебни заведения за деца и ученици със специфични образователни потребности (помощни училища, общежития, интернати, трудово-възпитателни училища и др.)
- Автор на учебници и помагала, рецензент, редактор, издател.

Възможности за допълнителна квалификации

Завършилите магистърска степен педагози-историци могат:
- Да продължат образованието си в друга магистърска програма;
- Да продължат образованието си в образователната и научна степен ,,доктор";
- Да участват в различни форми на обучение през целия живот.

нагоре

  ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ (широк профил)
 

Образователната програмаИновации в обучението по история в средното училище“ (широк профил)е предназначена за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър" на специалност „Български език и история" от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.... Програмата подготвя специалисти магистри с професионална квалификация „Магистър по Педагогика на обучението по история" за пълноценна реализация в културно-образователната сфера. Обучението за придобиване на ОКС „магистър" се провежда в съгласие с националните стандарти и спецификата на професионалното направление и предлага задълбочено-фундаментална, широкопрофилираща и специализираща подготовка.

Обучението за придобиване на ОКС „магистър“ има за основа уменията и компетенциите, придобити във висшето училище.

В програмата „Иновации в обучението по история в средното училище"(широк профил) могат да участват завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” и/или „магистър” от следните области на висшето образование: Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, които желаят да се профилират като учители по история в средното училище.

Обучението е с продължителност четири семестъра и се предлага в редовна и задочна форма.

Възможности за реализация

Магистърът по Педагогика на обучението по история може да се реализира в системата на образованието и културата като:
- Учител по история във всички степени на българското средно училище;
- Експерт по история в организации на местно и национално ниво;
- Организатор на класна и извънкласна/извънучилищна дейност, свързана с обучението по история;
- Специалист в регионален инспекторат по образованието и културата, както и в различни частни и държавни организации:
     - Директор и заместник-директор на училище;
     - Ръководител на методическо обединение;
   - Преподавател и възпитател във всички учебни заведения за деца и ученици със специфични образователни потребности (помощни училища, общежития, интернати, трудово-възпитателни училища и др.)
- Автор на учебници и помагала, рецензент, редактор, издател.

Възможности за допълнителна квалификации

Завършилите магистърска степен педагози-историци могат:
- Да продължат образованието си в друга магистърска програма;
- Да продължат образованието си в образователната и научна степен ,,доктор";
- Да участват в различни форми на обучение през целия живот.

нагоре

  ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ
 

Обучението по магистърската програма е предназначено:
1. за специалисти (завършили ОКС „бакалавър“ в професионално направление Педагогика на обучението по … със специалност „Философия и…“, както и за завършилите специалност „Философия“ с придобита педагогическа квалификация). Обучението е с продължителност 2 семестъра. Целта на обучението е придобиване на надграждаща подготовка по специалността, включваща овладяването на иновативни подходи в обучението по философия в средното училище и развитие на педагогическата квалификация.
2. за неспециалисти (завършили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ от други професионални направления). Обучението е с продължителност 4 семестъра. Целта на обучението е придобиване на широкопрофилна подготовка по специалността, включваща овладяване на теоретични знания в областта на философията и придобиване на педагогическа квалификация „учител по философия“.

Обучението по магистърската програма е в съответствие с изискванията на Наредбата на МОН за единни държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“ (ДВ, бр.89, 11.11.2016 г.)

Завършилите могат да се реализират в системата на образованието и културата като експерти по философия в организации на местно и национално ниво; учители по философия; организатори на класна и извън класна дейност; специалисти в регионално управление на образованието; директори и заместник-директори на училище; автори на учебници и помагала.

нагоре

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011