www.btu.bg-Publications
Гл. ас. д-р Дечко Митев Игнатов
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2017    Обнаружение и предотвращение деформации позвоночника у учеников младших классов, Перспективы науки и образования, Международны научной электронны журнал, 2017, № 2/26/, с. 29-31.No---No
2
монография
2017    Сензитивност на физическото развитие, физическата дееспособност и моториката на децата от начална училищна възраст. Бургас, ЛИБРА СКОРП, ISBN 978-619-7123-70-8, 2017No---No
3
монография
2017    Сензитивност на физическото развитие, физическата дееспособност и моториката на децата от начална училищна възраст. Бургас, ЛИБРА СКОРП, ISBN 978-619-7123-70-8, 2017No---No
4
статия
2016    Количественныe и качественные критерии объективной оценки эффективности уроков по физическому воспитанию в начальных классах. No---No
5
статия
2016    “The fall”-an example of game-based model intellectual and personal development of chiled at kindergarten age. No---No
6
статия
2016    Game based models for intellectual and personal development of a child. No---No
7
статия
2016    Ролята и въздействието на обучението в модул туризъм върху образователно-възпитателния процес в началното училище в условията на интерактивен, интегративен подход.No---No
8
статия
2016    Нестандартен подход в приложението на подвижните и щафетни игри, като метод за комплексно въздействие, в условията на групово-съревнователна организация на обучение. No---No
9
статия
2016    Модел за развиване на скоростно-силовите възможности на 9-10 годишните ученици. No---No
10
статия
2016    Подвижные игры-специфическое средство формирования двигательных и умений и навыков на уроках по физическому воспитанию на начальном этапе обучения. No---No
11
статия
2016    Подвижные игры как метод обучения и познавательно-воспитательное средство в начальном школьном возрасте. No---No
12
статия
2015    Естетическо и екологично възпитание на ученици в условията на интерактивна дейност при работа по проект. No---No
13
статия
2015    Развитие на физическата дееспособност на учениците от начална училищна възраст чрез интерактивен двигателен модел. No---No
14
статия
2015    Синтез на интерактивни художествено-творчески методи по групова работа по проект на тема „Морски свят” за трети клас. No---No
15
статия
2015    Интелектуално-психическо развитие на учениците от начална училищна възраст чрез интерактивен двигателно-игрови модел. No---No
16
статия
2014    Дискусия и/или биографично изследване. Биографичният метод-проекции в социалните и хуманиарните науки. No---No
17
статия
2014    Формиране на творческо мислене при 7-10 годишните деца чрез двигателно-творческо мислене. No---No
18
статия
2014    Интерактивните методи в обучението като условие за изграждане и развитие на креативните детски способности. No---No
19
статия
2014    Изграждане и развитие на умения за модулиране на учебното съдържание от модул туризъм у студентите бъдещи начални учители чрез използване на интерактивен, интегративен подход. No---No
20
статия
2014    Исследование специфических условий и факторов, определяющих развитие двигателных качеств учеников начальных классов. No---No
21
статия
2014    Двигательно-творческие эстафетные игры как метод развития скорости в условиях групповой соревновательной организации учебного процесса. No---No
22
статия
2014    Подвижните игри в първи клас, като метод за комплексно въздействие, в условията на групово-съревнователна организация на обучение. No---No
23
статия
2014    Използване на нестандартни интерактивни подходи при обучението на студентите бъдещи учители по дисциплината «Методика на обучението по физическо възпитание». No-0.050-No
24
статия
2014    Интерактивен, двигателно-игрови модел за развиване на физическата дееспособност на учениците от начална училищна възраст. No-0.050-No
25
статия
2014    Интегративен, интерактивен двигателен модел за психическо-интелектуално развитие на учениците от начална училищна възраст. No-0.050-No
26
статия
2014    Исследование специфических условий и факторов, определяющих развитие двигателных качеств учеников начальных классовNo-0.050-No
27
статия
2014    Двигательно-творческие эстафетные игры как метод развития скорости в условиях групповой соревновательной организации учебного процессаNo-0.050-No
28
статия
2013    Онтогенетические аспекты в развитии двигательных качеств учеников начальных классов в современных социально-экономических и биологических условиях.No-0.050-No
29
статия
2013    Причини и фактори пораждащи травматични увреждания при обучението по физическо възпитание в начална училищна степен.No---No
30
статия
2013    Емоционалният фактор -водещ и определящ подвижните игри като специфична дейност.No---No
31
статия
2013    Подвижните игри в начална училищна възраст-основен фактор за формиране на детската личност-втора частNo---No
32
статия
2012    Условия и фактори определящи развитието на физическата дееспособност на учениците от начална училищна възрастNo---No
33
статия
2012    Условия и фактори определящи развитието на физическата дееспособност на учениците от начална училищна възрастNo---No
34
статия
2012    Развитието на детското мислене в условията на интерактивни комбинирани методи в уроците по физическо възпитание в 1-4 клас.No---No
35
статия
2012    Подвижните игри в начална училищна възраст-основен фактор за формиране на детската личност-първа частNo---No
36
статия
2011    Тестово изследване на особеностите в развитието на моториката на учениците от начална училищна възрастNo--No
37
статия
2011    Проучване възрастовата динамика на физическите качества на децата от начална училищна възрастNo--No
38
статия
2011    Груповата организация на работа по физическо възпитание в началното училище – фактор за повишаване на физическата дееспособност на ученицитеNo--No