www.btu.bg-Publications
Доц. д-р Галина Янкова Терзиева
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2017    А.в България–3 бр.1.Попова, К. и Г. Терзиева. Превенция на социално-значими очни заболявания сред активното население. В: Академично списание „Управление и образование”, т., кн. 5, Здравни грижи, 2017, с. .2.Даниела Фастен, Галина Терзиева. „Спортът – компонент на съвременния модел за здравословен начин на живот“ - „Стареене, здраве, гериатрични грижи”, 2017, МК, ТрУ Стара Загора3.Lecheva, Zl., G. Terzieva, V. Gogova THEORETICAL-PRACTICAL ASPECTS OF EDUCATION IN NURSING CARE FOR MENTALLY ILL PATIENTS, ANNUAL OF ASSEN ZLATAROV UNIVERSITY, BURGAS, BULGARIA, 2017, v. XLVIБ: в чужбина–1 бр.:1.Popova, K., G. Terzieva. Geriatric care – necessity and tendencies. Knowledge International Journal, vol. 17, № 3, Skopje 2017, Medicine and natural sciences, pp. 11551163; ISSN 2545-4439 (printed), ISSN 1857-923X (e-version)No---No
2
статия
2016    1. М. Обрейкова и Г. Терзиева. Необходимост от обучение на медицинските сестри, работещи с деца с увреждания на опорно-двигателния апарат. В: Академично сп. „Управление и образование”, кн. 5 „Здравни грижи”, т.XII, (5), 20162. Терзиева, Г. и К. Попова.Оценка на риска от развитие на захарен диабет в училищна среда. 2016, Стара Загора – е-издание.в чужбина:1.Терзиева, Г. и М. Обрейкова. Проучванена знания и нагласи за превенция на рак на маточната шийка. В: International Journal Knowledge, vol. 13.3, pp.355-359, Skopje, 2016, ISSN 1857-922.2.Попова, К. и Г. Терзиева. Знания и нагласи на родители за превенция на детското очно здраве. В: International Journal Knоwledge, vol. 13.3, pp.309-314, Skopje, 2016, ISSN 1857-92.No---No
3
статия
2015    1.Терзиева, Г. и К. Попова. 2015. Рискови фактори за развитие на сърдечносъдови заболявания – реалности, тенденции. Академично списание „Управление и образование”, т. II, кн.5, стр. 50-54.2.Terzieva, G. 2015. Forming of Competencies in the Students of the Nursing Specialties for Prevention from Diabetes Mellitus. В: KNOWLEDGE – International Journal Scientific and Applicative papers V8/2, Skopje, Makedonia, pp. 91-94, ISSN 1857-92.No---No
4
статия
2014    1.Терзиева, Г. 2014. Рискови фактори за развитие на злокачествени новообразувания на храносмилателна система – реалности, тенденции, превенция. В: Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, т. XLIII, (2).2. Terzieva, G., K. Popova. 2014. Practical training management in health care as a factor for quality in education. In: Knowledge, International Journal Scientific and applicative papers V-1No---No