www.btu.bg-Publications
Доц. д-р Светлана Димитрова Желева
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2017    Rumyana Yankova, Svetlana Genieva, Ginka Dimitrova, Molecular structure, vibrational, HOMO-LUMO, MEP and NBO analysis of hafniumselenite,Journal of Molecular Structure(2017),1141, pp.668-677.Yes66025120281.7000.463Yes
2
статия
2017    Tankov, I., R. Yankova, S. Genieva, M. Mitkova, D. Stratiev. Density functional theory study on the ionic liquid pyridinum hydrogen sulfate. Journal of Molecular Structure, 2017, ISSN 0022-2860, 1139, pp. 400–406.Yes66025120281.7000.463Yes
3
статия
2017    G. Baikusheva-Dimitrova, S. Genieva, R. Yankova, Synthesis, thermal behavior and thermodynamic data of hafnium selenite tetraaqua complex dihydrate, International Journal of Scientific Engineering and Applied Science (IJSEAS) – Volume-3, Issue-3,pp. 137-144, 2017.No--No
4
доклад
2016    Янкова Р., С. Гениева, М. Станчева, Г. Димитрова. Изследване структурата и свойствата на самариев селенит чрез теорията на функционала на плътността, Сборник с доклади на РУ „Ангел Кънчев”, филиал Разград, ISSN 1311-3321, (2016) том. 55, серия 10.1.No--No
5
доклад
2016    Baikusheva-Dimitrova G., R. Yankova, S. Genieva. Determination of the thermodynamic properties of [Hf(SeO3)2(H2O)4]•2H2O. Science and Technologies, 2016, ISSN 1314-4111, v. 6(3), pp. 27–33.No--No
6
статия
2016    Baykusheva-Dimitrova G., S.Genieva, R.Yankova, N.Halachev, Specific molar heat capacity and thermodynamic properies of Hf(SO4)2(H2O)4, Chemical Technology: An Indian Journal, 11 (3), pp. 85-92, 2016.No--No
7
статия
2016    Genieva, S., Yankova, R., Baikusheva-Dimitrova, G., Halachev, N., Synthesis and characterization of Hf(SO4)(H2O)4 and Hf(SeO3)(SeO4)(H2O)4, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 124 (3), pp. 1595-1600, 2016.Yes6602512028 1.7400.612Yes
8
статия
2016    Yankova R., S. Genieva, N. Halachev, G. Dimitrova, Molecular structure, vibrational spectra, MEP, HOMO-LUMO and NBO analysis of Hf(SeO3)(SeO4)(H2O)4, Journal of Molecular Structure, 1106, pp. 82-88, 2016.Yes6602512028 1.7100.463Yes
9
доклад
2015    Genieva S., N. Todorov, S. Stambolova, Kinetic of non-isothermal degradation of the products from the glycolysis of pet waste and crude glycerol, (2015) Industrial technologies, Vol. 2 (1), ISSN 1314-9911, pp. 126-132.No--No
10
доклад
2015    Гениева С., Р. Янкова, Г. Димитрова, Н. Халачев, Синтез, структура и свойства на хафниев селенит [Hf(SeO3)2(H2O)4]∙2H2O, (2015) Сборник с доклади на РУ „Ангел Кънчев”, ISSN 1311-3321, том. 54, серия 10.1. No--No
11
доклад
2015    Yankova R., S. Genieva, G. Baikusheva-Dimitrova, N. Halachev, Kinetics of non-isothermal decomposition of mixed valence selenite-selenate Se(IV)/Se(VI) of the hafnium, (2015) Science and Technologies, Vol. 5, No. 3, pp. 108-114.No--No
12
статия
2015    Tavlieva, M.P., Genieva, S.D., Georgieva, V.G., Vlaev, L.T., Thermodynamics and kinetics of the removal of manganese(II) ions from aqueous solutions by white rice husk ash, Journal of Molecular Liquids, 211, pp. 938-947, 2015.Yes6602512028 2.6800.670Yes
13
статия
2015    Georgieva, V.G., Tavlieva, M.P., Genieva, S.D., Vlaev, L.T., Adsorption kinetics of Cr(VI) ions from aqueous solutions onto black rice husk ash, Journal of Molecular Liquids, 208, Art. No. 4802, pp. 219-226, 2015.Yes6602512028 2.6800.670Yes
14
учебно пособие
2014    В. Шивачева, С. Желева, Г. Байкушева, Н.Халачев, Р.Явкова, М. Тодоров, Х. Жечева, Електронно помагало по Неорганична химия, Blackboard Learn (Проект BG051РО001-4.3.04-0015), 2014No--No
15
доклад
2014    Р. Янкова, С. Гениева, Н. Халачев, Г. Байкушева-Димитрова, Изследване на структурата и свойствата на Hf(SO4)2(H2O)4 и Hf(SeO4)2(H2O)4 комплекси чрез рентгенографски анализ и теорията на функционала на плътността, Сборник научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 53, серия 10.1, 2014, 153-158.No--No
16
доклад
2014    Р. Янкова, Н. Халачев, Г. Байкушева-Димитрова, С. Гениева, Синтез и квантовохимично изследване на хафниеви съединения, Science and Technologies, 2014, 4(3), 64-69.No--No
17
доклад
2014    С. Гениева, С. Стамболова, Изследване термичното разлагане на фракции, получени при гликолизата на отпадъчен полиетилентерефталат и суров глицерол, Сборник научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 53, серия 10.1, 2014, 142-147.No--No
18
доклад
2014    М. Тавлиева, С. Гениева, С. Турманова, Л. Влаев, Премахване на Mn(II) йони из водни разтвори. ІI. Термодинамика, Science and Technologies, 2014, 4(3), 10-14.No--No
19
доклад
2014    М. Тавлиева, С. Гениева, В. Георгиева, Л. Влаев, Премахване на Mn(II) йони из водни разтвори. I. Кинетика,Science and Technologies, 2014, 4(3), 5-9.No--No
20
статия
2014    R. Yankova, S. Genieva, N. Halachev, G. Dimitrova, Synthesis and Quantumchemical Study on Hf(SO4)2(H2O)4 and Hf(SeO4)2(H2O)4 complexes, American journal of Chemistry, 4(4), pp. 166-120, 2014.No--No
21
статия
2014    V. Georgieva, Stancheva, M., Genieva, S., Thermal stability of cerium selenite and solubility of the system Ce2O3-SeO2-H2O at 100°C, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry, 44(18), 1073-1079, 2014.Yes6602512028 0.5500.200Yes
22
статия
2014    S. Genieva, Kiryakova, D., Atanassov, A., Vlaev, L., Some properties of composites based on tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene copolymer with white rice husk ash and kinetics of its thermooxidative degradation, Oxidation Communications, 37(2), 405-4015, 2014.Yes6602512028 0.4500.203Yes
23
доклад
2013    М.Тавлиева, В. Георгиева, С.Гениева, Специфична и еквивалентна електропроводност на разредени разтвори на натриев хидрогенселенит в обикновена вода, Управление и образование (ISSN 1312-6121), том 9, №6, 2013, с. 62-68.No--No
24
доклад
2013    В. Георгиева, М.Тавлиева, С.Гениева, Л.Влаев, Изследванe на адсорбционната способност на черна оризова пепел за премахване на Cr(VI) йони от водни разтвори, Управление и образование (ISSN 1312-6121), том 9, №6, 2013, с. 18-25.No--No
25
доклад
2013    М.Тавлиева, В.Георгиева, С.Гениева, Кондуктометрични изследвания върху разредени водни разтвори на манганов дихлорид, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев” (ISSN 1311-3321), 2013, т.53, серия 10.1, с.162-167.No--No
26
доклад
2013    С. Гениева, А.Атанасов, Д.Кирякова, Л.Влаев, Кинетика на термично разлагане на композити на основата на тетрафлуороетилен-хексафлуоропропен и бяла оризова пепел, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев” (ISSN 1311-3321), 2013, т.53, серия 10.1, с.219-224.No--No
27
глава от книга
2013    S. Turmanova, S. Genieva and L. Vlaev, Chapter 12. Obtaining and utilization of rice husks ash as a filler of polymers or adsorbent for oil spill cleanup in Biomass-based Biocomposites Eds. Vijay Kumar Thakur, Amar Singh Singha, Smithers Rapra (the Publishers) USA, p. 239-258, 2013.No--No
28
статия
2013    M.Tavlieva, S.Genieva, V. Georgieva, L.Vlaev, Kinetic study of brilliant green adsorption from aqueous solution onto white rice husk ash, Journal of Colloid and Interface Science, 409, pp.112-122, 2013.Yes6602512028 3.4401.202Yes
29
статия
2012    С. Гениева, Изследване термодинамиката и кинетиката на адсорбция на Brilliant Green из водни разтвори върху бяла оризова пепел, Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас, том ХLІ, №1, 2012, с. 19-24.No--No
30
доклад
2012    С. Гениева, Г. Павловска, М. Тавлиева, В. Георгиева, Адсорбция на багрила Brilliat Green и Indigo Carmine из водни разтвори върху оризова пепел, Сборник с доклади от Международна конференция “Образование, наука, икономика и технологии”, 4-5 септември 2012 г., Университет “Проф. д-р Ас. Златаров”-Бургас, т.8р кн. 4, с.113-119.No--No
31
доклад
2012    В. Георгиева, М. Тавлиева, С. Гениева, Кондуктометрични изследвания на водни разтвори на ванадил(ІV) сулфат, Сборник с доклади от 22 международна конференция Стара Загора, 7-8 юни 2012, том 2, № 3, сс. 117-121.No--No
32
доклад
2012    М. Тавлиева, В. Георгиева, С. Гениева, Електротранспортни свойства на йоните във водни разтвори на ванадил(ІV) сулфат, Сборник с доклади от 22 международна конференция Стара Загора, 7-8 юни 2012, том 2, № 3, сс. 96-101.No--No
33
статия
2012    K. Vassilev, S. Turmanova, S. Genieva, Complexes of Rice Husks Ash for Oxidation of Cyclohexene, Journal of Environmental Science and Engineering, 7A 1, pp. 956-966, 2012.No--No
34
статия
2012    S. Turmanova, S. Genieva, L. Vlaev, Obtaining Some Polymer Composites Filled with Rice Husks Ash-A Review, International Journal of Chemistry, Vol. 4, No. 4, pp. 62-89, 2012.No--No
35
статия
2012    A. Dimitrov, S. Genieva, P. Petkov, L. Vlaev, Using Pyrolyzed Rice Husks as an Adsorbent for Purification of Water Basins Polluted with Diesel Fuel. Water, Air, and Soil Pollution, 223, pp. 5087-5095, DOI: 10.1007/s11270-012-1260-z.; 2012. Yes6602512028 1.8100.869Yes
36
статия
2012    V. Georgieva, M. Tavlieva, L. Vlaev, S. Genieva, Study of the Crystallization Fields of Vanadyl(IV) Selenites in the System VOSeO3–SeO2–H2O. Acta Chimica Slovenica, 59, pp. 833-840, 2012.Yes6602512028 1.7000.320Yes
37
статия
2012    A. Atanassov, S. Genieva, L. Vlaev, D. Kiryakova, Study on the Properties and the Thermooxidative Degradation Kinetics of Composites Based on Tetrafluoroethylene-Hexafluoropropylene Copolymer. Part I. Composites with Black Rice Husk Ash, Oxidation Communication, 35 (4), p. 869-891, 2012.Yes6602512028 0.1700.158Yes
38
статия
2012    S. Genieva, S. Turmanova, A. Dimitrov, P. Petkov and L. Vlaev, Thermal degradation of rice husks. Utilization of the products as adsorbents for oil spill cleanup, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 110, pp. 111-118. DOI 10.1007/s10973-012-2282-x., 2012.Yes6602512028 1.4100.604Yes
39
Проект от фонд „Научни изследвания”
2011    Ръководител на проект “Млади учени–2011”, МУ03/031, на тема: “Оползотворяване на продуктите от пиролиза на отпадъчни оризови люспи” към фонд “Научни изследвания” при Министерство на образованието, младежта и науката. (2011-2012)No--No
40
статия
2011    С. Гениева, Премахване на някои багрила от отпадни води чрез адсорбция върху оризова пепел, Годишник на У-т “Проф. д-р А. Златаров”, том ХL (2011) 53-58.No--No
41
статия
2011    М. Тавлиева, В. Георгиева, С. Гениева, Принцип на изоконверсионната изчислителна процедура в термичния анализ, Годишник на У-т “Проф. д-р А. Златаров”, том ХL (2011) 11-16.No--No
42
глава от книга
2011    S. Genieva, S. Turmanova and L. Vlaev, Chapter 13. Utilization of rice husks and the products of its degradation as fillers of polymers in Cellulose Fibers, Bio-, and Nano- Polymer Composites Part II: Cellulosic Fiber Reinforced Polymer Composites. Kalia K. Kaith G. and Kaur S., Springer AG Germany, p. 345-376, 2011.No--No
43
статия
2011    S. Turmanova, S. Genieva, L. Vlaev. Kinetics of Non-isothermal Degradation of Some Polymer Composites: Change of Entropy at the Formation of the Activated Complex from the Reagents, Journal of Thermodynamics, 2011, DOI: 10.1155/2011/605712, 10 pages.; 2011No0.900-No
44
статия
2011    L. Vlaev, P. Petkov, A. Dimitrov, S. Genieva, Cleanup of polluted with crude oil or diesel fuel using rice husks ash, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 42, pp. 957-964, DOI: 10.1016/j.jtice/2011.04.004.; 2011.Yes6602512028 2.7300.573Yes
45
статия
2010    В. Георгиева, С. Гениева, М. Тавлиева, Изследване кристализационните полета на ванадий(V) оксо селенити в системата V2O5 – SeO2 – H2O, Годишник на Университет “Проф.д-р Асен Златаров”-Бургас, 39 (1) 2010, с. 10-15. No--No
46
доклад
2010    С. Гениева, Л. Влаев, Изследване хидродинамиката на реактор кипящ слой за пиролиз на оризови люспи, Сборник с доклади от Лятна школа “Химични, биохимични технологии и опазване на околната среда”, 6-8 юли 2010, сс. 73-79.No--No
47
доклад
2010    С. Гениева, М. Тавлиева, В. Георгиева, Л. Влаев, Термодинамика на разлагане на някои метални селенити, Сборник с доклади от 20 юбилейна международна конференция Стара Загора, 3-4 юни 2010, том 4, сс. 45-50.No--No
48
статия
2010    S.D. Genieva, D.R. Koleva, L.T.Vlaev, Study of the possibility for using of the products from the pyrolysis of rice husks as adsorbents of different hydrocarbons, Journal of International Scientific Publications: Ecology and Safety, vol. 4, № 1, pp. 140–151, 2010.No--No
49
статия
2010    A. Atanassov, S. Genieva, L. Vlaev, Study on the thermooxidative degradation kinetics of tetrafluoroethylene-ethylene copolymer filled with rice husks ash, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 49 (6), pp. 541–554, 2010.Yes6602512028 0.6500.338Yes
50
статия
2010    A. Atanassov, D. Kiryakova, S. Genieva, Preparation and characterisation of ultra-high molecular weight polyethylene/rice husks ash composites, Oxidation Communications, 33 (3), pp. 539–549, 2010.Yes6602512028 0.1700.210Yes
51
статия
2010    Genieva S.D., L.T. Vlaev, A.N. Atanassov, Study of the thermooxidative degradation kinetics of poly(tetrafluoroethene) using iso-conversional and iso-temperature calculation procedures, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 99 (2), pp. 551–561, 2010.Yes6602512028 1.7000.475Yes
52
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2009    Тема НИХ 192/2009, “Очистване на отпадни води от йони на тежки метали, бои и пигменти чрез адсорбция”- ръководител.No--No
53
Проект с Европейско финансиране
2009    2009 – 2010 г.Проект BG051PO001-3.3.04/30 „Програми и инструменти за повишаване на научния потенциал на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на химичната и биохимичната технология и опазването на околната среда”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. No--No
54
статия
2009    С. Гениева, С. Турманова, А. Илиева, Л. Влаев, Изследване хидродинамиката на реактор кипящ слой за пиролиз на оризови люспи, Годишник на У-т “Проф. д-р А. Златаров”, том ХХХVІІІ (2009) 17–23.No--No
55
доклад
2009    S. Turmanova, S. Genieva, A. Dimitrova, L. Vlaev, Application of the rice husks and rice husks ash as a fillers of polypropene composites, VI International congress “Machines, technologies, materials, February 18-20, 2009, Sofia, Bulgaria, 42-44.No--No
56
доклад
2009    S. Turmanova, S. Genieva, A. Dimitrova, L. Vlaev, Mechanical behavior of polypropylene composites filled with rice husks ash, Proc. 12th Int. Conference MTCM’2009, September 22-24, 2009, Varna, Bulgaria, 431-437.No--No
57
глава от книга
2009    L. Vlaev, S. Turmanova and S. Genieva, Chapter 12. Products and Applications of Pyrolyzed Rice Husks: Structure, Morphology, Thermal, Kinetics and Physicomechanical Characteristics, in Pyrolysis: Types, Processes, and Industrial Sources and Products, Eds. Walker S. Donahue and Jack C. Brandt, Nova Science Publishers, New York, USA, 267-323, 2009.No6602512028 --No
58
статия
2009    S.Ch. Turmanova, S.D. Genieva, L.T. Vlaev, Thermal degradation of rice husks: Structure, morphology, thermal and kinetics characteristics, Chemical Technology an Indian Journal, 4(1), pp. 1-9, 2009.No--No
59
статия
2009    Georgieva, V.G., Genieva, S.D., Vlaev, L.T., Comparative study of the electro-transport characteristics of chalcogenate and chalcogenite ions in aqueous solutions, Physics and Chemistry of Liquids, 47 (5), pp. 530-541, 2009.Yes66025120280.5200.388Yes
60
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2008    Тема НИХ 179/2008, “Разработване на математичния модел и алгоритъм за приложение на изоконверсионния метод в неизотермната термогравиметрия” - ръководител.No--No
61
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2008    Тема НИХ 177/2008, “Използване на оризови люспи като суровина за получаване на високотехнологични материали”-член на работния колектив.No--No
62
статия
2008    Гениева, С. Приготвяне и охарактеризиране на перманентни мастила, Годишник на Университет “Проф. д-р А. Златаров”, Бургас, 37 (1), 19-23, 2008.No--No
63
статия
2008    S.D. Genieva, S.Ch. Turmanova, A.S. Dimitrova, L.T. Vlaev, Characterization of rice husks and the products of its thermal degradation in air or nitrogen atmosphere, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 93 (2), pp. 387-396, 2008.Yes66025120281.5300.412Yes
64
статия
2008    S. Ch. Turmanova, S.D. Genieva, A.S. Dimitrova, L.T. Vlaev, Non-isothermal degradation kinetics of filled with rise husk ash polypropene composites, Express Polymer Letters, 2 (2), pp. 133-146, 2008.Yes66025120281.3800.529Yes
65
статия
2008    Vlaev, L.T., Tavlieva, M.P., Genieva, S.D.,Temperature dependences of the diffusion and kinetic parameters of potassium tellurite solutions in ordinary and heavy water, Journal of Molecular Liquids 137 (1-3), pp. 138-146, 2008.Yes66025120281.2300.691Yes
66
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2007    Тема НИХ 131/2007, “Напълване на полиетилен и полипропилен с неорганични и биоорганични пълнители”-член на роботния колектив.No--No
67
статия
2007    А. Димитрова, С. Гениева, Л. Влаев, Приложение на изоконверсионния метод в неизотермната термогравиметрия, Годишник на У-т “Проф. д-р А. Златаров”, том ХХХVІ (2007) 7 – 14.No--No
68
статия
2007    Vlaev, L.T., Georgieva, V.G., Genieva, S.D., Products and kinetics of non-isothermal decomposition of vanadium(IV) oxide compounds, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 88 (3), pp. 805-812, 2007.Yes66025120281.3800.470Yes
69
статия
2007    Vlaev, L.T., Georgieva, V.G., Genieva, S.D., Applications of generalized perturbation theory of chemical reactivity in the kinetics of thermal decomposition of the salts and its solubility in water, Oxidation Communications 30 (1), pp. 19-38, 2007.Yes66025120280.2400.243Yes
70
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2006    Тема НИХ 125/2006, “Разработване на пакет компютърни програми за обработване на термогравиметрични данни”-член на работния колектив.No--No
71
статия
2006    Vlaev, L.T., Genieva, S.D., Georgieva, V.G., Study of the crystallization fields of nickel(II) selenites in the system NiSeO3-SeO2-H2O, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 86 (2), pp. 449-456, 2006.Yes6602512028 1.3300.436Yes
72
статия
2006    Vlaev, L.T., Georgieva, V.G., Genieva, S.D., Use of the ion polarization theory to interpret certain regularities of changes in characteristics and properties of inorganic compounds, Journal of Structural Chemistry 47 (5), pp. 813-822, 2006.; Zhurnal Strukturnoj Khimii 47 (5), pp. 827-836, 2006.Yes6602512028 0.0700.131Yes
73
статия
2006    Vlaev, L.T., Georgieva, V.G., Genieva, S.D., Kinetic parameters of decomposition of some selenites: Generalized perturbation theory of chemical reactivity, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 83 (2), pp. 421-427, 2006.Yes6602512028 1.3300.436Yes
74
статия
2006    Genieva S. D., D. T. Zvezdova, D. I. Aleksiev, L. T. Vlaev, Polythermal conductometric studies of aqueous solutions of sodium salt of bensenesulfinic acid, Oxidation Comm, 29, No. 1, pp. 216-225, 2006.Yes6602512028 0.2300.238Yes
75
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2005    Тема НИХ 103/2005, “Синтез на монокристали на селенити на някои преходни елементи за лазерната техника”- член на работния колектив.No--No
76
статия
2005    Vlaev L. T., S. D. Genieva, V. G. Georgieva, Non-isothermal kinetics of dehydration and decomposition of CoSeO3.2H2O and NiSeO3.2H2O, Bulg. Chem. Industry, 76, pp. 26-29, 2005.No--No
77
статия
2005    Vlaev, L.T., Genieva, S.D., Gospodinov, G.G.,Study of the crystallization fields of cobalt(II) selenites in the system CoSeO3-SeO2-H2O, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 81 (2), pp. 469-475, 2005.Yes6602512028 1.1500.465Yes
78
доклад
2004    Гениева С., М. Тавлиева, Л. Влаев, Дифузионни характеристики на йоните във водни разтвори на натриев селенит и калиев телурит, Научна конференция с международно участие Стара Загора, Сборник доклади, том 5, (2004) 159-164. No--No
79
статия
2004    Гениева С., И. Марковска, Л. Влаев, Кинетика на реакции на термично разлагане на твърди вещества, Годишник на У-т “Проф. д-р Ас. Златаров, том ХХХІІІ (2004) 20-24.No--No
80
статия
2004    Vlaev, L.T., Genieva, S.D., Electron transport properties of ions in aqueous solutions of sodium selenite, Journal of Structural Chemistry 45 (5), pp. 825-831, 2004.; Zhurnal Strukturnoj Khimii 45 (5), pp. 870-876, 2004.Yes6602512028 0.0800.125Yes
81
статия
2004    Vlaev, L.T., Gospodinov, G.G., Genieva, S.D., Study on the kinetics of isothermal decomposition of selenites from IVB group of the periodic system, Thermochimica Acta 417 (1), pp. 13-17, 2004.Yes6602512028 1.0500.552Yes
82
статия
2004    Vlaev, L.T., Genieva, S.D., Sorption of H2SeO3 from aqueous solutions on solid adsorbents, Russian Journal of Physical Chemistry 78 (1), pp. 23-28, 2004.Zhurnal Fizicheskoj Khimii 78 (1), pp. 27-33, 2004. Yes6602512028 0.3600.204Yes
83
статия
2004    Genieva, S.D., Vlaev, L.T., Parameters of limiting ion conductivity in aqueous solutions of sodium selenite, Russian Journal of Physical Chemistry 78 (5), pp. 753-756, 2004. Zhurnal Fizicheskoj Khimii 78 (5), pp. 875-879, 2004.Yes6602512028 0.3600.204Yes
84
доклад
2003    Влаев Л., С. Гениева, К. Гюрова, Изследване кинетиката на изотермно разлагане на NiSeO3, Научна конференция с международно участие Стара Загора, Сборник доклади, том ІІ (2003) 253-258.No--No
85
статия
2003    Vlaev L., S. Genieva, E. Popova, Conductometric titration of nickel(II) in presence of chromium(III), iron(III) and manganese(II) using EDTA as the reagent, Bulg. Chem. Ind., 74, No. 2 (2003) 45-49.No--No
86
статия
2003    Vlaev, L.T., Genieva, S.D., The Temperature and Concentration Dependences of the Conductivity of Aqueous Solutions of Sodium Selenite, Russian Journal of Physical Chemistry 77 (12), pp. 1962-1967, 2003. Zhurnal Fizicheskoj Khimii 77 (12), pp. 2178-2183, 2003. Yes6602512028 0.2900.128Yes
87
статия
2003    Vlaev, L.T., Genieva, S.D., Tavlieva, M.P., Concentration dependence of the activation energy of conductivity in aqueous sodium selenite and potassium tellurite, Journal of Structural Chemistry 44 (6), pp. 995-1000, 2003.Yes6602512028 0.1100.248Yes
88
статия
2003    Vlaev, L.T., Genieva, S.D., Gospodinov, G.G., The kinetics of dehydration of some selenites under nonisothermal conditions, Russian Journal of Physical Chemistry 77 (9), pp. 1410-1415, 2003.Zhurnal Fizicheskoj Khimii 77 (9), pp. 1574-1579, 2003. Yes6602512028 0.2900.128Yes
89
статия
2002    Влаев Л., С. Гениева, Неизотермична кинетика на дехидратация на кристало-хидрати, Годишник на Университет “Проф. д-р Ас. Златаров, том ХХХІ (2002) 21-26.No--No
90
статия
2002    Влаев Л., С. Гениева, Неизотермична кинетика на разлагане на твърди вещества, Годишник на Университет “Проф. д-р Ас. Златаров, том ХХХІ (2002) 15-20.No--No
91
доклад
2002    Гениева С., Л. Влаев, Г. Господинов, Синтез, кристална структура и ИЧ-спектри на кобалтов и никелови селенити, утаени при 25оС, Научна конференция с международно участие Стара Загора, Сборник доклади, том 1 (2002) 255-258.No--No
92
статия
2002    Genieva S., K. Gyurova, L. Vlaev, Non-isothermal kinetics of dehydration of some selenites, Bulg. Chem. Comm., 34, No. 3/4, 321-329, 2002No--No
93
статия
2002    Vlaev, L.T., Gospodinov, G.G., Genieva, S.D., The kinetics of isothermal decomposition of antimony and bismuth selenites,Russian Journal of Physical Chemistry 76 (9), pp. 1437-1440, 2002.Zhurnal Fizicheskoj Khimii 76 (9), pp. 1591-1594, 2002. Yes66025120280.2300.320Yes
94
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2001    Тема НИХ 25/2001, “Оползотворяване на селена от някои полиметални руди и отпадни промишлени води” - член на работния колектив.No--No
95
статия
2001    Влаев Л., С. Гениева, Д. Звездова, Алгоритъм за пресмятане на електротранс-портните параметри за разредени разтвори на слаби електролити, Годишник на Университет “Проф. д-р Ас. Златаров, том ХХХ (2001) 65-68.No--No
96
доклад
2001    Гениева С., М. Тавлиева, Л. Влаев, Г. Господинов, Изследване кинетиката на адсорбцията на H2SeO3 из водни разтвори, Научна конференция с международно участие Стара Загора, Сборник доклади, том І (2001) 170-175.No--No
97
доклад
2000    Влаев Л., Г. Господинов, С. Гениева, Изследване адсорбцията на H2SeO3 из водни разтвори, Девети симпозиум с международно участие “Екология 2000”, Бургас (2000) 183-190.No--No
98
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
1998    Тема НИХ 17/1998, “Електрохимични, аналитични и кинетични изследвания на селениста киселина и селенити” - член на работния колективNo--No