www.btu.bg-Publications
Гл. ас. д-р Златка Александрова Димитрова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2017    Димитрова, Зл. (2017) Гимнастиката като специфична двигателна дейност в началното училище, академично списание Управление и образование на Университет „Проф.д-р Асен Златаров” –Бургас 2017г, Академично списание „Управление и образование“ („Педагогика и качество на образованието“), кн. 3, том XIII (3). Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, ISSN 13126121стр. 101 - 106No-1.023-No
2
статия
2017    Димитрова, Зл. (2017) Проекции на анимативния подход в педагогиката, Годишен научно-практически форум: „Иновации в обучението и познавателното развитие“. Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, Година VIII, книжка 8, issue 1, ISSN 1314-1791, стр. 33 - 37 No-1.023-No
3
статия
2017    Димитрова, Зл. (2017) Нагласи на учителите към занимания с йога в условията на детската градина, International scientific and practical conference “Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and social development trends”. Prof. D-r Assen Zlatarov University – Burgas No-1.023-No
4
учебно пособие
2017    Димитрова, Зл. (2017) Йога пози за деца, методическо ръководство. ISBN 978-619-7123-69-2, Изд: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас, No---No
5
учебно пособие
2017    Димитрова, Зл. (2017) Подвижни игри със съвременни сюжети, методическо ръководство. ISBN 978-619-7123-68-5, Изд: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас, No---No
6
монография
2017    Димитрова, Зл. (2017) Анимативният подход в образователния процес по физическо възпитание и спорт в детската градина и началното училище., ISBN 978-619-7123-67-8. Изд: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас, No---No
7
статия
2017    Социализация детей посредством спортивной анимации, International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” ISSN 2413-1032 , № 1(17), Vol.5, January 2017, стр. 52No-ISSN 2413-1032--No
8
статия
2017    MONITORING OF THE FLEXIBILITY AS PHYSICAL SKILL IN PRIMARY SCHOOL AGEInstenational journal Knouwledge, Scientific papers Vol.16.4., Vrnjacka Banja, SERBIA, ISSN 1857-923X, 2017, p. 413.No-1857-923X1.023-No
9
статия
2016    Димитрова Зл., Вардарева В. Корелационни възможности на музикално-подвижните игри с парашут за обогатяване на двигателната дейност на децата, Благоевград 2016, Сборник с научни доклади от Юбилейна международна научна конференция, 25 – 26 ноември 2016 г., Благоевград, стр. 353- 358No-1.023-No
10
доклад
2016    За физическото възпитание и спорта във висшите училища, доклад на научна конференция „ Иновации в образованието” – 2016 г. ШуменNo---No
11
доклад
2016    Гимнастическая программа «анимированные цифры» для детей 5 – 7 лет, International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” , № 3(7), Vol.2, March 2016, ISSN 2413-1032, стр. 51No---No
12
доклад
2016    Възможности за приложение на анимацията в круизния туризъм, годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” –Бургас, 2016, т. XLV (2) 2016 ISSN 1312-1359 стр. 201No---No
13
доклад
2016    Възможности за развитие на круизния туризъм в българия, годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” –Бургас, 2016, т. XLV (2) 2016 ISSN 1312-1359 стр. 193No---No
14
доклад
2016    Спортно – подготвителна двигателна дейност в предучилищна възраст, Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal (PESKRJ), (1), 1, Art.3, pp. 10-14, 2016 ISSN:2534-8620No---No
15
доклад
2016    Стречинг упражнения по двойки за повишаване на двигателната активност, Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal (PESKRJ), (1), 2, Art.10, pp. 48-51, 2016 ISSN 2534-8620 (Online)No---No
16
статия
2015    3.Димитрова Зл.(2015) Possibilities for application of the touristed animation in the kindergarten and primary school (Възможности за приложение на туристическата анимация в детската градина и началното училище), The teacher of the future, Ninth International Scientific Conference, KNOWLEDGE International Journal, Nо. 13.3, със ISSN и Global Impact No-1.023-No
17
доклад
2015    Развиване на психомоториката на децата от предучилищна възраст чрез подвижни игри - доклад на научна конференция „ Иновации в образованието” – Шумен 2015, стр. 415No---No
18
доклад
2015    Празниците като форма за педагогическо взаимодействие между детската градина и семейството, годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” –Бургас, 2015, т. XLIV (2) 2015 ISSN 1312-1359 стр. 322No---No
19
доклад
2015    16.Извънкласни форми на обучение по физическо възпитание и спорт за деца от начална училищна възраст, Русе, 2015 Научни трудове на Русенския университет, том 54 , серия 8.2 , ISNN , стр. 83No---No
20
доклад
2015    Структура на музикалнo - двигателни форми за предучилищна възраст, академично списание Управление и образование на Университет”Проф.д-р Асен Златаров” –Бургас 2015г, стр.208No---No
21
статия
2013    Димитрова, Зл.,,Йога-азбука” за деца от предучилищна възраст, Научни трудове на Русенския университет, 2013, том 52, серия 8.2, ISNN 1311-3321, стр. 149-154 No---No
22
статия
2013    Димитрова, Зл., „Състояние на физическото развитие на 6- 7 годишни деца от гр. Бургас, Годишник на Университет „Проф.д-р Асен Златаров” –Бургас, т. XLII (2) 2013, с.253-257 ,ISSN 1312-1359 No---No
23
учебно пособие
2013    Димитрова, Зл. (2013) Музикално –игрови форми в детската градина (практическо ръководство, в електронен вид), ISBN 978-619-7037-03-6, Изд: Център за психосоциална подкрепа – София, No---No
24
учебно пособие
2011    5.Н. Калоянова, Т. Иванова, Хр. Михалева, М. Каприева, Зл. Димитрова. Управление на професионалния стрес. (2011) Наръчник на учителя. (в електронен вид). ISBN: 978-954-92349-6-1, Изд. Център за психосоциална подкрепа –София, Авторски раздел: Учителят и двигателната активност (стр. 58-74)No---No