www.btu.bg-Publications
Доц. д-р Галина Михайлова Петрова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2021    Петрова, Г. Рефлексивно-дативни конструкции с оптативно значение в българския език. В: Български език и литература, 2021, Година LХІІІ, кн. 4, с. 359-369. ISSN 0323-9519. No---No
2
цитати
2021    Петрова, Г. Семантични роли на кратките дателни местоимения. 2006, Бургас:Димант. - Цит. в: Циммерлинг, А.В. Обязательный местоименный экспериенцер и смена семантического типа. Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език "Проф. Любомир Андрейчин" (София 2021). І том. София: Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2021, с. 17-25, с. 18 ISSN 2683-118X (print) ISSN 2683-1198 (online)No---No
3
цитати
2021    Петрова, Г. Семантични роли на кратките дателни местоимения.2006, Бургас:Димант - Цит. в: Иванова, Е.Ю. "Желателни" конструкции в българския език и руските им съответствия. Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език "Проф. Любомир Андрейчин" (София 2021). ІІ том. София: Издателство на БАН"Проф. Марин Дринов", с. 141-150 , с. 144. -ISSN 2683-118X (print)ISSN 2683-1198 (online)No---No
4
цитати
2020    Иванова, Е.Ю., Петрова, Г.М. Болгарские возвратные клитики се и си: омонимия, полисемия, синтаксис.Вопросы языкознания, 2017, № 1, 74-104. - Цит. в: Ухлик, М., Желе,А. Субъектно-имперсональные рефлексивные конструкции в словенском языке. Slavistica Vilnensis, 2020, vol. 65 (1), pp. 98-115, p.108. No---No
5
статия
2020    Galina Petrova, Katarzyna Popova, Kobieta w bulgarskiej fraseologii. In: Kobiety w Europie Srodkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej. Warszawa: Wydawnietwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 (2020-12-23), 373-384. ISBN/ISSN: 978-83-235-4779-2No---No
6
цитати
2020    Petrova, G. Medialni glagoli s refleksivna semantika. In: Nauchni trudove na Rusenskia universitet, 2014, volume 53, series 6.3., pages 36-40. - Цит. в: Petya Oseneva, On the Valency Frames of Type Subject-Predicate in Bulgarian. In: Proceedings of the Fourth International Conference Computational Linguistics in Bulgarian (CLUB 2020), Sofia: Bulgarian Academy of Science, 2020, pages 24-30, p. 25, ISSN 2367 5675 (online) No---No
7
цитати
2020    Иванова, Е.Ю., Петрова Г.М. Болгарские возвратные клитики се и си: омонимия, полисемия, синтаксис. Вопросы языкознания, 2017, № 1, с. 74-104. - Цит. в: Апарина, С.А. Болгарские неопределенные местоимения НЯКОЙ СИ, НЯКАКЪВ СИ и их английские соответствия. Stephanos, № 4 (42) / 07. 2020, с. 154-169, с. 156. No---No
8
цитати
2020    Петрова, Г., Иванова, Е. Местоименные комплексы с посессивным значением в болгарском языке и их русские соответствия. Jezikoslovni zapiski, Т. 25, № 1, 2019, 165-180. - Цит. в: Апарина, С.А. Болгарские неопределенные местоимения НЯКОЙ СИ, НЯКАКЪВ СИ и их английские соответствия. Москва: Stephanos, №4 (42) /07. 2020, с. 154-169, с. 156. No---No
9
доклад
2020    Петрова, Г. Безлични предикативно-дативни конструкции в българския език. Доклади от Международната годишна конференция на Инстититута за български език "Проф. Любомир Андрейчин" (София, 2020), І том. София: Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020, 279 с., с. 100-106 [Petrova, G. Impersonal dative-predicative constructions in Bulgarian. Proceedings of the International Annual Conference of the Institute for Bulgarian Language (Sofia, 2020), Volume I. Sofia: Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Science, pp. 100-106] ISSN 2683-118X (print), ISSN 2683-1198 (online). No---No
10
цитати
2019    Петрова, Г. Семантични роли на кратките дателни местоимения. 2006, Бургас:Димант.- Цит. в: Вангелова, Н. Семантичните роли и чуждоезиковото обучение. Съвременна лингвистика, бр. 2, 2019, София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 109-122, ISSN 2603-4425, с. 117. No---No
11
цитати
2019    Петрова, Г. Подчинени определителни да-изречения в българския език: семантична специфика. Български език и литература, 2019, номер 4, година LXI, № 4, 389-397. - Цит. в: Sokolov I. Adnominal da and che clauses in Bulgarian and their corresponding structures in English. Българистични четения - Сегед 2019. Szeged: JATPress, 2019, 219-228. c. 220 No---No
12
цитати
2019    Петрова Г. Подчинени определителни да-изречения в българския език: семантична специфика. Български език и литература, 2019, година LXI, № 4, 389-397. - Цит. в: Попова К. Подчинени определителни да-изречения в българския език и техните полски паралели. Българистични четения- Сегед 2019. Szeged: JATPress, 2019, 195-200. c.196.No---No
13
статия
2019    Петрова, Г. Присубстантивна употреба на че-изречения в българския език. - Българистични четения - Сегед 2019 (Международна научна конференция Сегед, Унгария, 13-14 юни 2019 г.). Szeged: JATEPress, 2019, 185-194, ISBN 978-963-315-424-3. No---No
14
цитати
2019    Петрова Г. Именни предикативи, присъединяващи дателен експериентор в българския език: семантика и синтаксис (Тематичен блок: Именные предикативы и дативные модели предложения в славянских языках, организатор проф. д.ф.н. А.В. Циммерлинг). - ХVІ Мегународни конгрес слависта (16; 2018 Београд). Тезе и резимеи. 1. Jезик. Београд: Мегународни конгрес слависта, Савез славистичких друштава Србиjе, 2018, с. 286. - Цит. в: Ганенкова Т.С. Обзор докладов на секции "Семантика и прагматика". Славяноведение, № 3, 2019, 91-93. с. 93No---No
15
цитати
2019    Петрова Г. Присубстантивна употреба на че-изреченията в българския език. Доклади от Международната научна конференция "Българистични четения - Сегед 2019", Сегед, 2019 (под печат). - Цит. в Сталянова Н. Международна научна конференция "Българистични четения - Сегед 2019". Филологически форум, година 5 (2019), Брой1 (9), 214-217. с. 214No---No
16
цитати
2019    Петрова, Г. Именни предикативи, присъединяващи дателен експериентор в българския език: семантика и синтаксис (Тематичен блок: Именные предикативы и дативные модели предложения в славянских языках, организатор проф. д.ф.н. А.В. Циммерлинг). - ХVІ Мегународни конгрес слависта (16; 2018 Београд). Тезе и резимеи. 1. Jезик. Београд: Мегународни конгрес слависта, Савез славистичких друштава Србиjе, 2018, с. 286. - Цит. в: Лесневская, Д. Болгарская славистика - состояние и перспективы. Мегународна научна конференция (4; 2019; Воронеж). Филологиjа, култура и образование [Електронски извор]: зборник на трудови. Voronezh - Штип: Универзитет "Гоце Делчев", 2019, 216-221. с. 217No---No
17
цитати
2019    Петрова, Г. Функции на клитиките се и си в съвременния български език. Бургас: Димант, 2008.- Цитир. в: Иванова, Е.Ю. Българският език в руската лингвистика от ХХІ век: типологически и синтактични изследвания. - В: Българистиката в Европа - настояще и бъдеще ("Bulgarian Studies in Europe - Present and Future"). София: Изток-Запад, с. 267-276. ISBN (Print) 978-6-19010-531, с. 271. No---No
18
цитати
2019    Ivanova E.Yu., Petrova G.M. Bulgarian reflexive clitics se and si: Homonymy, polysemy, syntax. Voprosy jazykoznanija, № 1, 2017, pp. 74-104 - In: Mitkovska L. Types of Modality in South Slavic Stative Reflexive-Dative. Slovene, Vol. 8, № 2, 2019, p. 260-287. с. 262Yes---No
19
цитати
2019    Петрова, Г., Е. Иванова, Клъстеризация на местоименните клитики в българския език: възможности и ограничения. - В: Съвременни тенденции в езиковедските изследвания (Коева, Св., П. Бъркалова - изд. ). София: Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, 116 - 130. - Цит. В: Лесева, Св., М. Тодорова, Рецензии и обзори // Български език, Приложение, 66 (2019), 158 - 163. No---No
20
цитати
2019    Петрова 2015: Петрова, Г. Сложни изречения с да-комплемент за изразяване на контрахипотетичност.- В: Да (пре)откриваш думите: Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ф.н. Вера Маровска, Пловдив, 2015, 77-84. - цит. в: Станчева 2019: Станчева, Р. Акомодационни характеристики на простите синтактични конструкции в структурния тип V1 - даV2 при модификацията му V1(личен) - даV2(личен). - В: Български език 66 (2019), 4, 34-62, Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372. с. 37No---No
21
студия
2019    Галина Петрова, Присубстантивна употреба на да- и че-изречения в българския език. - В: Съюзни определителни изречения в българския език: междуезикови паралели, Бургас: Либра Скорп, 2019, 11-40, ISBN 978-954-471-580-9. No---No
22
цитати
2019    Петрова, Г. Подчинени определителни да-изречения в българския език: семантична специфика. - Български език и литература, година LXI, книжка 4, 389-397. - Цит. в: К. Попова, Модален контекст на подчинените определителни да-изречения в българския език и техните полски паралели. - В: Съюзни определителни изречения в българския език: междуезикови паралели, Бургас, Либра Скорп, 2019, 179-195. No---No
23
цитати
2019    Петрова, Г. Подчинени определителни да-изречения в българския език: семантична специфика. - Български език и литература, година LXI, книжка 4, 2019, 389-397. - Цит. в: Ив. Соколов, Присубстантивни апозитивни подчинени изречения в български и английски. - В: Съюзни определителни изречения в българския език:междуезикови паралели, Бургас: Либра Скорп, 2019, 165-178. No---No
24
цитати
2019    Петрова, Г. Подчинени определителни да-изречения в българския език: семантична специфика.- Български език и литература, година LXI, книжка 4, 2019, 389-397. - Цит. в: Св. Славкова, О некоторых соответствиях болгарских приименных придаточных в русском и итальянском языках. - В: Съюзни определителни изречения в българския език: междуезикови паралели, Бургас: Либра Скорп, 2019, 149-164. No---No
25
цитати
2019    Петрова, Г. Подчинени определителни да-изречения в българския език: семантична специфика. - Български език и литература, година LXI, книжка 4, 2019, 389-397. - Цит. в: В. Чергова, Съюзни подчинени определителни изречения в българския език и техните функционално-семантични съответствия в съвременния португалски език. - В: Съюзни подчинени определителни изречения в българския език: междуезикови паралели, Бургас: Либра Скорп, 2019, 79-148. No---No
26
цитати
2019    Петрова, Г. Присубстантивна употреба на да- и че-изреченията в българския език. - В: Съюзни определителни изречения в българския език: междуезикови паралели, Бургас: Либра Скорп, 2019, 11-40. - Цит. в: Е. Иванова, Присубстантивные придаточные с изъяснительно-определительным значением: болгаро-русские соответствия на материале параллельного корпуса. -В: Съюзни определителни изречения в българския език: междуезикови паралели, Бургас: Либра Скорп, 2019, 41-78. No---No
27
статия
2019    Галина Петрова, Елена Иванова, Местоименные комплексы с посессивным значением в болгарском языке и их русские соответствия // Jezikoslovni zapiski, 25, 2019, 165-180. ISSN 0354-0448. Yes---No
28
цитати
2019    Petrova, G. Nominal predicatives selecting dative experiencer in Bulgarian language: semantics and syntax // Russian language abroad, 5, 30-35, 2018 - Цит. в: Elena Ivanova, Anton Zimmerling, Shared by All Speakers? Dative Predicatives in Bulgarian and Russian // Bulgarian Language and Literature, Volume 61, Number 4, 2019, 353-362. No---Yes
29
статия
2019    Галина Петрова, Подчинени определителни да-изречения в българския език: семантична специфика [Adnominal da-clauses in Bulgarian Language: Semantic Specificity] // Български език и литература, година LXI, номер 4 [Bulgarian Language and Literature, Volume 61,Number 4], 2019, 389-397, ISSN 0323-9519. No---Yes
30
доклад
2019    Галина Петрова, Местоименни клитики във фразеологичната структура: функционална специфика (в аспект на преподаването на български език като чужд) // SLAVOFRAZ 2018: Frazeologija, ucenje i poucavanje. Zbornik radova s Medunarodne znaustvene konferencije odrzane od 19. do 21. travnja 2018. godine u Rijeci. Rijeka: Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet, 2019, 253-263, ISBN 978-953-7975-86-9. No---No
31
цитати
2019    Петрова Г. Сложни изречения с да-комплемент за изразяване на контрахипотетичност // Да (пре)откриваш думите. Пловдив, 2015. - Цит. в: Иванова Е.Ю. Подчинительный союз да/da в южнославянских языках // Филология и человек, 2019, №1,Барнаул: Алтайский государственный университет, 7-22, с.16, с.17. No---No
32
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2019    Ръководител на проект НИХ-421/2019 г. на тема "Съюзни подчинени определителни изречения в българския език: междуезикови паралели"No---No
33
учебно пособие
2019    Галина Петрова, Тестове по български език (за кандидат-студенти и студенти), Бургас: Либра Скорп, 2019, 96 с. No---No
34
Проект с Европейско финансиране
2019    Участник в проект на тема "Грамматические категории в структуре клаузы". Конкурс: Проект проведения научных исследований, выполнимых научными колективами или отдельными учеными; финансираща организация РФФИ (Российский фонд фундаментальных исслидований), № 17-04-00444; код класификатора: 04-филологические наукы; исскуствоведение; 04-120 - Языкознание, срок на договора: 2017-2019; ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Антон Владимирович Циммерлинг. No---No
35
цитати
2018    Иванова, Е.Ю., Г.М. Петрова, Кластеризация местоименных клитик в форме датива: допуски и ограничения в болгарском языке (с македонскими и сербскими параллелями). Типология морфосинтаксических параметром. Материалы международной конференции "Типология морфосинтаксических параметров 2014". Москва: МГГУ им. М.Н. Шолохова, 2015, с.58-75. - Цит. в: Сашева, В. За някои функции на клитиката СИ в разговорната реч. Единадесета международна научна конференция, 10-11 ноември 2017, Велико Търново. Велико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 416-429, с. 427. No---No
36
цитати
2018    Петрова, Г. Експресивно-емоционални клитики в българския език. Научни трудове на Русенския университет, том 54, серия 6.3, 2015, 24-28. - Цит. в: Сашева, В. За някои функции на клитиката СИ в разговорната реч. Единадесета международна научна конференция, 10-11 ноември 2017, Велико Търново. Велико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 416-429, с. 419. No---No
37
цитати
2018    Петрова, Г. За употребата на "си" като частица с модална функция.Международна научна конференция "Езикът и литературата в съвременния свят", 22-23 юни 2012, Бургас. Велико Търново: Фабер, 2018, 361-367. Цит. в: Сашева, Верка. За някои функции на клитиката СИ в разговорната реч. Проблеми на устната комуникация. Единадесета международна научна конференция, 10-11 ноември 2017, Велико Търново. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 416-429, с. 417, 423. No---No
38
цитати
2018    Петрова, Г. Функции на клитиките се и си в съвременния български език. Бургас: Димант, 2008. - Цит. в: Сашева, Верка. За някои функции на клитиката СИ в разговорната реч. Проблеми на устната комуникация. Единадесета международна научна конференция 10-11 ноември 2017, Велико Търново. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 416-429, с. 417, 423, 425. No---No
39
цитати
2018    Петрова, Г. За клитиките се и си и лексикографското им представяне. - Български език, № 4, 51-57. - Цит. в: Костова, Н. Нови употреби на непреходни глаголи като преходни в българския език. - Български език/Bulgarian language 65 (2018), 3, 62-72. с. 69No---No
40
цитати
2018    Иванова, Е.Ю., Петрова, Г.М. Болгарские возвратные клитики се и си: омонимия, полисемия, синтаксис // Вопросы языкознания. 2017, № 1, С. 74-104. - Цит. в: Димитрова, М. К вопросу о dativus ethicus в современном болгарском языке // Славянский мир: язык, литература, культура. Материалы международной конференции, посвещенной 100-летию со дня рождения заслуженного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова А.Г. Широковой и 75-летию кафедры славянской филологии филологического факультета. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва: ООО "МАКС Пресс", 2018, 422-424. No---No
41
цитати
2018    Галина Петрова, Функции на клитиките се и си в съвременния български език. Бургас: Димант, 2008, 140 с. - Цит. в: Димитрова М. К вопросу о dativus ethicus в современном болгарском языке // Славянской мир: язык, литература, культура. Материалы международной конференции, посвещенный 100-летию со дня рождения заслуженного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова А.Г. Широковой и 75-летию кафедры славянской филологии филологического факультета. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва: ООО "МАКС Пресс", 2018, 422-424. No---No
42
цитати
2018    Иванова Е.Ю., Петрова Г.М. Болгарские возвратные клитики се и си: омонимия, полисемия, синтаксис // Вопросы языкознания, 2017, № 1, 74-104. - Цит. в: Стоянова, Р. Българистиката в Санктбетербургския държавен университет: история и настояще [Stoyanova, R.S. Bulgarian Studies at the Saint Petersburg University: Past and Present] // Български език и литература, 2018. Т. 60, № 6, 697-717. No---Yes
43
цитати
2018    Иванова Е.Ю., Петрова Г.М. Синтаксис местоименных клитик в форме датива в южнославянских языках // Архитектура клаузы в параметрических моделях: синтаксис, информационная структура, порядок слов. Под ред. А.В. Циммерлинга и Е.А. Лютиковой. Москва: "Издательский Дом ЯСК", 2016. С. 275-291. - Цит. в: Стоянова, Р. Българистиката в Санктпетербургския държавен университет: история и настояще [Stoyanova, R.S. Bulgarian Studies at the Saint Petersburg University: Past and Present] // Български език и литература, 2018. Т. 60, № 6, 697-717. No---No
44
цитати
2018    Галина Петрова, Изразяване на чувства и емоции в българските фразеологизми. - В: Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive) Psychologie, Agnieszka Bedkowska-Kopczyk/Heinrich Pfandl (Hrsg.), Grazer Studien zur Slawistik, Band 9, Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 2018, 151-160, ISSN 2195-593X. Цит. в: Agnieszka Bedkowska-Kopczyk, Linguistic explorations into naive psychology. An introduction. - In: Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive) Psychologie, Agnieszka Bedkowska-Kopczyk/Heinrich Pfandl (Hrsg.), Grazer Sdudien zur Slawistik, Band 9, Verlag Dr. Kovac, 2018, 15-24. No---No
45
статия
2018    Galina Petova, Ivan Sokolov. Ambiguous se-constructions in Bulgarian and their English correspondences. - In: Studia Slavica Hung. 63/2 (2018)355-366, DOI: 10.1556/060.2018.63.2.15. Yes---No
46
цитати
2018    Е.Ю. Иванова, Г.М. Петрова, Болгарские возвратные клитики се и си: омонимия, полисемия, синтаксис // Вопросы языкознания, 2017, № 1, 74-104. - Цит. в: Лазарева В.А., Иванова Е.Ю. Х (си) е Х: тавтологиите в светлината на корпусните данни // Научни трудове, т. 55, кн. 1, сб. А, 2017. Филология. Паисиеви четения, Българистика. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2018, 223-235. No---No
47
цитати
2018    Г. Петрова, Функции на клитиките се и си в съвременния български език. Бургас: Димант, 2008. - Цит. в: Лазарева В.А., Иванова Е.Ю. Х (си) е Х: тавтологиите в светлината на корпусните данни // Научни трудове, т. 55, кн. 1, сб. А, 2017. Филология. Паисиеви четения, Българистика. Пловдив: УИ Паисий Хилендарски", 2018, 223-235. No---No
48
цитати
2018    Галина М. Петрова, Именные предикативы, присоединяющие дательный экспериенцер в болгарском языке: семантика и синтаксис. - В: Русский язык за рубежом, 2018, № 5, 30-35. - Цит. в: Елена Ю. Иванова, Дативно-предикативные структуры в болгарском языке: статистика эксперимента. Русский язык за рубежом, 2018, № 5, 11-17. No---No
49
цитати
2018    Елена Ю. Иванова, Галина М. Петрова, Болгарские возвратные клитики се и си: омонимия, полисемия, синтаксис, Вопросы языкознания, 2017, № 1, 74-104. - Цит. в: Mladen Uhlik - Andreja Zele, Brezosebne zgradbe v slovenscini: kontrastiva z drugimi juznoslovanskimi jeziki in ruscino (Impersonal Constructions in Slovenian. A Comparison with Other South Slavic Languages and Russian), Jezikoslovni zapiski, Vol. 24, № 2, 2018, 99-112. Yes--0.100No
50
цитати
2018    Г. Петрова, Именные предикативы, присоединяющие дательный экспериенцер в болгарском языке: семантика и синтаксис // Русский язык за рубежом, № 5, 2018, с. 30-35 - Цит. в: А.В. Циммерлинг, Параметрическое описание предикативов: синтаксис и семантика // Русский язык за рубежом, № 5, 2018, с. 6-10. No---No
51
статия
2018    Галина Петрова, Именные предикативы, присоединяющие дательный экспериенцер в болгарском языке: семантика и синтаксис // Русский язык за рубежом, № 5/2018, с. 30-35. No---No
52
цитати
2018    Петрова Г.М., Иванова Е.Ю. "Синтаксис местоименных клитик в форме датива в южнославянских языках", Архитектура клаузы в параметрических моделях. А.В. Циммерлинг, Е.А. Лютикова (ред.). Москва: Языки славянской культуры, 275-291. - Цит. в: Иванова Е.Ю. Местоименные клитики в македонском предложении: морфологическая омонимия и синтаксис // Македонско-руски jазични, литературни и културни врски 7. Зборник на трудови од VІІ македонско-руска научна конференциjа (одражана во рамките на Мегународниот славистички собир на 15-16 jуни 2017 г. во Скопjе). Скопjе: Универзитет "Св. Кирил и Методиj" во Скопjе, Филолошки факултет, 2018, 129-148. No---No
53
цитати
2018    Г. Петрова, Функции на клитиките се и си в съвременния български език. Бургас: Димант, 2008. - Цит. в: Е.Ю. Иванова, Местоименные клитики в македонском предложении: морфологическая омонимия и синтаксис// Македонско-руски jазични, литературни и културни врски 7. Зборник на трудови од VІІ македонско-руска научна конференциjа (одражена во рамките на Мегународниот славистички собир на 15-16 jуни 2017 г. во Скопjе). Скопjе: Универзитет "Св. Кирил и Методиj" во Скопjе, Филолошки факултет, 2017. No---No
54
цитати
2018    Г. Петрова, Сложни изречения с да-комплемент за изразяване на контрахипотетичност // Да (пре)откриваш думите: Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ф.н. Вера Маровска. Пловдив, 2015, с. 77-84 - Цит. в: Е.Ю. Иванова, Да-конструкция как фактор синтаксической дифференциации славянских языков // Славянское языкознание. ХVІ Международный съезд славистов. Белград. 20-27 августа 2018 г. Доклады российской делегации / Отв. редактор С.М. Толстая. - М.: ИСл. РАН, 2018. - С. 171-205. с. 179No---No
55
цитати
2018    Г. Петрова, Именные предикативы, присоединяющие дательный экспериенцер в болгарском языке: семантика и синтаксис // Русский язык за рубежом. 2018 (in press) - Цит. в: A. Zimmerling, Dative Predicatives: Russian in the Slavic Perspective- Ljubljana, ZRC SAZU, 06 September, 2018, с. 10, 36. No---No
56
други трудове
2018    Г. Петрова, Именни предикативи, присъединяващи дателен експериентор в българския език: семантика и синтаксис. - В: Тезе и резимеи. Том 1. Jезик. Тем. блок 2. Именные предикативы и дативные модели предложения в славянских языках. Организатор блока: Антон Владимирович Циммерлинг (Русия). ХVІ Международный съезд славистов (Белград 20-27. VІІІ 2018). Београд: Международни комитет слависта, с. 286. No---No
57
доклад
2018    Петрова Г. Изразяване на чувства и емоции в българските фразеологизми. - В: Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive) Psychologie, Agnieszka Bedkowska-Kopczyk / Heinrich Pfandl (Hrsg.), Grazer Studien zur Slawistik, Band 9, Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 2018, 464 S., 151 - 160. No---No
58
цитати
2017    Галина Петрова, Семантични роли на кратките дателни местоимения. Бургас: Димант, 2006. - Цит. в: R. Nicolova. Bulgarian grammar. Berlin: Frank und Timme GmbH - Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2017, 714 S.No---No
59
цитати
2017    Г. Петрова, Е. Иванова, Клъстеризация на местоименните клитики в българския език: възможности и ограничения. - В: Доклади от Юбилейната научна сесия "Съвременни тенденции в езиковедските изследвания" (посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10-11 ноември, Паисиеви четения 2016, Пловдив), София: Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов, 2017, 116-130. - В: Св. Коева, П. Бъркалова, Предговор. Доклоди от Юбилейната научна сесия "Съвременни тенденции в езиковедските изследвания" (посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10-11 ноември, Паисиеви четения 2016, Пловдив), София: Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, 11-15, с.13. No---No
60
доклад
2017    Петрова Г., Иванова Е.Ю. Клъстеризация на местоименните клитики в българския език: възможности и ограничения. - В: Доклади от Юбилейната научна сесия "Съвременни тенденции в езиковедските изследвания" (посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10-11 ноември, Паисиеви четения 2016, Пловдив)(П. Бъркалова, Св. Коева - съст.). София: Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, с. 116-130. No---No
61
цитати
2017    Г. Петрова, Функции на клитиките се и си в съвременния български език. Бургас: Димант, 2008. - Цит. Dimka Simova, Глаголи с елемента си/sobie в българския и в полския език. - В: Zeszyty Cyrylo-Metodianskie, nr. 6, 2017, 38-56 -с. 38. No---No
62
доклад
2017    Петрова Г. Концептуализация и структурна специфика при обозначаването на перцепция в българския език. - В: Българистични четения - Сегед 2017, Szeged: JATEPress, 2017,с. 245-253. No---No
63
статия
2017    Петрова Г., Раду М. Концептуализация на страха в българските фразеологизми. - В: Език и психология, Бургас: Либра Скорп, 2017, 76-84. No---No
64
статия
2017    Петрова Г. Желателни конструкции в българския език: концептуализация и структурна специфика. - В: Език и психология, Бургас: Либра Скорп, 2017, 65-75. No---No
65
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2017    Ръководител на проект НИХ-392/2017 на тема "Изследване на вербализацията и концептуализацията на психични процеси и явления"No---No
66
цитати
2017    Г. Петрова, Сложни изречения с да-комплемент за изразяване на контрахипотетичност. - В: Да (пре)откриваш думите (Юбилеен сборник, посветен на проф.дфн В. Маровска). Пловдив, 2015, с. 77-84 - Цит. в: Е.Ю. Иванова, Придаточное неосуществленного действия в болгарском языке и его русские параллели. - Москва: Rhema/Рема,2017, № 2, с.41-69 - с. 45. No---No
67
статия
2017    Author(s): Yurievna, I.E.; Mihaylova, P. G.;Title: Habituality and modality of reflexive forms in Bulgarian Source: Proceedings of the 45th International Philological Conference (IPC 2016), Advanced in Social Science, Education and Humanities (ASSEHR),Volume 122, ATLANTIS PRESS; Published: 2017;Pages: 278-281. ISBN: 978-94-6252-354-8, ISSN: 2352-5398. No---Yes
68
статия
2017    Иванова Е.Ю., Петрова Г.М. Болгарские возвратные клитики се и си: омонимия, полисемия, синтаксис // Вопросы языкознания. 2017, №1. С. 74-104. Author(s): Ivanova, E.Y.; Petrova, G.M.; Title: BULGARIAN REFLEXIVE CLITICS SE AND SI: HOMONYMY, POLYSEMY, SYNTAX; Source: Voprosy Yasykoznaniya; Issue: 1; Pages: 74-104; Published: 2017. Yes-0.5070.201No
69
Проект с Европейско финансиране
2016    Участник в проект № 16-04-16174, поддържан от Российский гуманитарный научный фонд на тема: Издание книгы: "Архитектура клаузы в параметрических моделях: синтаксис, информационная структура, порядок слов", ръководители проф. дфн А.В. Циммерлинг (научен ръководител на Института за съвременни лингвистични изследвания при МПГУ; водещ научен сътрудник в Института по езикознание при РАН) и доц. дфн Е.В. Лютикова. No---No
70
цитати
2016    Г.Петрова, Функции на клитиките се и си в съвременния български език. Бургас: Димант, 2008. - Цит. : Dimka Simova (Universytet Marii Curie-Skladovskiej w Lublinie), Глаголи с форманта си в българския език. - В: Zeszyty Cyrylo-Metodianskie, Vol. 5 (2016), 104-119. - с. 104. No---No
71
цитати
2016    Петрова Г., Иванова Е. Българските рефлексивни клитики:диатези и синтактична многозначност // Две култури за единен свят, Бургас:Либра скорп, 2016, с. 11-20. - Цит. в: Две култури за единен свят.Бургас: Либра скорп, 144 с. - с. 5. No---No
72
цитати
2016    Петрова Г. Структурно- семантичният модел при типова ситуация: каузирано изменение на състоянието. - В: Езикът: история и съвременност. Шумен: Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2002, с. 161-167. - Цит. в: Иванова Е.Ю. Безличные предложения с обязательным местоименным выражением экспериенцера в болгарском языке. - В: Архитектура клаузы в параметрических моделях: синтаксис, информационная структура, порядок слов. Москва: Издательский Дом ЯСК, 332-368. - с. 356. No---No
73
цитати
2016    Петрова Г. Функции на клитиките се и си в съвременния български език. Бургас: Димант, 2008. - Цит. в: Безличные предложения с обязательным местоименным выражением экспериенцера в болгарском языке. - В: Архитектура клаузы в параметрических моделях: синтаксис, информационная структура, порядок слов. Москва: Издательский Дом ЯСК, 332-368. - с. 299, 301, 302, 309. No---No
74
цитати
2016    Петрова Г. Семантични роли на кратките дателни местоимения. Бургас: Димант, 2006. - Цит. в: Иванова Е.Ю. Безличные предложения с обязательным местоименным выражением экспериенцера в болгарсков языке. - В: Архитектура клаузы в параметрических моделях: синтаксис, информационная структура, порядок слов. Москва: Издательский Дом ЯСК, 332-368. - с. 333, 348, 350, 353, 356. No---No
75
учебно пособие
2016    Петрова Г. Съвременен български език. Синтаксис (Базов теоретичен минимум и упражнения). Бургас: Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 128 с. No---No
76
статия
2016    Петрова Г. "Повдигане на посесора" в българския език (с руски паралели). - В: Наука и савремени универзитет 5, Зборник радова, 2. том, Савремена наука о jезику и книжевности. Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, с. 63-70. No---No
77
други трудове
2016    Иванова Е.Ю., Петрова Г.М. Модальность и хабитуальность рефлексивных форм в болгарском языке // XLV Международная филологическая научная конференция, Санкт-Петербург, 14-21 марта 2016 г.: Тезисы докладов. - СПб.: Филологический факультет СПбГУ., с. 445-446. No---No
78
доклад
2016    Иванова, Е.Ю., Петрова, Г.М. Рефлексивни форми в българския език: хабитуално и модално значение // Державинские чтения: Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики; сборник статей по материалом XLV Международной филологической конференции, 14-21 марта 2016 г., г. Санкт-Петербург / СПбГУ, Филологический факультет; отв. ред. О.В. Васильева, З.К. Шанова. - СПб.: ВВМ, с. 51-58. No---No
79
статия
2016    Петрова Г., Иванова, Е. Българските рефлексивни клитики: диатези и синтактична многозначност. - В: Две култури за единен свят, (съст. М. Терзиева), Бургас: Университет "Проф. д-р Асен Златаров", с. 11-20. No---No
80
статия
2016    Petrova G., Sokolov I. Bulgarian-English Parallels in the Translation of Structures with the Modal Particle Cu (Si) // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", т. XLV, кн. 2, 90-94. No---No
81
цитати
2016    Петрова Г.М., Иванова Е.Ю. Синтаксис местоименных клитик в форме датива в южнославянских языках. -В: Архитектуры клаузы в параметрических моделях:синтаксис, информационная структура, порядок слов /Отв. ред. А.В. Циммерлинг, Е.А. Лютикова/. - Москва: Издательский Дом ЯСК (Studia philologia), 275-291. - Цит. в: А.В. Циммерлинг, Е.А. Лютикова, Архитектура клаузы и информационная структура. - В: Архитектура клаузы в параметрических моделях: синтаксис, информационная структура, порядок слов. Москва: Издательский Дом Яск, 9-22 - с. 21. No---No
82
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2016    Участник в проект НИХ-342/2015, 2016 на тема "Българо-руски паралели в езиково-литературен и педагого-исторически контекст". No---No
83
глава от книга
2016    Петрова Г.М., Иванова Е.Ю. Синтаксис местоименных клитик в форме датива в южнославянских языках. -В: Архитектура клаузы в параметрических моделях: синтаксис, информационная структура, порядок слов / Отв. ред. А.В. Циммерлинг, Е.А. Лютикова. - Москва: Издательский Дом ЯСК (Studia philologica), 275-291. No---No
84
доклад
2016    Петрова Г. Лексикални каузативи и декаузативи за изразяване на емоция в българския език. - В: Светът е слово, словото е свят"(индекс. в CEEOL), Благоевград: Югозападен университет "Неофит Рилски", с. 191-196.No---No
85
цитати
2015    Петрова, Г. Понятието "падеж" в схващанията на Ал. Теодоров-Балан и генеративната граматика // Българският език и литература в европейското културно пространство: традиции и перспективи. Szeged. JATEPress, 2015, 107-112. - Цит. в: Тишева, Й. Непознатият Александър Теодоров-Балан // Епископ-Константинови четения. "Непознатият съсед". Том 21, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2015, 119-127. ISSN, електронно издание с формат интерактивен *pdf: 1314-7358. No---No
86
статия
2015    Петрова Г. Сложни изречения с да-комплемент за изразяване на контрахипотетичност. - В: Да (пре)откриваш думите (Юбилеен сборник, посветен на проф. дфн Вера Маровска). Пловдив: Унив. изд. "Паисий Хилендарски", с. 77-84. No---No
87
цитати
2015    Иванова Е.Ю., Петрова Г.М. Кластеризация местоименных клитик в форме датива: допуски и ограничения в болгарском языке (с македонскими и сербскими параллелями)// Типология морфосинтаксических параметров. Материалы международ, ной конференции "Типология морфосинтаксических параметров 2014", Вып. 1.: МГГУ им Шолохова, 2014, с. 59-76. - Цит. в: Иванова Е.Ю., Градинарова А.А. Синтаксическая система болгарского языка на фоне русского. Москва: Языки славянской культуры, 2015 г., 632 с. - с. 46, 163, 508, 511, 513, 516. No---No
88
цитати
2015    Иванова Е.Ю., Петрова Г.М. Кластеризация местоименных клитик в форме датива: допуски и ограничения в болгарском языке (с македонскими и сербскими параллелями) // Типология морфосинтаксических параметров. Материалы международной конференции "Типология морфосинтаксических параметров 2014", Вып. 1.: МГГУ им. Шолохова, 2014, с. 59-76. - Цит. в: Иванова Е.Ю. О претендентах на роль dativus ethicus в болгарском языке // ХХ Державинские чтения: современные и исторические проблемы болгаристики и славистики (Материалы XLIV Международной филологической конференции, 10-15 марта 2015), СПбГУ, Филологический факультет.-СПб.: ВММ, 2015, с. 31-37, - с. 32. No---No
89
цитати
2015    Петрова Г. За употребата на си като частица с модална функция. - В: Езикът и културата в съвременния свят (Сборник с материали от международна научна конференция, Университет "Проф. д-р Асен Златаров"), Велико Търново: Фабер, 2012, с. 31-37. - Цит. в: Иванова Е.А., Градинарова А.А. Синтаксическая система болгарского языка на фоне русского. Москва: Языки славянской культуры, 2015, 632 с. - с. 515, 515, 516. No---No
90
цитати
2015    Петрова Г. За употребата на си като частица с модална функция. В: Езикът и културата в съвременния свят (Сборник с материали от Международна научна конференция, Университет "Проф. д-р А. Златаров"), Велико Търново: Фабер, 2012, с. 361-367. - Цит. в: О претендентах на роль dativus ethicus в болгарском языке // ХХ Державинские чтения: Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики (Материалы ХLІV Международной филологической конференции, 10-15 марта 2015 г.), СПбГУ, Филологический факультет.- СПб.: ВММ, 2015, с. 31-37 - с. 32. No---No
91
цитати
2015    Петрова Г. Функции на клитиките се и си в съвременния български език. Бургас: Димант. - Цит. в: Иванова Е.Ю., Градинарова А.А. Синтаксическая система болгарского языка на фоне русского. Москва: Языки славянской культуры, 2015, 632 с. - с. 14, 46, 507, 511, 515, 516, 521. No---No
92
цитати
2015    Петрова Г. Функции на клитиките се и си в съвременния български език. Бургас: Димант, 2008. - Цит. в: Иванова Е.Ю. О претендентах на роль dativus ethicus в болгарском языке // ХХ Державинские чтения: Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики (Материалы ХLIV Международной филологической конференции, 10-15 марта 2015), СПбГУ, Филологический факультет. - СПб.: ВММ, 2015, с. 31-37. - с. 32, 33. No---No
93
цитати
2015    Петрова Г. Семантични роли на кратките дателни местоимения. Бургас: Димант, 2008. - Цит. в: Иванова Е.Ю., Градинарова А А. Синтаксическая система болгарского языка на фоне русского. Москва: Языки славянской культуры, 2015, 632 с. - 14,с.158, 159, 160, 161. No---No
94
цитати
2015    Петрова Г. Семантични роли на кратките дателни местоимения. Бургас: Димант, 2008. - Цит. в: Димитрова М. Оптативните конструкции в съвременния български език: свобода и ограничение в образуването им // Български език, 2015, кн. 4, 25-37. - с. 26. No---No
95
други трудове
2015    Петрова, Г. Омонимията при българската местоименна клитика "се" и синтактичната многозначност. - В: XLIV Международная филологическая научная конференция, Санкт-Петербург, 10-15 марта 2015 г.: Тезисы докладов. - СПб.: Филологический факультет. Санкт Петербург, 2015, с. 405-406. No---No
96
статия
2015    Петрова Г. Омонимията при българската местоименна клитика "се" и синтактичната многозначност. - ХХ Державинские чтения: Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики: Сборник статей по материалом XLIV Международной филологической конференции, 10-15 марта, 2015 г., Санкт-Петербург / СПбГУ, Филологический факультет, с. 79-88. No---No
97
доклад
2015    Петрова Г. Понятието "падеж" в схващанията на Ал. Теодоров-Балан и генеративната граматика. - В: Българският език и литература в европейското културно пространство: традиции и перспективи", Сегед: Сегедски университет, с. 107-112. No---No
98
доклад
2015    Петрова Г. Семантични и формални зависимости в сложно изречение с предикати за съобщаване. - В: Научни перспективи на съвременната българистика, Будапеща: Будапещенски университет "Лоранд Йотвьош", 217-223. No---No
99
доклад
2015    Петрова Г. Експресивно-емоционални клитики в българския език. - В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", Том 54, серия 6.3. Езикознание. Литературознание. Изкуствознание. Русе: РУ "Ангел Кънчев", с. 24-28. No---No
100
доклад
2015    Петрова Г. Медиални глаголи за движение в българския език. -В: Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения, Том 1, Езикознание, София: Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 60-65. No---No
101
учебно пособие
2015    Петрова Г. Съвременен български език. Морфология (Базов теоретичен минимум и упражнения). Бургас: Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 128 с. No---No
102
доклад
2015    Петрова Г. Посесивна и непосесивна интерпретация на нееднозначни изречения. - В:"Лингвистика: история, предизвикателства, перспективи (Сборник в чест на 80-годишнината на проф. дфн Иван Кочев)" (индекс. в CEEOL), Благоевград: Югозападен университет "Неофит Рилски", с. 364-369. No---No
103
статия
2014    Петрова Г. Семантико-синтактични особености на медиални глаголи за емоция и нерефлексивните им съответствия. - В: Съвременен български език. Фонетика и граматика. Материали от Третия международен конгрес по българистика (23-26 май 2013 г., София), София: Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", с. 124-131. No---No
104
статия
2014    Петрова Г. Медиални глаголи с рефлексивна семантика. - В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", Том 1, Езикознание, Русе: РУ "Ангел Кънчев", с. 60-65. No---No
105
статия
2014    Петрова Г. Семантико-синтактични особености и аргументна структура на глагола "личи". - В: Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Велико Търново: Унив. изд. "Св.св. Кирил и Методий", с. 376-381. No---No
106
статия
2014    Иванова Е.Ю., Петрова Г.М. Кластеризация местоименных клитик в форме датива: допуски и ограничения в болгарском языке (с македонскими и сербскими параллелями). - В сборнике: Типология морфосинтаксических параметров, Материалы международной конференции "Типология морфосинтаксических параметров 2014", Выпуск 1, Москва: МГГУ им. Шолохова, с. 58-75. No---No
107
цитати
2013    Галина Петрова, За клитиките се и си и лексикографското им представяне. // Български език, 2010, № 4, с. 51-57. Цит. в: Стефана Калдиева-Захариева, Българска лексикология и фразеология. Том 2. Българска фразеология. София: Българска академия на науките, Институт за български език "Проф. Л. Андрейчин", 2013 г. (с. 106, 107, 108). No---No
108
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2013    Участник в проект НИХ-304/2013 на тема "Юбилейно издание "Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - половинвековна научна традиция". No---No
109
статия
2013    Петрова Г. Реторические аспекты в университетском образовательном процессе. - В: Езиково-литературни кодове в социалното и образователното пространство (Международен сборник с научни статии), Университет "Проф. д-р Асен Златаров и Пятигорски лингвистичен университет (Русия), с. 30-34. No---No
110
статия
2013    Петрова Г. Семантико-синтактични особености на перцептивните глаголи "виждам" и "гледам". - В: Лингвистика: история, предизвикателства, перспективи, Благоевград: Югозападен университет"Неофит Рилски", с. 174-178. No---No
111
статия
2013    Петрова Г. За понятието "кратко изречение". - В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", Том 52, серия 6.3. Езикознание. литературознание. Изкуствознание. Русе: РУ "Ангел Кънчев", с. 11-14. No---No
112
учебно пособие
2013    Петрова Г. Тестове по български език (прераб и доп издание). Бургас:Димант, 72 с. No---No
113
цитати
2012    Петрова Г. Семантични роли на кратките дателни местоимения. Бургас: Димант, 2008. - Цит. в: Лесева Св. Лексикална и синтактична реализация на аргументите (при префигираните глаголи в българския език). Дисертация за присъждане на образователната и научната степен "доктор", Секция по компютърна лингвистика, ИБЕ при БАН. - с. 78. No---No
114
цитати
2012    Петрова Г. Започвам от А. Български за чужденци. Бургас, 1993. -Цит. в: Катуш Е. История на комуникативното обучение по български език в Будапещенския университет. В: Езикът и културата в съвременния свят Сборник с материали от международна научна конференция, Бургас, юни 2012). Фабер:Велико Търново, 2012, с. 239-243 - с. 242. No---No
115
учебно пособие
2012    Димитрова Ж., Петрова Г., Георгиев В. Тестове за интелигентност ( За кандидатстване в Колежа по туризъм при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" (Четвърто прераб. и доп. издание), Бургас: Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 88 с. No---No
116
статия
2012    Петрова Г. За употребата на "си" като частица с модална функция. - В: Езикът и културата в съвременния свят(Сборник с материали от Международна научна конференция), Велико Търново:Фабер, с. 361-367. No---No
117
статия
2011    Петрова Г. За изразяването на възвратност в съвременния български език в съпоставка с немския. - Академично списание, кн. 3, том 6, Бургас: Университет "Проф. д-р Асен Златаров", с. 156-159. No---No
118
статия
2011    Петрова Г. Семантическая и функциональная специфика местоименных клитик в болгарском языке. -Гуманитарный вектор, Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. Чернишевского, 2011, №4, с. 120-125. No---No
119
учебно пособие
2011    Петрова Г. Езикова култура. Правопис и пунктуация (Второ доп. и прераб изд.). Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2011, 140 с. No--No
120
цитати
2010    Петрова Г. За клитиките се и си и лексикографското им представяне // Български език, 2010, № 4, с. 51-57. - Цит. в: Крумова-Цветкова, Л. Българската лексикология и лексикография в началото на ХХ век. Български език, 2010, № 4, с.5-6. No---No
121
статия
2010    Петрова Г. За клитиките се и си и лексикографското им представяне. - Български език, 2010, №4, с. 51-57. No---No
122
учебно пособие
2009    Петрова Г. Тестове по български език. Бургас: Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 128 с. No---No
123
цитати
2008    Петрова Г. Семантични роли на кратките дателни местоимения. Бургас: Димант. - Цит. в: Българска граматика. Морфобогия. София: Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2008. - с.246, 148. No---No
124
учебно пособие
2008    Петрова Г. Тестове по български език. Бургас: Димант, 2008, 80 с. No---No
125
монография
2008    Петрова Г. Функции на критиките се и си в съвременния български език. Бургас:Димант, 2008, 140 с. No--No
126
статия
2007    Петрова Г. За семантичната интерпретация на изречението. - В: Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Т. ХХХVІ (2), с. 24-28. No---No
127
статия
2007    Петрова Г. Изречения в аргументна позиция. - В: Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Т. ХХХVІ (2), с. 29-33. No---No
128
статия
2007    Петрова Г. Рефлексивни конструкции и рефлексивни глаголи с реципрочно значение. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев". Т. 46, серия 7. Езикознание и литературознание. Русе: РУ "Ангел Кънчев", с. 73-77. No---No
129
цитати
2006    Petrova, Galina 2006: Семантични роли на кратките дателни местоимения, Изд. Димант. - Цит. в: Dekova Rositsa, Lexical Encoding of Verbs in English and Bulgarian, Norwegian University of Science and Technology,Trondheim: NTNU-trykk, 2006, ISBN 82-471-8233-5 [printed version], ISBN 82-471-8233-7 [electronic version], ISSN 1503-8181 (р.12). No---No
130
цитати
2006    Петрова Г. Семантични роли на кратките дателни местоимения. Бургас: Димант. - Цит. в: Несторова П. Семантични роли на подлога в съвременния български език (Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователната степен "доктор"), Пловдив, 2006. -с. 4, 7, 14. No---No
131
статия
2006    Петрова Г. За синтактичната реализация на експериентора като непряко допълнение. В: Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2006, 349-354. No---No
132
учебно пособие
2006    Петрова Г. Езикова култура. Правопис и пунктуация. Бургас: Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 2006, 128 с. No---No
133
доклад
2006    Петрова Г. За нововэведенията при изписването на сложни съществителни. - В: Науката в условията на глобализацията през ХХІ век. Т. V, Стара Загора: Съюз на учените, 2006, с. 265-268. No---No
134
статия
2006    Петрова Г. За залоговата диатеза. - В: Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Т. ХХХV (2), 2006, с. 46-49. No---No
135
статия
2006    Петрова Г. За семантичните и синтактичните аргументи. - В: Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Т. ХХХV (2), 2006, с. 50-54. No---No
136
статия
2006    Петрова Г. За функцията на си като реципрочно допълнение. - В: Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Т. ХХХV, 2006, с. 55-58. No---No
137
статия
2006    Петрова Г. За една разновидност на пасива. - В: Научни трудове. Т. 45, серия 5.2. Езикознание и литературознание. Педагогика и психология. Русе: РУ "Ангел кънчев", 2006, с. 32-35. No---No
138
монография
2006    Петрова Г. Семантични роли на кратките дателни местоимения. Бургас:Димант, 2006, 178 с. No--No
139
статия
2005    Петрова Г. Синтактични ограничения на рефлексива си. - В: Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2005, 551-556. No---No
140
други трудове
2005    Петрова Г. Семантични роли на кратките дателни местоимения. Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователната степен "доктор". Бургас, 2005, 36 с. No---No
141
статия
2005    Петрова Г. За омонимията при дателните клитики. - Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев". Т. 44, серия 6.2,Русе: РУ "Ангел Кънчев",2005, 53-57. No---No
142
доклад
2005    Петрова Г. За функциите на модалната частица си. - В: Комуникативни стратегии в хуманитаристиката. Бургас: БСУ, 2005, с. 96-100. No---No
143
статия
2005    Петрова Г. Клитики с прагматична функция. - В: Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Т. ХХХІV (2), 2005, с. 62-65. No---No
144
статия
2005    Петрова Г. Семантична и синтактична интерпретация на желателните конструкции. - В: Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Т. ХХХІV (2), 2006, с. 66-69. No---No
145
учебно пособие
2004    Петрова Г. Тестове по езикова култура. Бургас: АПН, 48 с. No---No
146
доклад
2004    Петрова Г. Експериентор в ситуация на субективна потребност или възможност. - В: Сборник доклади от Научна конференция с международно участие. Т. 6, Стара Загора: Съюз на учените, 2004, с. 441-446. No---No
147
статия
2004    Петрова Г. Дателен падеж и дателни местоимения. - В: Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Т. ХХХІІІ (2), 2004, с. 82-87. No---No
148
статия
2003    Петрова Г. Структурно-семантичният модел при типова ситуация: изразяване на каузирано чувство. - В: Езикът и литературата - средство за [не]разбирателдтво. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2003, с. 394-399. No---No
149
статия
2003    Петрова Г. Знаковост и знакова функция на кратките дателни местоимения. - В: Езикът и литературата в епохата на глобализация. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2003, с. 239-246. No---No
150
доклад
2003    Петрова Г. Семантичната роля бенефициент в типова ситуация за материален трансфер. - В: Сборник доклади от Научна конференция с международно участие. Т. 4, част 2. Стара Загора: Съюз на учените, 2003, с. 87-91. No---No
151
статия
2003    Петрова Г. Семантичната роля бенефициент в типова ситуация за предаване на информация. - В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев". Т. 40, серия 10.2. Русе: РУ "Ангел Кънчев", 2003, с. 58-62. No---No
152
статия
2002    Петрова Г. Структурно-семантичният модел при типова ситуация: каузирано изменение на състоянието. - В: Езикът: история и съвременност. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2002, 161-167. No---No
153
доклад
2002    Петрова Г. Структурно-семантичният модел при типова ситуация: изразяване на оценка за съответствие на критерий. - В: Сборник доклади от Научна конференция с международно участие. Т. 4, Стара Загора: Съюз на учените, 2002, с. 195-198. No---No
154
доклад
2002    Петрова Г. Структурно-семантичният модел при типова ситуация: предназначаване на резултата от действието. - В: Балканска научна конференция "ХХІ век - Балканите - наука и образование", Кърджали, 2002, с. 225-229. No---No
155
статия
2001    Петрова Г. За някои приглаголни употреби на кратките дателни местоимения. - Коментар, интерпретация, възможност за четене. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2001, 549-557. No---No
156
статия
2001    Петрова Г. Връзка между структурна организация и семантика при страдателни конструкции глагол се. - В: Традиция и съвременност в българския език. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2001, с. 242-245. No---No
157
доклад
2001    Петрова Г. Структурно-семантичният модел при типова ситуация: изразяване на каузирано желание. - В: Университетът през третото хилядолетие. Т.4. Бургас: БСУ, 2001, 190-196. No---No
158
учебно пособие
2000    Маровска В., Петрова Г. Тестове по езикова култура (нови варианти). Сборник за кандидат-студенти и студенти. Бургас:Димант, 2000, 62 с. No---No
159
доклад
1999    Петрова Г. Функционално-семантична зависимост между кратките дателни местоимения и глаголи за даване. - В: Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев". Т. ХХХVІІ, серия 7. Русе: ВТУ "Ангел кънчев", 1999, 45-47. No---No
160
доклад
1999    Петрова Г. Мотивираността като основополагащ принцип в обучението по български език като чужд. - В: Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев". Т. ХХХVІІ, серия 7,Русе: ВТУ "Ангел Кънчев", 1999, 95-99. No---No
161
учебно пособие
1998    Маровска В., Петрова Г. Тестове по български език (езикова култура). Сборник за кандидат-студенти и студенти. Бургас:Димант, 1998, 40 с. No---No
162
цитати
1997    Петрова Г. Започвам от А. Български за чужденци. Бургас, 1993. - Цит. в: Петрова Ст. Българският език като чужд История и методика), София, 1997, 140 с. - с. 20. No---No
163
статия
1996    Петрова Г. Текстолингвистичният аспект в обучението по български език като чужд - основен курс. - В: Лингвистични и методически аспекти по български език като чужд. Бургас: Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 1996, 151-156. No---No
164
доклад
1996    Петрова Г. Изпитен тест по български език за чужденци (основен курс) - цел и съдържание. - В: Сборник доклади от Юбилейна научна сесия на ВМИ-Пловдив, 1996, с. 208-211. No---No
165
доклад
1994    Петрова Г. Концепция за учебника по български език за чужденци - "Започвам от А". - В: Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев". Т. ХХХV, серия 9. Русе: ВТУ "Ангел Кънчев", 1994, с. 250-254. No---No
166
учебник
1993    Петрова Г. Започвам от А (Български език за чужденци), Бургас, 1993, 252 с. No--No
167
доклад
1989    Петрова Г. Методически аспекти за типовете пасив при представянето им на чужденци. - В7 Сборник от Юбилейна научна сесия на ВТУ "Ангел Кънчев", с. 50-53. No---No
168
статия
1989    Петрова Г. Концепция за представянето на някои глаголни категории в обучението по български език като чужд. - В: Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев". Т. ХХХІІ, серия 15, 1989, с. 150-153. No---No
169
статия
1989    Петрова Г. Функционално-семантичното пространство на пасива в българския език. - В: Български за чужденци, 1989, кн. 1, с. 23-26. No---No
170
статия
1986    Петрова Г. Семантична характеристика на залога в процеса на обучението по български език като чужд. - В: Български език като чужд, кн. 2, 13-16. No---No