www.btu.bg-Publications
Доц. д-р Златина Калудова Караджова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
цитати
2018    администрация”. НБУ. 04. 06. 2015. София. Изд. НБУ. София. 2015.21.Илиева, Ел., Профил на китайският туризъм, Академично списание „Управление и образование, кн. 2, том 12, Бургас, 2018, ISSN 13126121, с. 27-28, EBSCO Publishing., цитирана публикация на Karadzhova, Zl., Opportunities for sustainable development of cultural tourism in Bulgaria, International Scientific Conference “Cultural Corridors VIA DIAGONALIS, CULTURAL TOURISM WITHOUT BOUNDARIES”, 03.10 – 06.10. 2013, Sofia – Belgrad, p. 373-378.No---No
2
цитати
2018    21.Илиева, Ел., Профил на китайският туризъм, Академично списание „Управление и образование, кн. 2, том 12, Бургас, 2018, ISSN 13126121, с. 27-28, EBSCO Publishing., цитирана публикация на Караджова, Зл. 2010. Motives to visit destination Bulgaria - Зборник наукових працъ, Черкаского державного технологiчного унiверситету, Серiя: Економiчнi науки, ВИПУСК 26, ЧАСТИНА 2, УДК 338.486.6, с. 28- 34;No---No
3
цитати
2018    Янакиева, А., Здравният туризъм в България – условия, възможности, перспективи., Академично списание "Управление и образование", том XIV(2), Mеждународна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии” на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, 2018 г , Бургас, стр. 113 - 120, ISSN 13126121Цитирана публикация на: стр.115 Караджова, Зл., Ст. Петкова – Георгиева, Здравният туризъм в контекста на националното потребление, УНСС, Факултет “Международна икономика и политика”, Катедра “Международни икономически отношения и бизнес”, международна научна конференция на тема: членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно, стр. 397 - 405, София, 7 Октомври 2016No---No
4
монография
2018    Караджова, Зл., Катя Илиева,Антонина Недкова, Христина Михалева „ПРИТЕГЛЯЩИ И ОТБЛЪСКВАЩИ ФАКТОРИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА КАДРИТЕ В ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ“, Издателство „Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, ISBN 978-619-7123-78-4, с. 1-251, Личен принос: с. 8 -90.No---No
5
статия
2018    Stefanova, S., Zl. Karadzhova, Social responsibility of the bulgarian tourist enterprises in the context of consumer demand, International Annual Edition of Applied Psychology: Theory, Research, and Practice Volume 5, Issue 1, 2018, pp. 34-44, ISSN 2313-4097. http://interpsy.org/en/journal/2018No---No
6
статия
2018    Караджова, Зл., Взаимосвязь „тенденции-развитие карьеры в гостиничном бизнесе“ , сп. Кадровик, 12/2018, ISSN 2074-0107, с.79-87. РИНЦ. No---No
7
доклад
2018    9.Караджова, Зл. Маркетингова стратегия за позициониране на България като дестинация за културно – исторически туризъм, Националната кръгла маса за 2018 година под наслов „ОТ МИТОВЕТЕ И ЛЕГЕНДИТЕ ЗА ВОДАТА ДО СИНЯТА ИКОНОМИКА“No---No
8
доклад
2018    8.Petkova-Georgieva, S., Zl. Karadzhova, A Research Study of Nonlinearity Experiencing in the Rate of Current Account Deficit to the Bulgarian Tourism National Product, УНСС, Факултет “Международна икономика и политика”, Катедра “Международни икономически отношения и бизнес” Международна научна конференция на тема: Членството на България в Европейския съюз: ЕДИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО , 7 Октомври 2018 г.No---No
9
доклад
2018    7.Торманов, З., Зл. Караджова, „Туроператорът – комисионер или посредник“, УНСС, Факултет “Международна икономика и политика”, Катедра “Международни икономически отношения и бизнес” Международна научна конференция на тема: Членството на България в Европейския съюз: ЕДИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО , 7 Октомври 2018 г.No---No
10
доклад
2018    6.Караджова, Зл. „Пропърти:фасилити мениджмънт - дует или дуел“, конференция „55 години, Колеж по туризъм – Варна, Сборник доклади от международна научна конференция, Изд. „Наука и икономика“, ИУ – Варна, с. 58-68, 2018No---No
11
доклад
2018    5.Караджова, Зл., Фасилити мениджмънт – иновативна стратегия за устойчиво туристическо развитие, Международна научна конференция, БСУ, 01-02.06. 2018, с. 204-211.No---No
12
статия
2018    4.Karadzhova, Zl., Opportunities for the development of SPA and wellness tourism in Bulgaria, Академично списание „Управление и образование, кн. 2, том 12, Бургас, 2018, ISSN 13126121, с. 81 - 85, EBSCO Publishing.No---No
13
статия
2018    3.Karadzhova, Zl., Pl. Dimitrova “Analyzis of the marketing communications in the Bulgarian hotel industry: the case of Bigou hotel”, IV International Scientific and practical conference “Innovative technologies in science, 27.02.2018, Dubai, Uae, International Journal of innovative technologies in economie, RS Global – Scientific Edition, ISSN 2412-8368, pp. 32-38.No---No
14
статия
2018    1.Karadzhova, Zl., “The brain drain economic impact over Bulgarian tourism”, International Scientific and Practical Conference “Ukraine, Bulgaria, EU: economic and social development trends”, “Prof. dr. Asen Zlatarov” University, National University of life and Environmental Sciences of Ukraine, Изд. “Авангард прима”, 2018, pp. 101 - 105, ISBN 978-619-160-821-8.No---No
15
статия
2018    2.Karadzhova, Zl., Al. Angelov, “The animation – an attraction and/or need”, IV International Scientific and practical conference “Innovative technologies in science, 27.02.2018, Dubai, Uae, International Journal of innovative technologies in economie, RS Global – Scientific Edition, ISSN 2412-8368, pp. 20-27.No---No
16
цитати
2017    26.Полименов, М. (2017), Технологични иновации възможност за стимулиране конкурентоспособността на ресторантьорския бизнес, „Туризъм Иновации Стратегии”, Сборник с доклади от 50 годишнина на Колеж по туризъм при Университет Проф.д-р”Асен Златаров”гр.Бургас, Том , Издателство „Флат”– Бургас, с. 97 - 103., ISBN 978-619-7125-34-4, Kardjova, Zl., 2010., On the issue of quality management of hotel product – Journals of International Scientific Publications - EBSCO publishing, ISSN:1313-2555, volume 4, part 3, p. 249. No---No
17
цитати
2017    28.Димитрова, Зл., Хр. Михалева, Удовлетвореност на потребителите от продукта детска анимация, Юбилеен сборник – Колеж по туризъм към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, 2017г., с. 153-158/154; цитирана публикация: Karadzhova, Zl., For or against “All inclusive” and its improvement in the Bulgarian Education, International Scientific Electronic journal, ISSN 2307-2334, Perspectives of Science and Education.No---No
18
цитати
2017    27.Димитрова, Зл., Хр. Михалева, Удовлетвореност на потребителите от продукта детска анимация, Юбилеен сборник – Колеж по туризъм към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, 2017г., с. 153-158/154; цитирана публикация: Караджова, Зл., предизвикателства и перспективи пред спортния туризъм в община Бургас, Научни трудове, АИ „Аграрен Университет – Пловдив”, 2016, том XL, кн. 1, КРЪГЛА МАСА „Специализирани видове туризъм – предизвикателства и перспективи”, с. 122, ISNN 1312-6318.No---No
19
цитати
2017    Янакиева, А. Стратегически подход за оценяване конкурентоспособността на здравно – възстановителните организации, Академично списание ”Управление и образование”, том XIII(2), Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии” на Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, 2017 г., Бургас, стр. 176 - 181, ISSN 13126121стр. 180 Караджова, Зл., Мотивация на персонала в туризма , Бургас, Изд. „Божич”, 2012г., ISBN: 978-954-9925-61-6, с.80-81.No---No
20
цитати
2017    . Янакиева, А. Стратегически подход за оценяване конкурентоспособността на здравно – възстановителните организации, Академично списание ”Управление и образование”, том XIII(2), Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии” на Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, 2017 г., Бургас, стр. 176 - 181, ISSN 13126121Цитирани публикации на:1. стр. 177 Караджова, Зл., Туроператорска, агентска и туристическа транспортна дейност, Бургас,Изд. „Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, 2013, ISBN 978-954-8422-96-3, с.161.No---No
21
цитати
2017    Караджова, Зл., Предизвикателства и перспективи пред спортния туризъм в община Бургас, Аграрен Университет - Пловдив, Научни трудове, кн. 1, 2016, стр.122 - публикация, цитирана от Димитрова, Зл., Хр. Михалева, Удовлетвореност на потребителите от продукта детска анимация, Сборник с доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм - Бургас, "Туризъм, иновации, стратегии, 2017, стр. 153 - 158.No---No
22
цитати
2017    Karadzhova, Zl., "For or against "All inclusive" and its improvement in the Bulgarian education, International Scientific Electonic Journal, ISSN 2307 - 2334, perspecrives of Science and Education, 2015, 3, p.172- цитирана от Димитрова, Зл., Хр. Михалева, Удовлетвореност на потребителите от продукта детска анимация, Сборник с доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм - Бургас, "Туризъм, иновации, стратегии, 2017, стр. 153 - 158.No---No
23
Проект с Европейско финансиране
2017    Project: “YOUTH TOUR - Youth networking towards sustainable tourism development”CB005.1.23.010 Programme: INTERREG IPA CBC Bulgaria-Turkey ProgrammeTitle of the tender: Expertise for YOUTH TOUR clubReference number (if applicable): CB005.1.23.010-PP1-03Contracting authority : PP1 English language school “Geo Milev” BurgasNo---No
24
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2017    2.Участие в проект по НИХ 386/2017 „Изграждането на научно – технологичен парк в университет „проф. д-р асен златаров” - фактор за развитието на предприемачеството и иновациите в област Бургас”.No---No
25
монография
2017    1.ПЕТКОВА-Георгиева, Ст., Зл., Караджова, КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАУЧНО –ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТ БУРГАС, Изд. „Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2017, с. 1-226.No---No
26
статия
2017    9.Katya Ilieva, Zlatina Karadzhova, Antonina Nedkova, Hristina Mihaleva - The personnel crisis in the Bulgarian tourism sector – causes and effects, Annual of “Asen Zlatarov” University, Burgas, 2017., pp. 79 – 86.No---No
27
статия
2017    10.Stoyanka PetkovaGeorgieva, Zlatina Karadzhova: The Role and Importance of the Scientific-Research and Technological Park for the Innovation Development of the Municipality of Burgas, Annual of “Asen Zlatarov” University, Burgas, 2017., pp. 87 – 91.No---No
28
доклад
2017    8.Петкова, Ст., Зл. Караджова, Проект за изграждане на научно-технологичен парк на територията на град Бургас, кoнференция -България-Украйна, International Scientific and Practical Conference “Ukraine, Bulgaria, EU: economic and social development trends”, “Prof. dr. Asen Zlatarov” University, National University of life and Environmental Sciences of Ukraine, Изд. “Авангард прима”, 2017, с. 51-55, ISBN 978-619-160-821-8.No---No
29
доклад
2017    7.Шайтура, Сергей, Зл. Караджова, Современные бизнес практики при подборе кадров в туризме, Славянский форум, Бургас, ИГНƎТ, XVI Межународна научно – практическа конференция „Математически методи и модели за анализ и профнозиране на социално-икономическите процеси на Черноморското Крайбрежие на България”, 04.2017, с. 102- 113.No---No
30
доклад
2017    6.Караджова, Зл., Дестинация Бургас – от морски към целогодишен туризъм, Морска конференция: Книга към научен форум „Черно море – граница или врата”, 02. 12. 2017 г.No---No
31
доклад
2017    5.Караджова, Зл., З. Торманов, Организирано туристическо пътуване – елементи, етапи, договори, УНСС, Факултет “Международна икономика и политика”, Катедра “Международни икономически отношения и бизнес” Международна научна конференция на тема: Членството на България в Европейския съюз: ДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО , 7 Октомври 2017 г.No---No
32
доклад
2017    4.Karadzhova, Zl., Revenue management in the hotel as a marketing tool for successful business, Варна, Юбилейна научна конференция „Маркетингът – опит и перспективи”, 29-30.06.2017., Изд. „Наука и икономика” – ИУ-Варна, с. 626 – 634, ISBN978-954-21-0931-0No---No
33
статия
2017    3.Karadzhova, Zl., THE IMPACT OF THE CRUISE INDUSTRY ON TOURISM DESTINATION BULGARIA, Академично списание „Управление и образование, кн. 2, том 12, Бургас, 2016, ISSN 13126121, с. 40-45., EBSCO Publishing.No---No
34
статия
2017    2.Karadzhova, Zl., Sergei Shaytura, A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF BULGARIAN BLACK SEA TOURIST DESTINATIONS, Академично списание „Управление и образование, кн. 2, том 12, Бургас, 2016, ISSN 13126121, с. 40-45., EBSCO Publishing.No---No
35
статия
2017    1. Assistant professor Albena Yanakieva, Phd., assoc. prof. Zlatina Karadzhova, phd, Тourist clustering in Bulgaria - a factor of development in the global environment, СУ “Климент Охридски”, Sofia University “ST Kliment Ohridski”, International Scientific Conference “Contemporary tourism – traditions and innovations”, 19-21.10. 2017, ISBN 978-954-07-4327-1, pp. 192-204.No---No
36
статия
2017    4.Караджова, Зл., ТРЕНИНГ, МЕНТОРСТВО И КОУЧИНГ - ИНСТРУМЕНТЫ КОНЦЕПЦИИ „ОБУЧЕНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ” сп. „Перспективы науки и образования”, Международный електронный научный журнал Россия, ISSN 2307-2334 (Онлайн), бр.3/май-юни/, 2016, с. 41 - 47./ включен:в базу Global Impact Factor 2012 (Импакт-фактор 2015: 0,564)в Index Copernicus Journals (Импакт-фактор 2013: ICV 3.52) в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), EBSCO Publishing.No---No
37
цитати
2016    Янакиева, А., ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО В ДЕЙНОСТТА НА МАЛКОТО И СРЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ, дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.02.21„Организация и управление на производството”, Бургас, 2016Цитирана публикация на стр. 78 Караджова, Зл., Управление на малкия бизнес в туризма, Изд. „Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2014, ISBN 978-619-7123-04-3No---No
38
цитати
2016    20.Дечев, З. Функции на туристическият екскурзовод като лидер на екскурзоводската група. Научни трудове РУ „Ангел Кънчев”. т. 55, серия 6.2. Педагогика и Психология. История, Етнология и Фолклор. Русе. 2016., с. 73-78 – (6 с.); в текст на: с. 73; в литературен показалец на: с. 77, под № 3; цитирана публикация- Караджова, Зл. Добри практики в управлението на работния ден на формалните и неформални лидери в туризма. В: Сб. „Лидерството – време е за промени”. Международна научно-практическа конференция. Департамент „Бизнес администрация”. НБУ. 04. 06. 2015. София. Изд. НБУ. София. 2015.No---No
39
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2016    ръководител на проект по НИС № НИХ-381/2016 „Маркетингово изследване на факторите за кризата с кадрите в отрасъл „Туризъм”No---No
40
цитати
2016    40.Янакиева, А., ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО В ДЕЙНОСТТА НА МАЛКОТО И СРЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ, дисертация, Университет „Проф.д-р Асен Златаров“. Бургас,.2016, стр. 78 Караджова, Зл., Управление на малкия бизнес в туризма, Изд. „Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2014, ISBN 978-619-7123-04-3No---No
41
цитати
2016    7.Караджова, Зл., Възможности за усъвършенстване на обучението на студентите от специалност „Туризъм” в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас /на примера на дисциплината „Управление на туризма”/ Национална научно-практическа конференция в БСУ ” Новите идеи в образованието – инвестиция в бъдещето”БСУ, гр. Бургас, 28-29 ноември 2014 г. Сборник с материали по проект „УНИ – СЪВЪРШЕНСТВО” – БСУ, Бургас , 2015, с. 182-195. Цитирано от Недкова, Ант., в Маркетингово изследване на факторите за кризата с кадрите в отрасъл „Туризъм” , Изд. ” Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, ISBN 978-619-7123-58-6 на стр.131.No---No
42
цитати
2016    6.Караджова, Зл., Тийм билдингът – ефикасен метод за подобряване на компетентностите на човешките ресурси в отрасъл “Туризъм”, Научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието" , БСУ, 12-14 юни 2015 г., с. 299 – 306. Цитирано от Недкова, Ант., в Маркетингово изследване на факторите за кризата с кадрите в отрасъл „Туризъм” , Изд. ” Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, ISBN 978-619-7123-58-6 на стр. 122.No---No
43
цитати
2016    5.Караджова, Зл. - Управление на конкурентоспособността на българския туристически продукт – годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – книга 2, т. XLI, с. 98-105. Цитирано от Илиева, К., в Маркетингово изследване на факторите за кризата с кадрите в отрасъл „Туризъм” , Изд. ” Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, ISBN 978-619-7123-58-6No---No
44
цитати
2016    4.Караджова, Зл., Съвременни предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в глобалния туризъм, Научно списание на Факултет „Икономика на инфраструктурата” – УНСС – София, „Тенденции в развитието на глобалния туризъм”, година 4, май 2014, с. 164 – 168. Цитирано от Илиева, К., в Маркетингово изследване на факторите за кризата с кадрите в отрасъл „Туризъм” , Изд. ” Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, ISBN 978-619-7123-58-6No---No
45
цитати
2016    3.Караджова, Зл., Комуникационни канали за разпознаваемост на българския туристически продукт на международния пазар, Международна научна конференция „Съвременни управленски практики VIII – Целесъобразност и риск в бизнес проектите” към БСУ, Бургас, 06-07.06. 2014, с. 259-266. Цитирано от Илиева, К., в Маркетингово изследване на факторите за кризата с кадрите в отрасъл „Туризъм” , Изд. ” Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, ISBN 978-619-7123-58-6.No---No
46
цитати
2016    2.Караджова, Зл., Съвременни тенденции в дейността на пътническата агенция в контекста на устойчивото туристическо развитие, Международна научна конференция „Отговорен туризъм 2020”, Колеж по туризъм, Варна, 04.10.2013., ТОМ 2, Изд. “Наука и икономика”, УИ-Варна, ISBN 978-954-21-0666-1, с.89 - 99. Цитирано от Илиева, К., в Маркетингово изследване на факторите за кризата с кадрите в отрасъл „Туризъм” , Изд. ” Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, ISBN 978-619-7123-58-6No---No
47
цитати
2016    1.Караджова, Зл., Туроператорска, агентска и туристическа транспортна дейност, Изд. „Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2013, ISBN 978-954-8422-96-3, с. 29-30. Цитирано от Илиева, К., в Маркетингово изследване на факторите за кризата с кадрите в отрасъл „Туризъм” , Изд. ” Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, ISBN 978-619-7123-58-6No---No
48
Проект с Европейско финансиране
2016    експерт по проект „Уникалната Странджа – общи селски и еко туристически дестинации”, N2007CB16IPO008-2013-3-005No---No
49
студия
2016    Караджова, Зл., Зл. Димитрова, Възможности за приложение на анимацията в круизния туризъм, годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 2016, том XLV, КНИГА 2, Обществени науки, част1 – с.193-200, част 2 – с. 201-207.No---No
50
доклад
2016    5.Karadzhova, Zl., Opportunities for sustainable management of human resources in Bulgarian tourism, - Knowledge in practice, 11-th international conference, Global impact factor GIF 1.023 - Institute of management knowledge, Skopje, Makedonia, pp. 961-966, ISSN1857-92.No---No
51
доклад
2016    4.Караджова, Зл., Възможности за развитие на яхтен туризъм по Българското Черноморие, Морска конференция: Книга към научен форум „Черно море – граница или врата”, 02. 12. 2016 г.No---No
52
доклад
2016    3.Ст. Петкова – Георгиева, Зл. Караджова, Научно-технологичните паркове като част от иновационните мрежи – среда за натрупване на знание и създаване на иновации в резултат на учене чрез взаимодействие, Международна научна конференция "Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания", Свищов, 09-10.11.2016, с. 186-191.No---No
53
доклад
2016    2.Караджова, Зл., Ст. Петкова – Георгиева, Здравният туризъм в контекста на националното потребление, УНСС, Факултет “Международна икономика и политика”, Катедра “Международни икономически отношения и бизнес” Международна научна конференция на тема: Членството на България в Европейския съюз: ДЕВЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО , 7 Октомври 2016 г.No---No
54
доклад
2016    1.Караджова, Зл., Обучението по туризъм в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” и възможностите за професионална реализация на студентите от едноименното направление, Международна научна конференция, 20-21. 09.2016, БСУ No---No
55
статия
2016    5.Караджова, Зл., Стратегически подходи за развитие на културния туризъм в община Несебър, Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на професор –доктор на икономическите науки Тончо Трендафилов на Висше училище по сигурност и охрана, Пловдив, 2016, с. 181 – 189.No---No
56
статия
2016    4.Караджова, Зл., Предизвикателства и перспективи пред спортния туризъм в община Бургас, Научни трудове, АИ „Аграрен Университет – Пловдив”, 2016, том XL, кн. 1, КРЪГЛА МАСА „Специализирани видове туризъм – предизвикателства и перспективи”, с. 121-128, EBSCO Publishing.No---No
57
статия
2016    3.Karadzhova, Zl., Role and importance of the transport for the quality of bulgarian tourism product, Академично списание „Управление и образование, кн. 2, том 12, Бургас, 2016, ISSN 13126121, с. 40-45., EBSCO Publishing.No---No
58
статия
2016    2.Karadzhova, Zl., The relation "motivation - competitiveness": impact over quality of bulgarian tourist product, Tourism spectrum , a Bi-annual refereed International Journal, vol. 2, No. 2, 2016, September 2016, Fourth issue, ISSN 2395-2849, pp.1-11.No---No
59
статия
2016    1.Караджова, Зл., Oбразование и/или карьерное развитие кадров в „туристическом секторе“, сп. „Перспективы науки и образования”, Международный електронный научный журнал Россия, ISSN 2307-2334 (Онлайн), бр.3/май-юни/, 2016, с. 41 - 47./ включен:в базу Global Impact Factor 2012 (Импакт-фактор 2015: 0,564)в Index Copernicus Journals (Импакт-фактор 2013: ICV 3.52) в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), EBSCO Publishing.No---No
60
монография
2016    К. Илиева, Зл. Караджова, Ант. Недкова, Хр. Михалева, 2016, Маркетингово изследване на факторите за кризата с кадрите в отрасъл „Туризъм” , Изд. ” Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, ISBN 978-619-7123-58-6, с.1-241.Личен принос: глава втора, с. 54-91.No---No
61
цитати
2015    19.Дечев, З. Помагало за семинарни упражнения по туристическо екскурзоводство. Изд. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас. 2015. ISBN 978-619-7123-36-4 - (140 с.); в литературен показалец на: с. 52, под № 5; цитирана публикация- Караджова, Зл. Туроператорска, агентска и туристическа транспортна дейност. Изд. „Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас. 2013, 280 с.No---No
62
цитати
2015    18.Дечев, З. Увод в туристическото екскурзоводство. Изд. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас. 2015. ISBN 978-619-7123-35-7 – (224 с.); в литературен показалец на: с. 220, под № 32; цитирана публикация- Караджова, Зл. Управление на малкия бизнес в туризма. Изд. „Университет Проф. д-р Асен Златаров”. 2014., 200 с.No---No
63
цитати
2015    17.Дечев, З. Увод в туристическото екскурзоводство. Изд. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас. 2015. ISBN 978-619-7123-35-7 – (224 с.); в литературен показалец на: с. 220, под № 31; цитирана публикация- Караджова, Зл. Туроператорска, агентска и туристическа транспортна дейност. Изд. „Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас. 2013, 280 с.No---No
64
цитати
2015    16.Дечев, З. Увод в туристическото екскурзоводство. Изд. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас. 2015. ISBN 978-619-7123-35-7 – (224 с.); в литературен показалец на: с. 220, под № 30; цитирана публикация- Караджова, Зл. Мотивация на персонала в туризма. Изд. „Божич”. Бургас. 2012. 170 с.No---No
65
цитати
2015    15.Дечев, З. Увод в туристическото екскурзоводство. Изд. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас. 2015. ISBN 978-619-7123-35-7 – (224 с.); в литературен показалец на: с. 220, под № 29; цитирана публикация- Караджова, Зл. Кадрова политика в туризма. Изд. „Божич”. Бургас. 2012., 164 с. No---No
66
цитати
2015    42.Димитрова, Р., Интегриран риск мениджмънт в хотелиерските туристически предприятия, Изд. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, 2015, цитирана публикация: Караджова, Зл., Управление на малкия бизнес в туризма, Изд. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, 2014.No---No
67
цитати
2015    41.Димитрова, Р., Интегриран риск мениджмънт в хотелиерските туристически предприятия, Изд. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, 2015, цитирана публикация: Караджова, Зл., Кадрова политика в туризма, Изд. „Божич”, 2012.No---No
68
доклад
2015    5.Ст. Петкова, Караджова, Зл., Екологичното състояние на Черно море и Българския Туризъм: Въздействие и последици от морски катастрофи, Морска конференция: Книга към научен форум „Черно море – граница или врата”, 5-7 Декемри 2015г., с. 41-48.No---No
69
доклад
2015    4.Караджова, Зл., Добри практики в управлението на работния ден на формалните и неформални лидери в туризма, НБУ, Международна Научно - практическа конференция „Лидерството – време е за промени”, 04.06.2015, No---No
70
доклад
2015    3.Караджова, Зл., Аутсорсингът – тенденция или предизвикателство пред малкия туристически бизнес в България, международната кръгла маса на тема: „Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм” –Научно списание на факултет „Икономика на инфраструктурата”- УНСС - София, 30-31.10.2015, с.63-68.No---No
71
доклад
2015    2.Караджова, Зл., Възможности за развитие и усъвършенстване на концепцията “all inclusive” в българското хотелиерство, Международна научна конференция, „Туризмът в епохата на трансформация” – Икономически университет - Варна, 06-07.11.2015г., Изд. „Наука и икономика”, с.595 – 603.No---No
72
доклад
2015    1.Караджова, Зл., Тийм билдингът – ефикасен метод за подобряване на компетентностите на човешките ресурси в отрасъл “Туризъм”, Научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието" , БСУ, 12-14 юни 2015 г., с. 299 – 306.No---No
73
статия
2015    5.Kоучингът като образователен процес и инструмент за създаване на нова организационна култура в туризма – сп. Az buki, том 17, кн. 4, 2015, с. 399 – 408.No---No
74
статия
2015    4.Караджова, Зл., PR – стратегия за феномена „Нестинарство” , годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 2015, с. 216 – 223.No---No
75
статия
2015    3.Караджова, Зл., Концепция за позициониране на феномена „Нестинарство” като уникален елемент от нематериалното културно – историческо наследство на дестинация България, годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 2015, с. 208-215.No---No
76
статия
2015    2.Караджова, Зл., За или против формулы "Все включено" и ее совершенствовании в Болгарской образовательной сфере – сп. „Перспективы науки и образования”, Международный електронный научный журнал Россия, бр.3/май-юни/, 2015, с. 170-176. включен:в базу Global Impact Factor 2012 (Импакт-фактор 2015: 0,564)в Index Copernicus Journals (Импакт-фактор 2013: ICV 3.52) в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)No---No
77
статия
2015    1.Karadzhova, Zl., Тechniques for determining the priorities as a part of time management of managers in branch of tourism, Академично списание „Управление и образование, кн. 2, том 11, Бургас, 2015, ISSN 13126121, p. 36-41.No---No
78
монография
2015    1.Караджова, Зл., Управление на времето на човешките ресурси в туризма, гр. Бургас, Изд. „Университет „Проф. д-р Асен Златаров””, 2015, ISBN 978-619-7123-28-9, с. 1-233.No---No
79
цитати
2014    14.Дечев, З. Екскурзоводски длъжности в туризма. Изд. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас. 2014., 144 с. в текст на: с. 134; в литературен показалец на: с. 142, под № 18; цитирана публикация- Караджова, Зл. Управление на малкия бизнес в туризма. Изд. „Университет Проф. д-р Асен Златаров”. 2014., 200 с.No---No
80
цитати
2014    13.Дечев, З. Екскурзоводски длъжности в туризма. Изд. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас. 2014., 144 с. , в текст на: с. 106; в литературен показалец на: с. 142, под № 17; цитирана публикация- Караджова, Зл. Концепция за развитие на алтернативни видове туризъм в България. Научен алманах на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Кн. 9. 2012. с. 7-50.No---No
81
цитати
2014    12.Дечев, З. Екскурзоводски длъжности в туризма. Изд. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас. 2014., 144 с. в текст на: с. 68; в литературен показалец на: с. 142, под № 16; цитирана публикация- Караджова, Зл. Туроператорска, агентска и туристическа транспортна дейност. Изд. „Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас. 2013, 280 с.No---No
82
цитати
2014    11.Дечев, З. Екскурзоводски длъжности в туризма. Изд. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас. 2014., 144 с. в текст на: с. 21; в литературен показалец на: с. 142, под № 15; цитирана публикация- Караджова, Зл. Видове клиенти – потребители на българския туристически продукт и особености при обслужването им. Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – книга 2, т. XLII, 2013,с. 193-198.No---No
83
цитати
2014    10.Дечев, З. Теоретични проблеми на туристическото екскурзоводство. Изд. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас. 2014., 230 с.в текст на: с. 146; в литературен показалец на: с. 229, под № 27; цитирана публикация- Караджова, Зл. Управление на туризма. Изд. ЕКС-ПРЕС. Габрово. 2011. 312 с. No---No
84
цитати
2014    7.Дечев, З. Екскурзоводски длъжности в туризма. Изд. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас. 2014., 144 с. в текст на: с. 12; 17; в литературен показалец на: с. 142, под № 14; цитирана публикация - Караджова, Зл. Кадрова политика в туризма. Изд. „Божич”. Бургас. 2012., 164 с. No---No
85
цитати
2014    6.Дечев, З. Теоретични проблеми на туристическото екскурзоводство. Изд. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас. 2014., 230 с.в текст на: с. 175; в литературен показалец на: с. 229, под № 28; цитирана публикация - Караджова, Зл. Кадрова политика в туризма. Изд. „Божич”. Бургас. 2012., 164 с. No---No
86
цитати
2014    4.Дечев, З. Классификация видов экскурсоводческих должностей в туризме. Научный журнал: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕРВИСА И ТУРИЗМА. бр.... Москва. 2014., с...... (дадена за печат) – (11)в текст на: с. 2; в литературен показалец на: с. 11, под № 1; ; цитирана публикация - Караджова, Зл. Кадрова политика в туризма. Изд. „Божич”. Бургас. 2012., 164 с. No---No
87
цитати
2014    Клатева, Ел., Нагласи и оценка на хотелиерските мениджъри за развитие на таймшеър по Българското южно черноморие, сп. Известия на ИУ – Варна, 2014, с.83 - цитирана публикация :Караджова, Зл., Пропърти мениджмънта – практика или предизвикателство пред българския туризъм – УНСС, София, Международна научна конференция „ Предизвикателства пред туризма през 21 век”,София, 2012, с. 379-384.No---No
88
цитати
2014    29.Клатева, Ел., Нагласи и оценка на хотелиерските мениджъри за развитие на таймшеър по Българското южно черноморие, сп. Известия на ИУ – Варна, 2014, с. 77 – цитирана публикация – Караджова, Зл., „Комуникационни канали за разпознаваемост на българския туристически продукт на международния пазар” в сб. „Съвременни управленски практики VIII – Целесъобразност и риск в бизнес проектите” към БСУ, Бургас, 2014, с. 262.No---No
89
цитати
2014    28.Дъбева, Т., Георгина Луканова, Франчайзинг в хотелиерството и ресторантъорството, Варна, 2014, с. 255; цитирана публикация :Караджова, Зл. Франчайзингът – перспективно направление за развитието на туристически бизнес. // KSI Transactions on Knowledge Society, Vol. 5, № 4, December 2013, p. 44.No---No
90
цитати
2014    27.Polimenov M., Thematic RESTAURANT PRODUCTS - Ability to increase the competitiveness of restaurant activity Полименов М., Тематичния ресторантьорски продукт-възможност за повишаване конкурентоспособността на ресторантьорската дейност, III. Международна научна конференция, Украина-Болгария-Европейский союз ”Ukraine – Bulgaria – European Union: CONTEMPORARY STATE AND PERSPEKTIVES”: Съвременное состояние и перспективьI, Национален технически университет Херсон,Украйна-Варна,/Херсонский национальньIй техницеский университет (украина)/ Икономически университет-Варна (България)/Варненский экономический университет(Болгария)/. 16 септември 2014г., том 2, с.36-39., ISBN 978-966-8912-94-8., цитирана публикация: Караджова, Зл., Управление на туризма, Изд. „Екс-прес”, Габрово, 2011.No---No
91
цитати
2014    26.Polimenov M., IMPACT OF THE INOVATIONS ON THE RESTAURANT INDUSTRY IN THE GLOBAL TOURISM, Полименов М., Влияние на иновациите върху ресторантьорската индустрия в глобалния туризъм, „Тенденций в развитието на глобалния туризъм”, Катедра Икономика на Туризма, Кръгла маса, София, 19. 05. 2014г., Научно списание на факултет, „Икономика на инфраструктурата”-УНСС, с. 280-288., ISSN 1314-0930, цитирана публикация: Караджова, Зл., Туроператорска, агентска и туристическа транспортна дейност, Изд. „Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2013No---No
92
цитати
2014    25.Полимеов, М., Иновации в ресторантъорството, Изд. „Авангард Прима”, София, 2014, с. 36- цитирана публикация- Караджова, Зл. Управление на малкия бизнес в туризма. Изд. „Университет Проф. д-р Асен Златаров”. 2014, с.37-38.No---No
93
цитати
2014    24.Полименов, М., Влияние на иновациите върху ресторантъорската индустрия в глобалния туризъм, Научно списание на Факултет „Икономика на инфраструктурата” – УНСС – София, „Тенденции в развитието на глобалния туризъм”, година 4, май 2014, с. 140-143; цитирана публикация- Караджова, Зл. Туроператорска, агентска и туристическа транспортна дейност. Изд. „Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас. 2013, 280 с./с. 165.No---No
94
цитати
2014    9.Нешков, М., Ст. Маринов, В. Казанджиева, Т. Дянков, Г. Илиева, Конкурентоспособност на община Варна като туристическа дестинация, Изд. „Наука и икономика”, ИУ – Варна, 2014, с.89 - цитирана публикация- Караджова, Зл., Управление на малкия бизнес в туризма. Изд. „Университет Проф. д-р Асен Златаров”. 2014.No---No
95
цитати
2014    8.Нешков, М., Ст. Маринов, В. Казанджиева, Т. Дянков, Г. Илиева, Конкурентоспособност на община Варна като туристическа дестинация, Изд. „Наука и икономика”, ИУ – Варна, 2014, с. 85 цитирана публикация - Караджова, Зл. Управление на туризма. Изд. ЕКС-ПРЕС. Габрово. 2011.No---No
96
цитати
2014    7.Казанджиева, В., Динамичните пакети – същност и възможности за предлагане от пътническите агенции в България, Научно списание на Факултет „Икономика на инфраструктурата” – УНСС – София, „Тенденции в развитието на глобалния туризъм”, година 4, май 2014, с. 140-143; цитирана публикация - Караджова, Зл., Влияние на глобализацията върху посредническите дейности, годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – книга 2, т. XLII, 2013, с. 173-179.No---No
97
цитати
2014    6.Казанджиева, В., Предизвикателства и алтернативи пред туристическите агенти в България, Изд. „Наука и икономика” ИУ – Варна, 2014, с. 90, с. 107 цитирана публикация - Караджова, Зл. Туроператорска, агентска и туристическа транспортна дейност. Изд. „Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас. 2013, 280 с.No---No
98
Проект с Европейско финансиране
2014    •Проект BG051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики”, заемана длъжност по проекта: академичен наставник.No---No
99
Проект с Европейско финансиране
2014    Проект BG051PO001-4.3.04-0015 “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, заемана длъжност “преподавател по проект на ЕСФ”.No---No
100
учебник
2014    1.Управление на малкия бизнес в туризма, Изд. „Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2014, ISBN 978-619-7123-04-3, с. 1-200.No---No
101
доклад
2014    5.Караджова, Зл., Възможности за усъвършенстване на обучението на студентите от специалност „Туризъм” в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас /на примера на дисциплината „Управление на туризма”/ Национална научно-практическа конференция в БСУ ” Новите идеи в образованието – инвестиция в бъдещето”БСУ, гр. Бургас, 28-29 ноември 2014 г. Сборник с материали по проект „УНИ – СЪВЪРШЕНСТВО” – БСУ, Бургас , 2015, с. 182-195.No---No
102
доклад
2014    4.Караджова, Зл., Ст. Петкова – Георгиева, Икономически риск при морски еко катастрофи в Черно море: последици за Българския туризъм, в Научно-практическа конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове:възможности и перспективи за развитие” , Пловдив, ПУ, 07-08.11.2014, с. 272 – 277.No---No
103
доклад
2014    3.Караджова, Зл., Ст. Петкова – Георгиева, Методи и способи за оценяване и намаляване на предприемаческия риск в системата на туризма, в Научно-практическа конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове:възможности и перспективи за развитие” , Пловдив, ПУ, 07-08.11.2014, с. 265-271.No---No
104
доклад
2014    2.Караджова, Зл., Яна Вангелова, Методи за управление на риска в туризма, в Научно – практическа конференция “Човешкият капитал – методология, измерения и практики” НБУ, София, 04.06.2014., с. 419-430.No---No
105
доклад
2014    1.Караджова, Зл., Комуникационни канали за разпознаваемост на българския туристически продукт на международния пазар, Международна научна конференция „Съвременни управленски практики VIII – Целесъобразност и риск в бизнес проектите” към БСУ, Бургас, 06-07.06. 2014, с. 259-266.No---No
106
статия
2014    5.Зл., Караджова, В. Казанджиева, Оценка на конкурентоспособността на община Варна като туристическа дестинация според българските туристи, УНСС, Факултет “Международна икономика и политика”, Катедра “Международни икономически отношения и бизнес” Международна научна конференция на тема: Членството на България в Европейския съюз: СЕДЕМ ГОДИНИ ПО-КЪСНО , 3 Октомври 2014 г., с. 297-307.No---No
107
статия
2014    4.Karadjova, Zl., Application of on-line rezervation system in the activity of bulgarian touroperators, Ǝкономика и право Казахстана, 17 (473), 09.2014, с.42-46.No---No
108
статия
2014    3.Караджова, Зл., Ст. Петкова – Георгиева, Яна Вангелова, Подходи и методи за вземане на решения в условията на неопределеност, промяна и стопански риск в туризма, годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 2014, том XLIII, КНИГА 2, с. 188-194.No---No
109
статия
2014    2.Караджова, Зл., Съвременни предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в глобалния туризъм, Научно списание на Факултет „Икономика на инфраструктурата” – УНСС – София, „Тенденции в развитието на глобалния туризъм”, година 4, май 2014, с. 164 – 168.No---No
110
статия
2014    1.Karadjova, Zl., Investments and innovations in the activity of Bulgarian tour operators, Академично списание „Управление и образование, кн. 2, том 10, Бургас, 2014, ISSN 13126121, с. 70-75.No---No
111
цитати
2013    9.Дечев, З. Еще немножко о первоначальной адаптации молодова екскурзовода. „Актуалные вопросы современной экономической науки”. ХІІІ-я Международная научная конференция. Сборник докладов. ИЦ „Гравис”. Россия. Липецк. 2013., с. 41-46; http://www.science-conf.ru/files/arhiv/econom13.pdf в текст на: с. 44; в литературен показалец на: с. 46, под № 3; цитирана публикация- Караджова, Зл. Управление на туризма. Изд. ЕКС-ПРЕС. Габрово. 2011. 312 с. No---No
112
цитати
2013    8.8. Дечев, З. Проблемы в первоначальной профессиональной адаптации начинающего экскурсовода. „Общество и экономика постсоветского пространства”. Международный сборник научных статей. Выпуск ІV. ИЦ „Гравис”. Россия. Липецк. 2013., с. 73-78; http://www.science-conf.ru/files/arhiv/society4.pdf в текст на: с. 77 в литературен показалец на: с. 78, под № 1; цитирана публикация- Караджова, Зл. Управление на туризма. Изд. ЕКС-ПРЕС. Габрово. 2011. No---No
113
цитати
2013    5.Дечев, З. Професионално-личностни качества на екскурзовода като субект в екскурзоводската дейност. Международно научна конференция „Отговорен туризъм 2020”. т.ІІ. Изд. „Наука и икономика”. Икономически университет – Варна. 2013., ISBN 978-954-21-0666-1, с. 426-436 – (11) в текст на: с. 428; в литературен показалец на: с. 436, под № 3; цитирана публикация - Караджова, Зл. Кадрова политика в туризма. Изд. „Божич”. Бургас. 2012., 164 с. No---No
114
цитати
2013    3.Дечев, З. Професионално-личностни качества на екскурзовода като субект в екскурзоводската дейност. Международно научна конференция „Отговорен туризъм 2020”. т.ІІ. Изд. „Наука и икономика”. Икономически университет – Варна. 2013., ISBN 978-954-21-0666-1, с. 426-436 – (11)в текст на: с. 429;в литературен показалец на: с. 436, под № 2; цитирана публикация - Караджова, Зл. Мотивация на персонала в туризма. Изд. „Божич”. Бургас. 2012. 170 с.No---No
115
цитати
2013    2.Дечев, З. Влияние факторов в профессиональной адаптации экскурсовода. „Актуалные вопросы экономических наук”. Сборник материалов ХХХІІ Международной научно-практической конференции. Изд. ЦРНС. Новосибирск. 2013., с. 148-153в текст на: с. 149; 150;в литературен показалец на: с. 153, под № 2; цитирана публикация - Караджова, Зл. Мотивация на персонала в туризма. Изд. „Божич”. Бургас. 2012. 170 с.No---No
116
цитати
2013    1.Дечев, З. Психологические детерминанты в работе экскурсовода. „Актуалные вопросы совремнной психологии и педагогики”. Сборник докладов ХІV-я международная научная конференция. ИЦ „Гравис”. Россия. Липецк. 2013., с. 141-147; http://www.science-conf.ru/files/arhiv/psyped14.pdf; - цитирана публикация - Караджова, Зл. Мотивация на персонала в туризма. Изд. „Божич”. Бургас. 2012. 170 с.No---No
117
цитати
2013    31.Petkova S., Yanakieva A., Bogoslovov S. „The bulgarian economic policy in answer to the finacial crisis: some aspects of what went wrong”в Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики. 2013. № 1. С. 162-467 цитирана публикация: Караджова Зл. Планиране и управление на туристически предприятия при кризисни ситуации//Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза: междунар. конф./Бургаски Свободен Университет. -2010. -Т. 2. -С. 288.No---No
118
цитати
2013    5.Михалева, Хр., Маркетингово изследване на удовлетвореността на потребителя от продукта българско кисело мляко, Изд. „Божич”, Бургас, 2013, с. 62 – цитирана публикация – Караджова, Зл., Кадрова политика в туризма, Изд. „Божич”, Бургас, 2012.No---No
119
цитати
2013    4.Михалева, Хр., Методика за обучение на продавач-консултанти за повишаване на продажбите на дребно на стоки от първа необходимост, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Академично списание ”Управление и образование”, книга 2, том 9 – 2013 г., ISSN 13126121, с. 93-98. - цитирана публикация- Караджова, Зл., Application of main management functions of staff management in Tourism /Приложение на основните управленски функции при мениджмънта на кадри в туризма/ – Университет „проф. д-р Асен Златаров”, Академично списание ” Управление и образование”, книга1, том 6 – 2010, ISSN 13126121, с.251-256.No---No
120
цитати
2013    3.Михалева, Хр., Методика за обучение на продавач-консултанти за повишаване на продажбите на дребно на стоки от първа необходимост, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Академично списание ”Управление и образование”, книга 2, том 9 – 2013 г., ISSN 13126121, с. 93-98. - цитирана публикация- Алтернативи за мотивиране и стимулиране на туристическите кадри – Сборник доклади от научна конфренция ”Алтернативи за развитие на съвременния туризъм” – 25.06.2010, Издателство ”Наука и икономика” – Икономически университет – Варна, ISBN 978-954-21-0463-6, с.147-157.No---No
121
цитати
2013    2.Михалева, Хр., Методика за обучение на продавач-консултанти за повишаване на продажбите на дребно на стоки от първа необходимост, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Академично списание ”Управление и образование”, книга 2, том 9 – 2013 г., ISSN 13126121, с. 93-98. - цитирана публикация- Караджова, Зл., Обучението – дългосрочна инвестиция или перманентен разход в отрасъл „Туризъм”? Научна конференция с международно участие – „Знанието – традиции, иновации, перспективи”, провеждана към Бургаски свободен университет.No---No
122
цитати
2013    1.Нейчева, М., Роля на средното и висше образование за икономическия растеж в българската икономика, Научна конференция с международно участие – „Знанието – традиции, иновации, перспективи”, провеждана към Бургаски свободен университет, том 3, Бургас, 2013, с.57-62 – цитирана публикация - Карджова, Зл., Кадрова политика в туризма, Изд. „Божич“ – Бургас, 2012.No---No
123
Проект с Европейско финансиране
2013    2.Проект BG051PO001-2.1.6., „Квалификационни услуги и обучения на заети лица – фаза 3” в изпълнение на договор N ESF-2116-01-01001 по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Заемана длъжност по проекта: лектор, извършващ обучение по професия 342020 „Сътрудник в маркетинговите дейности”, специалност 3420201 „Маркетингови проучвания”.No---No
124
Проект с Европейско финансиране
2013    Проект BG051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики”Заемана длъжност по проекта: академичен наставник.No---No
125
доклад
2013    3.Караджова, Зл., Съвременни тенденции в дейността на пътническата агенция в контекста на устойчивото туристическо развитие, Международна научна конференция „Отговорен туризъм 2020”, Колеж по туризъм, Варна, 04.10.2013., ТОМ 2, Изд. “Наука и икономика”, УИ-Варна, ISBN 978-954-21-0666-1, с.89 - 99.No---No
126
доклад
2013    2.Karadjova, Zl., Opportunities for sustainable development of cultural tourism in Bulgaria, International Scientific Conference “Cultural Corridors VIA DIAGONALIS, CULTURAL TOURISM WITHOUT BOUNDARIES”, 03.10 – 06.10. 2013, Sofia – Belgrad, p. 373-378.No---No
127
доклад
2013    1.Караджова, Зл., Обучението – дългосрочна инвестиция или перманентен разход в отрасъл „Туризъм”? Научна конференция с международно участие – „Знанието – традиции, иновации, перспективи”, провеждана към Бургаски свободен университет, том 3, Бургас, 2013, с. 85-92.No---No
128
статия
2013    3.Караджова, Зл., Влияние на глобализацията върху посредническите дейности, годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – книга 2, т. XLII, 2013, с. 173-179.No---No
129
статия
2013    2.Караджова, Зл., Видове клиенти – потребители на българския туристически продукт и особености при обслужването им, годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – книга 2, т. XLII, 2013, с. 193-198.No---No
130
статия
2013    1.Karadjova, Zl., An attempt to systematize good investment practices in tourism, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Академично списание ”Управление и образование”, книга 2, том 9 – 2013 г., ISSN 13126121, с. 93-98.No---No
131
учебник
2013    1.Караджова, Зл., Туроператорска, агентска и туристическа транспортна дейност, Изд. „Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2013, ISBN 978-954-8422-96-3, с. 1-280.No---No
132
Проект с Европейско финансиране
2012    Партнъорство за създаване на научно-технологични паркове в Източна Европа – SMART STP, съфинансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество “ÏNTERREG”, мини програма за предприемачество и иновации за малки и средни предприятия SMART . Договор 24.08.12 – община Бургас.Личен принос: Разработване на стратегия и план за действие за изграждане на Научно-технологичен парк на територията на Община Бургас.No---No
133
студия
2012    По въпроса за управление качеството на ресторантьорския продукт - електронно списание на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, книжка 5, 2012., 23 стр., ISSN 1313-7514.No---No
134
студия
2012    Концепция за развитие на алтернативни видове туризъм в България – Научен алманах на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, книжка 9, 2012, с. 7-50., ISSN 1311-9222.No---No
135
студия
2012    Франчайзингът - перспективно направление заразвитие на туристически бизнес - KSI Transactions on K N O W L E D G E S O C I E T Y, Volume 5 Number 4 December 2012, ISNN 1313- 4787, www.tksi.org.No---No
136
статия
2012    Караджова, Зл. - Управление на конкурентоспособността на българския туристически продукт – годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – книга 2, т. XLI, с.98-105.No---No
137
доклад
2012    Караджова, Зл., Пропърти мениджмънта – практика или предизвикателство пред българския туризъм – УНСС, София, Международна научна конференция „ Предизвикателства пред туризма през 21 век”, 09-10.11.2012г., с. 379-384., ISSN 1314-7226. No---No
138
статия
2012    Караджова, Зл., М. Нейчева - Измерване и състояние на образованието на човешкия капитал в сферата на туризма - Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Академично списание ”Управление и образование”, книга1, том 8 – 2012 г., ISSN 13126121, с. 131-139.No---No
139
доклад
2012    Караджова, Зл.,Съвременни бизнес практики при подбора на кадри в туризма – сборник с доклади от международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката” 10-11.05.2012, Икономически университет – Варна. , том 1, Изд. „Наука и икономика”, с. 362 – 369.No---No
140
доклад
2012    Нейчева, М., Зл. Караджова – Образование и мотивация на заетите в туризма, - международна научна конференция „Съвременни управленски практики VII – проекти и региони” Бургаски свободен университет, 10-11.02., ISSN 1313-8758, с. 163-170.No---No
141
монография
2012    Караджова, Зл., Кадрова политика в туризма - Изд. „Божич”, 2012г., с. 1-165, ISBN: 978-954-9925-64-7.No---No
142
монография
2012    Караджова, Зл., Мотивация на персонала в туризма – Изд. „Божич”, 2012г., с.1 -170, ISBN: 978-954-9925-61-6. No---No
143
цитати
2011    32.Петкова – Георгиева, Ст., Живко Панайотов, Предвиждане и осмисляне на световната финансова криза от икономистите, 8-ма Научно-приложна конференция с международно участие „Инвестиции в бъдещето 2011” ISSN 1314 – 3719, цитирана публикация: Караджова Зл. Планиране и управление на туристически предприятия при кризисни ситуации//Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза: междунар. конф./Бургаски Свободен Университет. -2010. -Т. 2. -С. 288No---No
144
статия
2011    7.Българският туризъм в контекста на устойчивото развитие – Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас - 2011, книга 2, т. XXXIX, ISSN1312-1359, с.70-77.No---No
145
статия
2011    6.Kонцепцията за устойчиво развитие и нейното приложение в отрасъл „Туризъм” – Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас - 2011, книга 2, т. XXXIX, ISSN1312-1359, с.70-77.No---No
146
статия
2011    5.PR measures to improve the image of alternative tourism–Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Академично списание ”Управление и образование”, книга3, том 7 – 2011 г., ISSN 13126121, с. 11-17.No---No
147
доклад
2011    3.Bulgaria as tourist destination - Journals of International Scientific Publications - EBSCO Publishing, ISSN:1313-2555, 2011, volume 5, part 4, p.4-15.No---No
148
доклад
2011    2.Бизнес планът като необходимо условие за инвестиране в отрасъл „Туризъм” – международна научна конференция за 20-годишнината на БСУ – „Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения” – 24-25.06.2011, стр.88-93.No---No
149
учебник
2011    Караджова, Зл., Управление на туризма, Изд. “Екс-прес”, Габрово, 2011 г., ISBN 978-954-490-252-0, с. 1-310No---No
150
статия
2011    Сигурност и безопасност на туристическия продукт на дестинация България – списание “Бизнес Посоки”, бр.2, 2011 г., И ”БСУ”, ISSN1312-6016, стр. 20-27.No--No
151
статия
2010    6.Стратегии за повишаване конкурентоспособността на дестинация Бургаски Минерални Бани, Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас - 2010, книга 2, т. XXXIX, ISSN 1312-1359, с.70-77.No---No
152
статия
2010    5.Маркетингова концепция за позициониране на Бургаски Минерални Бани като атрактивна, устойчиво развиваща се, туристическа дестинация, Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас - 2010, книга 2,т. XXXIX, ISSN1312-1359, с.65-69.No---No
153
доклад
2010    2.Планиране и управление на туристически предприятия при кризисни ситуации – Международна конференция „Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, Бургаски Свободен Университет – 25.06. - 26.06.2010г., том втори, ISBN978-954-9370-71-3, стр. 285-292.No---No
154
статия
2010    Motives to visit destination Bulgaria – Зборник наукових працъ, Черкаского державного технологiчного унiверситету, Серiя: Економiчнi науки, ВИПУСК 26, ЧАСТИНА 2, УДК 338.486.6, 2010 г., с. 28-34.No--No
155
статия
2010    Application of main management functions of staff management in Tourism– Университет „проф. д-р Асен Златаров”, Академично списание ”Управление и образование”, книга1, том 6 – 2010г., ISSN 13126121, с.251-256.No--No
156
доклад
2010    Алтернативи за мотивиране и стимулиране на туристическите кадри – Сборник доклади от научна конфренция ”Алтернативи за развитие на съвременния туризъм” – 25.06.2010, Издателство” Наука и икономика” – Икономически университет – Варна, с.147-157.No--No
157
статия
2010    On the issue of quality management of hotel product – Journals of International Scientific Publications - EBSCO publishing, ISSN:1313-2555, volume 4, part 3, 2010, p. 244 - 254.No--No
158
статия
2009    4.Влияние на инфраструктурните дейности върху българския туризъм – Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2009, книга 2,т. XXXVIII(1), с. 47-50.No---No
159
статия
2009    3.Планиране и управление на персонала в туризма - Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”, Бургас,4-6.09.2009 г., 21 Академично списание «Управление и образование», 2009г., кн.1, том 5, ISSN 131261, c.85 – 88.No---No
160
статия
2009    Фрагменти от системата за мотивиране на кадрите в отрасъл “Туризъм” – Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”, Бургас, 4-6.09.2009 г., Академично списание «Управление и образование», 2009г., кн.1, том 5, ISSN 13126121, c.80 – 84.No---No
161
доклад
2009    1.Публично - частното партньорство в организацията и управлението на туризма – доклад, изнесен на семинар на тема: „Укрепване на капацитета на регионалните туристически структури. ПП „Странджа - важен ресурс за устойчив туризъм”, гр. Бургас, колеж по Туризъм, 13-15.05.2009 г.No---No