www.btu.bg-Publications
Гл.ас. д-р Стоян Транев Транев
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
монография
2017    Транева В., С. Транев, „Индексираните матрици като инструмент за вземане на управленски решения“, Изд. на Съюз на учените в България, София, 2017, ISBN: 978-954-397-041-4No---No
2
статия
2017    Tranev S., V. Traneva, Conflictology Of Outsourcing. Annual Of Assen Zlatarov University, Burgas, Bulgaria, 2017, v. XLVI (2), pp. 61-64, ISSN 1312-1359No---No
3
статия
2017    Traneva V., Tranev S., Retrospective Analysis Of The Transportation Problem. Annual Of Assen Zlatarov University, Burgas, Bulgaria, 2017, v. XLVI (2), pp. 65-70, ISSN 1312-1359No---No
4
доклад
2017    Traneva V., S. Tranev, E. Szmidt, K. Atanasov. Three Dimensional Intercriteria Analysis over Intuitionistic Fuzzy Data. Advances in Fuzzy Logic and Technology – The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, September 11-15, 2017, Warsaw, Poland, Springer, Volume 3, pp. 442-449, ISBN 978-3-319-66827-7Yes--0.149No
5
доклад
2017    Traneva V., S. Tranev, Outstaffıng - a modern concept of management, International Scientific and Practical Conference “Ukraine, Bulgaria, EU: economic and social development trends”, Burgas, Avangard Prima, 2017, pp. 59-63, ISBN: 978-619-160-821-8No---No
6
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2017    6. Договор №НИХ-401/2017 „Съвременни методи за оптимизация и управление на бизнеса”, 2017. Възложител фонд „НИХТД” към НИС.No---No
7
статия
2017    Транев С., Транева В. Модерни практики за генериране на знание и трансфер на технологии, Академично списание „Управление и образование” – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - Бургас, кн. 2, том XIII, 2017, стр. 135-148, ISSN: 13126121No---No
8
статия
2017    Транев С., Транева В. Мрежов реинженеринг, Академично списание „Управление и образование” – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - Бургас, кн. 2, том XIII, 2017, стр. 123-134, ISSN: 13126121No---No
9
доклад
2017    Tranev S. T., Traneva V. N., Modern aspects of interaction between small and large businesses. Міжнародна науково-практична інтернет–конференція «Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід», 25 квітня 2017 року, м. Київ, Україна, с. 15-19No---No
10
цитати
2017    Транева В., Дисертационен труд на тема «Тримерни индексирани матрици и приложения в транспортната задача и OLAP-куб» БАН, ИБФБМИ, Софиа, 2017, 159стр. – (цит. на 86 стр.); цитирана публикация: Транев С., Дилемата координиране, Бургас, Флат, 2013No---No
11
статия
2016    Транев С., Външнотърговската дейност – стъпка в глобализацията, Академично списание „Управление и образование” – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - Бургас, кн. 2, том XII, 2016, стр. 145-152, ISSN: 13126121No---No
12
статия
2016    15. Транев С., Основни моменти в търговската дейност на организацията, Академично списание „Управление и образование” – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - Бургас, кн. 2, том XII, 2016, стр. 141-144, ISSN: 13126121No---No
13
цитати
2016    Karadzhova, Zl., Opportunities for sustainable management of human resources in Bulgarian tourism, - Knowledge in practice, 11-th international conference, Global impact factor GIF 1.023 - Institute of management knowledge, Skopje, Makedonia, 2016, pp. 961-966, ISSN1857-92. Tranev, St., New ideas in modern crisis management, Annual of "Prof. Dr. Assen Zlatarov ", 2011, pp. 130No---No
14
цитати
2016    Traneva, V. One application of the index matrices for a solution of a transportation problem, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, Vol. 26 (4), 2016, 703-715 - (цит. на 714 стр.); цитирана публикация: Транев С., Дилемата координиране, Бургас, Флат, 2013No--0.043No
15
цитати
2016    Тодорова М., Предпринимательство в дошкольном возрасте, в Сборник научных трудов, Материалы XII МН-МЗК„ Непрерывная предметная подготовка в контексте педагогических иновации” част 2 (л-я), Министерство образования и науки-РФ, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевсково, Саратов, СРОО”Центр Просвещение”, 2016, 173-180стр. (цит. на 174 стр. ) ISBN: 978-5-9906572-7-4, цитирана публикация: Транев С., Предприемаческия дух в модерната организация, в: СД на XII национална младежка научно-практическа конференция, С., ФНТС, 2014, стр. 133-138No---No
16
цитати
2016    Тодорова М., Предпринимательство в дошкольном возрасте, в Сборник научных трудов, Материалы XII МН-МЗК„ Непрерывная предметная подготовка в контексте педагогических иновации” част 2 (л-я), Министерство образования и науки-РФ, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевсково, Саратов, СРОО”Центр Просвещение”, 2016, 173-180стр. (цит. на 174 стр.) ISBN: 978-5-9906572-7-4, цитирана публикация: Транев С., Е. Стоянов. Риск и екипи, в: СД на Дванадесета национална младежка научно-практическа конференция, София, ФНТС, 2005, стр. 144-149No---No
17
цитати
2016    Тодорова М., Предпринимательство в дошкольном возрасте, в Сборник научных трудов, Материалы XII МН-МЗК„ Непрерывная предметная подготовка в контексте педагогических иновации” част 2 (л-я), Министерство образования и науки-РФ, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевсково, Саратов, СРОО”Центр Просвещение”, 2016, 173-180стр. (цит. на 179 стр.) ISBN: 978-5-9906572-7-4, цитирана публикация: Стоянов Е., С. Транев, Въведение в малкия бизнес, Б-с, Флат, 2014No---No
18
цитати
2016    Атанасова-Георгиева В., Съвременни изменения в маркетинговия инструментариум на туристическото предприятие: Академично списание „Управление и образование” – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - Бургас, кн. 2, том XII, 2016, стр. 176-181 (цит. на 179 стр.), ISSN: 13126121 цитирана публикация: Транев С., Проблеми на ценообразуването при малката фирма, Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, кн. 2, том XLII, 2013, стр. 161-165 (163 стр.)No---No
19
цитати
2016    Атанасова-Георгиева В., Съвременни изменения в маркетинговия инструментариум на туристическото предприятие: Академично списание „Управление и образование” – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - Бургас, кн. 2, том XII, 2016, стр. 176-181 (цит. на 176 стр.), ISSN: 13126121 цитирана публикация: Транев С., Записки по управление (работна тетрадка), Бургас, Флат, 2014 - 37 стр.No---No
20
цитати
2016    Атанасова-Георгиева В., Дистрибуционни зависимости в съвременният хотелиерски бизнес в: А. С. „Управление и образование” – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - Бургас, кн. 2, том XII, 2016, стр. 172-175 (цит. на 172 стр. ), ISSN: 13126121 цитирана публикация: Стоянов Е., С. Транев, Въведение в малкия бизнес, Б-с, Флат, 2014 - 45 стр.No---No
21
цитати
2016    Атанасова-Георгиева В., Добавената стойност за туриста-конкурентно предимство в бизнеса в: СД на Четиринадесета национална младежка научно-практическа конференция, София, ФНТС, 2016, С. 174-178 (цит. на 174 стр.), ISSN 1314-8931, цитирана публикация: Стоянов Е., С. Транев, Въведение в малкия бизнес, Бургас, Флат, 2014 - 25 стрNo---No
22
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2016    Договор №НИХ-378/2016 "Разработка на програмна система за обучение на студентите по бизнес планиране в туризма (ресторантьорството)".No---No
23
доклад
2016    Транев С., Човешки ресурси и малък бизнес. в: СД на Четиринадесета национална младежка научно-практическа конференция, София, ФНТС, 2016, С. 191-197, ISSN 1314-8931No---No
24
доклад
2016    Транев С., Маркетинг в малкия бизнес. в: СД на Четиринадесета национална младежка научно-практическа конференция, София, ФНТС, 2016, С. 184-190, ISSN 1314-8931No---No
25
статия
2016    Транев С., Касьян С. Я. Планирование и организация в ходе достижения целей экономической деятельности предприятий, Міжнародної науково-практичної конференції „економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку”, (Дніпропетровськ, 14–15 квітня 2016 р.),Том 2: Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXI сторіччі, УДК 336, 2016, стр. 93-97, ISBN 978-617-645-228-7 (Т. 2)No---No
26
статия
2016    Транев С., И. Желева, А. Огнянова, Д. Манолова. Startup предприемачество, Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, кн. 2, том XLV, 2016, стр. 137-142, ISSN: 1312-1359No---No
27
статия
2016    Транев С., Е. Жеков. Методика за отчитане и анализ на субективната предпоставеност към възникване на конфликти в стопанската организация, Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, кн. 2, том XLV, 2016, стр. 131-136, ISSN: 1312-1359No---No
28
статия
2016    Стоянов Е., С. Транев. Понимание конфликтогенности – ключ к хорошему управлению общественным развитием, Международный электронный научный журнал “Перспективы Науки и Образования”, РФ, Воронеж, Издатель: ООО “Экологическая помощь”, УДК 336.01, 3 (21), 2016, стр. 48-52. ISSN 2307-2334 No---No
29
учебно пособие
2016    Транев С., Записки по управление и мениджмънт. Бургас, Флат, 2016, ISBN 978-619-7125-06-1No---No
30
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2015    Договор №НИХ-339/2015 „Разработка на програмна система за обучението на студентите по бизнес планиране в туризма”.No---No
31
доклад
2015    Транев С., Международная экономическая интеграция – фактор интенсификации глобальных трансформаций, Міжнародної науково-практичної конференції „економіка і менеджмент 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку”, (Дніпропетровськ, 23–24 квітня 2015 р.), Том 3: Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи, Дніпропетровськ: Біла К. О., УДК 336, 2015, стр. 77-80, ISBN 978-617-645-197-6No---No
32
доклад
2015    Транев С., Анализ на организационното състояние, Материалы ХІV Международной научно-практической конференции „Развитие предпринимательства как фактор роста национальной экономики”, Украина, Киев, «Киевский политехнический институт», Издательство «Политехника», УДК 330.34, 25 ноября, 2015, стр. 88No---No
33
статия
2015    Транев С., Някои аспекти свързани с офиса, Наукове електронне (онлайн) видання – Молодіжний науковий вісник Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. УДК 33, Серія: «Економічні науки». Збірник наукових праць студентів, магістрантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ: ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 4(10), 2015, стр. 23-31, ISSN:2310-6506 No---No
34
статия
2015    Транев С., О современных инвестиционньх решениях, научно-практический журнал “Государственный Советник“, РФ, Область наук: Экономика и экономические науки, Издательство-Общество с ограниченной ответственностью "Экологическая помощь", УДК: 336.01, № 4 (12) / 2015, стр. 16-20, ISSN: 2308-9369 (электронный вариант), ISSN (печатный вариант): 2308-9369No---No
35
статия
2015    Транев С., Относно избора на стопанско-правна форма, Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, кн. 2, том XLIV, 2015, стр. 251-256, ISSN: 1312-1359No---No
36
статия
2015    Транев С., Някои страни на бизнес планирането, Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, кн. 2, том XLIV, 2015, стр. 246-250, ISSN: 1312-1359No---No
37
статия
2015    Транев С., Някои проблеми на снабдяването и поддържането на запаси, Академично списание „Управление и образование” – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - Бургас, кн. 2, том XI, 2015, стр. 125-129, ISSN: 13126121No---No
38
статия
2015    Транев С., За съвременното производство, Академично списание „Управление и образование” – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - Бургас, кн. 2, том XI, 2015, стр. 130-138, ISSN: 13126121No---No
39
доклад
2014    Транев С., Предприемаческия дух в модерната организация, в: СД на Дванадесета национална младежка научно-практическа конференция, София, ФНТС, 2014, стр. 133-138, ISSN 1314-8931No---No
40
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2014    Договор № НИХ 318/2014 "Разработка на програмна система (делова игра) за обучението на студентите по стопанска логистика", 2014No---No
41
доклад
2014    Транев С., Нещо за ценообразуването на продукцията, в: СД на Дванадесета национална младежка научно-практическа конференция, София, ФНТС, 2014, стр. 127-132, ISSN 1314-8931No---No
42
цитати
2014    Бинева В., Оценка на стойността и инвестиционните решения, Академично списание „Управление и образование” – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - Бургас, кн. 1 том X, 2014, стр. 45-49 (цит. на 48 стр.), ISSN: 13126121, цитирана публикация: Транев С., Проблеми на ценообразуването при малката фирма, Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, кн. 2, том XLII, 2013, стр. 161-165No---No
43
цитати
2014    Караджова, Зл., Управление на малкия бизнес в туризма, Изд. „Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2014, ISBN 978-619-7123-04-3, цитирана публикация (цит. на стр. 70-82): Транев, Ст., Относно някои аспекти на аутстафинг концепцията, А. С. ”Управление и образование”, Университет „ Проф. д-р Асен Златаров”, кн. 2, том 9 – 2013No---No
44
цитати
2014    Караджова, Зл., Съвременни предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в глобалния туризъм, Научно списание на Факултет „Икономика на инфраструктурата” – УНСС – София, „Тенденции в развитието на глобалния туризъм”, година 4, май 2014, с. 164 – 168., цитирана публикация: Транев, Ст., „Новите идеи в съвременното кризисно управление”, Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас - 2011, том XL, ISSN1312-1359, с. 129No---No
45
учебно пособие
2014    Транев С., Записки по управление (работна тетрадка), Бургас, Флат, 2014, ISBN 978-619-7125-06-1No---No
46
учебник
2014    Стоянов Е., С. Транев, Въведение в малкия бизнес, Бургас, Флат, 2014, ISBN 978-619-7125-07-8 (Стоянов Е., Предговор, Глави Първа, Четвърта и Шеста / С. Транев, Глави Втора, Трета и Пета)No---No
47
студия
2014    Транев С., Една идея за изследване на организационните конфликти, Флат, 2014, ISBN 978-619-712-50-92No---No
48
монография
2014    Управлiння розвитком пiдприемства в iнтеграцiйних умовах, Колективна монографiя (над 5 автора) зазаг. Рег. Т. В. Гриньк , МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАIНИ, ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ IМЕНI ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, Днiпропетровськ: Бiла К. О., 2014 (324 стр.), ISBN: 978-617-645-169-3; Стоян Транев, „Теоретическая модель координации в конфликтной среде”, Роздiл 2 (125-131/ 7 печатни страници – ½ колаNo---No
49
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2013    Договор № НИХ 302/2013 "Разработка на програмна система (делова игра) за обучението на студентите по оперативно бизнес планиране", 2013No---No
50
статия
2013    Транев С., К., Ангелов, Координационные аспекты разрешения конфликтов, В: Сбiрник наукових праць, Мiжнародна економiка: Iнтеграцiя науки та практики, Випуск 3, Україна/Киiв, НТУУ «КПI», 2013, (228 стр.), стр. 24-28No---No
51
статия
2013    Транев С., Проблеми на ценообразуването при малката фирма, Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, кн. 2, том XLII, 2013, стр. 161-165No---No
52
статия
2013    Транев С., Относно някои аспекти на отношението организационна структура-стратегия, Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, кн. 2, том XLII, 2013, стр. 155-161No---No
53
статия
2013    Транев С., Относно някои аспекти на аутстафинг концепцията, Академично списание „Управление и образование” – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - Бургас, кн. 2, том IX, 2013, стр. 135-141, ISSN: 13126121No---No
54
статия
2013    Транев С., Субективни и обективни моменти при вземането на управленски решения, МНК при ЧДТУ/Украйна, Чиркас, 2013, стр. 114-117, ISSN 2306-4420No---No
55
доклад
2013    Tranev S., Document flow and successful management, МНК «Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности», ПНИПУ, Пермь/РФ, 2013, (714 стр.), стр. 109-114, ISBN 978-5-398-01131-9No---No
56
доклад
2013    Tranev S., Improvement of organizational behaviour, МНК «Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности», ПНИПУ, Пермь/РФ, 2013, (714 стр.), стр. 115-119, ISBN 978-5-398-01131-9No---No
57
доклад
2013    Транев С., Координирането като фактор при вземане на управленски решения, в: СД на МНК „Съвременни управленски практики VII” на БСУ„ 2013, стр. 212-218, ISSN 1313-8758No---No
58
доклад
2013    Транев С., Субективни и обективни моменти при вземането на управленски решения, МНК при ЧДТУ/Украйна, Чиркас, 2013, стр. 114-117, ISSN 2306-4420No---No
59
цитати
2013    Бинева В., Обзор на добива на сяра, Академично списание „Управление и образование” – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - Бургас, кн. 1 том IX, 2013, стр. 154-158 (цит. на 156 стр.), ISSN: 13126121, цитирана публикация: Транев, Ст., „Новите идеи в съвременното кризисно управление”, Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас - 2011, том XL, ISSN1312-1359, с. 129-134No---No
60
цитати
2013    Karadjova, Zl., An attempt to systematize good investment practices in tourism, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Академично списание ”Управление и образование”, книга 2, том 9, 2013, ISSN 13126121, с. 93-98. цитирана публикация: Tranev, St., infrastructure conflicts and public-private partnership in tourism, academic journal - University Professor Dr. Zlatarov, No.1, Volume 6, 2010., p. 278No---No
61
монография
2013    Транев С., Дилемата координиране, Бургас, Флат, 2013, ISBN 978-954-92944-5-3No---No
62
доклад
2012    Транев С., Модель координации в конфликтной среде, МНК при ЧДТУ/Украйна, Чиркас, 2012, стр. 28-32, ISSN 2306-4420No---No
63
статия
2012    Стоянов Е., С. Транев, Развитие на производствената политика и конкурентното, Академично списание „Управление и образование” – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - Бургас, кн. 1 том VIII, 2012, стр. 101 -107, ISSN: 13126121No---No
64
цитати
2012    Караджова, Зл., Кадрова политика в туризма, "Божич", Бургас, 2012, цитирана публикация (цит. на 21 стр.),: Транев, С., „Новите идеи в съвременното кризисно управление”, Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас - 2011, том XL, ISSN 1312-1359, с. 129No---No
65
доклад
2011    Транев С., К. Петрова, Методологични аспекти за изследване на конфликтите при разработването на областна стратегия за развитие на социалните услуги, Международная НПК „Менеджмент организации: проблемы и перспективы развития”, МГУПИ, сборник научных трудов (320 стр.), Москва, 2011, стр. 26 - 30No---No
66
доклад
2011    Транев С., Координиране и конфликти, Международная НПК „Менеджмент организации: проблемы и перспективы развития”, МГУПИ, сборник научных трудов (320 стр.), Москва, 2011, стр. 42- 47No---No
67
доклад
2011    Транев С., Подходи при изследването на конфликтите, Международная НПК „Менеджмент организации: проблемы и перспективы развития”, МГУПИ, сборник научных трудов (320 стр.), Москва, 2011, стр. 37- 41No---No
68
статия
2011    Транев С., Новите идеи в съвременното кризисно управление, Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, 2011, том XL, Печатна база на Университет “Проф. д-р А. Златаров” – Бургас, стр. 129-134No---No
69
статия
2011    Транев С., Аутсорсингът – една съвременна концепция на мениджмънта, Академично списание „Управление и образование” – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - Бургас,, кн. 1, том 7, 2011, стр. 208-212, ISSN: 13126121 No---No
70
студия
2010    Транев, Ст. Инфраструктура на предприятието., С.,БАК, 2010. ISBN: 978-954-92035-5-4No---No
71
студия
2010    Транев, Ст. Аутсорсингът в инфраструктурата на предприятието. София, БАК, 2010, 36 с., ISBN: 978-954-92035-4-7No---No
72
статия
2010    Транев С., Инфраструктурен конфликт и публично-частно партньорство в туризма, Академично списание „Управление и образование” – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - Бургас, кн. 1, том 6, 2010, стр. 278-287, ISSN: 13126121No---No
73
статия
2010    Транев С., Един вариант на алгоритъм за възлагане на аутсорсинг, Академично списание „Управление и образование” – Университет „Проф. д-р А. Златаров” - Бургас, кн. 1, том 6, 2010, стр. 126-132, ISSN: 13126121No---No
74
Проект с Европейско финансиране
2009    2009 - участие в партньорски проект „Шанс за професионална квалификация и устойчива трудова интеграция на десет безработни лица във ваканционно селище „Санта Марина” в гр. Созопол”, съфинансиран от ЕС по програма „Фар” BG2005/017-353.10.01 „Развитие на човешки ресурси и насърчаване на заетостта” – фаза 2 по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ N BG2005/017-353.10.01-1.103, - бенефициент „Санта Марина” АДNo---No
75
статия
2009    Транев С., Йерархия на противоречието и конфликтите при аутсорсинга на ремонтната дейност, Списание Конфликтология и съвременност: инфраструктурна конфликтология и сигурност, София, БАК, бр. 1 (4), 2009, стр. 63-74, ISSN: 1313-0366No---No
76
учебно пособие
2007    Христов И., С. Транев, З. Караджова, С. Нигосян, Сборник от дидактически материали по управление на кадрите, УИ ,,Проф. Д-р Асен Златаров’’-Бургас, 2007, ISBN 978-954-8422-42-0 (Стоян Транев- II, VIII раздели (Организационно - управленческата структура като основа за управлението на кадрите; Оценяване поведението на кадрите в деиността на стопанската организация)No---No
77
доклад
2005    Транев С.,Е. Стоянов. Риск и екипи, в: СД на Трета национална младежка научно-практическа сесия, София, ФНТС, 2005, стр.144-149, ISSN: 1314-8931No---No
78
доклад
2005    Стоянов Е., С. Транев, Алтернативи в управление на риска, в: СД на Трета национална младежка научно-практическа сесия, София, ФНТС, 2005, стр.127-131, ISSN: 1314-8931No---No
79
доклад
2005    Транев С., Организация на координирането при изпълнение на решението, в: СД на Научна конференция “Съвременни управленски практики III”, БСУ, том I, Бургас, ИРИТА ПРИНТ, 2005 г. (18.-20.02.), стр. 57-62, ISBN 954-9370-25-9No---No
80
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2003    2003 - участие в изследователски проект на тема: “Саниране и оздравяване на малкия и среден бизнес"No---No
81
доклад
2002    Христов И., С. Транев, Мениджъризмът – основен фактор за стопански просперитет. Международна юбилейна научна конференция “Икономиката и развитието на обществото”, Икономически университет – Варна, том III, УИ “Икономически университет”, Варна, 2002, стр. 233- 237No---No
82
доклад
2001    Транев С., Същност и място на координирането в управлението. МНК “УНИТЕХ”, Технически университет – Габрово, том III, УИ “Васил Априлов”, Габрово, 2001, стр. 19-22No---No
83
доклад
2001    Транев С., За и против функцията координиране, в: СД на Юбилейна научна конференция с международно участие “Университетът през третото хилядолетие”, БСУ, том V, Бургас,ИРИТА, 2001, стр. 226, ISSN: 1311-221 XNo---No
84
доклад
2000    Транев С., Въпроси и проблеми на младите предприемачи в България, в: СД на Научно-практическа конференция “Взаимодействие между Университетите и неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз”, Технически университет–Габрово, УИ “Васил Априлов” – Габрово, 2000 , стр. 201, ISBN 954-683-118-2No---No