www.btu.bg-Publications
Ас. инж. Васил Борисов Иванов
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2020    Vasil Ivanov, Ml. Proykov, „ Simulation and analysis of a photovoltaic system using MATLAB / SIMULINK“, Издателски комплекс на НВУ, „Васил Левски”, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, ISSN 1314-1937, 28-29 май, том 10, Велико Търново 2020 г.No---No
2
статия
2020    Vasil Ivanov, “Modeling of single phase inverter system in simulink software”, Assen Zlatarov University, Annual, Vol. XLIХ, Book 1, 2020, Burgas 8010, Bulgaria, ISSN 2603-3968.No---No
3
доклад
2020    Ivaylo Stoyanov, Vasil Ivanov, Teodor Iliev, Hristo Ivanov, “Yield and Performance Study of a 1MWp Grid Connected Photovoltaic System in Bulgaria”, Journal of Engineering Science and Technology Review X (X) (201X) ISSN: 1791-2377, doi:10.25103/jestr.132.43, Research Article.No---No
4
доклад
2020    Vasil Ivanov „Modeling of three-phase inverter power supply system in Simulink“, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 1032 (2020) 012054, doi:10.1088/1757-899X/1032/1/012054No---No
5
доклад
2019    Иванов, В., Атанасов Д., на тема "Изследване влиянието на сезоните върху ефективността на соларни панели", Факултет по технически науки, научна сесия´ 2019 за студенти, докторанти и млади научни работници “Природни и технически науки”, гр. Бургас 15.03.2019г.,No---No
6
статия
2019    Vasil Ivanov, Ivaylo Belovski, „Survey of the impact of the seasons over the effectiveness of solar panels“, Annual of Assen Zlatarov University, Burgas, Bulgaria, 2019, v. XLVIII (1), Book 1, стр.96-98, 2019 Burgas 8010, Bulgaria ISSN 2603-3968.No---No
7
статия
2018    Ivaylo Belovski, Vasil Ivanov, “Solar powered thermoelectric cooling system”, Assen Zlatarov University, Annual, Vol. XLVIІ, Book 1, стр.101-104, 2018 Burgas 8010, Bulgaria, ISSN 2603-3968.No---No
8
статия
2018    Васил Иванов, Христо Иванов, „Изследване капацитета на автономна фотоволтаична система, захранваща IP видеокамера в непрекъсваем работен режим“, ISSN 1311-106X, Известия на Съюза на учените – Русе, серия 1, Технически науки, том 15, 2018г.No---No
9
доклад
2018    Васил Иванов, „Изследване ефективността на постояннотоков двигател с независимо възбуждане“, ISSN 1311-106X, Известия на Съюза на учените – Русе, серия 1, Технически науки, том 15, 2018г.No---No
10
статия
2017    Vasil Ivanov, “Analysis of computer simulation in software environment of onephase bridge voltage inverter for a photovoltaic system”, Annual of Assen Zlatarov University, Burgas Bulgaria, Vol. XLVI, Book 1, 2017, стр.89 – 92, ISSN 1312-1359.No---No
11
статия
2017    Vasil Ivanov, Neli Simeonova, „Study of the quality of electric power generated by a voltage inverter for photovoltaic system“, Annual of Assen Zlatarov University, Burgas Bulgaria, Vol. XLVI, Book 1, 2017, стр. 93 – 96, ISSN 1312-1359.No---No
12
статия
2017    Васил Иванов, Ивайло Стоянов. “Спектрален анализ и моделиране процесите на еднофазни инвертори на напрежение управлявани със синусоидална ШИМ”, Списание “Известия на Съюза на учените”- Русе, 2017, том 14, стр. 28 - 33. ISSN 1311-106XNo---No
13
доклад
2017    В. Станчев, В. Иванов, „Експериментално изследване на фотоволтаична уредба и оценка върху генерираната електрическа енергия“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Научна сесия 2017, за студенти, докторанти и млади научни работници , 24.02.2017, Бургас.No---No
14
доклад
2017    Иванов, В., Н. Симеонова, Изследване на ефективността на инвертор на напрежение за фотоволтаични системи, чрез моделиране в програмна среда MATLAB / SIMULINK“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – научна сесия 2017, за студенти, докторанти и млади научни работници, 24.02.2017, Бургас.No---No
15
статия
2017    Ивайло Стоянов, Васил Иванов, Теодор Илиев,Григор Михайлов, Елена Иванова "ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ, ПОЛУЧАВАНА ОТ ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА С МАЛКА МОЩНОСТ", ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ, Том 67, книга 1, стр. 131, 2017, ISSN 1311- 0829No---No
16
статия
2017    Ивайло Стоянов, Васил Иванов, Теодор Илиев,Григор Михайлов, Елена Иванова "МОДЕЛИРАНЕ РАБОТАТА НА СИЛОВИ ЕЛЕКТРОННИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ИЗПОЛЗВАНИ ВЪВ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ" ,ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ,Том 67, книга 1, 2017,ISSN 1311- 0829,стр. 123No---No
17
статия
2016    Ивайло Стоянов, Васил Иванов, Людмил Михайлов, „Модел на фотоволтаичен модул в програмна среда matlab/ simulink „ В Международна научна конференция УНИТЕХ” 2016,том I, Технически университет Габрово, Университетско издателство „Васил Априлов“ – Габрово, 2015, стр.I – 129 – I – 132, ISSN 1313-230X.No---No
18
статия
2015    Иванов, В., Ив. Стоянов, Л. Михайлов. „Изследване нивото на пулсации на импулсен преобразувател на енергия от понижаващ вид”, Научни трудове на Русенския университет – 2015, том 54, серия 3.1, Русе, Университетски издателски център, 2015 , стр. 174 – 179, ISBN 1311 – 3321.No---No
19
статия
2015    Васил Иванов, Ивайло Стоянов, Людмил Михайлов, „Оптимизиране на точката на максимална мощност на фотоволтаични системи чрез DC/DC преобразувател „ в Международна научна конференция УНИТЕХ 2015,том I, Технически университет Габрово, Университетско издателство „Васил Априлов“ – Габрово, 2015, стр.I – 203 – I – 207, ISSN 1313 – 230X.No---No
20
статия
2014    Васил Иванов, Ивайло Стоянов “Технически изисквания към фотоволтаичните системи при работа в паралел с обществената електрическа мрежа”. JOURNAL of the Union of Scientists Ruse Book 1 TECHNICAL SCIENCES Volume 11, 2014No---No