www.btu.bg-Publications
Доц. д-р Ивайло Михайлов Михайлов
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
доклад
2017    Михайлов, Ив. Системно значима ли бе Лимън Брадърс? –В: International Scientific and Practical Conference "Ukraine, Bulgaria, EU: economic and social development trends" 11 - 12 September, Burgas, Bulgaria.No---No
2
учебник
2017    Михайлов, Ив., П. Янгьозов. Основи на корпоративните финанси. Изд. ЛибраСкорп, ISBN 9789544714130, Бургас, 2017 г.No---No
3
монография
2016    Михайлов, Ив. Твърде голяма за да бъде оставена да фалира. Изд. Институт общество на знанието, София, 2013 г.No---No
4
статия
2016    Михайлов, Ив. Пари и парична политика. Изд. “Libra Scorp”, Бургас, 2011 г.No---No
5
статия
2016    Mihaylov, Iv. Comparative analysis of recapitalization instruments of banks in critical situation - Bail-in and contingent capital. International Research-to-Practice conference “Financial Tools of field-territorial development”, March 22 – 23, 2016 , Cherkasy State Technological University, Ukraine.No---No
6
статия
2014    Mihaylov, Iv. Electronic banking – status and perspectives. KSI Transactions on knowledge society Vol. 7, № 4, December 2014.No---No
7
статия
2014    Михайлов, Ив. Сенчесто банкиране. Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, том ХLIII, кн. 2, 2014 г., стр. 124 – 128.No---No
8
статия
2014    Sotirova, Ev., M. Georgieva, Iv. Mihaylov. Assessment of credit risk in SMEs financing using neural networks and intuitionistic fuzzy estimation. Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, 2014.No---No
9
статия
2014    Михайлов, Ив. Канали за разпространение на негативен шок в банковата системa., публикувана в Академично списание "Управление и образование" том 10, книга 1, 2014 г.No---No
10
статия
2014    Михайлов, Ив. Механизъм за рекапитализиране на банките, финансиран от кредиторите. Академично списание "Управление и образование" том 10, книга 1, 2014 г.No---No
11
доклад
2013    Михайлов, Ив. Неконвенционални инструменти на паричната политика – причини и последици. Конференция в БСУ, м. Юни 2013 г. No---No
12
статия
2013    Михайлов, Ив. Съвременни виждания за регулирането и преобразуването на банките със системна значимост. Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, том ХLII, 2013.No---No
13
статия
2013    Mihaylov, Iv., Sotirova, Ev. Credit Risk Assessment using Intuitionistic fuzzy logic. Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, Vol. 19, 2013, No.1.No---No
14
статия
2013    Mihaylov, Iv., Sotirova, Ev. Credit Risk Assessment using Intuitionistic fuzzy logic, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, Vol. 19, 2013, No.1.No---No
15
статия
2013    Mihaylov, Iv, Sotir Sotirov, Credit risk intuitionistic fuzzyassessment with a neural network, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, Vol. 19, 2013, No.1.No---No
16
статия
2013    Mihaylov, Iv. Central Bank and Money Stock Sterilization Tools. Збiрник наукових праць, Серiя: Економiчнi науки, Випуск ... , ЧДТУ, Черкаси, Ukraine, 2013.No---No
17
доклад
2012    Михайлов, Ив. Ролята на международните банки за недостатъчното предлагане на кредит. –В: Сборник доклади от международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, ИУ  Варна, 10-11 май 2012 г.No---No
18
статия
2012    Mihaylov, Iv. Generalized Net Model for Describing Some Banking Activities. Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warsaw, October 23, 2012.No---No
19
статия
2012    Kacprzyk, Al., Iv. Mihaylov. Intuitionistic fuzzy estimation of the liquidity of the banks. A generalized net models. 13th International Workshop on Generalized Nets. 29 October 2012, London, UK.No---No
20
статия
2012    Михайлов, Ив. Трансформирането на дълг в собственост като способ за реструктуриране на банковите баланси. Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, том ХLI, 2012.No---No
21
доклад
2011    Михайлов, Ив. Проблемът „твърде голяма, за да бъде оставена да фалира”. –В: Сборник доклади от седма международна научна конференция на младите научни работници „Икономиката на България – пътят към еврото”, УНСС – София, 18 октомври 2011 г.No---No
22
доклад
2010    Михайлов, Ив. Опитът на Швеция за излизане от кризата. –В: Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция „Световната криза и икономическото развитие”, Икономически университет – Варна, 13 -14 май 2010 г.No---No
23
доклад
2009    Михайлов, Ив. Заплаха ли е дефлацията за икономическия растеж. –В: Академично списание “Управление и образование”, Университет “проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Том V (2), 2009 г.No---No
24
доклад
2008    Михайлов, Ив. За цикличността на капиталовия буфер на банките. –В: Сборник доклади от юбилейна международна научнопрактическа конференция „Модернизация на икономиката – макроикономически, финансови и социални аспекти”, СА “Д. А. Ценов” – Свищов, 6-7 ноември 2008 г.No---No
25
статия
2008    Михайлов, Ив. Теоретични особености на канала чрез капитала на банките. Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, том ХХХVII, кн. 2, 2008, с. 16-19.No---No
26
статия
2008    Михайлов, Ив., Капиталовият буфер на банките в условията на Базел II. сп. “Известия”, ИУ - Варна, бр. 4, 2008 г.No--No
27
статия
2007    Михайлов, Ив., Структуриране на обезпечени с дълг облигации, сп. “Банки, Инвестиции, Пари”, София, бр. 8, 2007 г. No---No
28
статия
2007    Михайлов, Ив., Концентрация на банковата система, сп. “Бизнес посоки”, БСУ – Бургас, бр. 2, 2007 г. No---No
29
статия
2007    Mihaylov, Iv., D. Velitchkova. Status and Prospects of the Bulgarian banking system in the conditions of a united European market. (in English) South-Eeast Europe Review for Labor and Social Affairs, European Trade Union Institute Brussels( Belgium), Volume 10, Number 4, 2007, pp. 127-134.No--No
30
статия
2006    Михайлов, Ив., Динамично провизиране на кредитите. сп. “Банки, Инвестиции, Пари”, София, бр. 6, 2006 г.No--No
31
статия
2006    Михайлов, Ив., Банковият капитал в паричния трансмисионен механизъм. сп. “Известия”, бр. 1, Издание на Икономически университет – Варна, 2006 г., стр. 35 - 42. No--No
32
статия
2005    Михайлов, Ив., Секюритизация на необслужваните кредити. сп. “Банки, Инвестиции, Пари”, София, бр. 7, 2005 г., стр. 38 – 43.No---No
33
статия
2005    Михайлов, Ив., Секюритизация на търговски кредити – проблеми и решения за практиката. сп. “Банки, Инвестиции, Пари”, София, бр. 1, 2005 г., стр. 15 – 22.No--No