www.btu.bg-Publications
Гл. ас. д-р Галина Георгиева Бъкова-Григорова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2016    Иванова,Д.,Г.Григорова,Верификация на БДС EN ISO9308-1:2014 Качество на водата.Определяне броя на Esherichia coli и коолиформи бактурии.Част 1: Метод на мембранно филтриране. Научни трудове на Русенския Университет,2016,том.55,серия10.2 с.46-51No---No
2
статия
2015    Григорова,Г.Вариант на процедура за верификация на метод за определяне на водно съдържание в пчелен мед.Годишник на Университет"Проф.д-р Асен Златаров"XLIV(1),2015,с.57-60No---No
3
статия
2014    Ivanova,Ш.,N.Dimova,G.Grigorova,T.Godjevargova.Comparison of four different metods for development of progesterone fluorescent immunoassay.СУ Св. "Климент Охридски",2014No---No
4
статия
2014    Ivanova,S.,N.Dimova,G.Grigorova,T.Godjevargova.Evalution of efficiency of three different fluorescent conjugates used as tracers in penicillin magnetic nanopartivle immunoassay.СУ"Св.Климент Охридски",2014,с. No---No
5
статия
2014    Григорова,Г.Междулабораторно сравнение за осигуряване качеството на резултатите от лабораторни изпитвания.Годишник на Университет "Проф.д-р Асен Златаров"XLIII(1),2014,с.48-52No---No
6
статия
2014    Григорова,Г.Динамика на общият брой микроорганизми в суровото краве мляко в зависимост от сезона на млекодобив.Годишник на Университет "Проф.д-рАсен Златаров"XLIII(1),2014,с.53-56No---No
7
статия
2008    1.Raykov Z., K. Vassilev, G. Grigorova, A. Lypova, A. Aleksiev, G. Petrov, Spin-labeled rifamycin: biological activity, Pharmazie, v.63 (1) pp. 61-66, (2008). No---No