www.btu.bg-Publications
Доц. дфн София Ангелова Ангелова (-Дамянова)
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2018    Изгонените от храма. (Малкият човек и представителите на църковната институция в разказите на Елин Пелин). // Български език и литература, 2018, кн. 5, Т. 60, година LX, с. 538-548. ISSN 0323 – 9519 ERIH PLUS CEEOL EBSCOhost Research DatabasesNo---No
2
статия
2018    Върховното изпитание: романът “Градината с разпятието“ от Мартен Калеев. // Литературен глас, бр. 201, Год. XXV, юли-август 2018, с. 9. ISSN 1310-7917. Още: Електронно списание Литературен свят, 2008-2018, Издателство “Фльорир“. ISSN 1314-2046 https://literaturensviat.com/?p=149065 18.07.2018No---No
3
студия
2018    Царицата чужденка в българската историческа проза : търновските царици и “Търновската царица“. // Електронно списание LiterNet, 24.03.2018, № 3 (220). ISSN 1312-2282No---No
4
статия
2018    Употребите на лудостта в диаболичната проза на Владимир Полянов. // Български език и литература, 2018, кн. 1, година LX, с. 10-18. ISSN 0323 – 9519 ERIH PLUS CEEOL EBSCOhost Research DatabasesNo---No
5
цитати
2017    Benin, Nikola "We are in a hellish situation": folk suffering in the novel "Under the Yoke" by Ivan Vazov. 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017. Русе: РУ “Ангел Кънчев“, 2017. ISSN 1311-3321No---No
6
статия
2017    “Ветровете ни мраморни“ от Николай Табаков. // Море. 2017, кн. 3, с. 186-189. ISSN 0205 3296No---No
7
статия
2017    Болестта на лечителя - болестите на обществото. // Болестите в/на литературата. Колективна монография. Бургас: Либра Скорп, 2017, с. 125-132. ISBN 978-954-471-429-1No---No
8
статия
2017    Авторът "не е сам". // Болестите в/на литературата. Колективна монография. Бургас: Либра Скорп, 2017, с. 93-106.No---No
9
монография
2017    Болестите в/на литературата. Колективна монография. Бургас: Либра Скорп, 2017, 170 с. Съст. София Ангелова, Елица Дубарова, Илияна Иванова. ISBN 978-954-471-429-1No---No
10
учебно пособие
2017    Биолчев, Боян, София Ангелова, Деян Янев и Мартен Калееф. Книга за учителя. София: Анубис - Булвест 2000, 2017. 40 с. ISBN 978-619-215-070-9 ISBN978-954-18-1032-3No---No
11
учебник
2017    Биолчев, Боян, София Ангелова, Деян Янев и Мартен Калееф. Литература 6 клас. София: Анубис - Булвест 2000, 2017. 176 с.ISBN 978-619-215-138-6 ISBN 978-954-18-1150-4No---No
12
цитати
2016    Дубарова, Елица.За една различна литература (прочити отвътре). Бургас: Либра Скорп, 2016, с. 76-78.No---No
13
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2016    Рецензент на двугодишен проект НИХ-341/2015-2016 „КРИЗИ И КОНФЛИКТИ В ЕВРОПА, БЪЛГАРИЯ И НА БАЛКАНИТЕ ОТ КРАЯ НА XIX ДО КРАЯ НА XX ВЕК” с ръководител доц. д-р Гита ЙовчеваNo---No
14
цитати
2016    Чавдарова, Дечка. Русия и руската литература в творчеството на Иван Вазов. Шумен: Университетско издателство „Епископ Костантин Преславски”, 2016, с. 132. ISBN 978-619-201-041-6No---No
15
цитати
2016    Чавдарова, Дечка. Русия и руската литература в творчеството на Иван Вазов. Шумен: Университетско издателство „Епископ Костантин Преславски”, 2016, с. 110. ISBN 978-619-201-041-6No---No
16
цитати
2016    Ракьовски, Цветан. Пейо Яворов – анхиалски сюжети. Фабер, 2016, с. 37.No---No
17
цитати
2016    Серафимова, Маргарита. Автореферат на дисертация за придобиване на научна степен „доктор на науките”. София: Институт по балканистика, БАН, 2016, с. 29.No---No
18
доклад
2016    Жената в любовната лирика на Пенчо Славейков и Пейо Яворов. // 150 години от рождението на Пенчо Славейков, БАН, под печат.No---No
19
учебник
2016    Лекции по българска литература между Първата и Втората световна война. Първа част. Бургас: Либра Скорп, 2016. 118 с. ISBN 978-954-471-314-0 No---No
20
цитати
2015    Стамболова, Албена. Между големия и малкия разказ. Коментари върху текстовата организация на “Аз, Анна Комнина“ от Вера Мутафчиева. // Следва. Списание за университетска култура на НБУ, 2015, бр, 32, с. 48.No---No
21
цитати
2015    Борисова, Евдокия. Другостта и двойничеството в три балкански романа за Изтока и Запада – част 1. // Либерален преглед, 22 август 2015. http://www.librev.com/index.php/arts-books-publisher/2781-2015-08-22-13-53-10No---No
22
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2015    Ръководител на едногодишен проект „Болестта в литературата” − Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, НИХ, 2015 г.No---No
23
статия
2015    Неозаглавен текст. // Болестта в литературата. Дебати. Бургас: Либра Скорп, 2015 г., с. 5-31 с. ISBN 978-954-471-291-4.No---No
24
статия
2015    Писането като престъпление, писането като лудост. // Болестта в литературата. Бургас: Либра Скорп, 2015. ISBN 978-954-471-291-4No---No
25
монография
2015    Сънищата на разума: истории на лудостта в българската проза. Бургас: Либра Скорп, 2015. 205 с. ISBN 978-954-471-258-7No--No
26
монография
2015    Металитературно (Наблюдения върху писателя и писането в българската художествена литература). Бургас: Либра Скорп, 2015. ISBN 978-954-471-267-9No--No
27
цитати
2014    Антония Велкова-Гайдаржиева. Модерни интерпретаторски оптики Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война, С., 2009, Култура - Брой 28 (2777), 25 юли 2014.No---No
28
цитати
2014    Смирнова, Ирина Николаевна. ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В НОВЕЙШИХ РАБОТАХ БОЛГАРСКИХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ (ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ, ТЕМАТИКА, НАПРАВЛЕННОСТЬ). // Славянский альманах, 2014, кн. 1-2. Институт славяноведения РАН. Москва: Индрик, 2014, с. 277. ISSN 2073-5731No---No
29
цитати
2014    Смирнова, Ирина Николаевна. ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В НОВЕЙШИХ РАБОТАХ БОЛГАРСКИХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ (ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ, ТЕМАТИКА, НАПРАВЛЕННОСТЬ). // Славянский альманах, 2014, кн. 1-2. Институт славяноведения РАН. Москва: Индрик, 2014, с. 281. ISSN 2073-5731No---No
30
цитати
2014    Смирнова, Ирина Николаевна. ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В НОВЕЙШИХ РАБОТАХ БОЛГАРСКИХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ (ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ, ТЕМАТИКА, НАПРАВЛЕННОСТЬ). // Славянский альманах, 2014, кн. 1-2. Институт славяноведения РАН. Москва: Индрик, 2014, с. 281. ISSN 2073-5731No---No
31
цитати
2014    Смирнова, Ирина Николаевна. ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В НОВЕЙШИХ РАБОТАХ БОЛГАРСКИХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ (ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ, ТЕМАТИКА, НАПРАВЛЕННОСТЬ). // Славянский альманах, 2014, кн. 1-2. Институт славяноведения РАН. Москва: Индрик, 2014, с. 281. ISSN 2073-5731No---No
32
цитати
2014    Смирнова, Ирина Николаевна. ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В НОВЕЙШИХ РАБОТАХ БОЛГАРСКИХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ (ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ, ТЕМАТИКА, НАПРАВЛЕННОСТЬ). // Славянский альманах, 2014, кн. 1-2. Институт славяноведения РАН. Москва: Индрик, 2014, с. 281. ISSN 2073-5731No---No
33
цитати
2014    Смирнова, Ирина Николаевна. ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В НОВЕЙШИХ РАБОТАХ БОЛГАРСКИХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ (ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ, ТЕМАТИКА, НАПРАВЛЕННОСТЬ). // Славянский альманах, 2014, кн. 1-2. Институт славяноведения РАН. Москва: Индрик, 2014, с. 276. ISSN 2073-5731No---No
34
цитати
2014    Смирнова, Ирина Николаевна. ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В НОВЕЙШИХ РАБОТАХ БОЛГАРСКИХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ (ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ, ТЕМАТИКА, НАПРАВЛЕННОСТЬ). // Славянский альманах, 2014, кн. 1-2. Институт славяноведения РАН. Москва: Индрик, 2014, с. 276. ISSN 2073-5731No---No
35
цитати
2014    Смирнова, Ирина Николаевна. ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В НОВЕЙШИХ РАБОТАХ БОЛГАРСКИХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ (ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ, ТЕМАТИКА, НАПРАВЛЕННОСТЬ). // Славянский альманах, 2014, кн. 1-2. Институт славяноведения РАН. Москва: Индрик, 2014, с. 276. ISSN 2073-5731No---No
36
цитати
2014    Протохристова, Клео. Архитектурата на ар нуво и литературна София. // Литературата, 2014, бр. 15, с. 89.CEEOLNo---No
37
цитати
2014    Протохристова, Клео. Архитектурата на ар нуво и литературна София. // Литературата, 2014, бр. 15, с. 76. CEEOLNo---No
38
цитати
2014    София Ангелова АНГЕЛОВА. Сънищата на разума: истории на лудостта в българската проза от Освобождението до средата на 80-те години на XX век. С., 2014. ДН. Българистика, Информационен бюлетин, бр. 29, София, 2014, с. 41.No---No
39
статия
2014    Илиева, Бойка. Жените и канонът – една невъзможна любов. // Linguistic World (Езиков свят Orbis Linguarum), issue: 1 / 2014, p.: 91. CEEOL ULRIH'S SERIALS ANALYSIS SYSTEMNo---No
40
учебно пособие
2014    Делова кореспонденция. PowerPoint-презентации. Електронно помагало.2014.No---No
41
учебник
2014    Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война (80-те и 90-те години на ХІХ век), PowerPoint-презентации, ІІ–ІІІ курс, ОКС „Бакалавър”, специалност „Българска филология”, „Педагогика на обучението по български език и история”. Електронен учебник.2014.No---No
42
други трудове
2014    Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките”.No---No
43
статия
2014    Амнезия и идентичност (социални и психологически аспекти на амнезията в романите „Жълтата къща” от Дончо Цончев и „Везни” от Павел Вежинов). // «Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств», № 1 (26) 2014. © ФГБОУ ВПО «Вестник КЕМГУКИ», с. 208−213. ISSN 2078-1768 РИНЦ IF 0,181No---No
44
цитати
2013    Лазаров, Тодор. Последният Асеновец - Боянският майстор. (Личността на твореца в историческия роман). // Littera et Lingua, 2013, кн. 3-4. ISSN 1312-6172No---No
45
цитати
2013    Иванова, Н. С. и Н. В. Лекомцева. «Стать солнечным знаком.» (о юношеских стихах болгарской поэтессы Пети Дубаровой). // Кормановские чтения : статьи и материалы межвузовской научной конференции. Ижевск, Удмуртский университет, 2013. Вып. 12, с. 338.No---No
46
цитати
2013    Владева, Марина. Маргинал как культурный и художественный субъект (на примере болгарской литературы второй половины хх века) // «Magister Dixit» − научно-педагогический журнал Восточной Сибири, №2 (06). Июнь 2013 .No---No
47
цитати
2013    Радева, Яница. Българските писателки от 1944 година до наши дни: канонът, компромисът, дискурсът. // Литературата, бр. 13, 2013., с. 203.CEEOLNo---No
48
цитати
2013    Кирова, Милена. Между традицията и еманципацията. Българските писателки във времето 1944−1989 г. // Неслученият канон. Български писателки от 1944 година до наши дни. София: Алтера, 2013, с. 66.No---No
49
цитати
2013    Петкова, Елена. Авторитетът на родителя и учителя в романа „Хари Потър”. // Управление и образование, Т. VІІІ, (1), 2013.No---No
50
статия
2013    Катя Николова, София Ангелова. За вампирите и хората – българският случай. // Електронно списание LiterNet, 09.01.2013, № 1 (158). ISSN 1312-2282No---No
51
статия
2013    Изпитанията на нормалността в българската проза от Освобождението до 90-те години на ХХ век. // ЭНПЖ Восточной Сибири Magister Dixit, Номер 2 (6), Серия «Человек, язык, культура», Июнь, 2013, РФ. ISSN 2226-2156. http://md.islu.ru/sites/md.islu.ru/files/rar/staya_sophiaangelova_paper.pdf РИНЦ 0,124No---No
52
статия
2013    La mer comme existence verbale dans la poesie de Hristo Fotev. // Revue périodique sur la vie en Bulgarie, Paris, № 82, octobre−novembre, 2013, p. 14−15. ISSN 1772-1911.No---No
53
студия
2013    Жените за/в историята. Част І. Вера Мутафчиева. Историята и историите. Част ІІ. // Неслученият канон: Български писателки от 1944 година до наши дни. София: Алтера, 2013, с. 223−250. ISBN 978-954-9757-92-7No---No
54
цитати
2012    Петкова, Росица. Арестуваният "Хари Потър". // Езиков свят - Orbis Linguarum, бр. 2, 2012, с. 91.CEEOLNo---No
55
цитати
2012    Бенин, Никола. Българска литература. Критически прочити. Т. 1. Русе, Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2012, с. 131.No---No
56
цитати
2012    Какви ги свърши литературната история през 2012 по въпросите на комунизма. Хроника 2012. // Литературен вестник, бр. 41, Год. 21, 12–18.12.2012, с. 9.No---No
57
цитати
2012    Радева, Яница. С възрожденски дух и модерен поглед. // Литературата, бр. 12, 2012, с. 187. CEEOLNo---No
58
цитати
2012    Бенин, Никола. Българска литература. Критически прочити. Т. 1. Русе, Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2012, с. 15.No---No
59
цитати
2012    Бенин, Никола. Българска литература. Критически прочити. Т. 1. Русе, Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2012. с. 13.No---No
60
цитати
2012    Бухчев, Борис. Литературният Бургас. Биографичен и библиографски справочник. Бургас, 2012, Libra Scorp, с. 11.No---No
61
цитати
2012    Бухчев, Борис. Литературният Бургас. Биографичен и библиографски справочник. Бургас, 2012, Libra Scorp, с. 11.No---No
62
цитати
2012    Хранова, Албена. Комунистическият национализъм. Електронно списание LiterNet, 25.02.2012, № 2 (147). < http://liternet.bg/publish3/ahranova/nacionalizym.htm>.No---No
63
статия
2012    Предговор. // Терзиева, М., Е. Капинова и Хр. Кючуков. Ромите в българската литература. Издание по проект BG051PO001-4.1.03-0248 „Образователен модел за интеркултурно обучение и възпитание на ученици от етнически малцинствени групи“, 2011-2012.No---No
64
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2012    Рецензент на проект „Хуморът в детско-юношеската литература през погледа на студенти от филологическите и педагогическите специалности” с ръководител проф. дпн Маргарита Терзиева – Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, НИХ-267, 2012 г.No---No
65
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2012    Ръководител на двугодишен научен проект „Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст” – Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, НИХ 247, 2011–2012 г.No---No
66
статия
2012    Константин Петканов и каноничното. // Културна палитра. Перник: ОК „Дворец на културата”, 2012, с. 158–160. ISSN 1314-7307.No---No
67
статия
2012    Другото лице на бунта. // С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева. София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2012, с. 181–188. ISBN 978-954-322-559-0No---No
68
статия
2012    Дискурсът на лудостта в романите на Димитър Димов. // Язык. Дискурс, текст. Материалы ІV международой научной конференции. Южный федеральный университет, Факультет лингвистики и словесности. Ростов-на-Дону, 2012, с. 222–225. ISBN 978-5-904067-04-5No---No
69
цитати
2011    Василев, Сава. Критически отзив. // Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство, Велико Търново, 2010/2011, с. 730.No---No
70
цитати
2011    Дубарова, Елица. Езиците на литературата. // Море, Бургас, 2011, с. 224–226.No---No
71
цитати
2011    Трендафилов, Владимир. Бургаската проза през 2011 г. Електронно списание LiterNet, 15.12.2011, № 12 (145).No---No
72
цитати
2011    Бухчев, Борис. Литературният Бургас. Биографичен и библиографски справочник. Бургас, 2012, Libra Scorp, с. 12.No---No
73
цитати
2011    Хранова, Албена. Историография и литература. Т. 1. С., Просвета, 2011, с. 536.No---No
74
цитати
2011    Хранова, Албена. Историография и литература. Т. 1. С., Просвета, 2011, с. 510.No---No
75
цитати
2011    Хранова, Албена. Историография и литература. Т. 1. С., Просвета, 2011, с. 281.No---No
76
цитати
2011    Хранова, Албена. Историография и литература. Т. 1. С., Просвета, 2011, с. 256–257.No---No
77
учебно пособие
2011    Ангелова, София и Елица Дубарова. Петя Дубарова. Библиография. Бургас: Либра Скорп, 2011. 33 с. Помагало. SBN 978-954-471-168-9No---No
78
статия
2011    Изпитанията на нормалността – между „мъничкия” свят и „малкия” Содом. // Научни трудове, Т. 49, кн. 1, сб. Б, УИ „Паисий Хилендарски”, 2011, с. 451–456. ISSN 0861–0029No---No
79
статия
2011    Анна и рицарят или в огледалото на времето. // Общности и идентичности в европейското пространство. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2011, с. 62–70. ISBN 978-954-577-566-6No---No
80
статия
2011    Цикълът „Царици на нощта” от П. К. Яворов и българският модернизъм. // Аз не живея, аз горя. Поморие: Либра Скорп, 2011, с. 53 – 63; Електронно списание LiterNet, 11.09.2011, № 9 (142). ISSN 1314-2372No---No
81
статия
2011    Молчаливые диалоги болгарских писательниц. // Гуманитарный вектор, Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н. Г. Чернышевского. Т. 4, Чита, 2011, с. 9–15. ISSN 2542 - 0038 РИНЦ 0,186No---No
82
книга
2011    Българска литература – критически етюди. Бургас: Либра Скорп, 2011. 176 с. (Книгата е издадена с финансовата подкрепа и удостоена с наградата за нехудожествена проза на Община Бургас за 2011 г.). ISBN 978-954-471-130-6 (СБОРНИК СТАТИИ)No---No
83
цитати
2010    Иванова-Гиргинова, Мариета. Блянове по модерна драма. София: ИЦ „Боян Пенев”, 2010, с. 247.No---No
84
цитати
2010    Kirova, Milena.38. Kirova, M. The Canon which Never Happened: Women's Literature in Bulgaria from the National Revival to World War II // Études balkaniques 2010/4, Institute of Balkan Studies No---No
85
цитати
2010    Калинова, Мария. Моделиране на алтернативните места в канона. // Литературата, бр. 7, 2010, с. 448-453.CEEOLNo---No
86
цитати
2010    Енчев, Младен. „Хари Потър” и ефектът на феникса”. // Български език и литература, 2010, № 1, с. 26–36 ERIH PLUS CEEOLNo---No
87
цитати
2010    Иванова-Гиргинова, Мариета. Блянове по модерна драма. София: ИЦ „Боян Пенев”, 2010, с. 200.No---No
88
цитати
2010    Радойнова, Диана. Гърците по българското Черноморие. История и култура. Бургас, Бряг, 2010, с. 234.No---No
89
цитати
2010    Гарева, Мария. Вера Мутафчиева. Библиография (Избрано). НБУ, Официален уебсайт на Вера Мутафчиева, с. 49.http://veramutafchieva.net/pdf/181.pdf.No---No
90
цитати
2010    Гарева, Мария. Вера Мутафчиева. Библиография (Избрано). НБУ, Официален уебсайт на Вера Мутафчиева, с. 20.http://veramutafchieva.net/pdf/181.pdf.No---No
91
статия
2010    „Летен сняг” // Море, кн. 1, 2010, с. 234. ISSN 0205 3296No---No
92
статия
2010    Между пътеписа и очерка или другият Яворов. // Аз не живея, аз горя. Бургас: Либра Скорп, 2010, с. 30–38. ISSN 1314-2372; Електронно списание LiterNet, 21.03.2013, № 3 (160). ISSN 1312-2282 http://liternet.bg/publish8/sangelova-damianova/javorov-ocherka.htmNo---No
93
статия
2010    Морето като словесно битие в поезията на Христо Фотев. // Христо Фотев в българската литература и култура. София: Кралица Маб и Департамент “Нова българистика” на НБУ, 2010 с. 143–148, Библиотека „Личности”, кн. 5, Съставителство Пламен Дойнов. ISBN 978-954-533-101-5No---No
94
статия
2010    Измеренията на поетическия сън. // Сънища и безсъници. В. Търново: Фабер, 2011. с. 91–100. ISBN 978-954-400-619-8; Още: Електронно списание LiterNet, Октомври, 2010, бр. 10 (131). ISSN 1312-2282No---No
95
статия
2010    Името на жената в поезията на П. К. Яворов. // Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Т. XXXIX, кн. 2, 2010, с. 187–190 ISSN 1312-1359; Електронно списание LiterNet, 21.03.2013, № 3 (160). ISSN 1312-2282 http://liternet.bg/publish8/sangelova-damianova/javorov-zhenata.htmNo---No
96
статия
2010    За канона и списъка. // Представи за българския литературен канон. Книга ІІ. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 63–76. ISBN 978-954-400-441-5 (кн. 2)No---No
97
цитати
2009    Suman Gupta. Re-reading Harry Potter. Second edition. England: Palgrave Macmillan, 2009, p. 269 (July 21, 2009).No---No
98
цитати
2009    Suman Gupta. Re-reading Harry Potter. Second edition. England: Palgrave Macmillan, 2009. p. 253 (July 21, 2009). No---No
99
цитати
2009    Кирова, Милена. Жените и канонът: Мярката, която не е една. В: Неслученият канон: Български писателки от Възраждането до Втората световна война. С., Алтера, 2009, с. 37.No---No
100
цитати
2009    Кирова, Милена. Жените и канонът: Мярката, която не е една. В: Неслученият канон: Български писателки от Възраждането до Втората световна война. София: Алтера, 2009, с. 36.Още: Електронно списание LiterNet, 29.07.2009, № 7 (116), електронна публикация.No---No
101
статия
2009    Между Άρπαλuκη и Dulle Griet // Управление и образование, Т. 5, кн. 3, 2009, с. 283–287. ISSN: 13126121No---No
102
статия
2009    Брегове и безбрежия в българската маринистика. // Морето – граница или врата. Бургас: Бряг, 2009, с. 58–60. ISBN 978-954-8752-19-0No---No
103
статия
2009    Женският свят и морето („Родосто, Родото” от Севда Севан). // Морето – граница или врата. Бургас: Бряг, 2009, с. 27–29. ISBN 978-954-8752-19-0No---No
104
статия
2009    Жените и историята в романите на Яна Язова. // Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. София: Алтера, 2009. с. 313–330. (Изданието е финансирано от Министерството на културата, ръководител проф. Милена Кирова – СУ). ISBN 978-954-9757-32-3No---No
105
статия
2009    Езикът на лудостта / езикът на свободата. (Наблюдения върху повестта „Чичовци” и романа „Под игото от Иван Вазов). // Всекидневието – места, памет, езици. Велико Търново: Фабер, 2009. с. 249–258. ISBN 978-954-400-191-9No---No
106
статия
2009    Жената-чужденка – “Царица Теодора” на Вела Благоева. // Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. София: Алтера, 2009. с. 217–224. (Изданието е финансирано от Министерството на културата, ръководител проф. Милена Кирова – СУ). ISBN 978-954-9757-32-3No---No
107
цитати
2008    Gigova, Irina. The Feminization of Bulgarian Literature and the Club of Bulgarian Women Writers. In: Aspasia 2008: International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History, UK, Vol. 2, 2008, p. 116. British Humanity Index, MLA International Bibliography, SCOPUS, etc.No---No
108
цитати
2008    Gigova, Irina. The Feminization of Bulgarian Literature and the Club of Bulgarian Women Writers. In: Aspasia 2008: International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History, UK, Vol. 2, 2008, p. 115. British Humanity Index, MLA International Bibliography, SCOPUS, etc.No---No
109
цитати
2008    Gigova, Irina. The Feminization of Bulgarian Literature and the Club of Bulgarian Women Writers. In: Aspasia 2008: International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History, UK, Vol. 2, 2008, p. 109. British Humanity Index, MLA International Bibliography, SCOPUS, etc.No---No
110
цитати
2008    Отвъд привидностите // Български език и литература, бр. 1, 2008, с. 76–77. ISSN 0323 – 9519 ERIH PLUS CEEOLNo---No
111
статия
2008    „Дяволът”, без който не можем. // Управление и образование, Т. 4, кн. 3, 2008, с. 260–263. ISSN: 13126121No---No
112
цитати
2007    Колева, Ваня. Сънищата на Пенчо Славейков и безсъниците на Яворов. Електронно списание LiterNet, 12.06.2007, № 6 (91). No---No
113
цитати
2007    Чавдарова, Дечка. Четящият човек в творчеството на Вазов в литературноисторическа перспектива. // Български език и литература, 2007, № 6 ERIH PLUS CEEOLNo---No
114
статия
2007    Лудостта като възможност да се задават въпроси (Разказът “Лудата” от Елин Пелин). // Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Т. 46, серия 7, Русе: 2007, с. 133–137. ISSN 1311-3321No---No
115
цитати
2006    Чернокожев, Вихрен и Росица Чернокожева. Съвременният български роман за деца – пред изчезване или възраждане? В: Съвременният детски роман – образци, тенденции, предизвикателства. Сливен, 2006 с. 21–28No---No
116
статия
2006    За изгубените неща и намерените думи. // Литературен вестник, бр. 7, 22–28.02.2006, с. 4. ISSN 1310 - 9561No---No
117
статия
2006    Историята и /иконо/пишещият. // Литературен вестник, бр. 35, 01–07.11.2006 с. 6, 14. ISSN 1310 - 9561No---No
118
статия
2006    Българският исторически роман и жените авторки. // Политики на различието, езици на близостта. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2006, с. 116–127. ISBN 954-07-2313-2 No---No
119
статия
2006    Композиция и смисъл в “Старопланински легенди” от Йордан Йовков. // Класика и авангард. Юбилеен сборник по случай 70-та годишнина на проф. дфн. Иван Сарандев. София: Издателски център “Проф. Боян Пенев”, 2006 с. 103–108. ISBN 978-954-8712-39-2No---No
120
цитати
2005     Karen Offen. In: Journal of Women’s History. International Federation for Research in Women’s History/Federation Internationale pour la Recherche en Histoire des Femmes, December 2005, Issue 39, p. 6.ERIH PLUS SCOPUSNo---No
121
цитати
2005    Василев, Сава. Прозата на бургаските писатели – 2004 година. // Литературен вестник, бр. 1, год. 15, 12–18.01.2005, с. 14.No---No
122
цитати
2005    Сухиванов, Иван. “Женският глас на историята”. // Черноморски фар, 07 януари 2005 г., с. 16.No---No
123
цитати
2005    Книгопис // Български език и литература, 2005, бр. 1. ERIH PLUS CEEOLNo---No
124
цитати
2005    Karmen Petra Moissi, PhD. In: Österreichischen Nationalbibliothek, Ariadne, NewsLetter 76: Sprache No---No
125
статия
2005    Извор на опит и идеи. // Автограф, бр. 7, септември 2005, с. 8. ISSN:1310-9561No---No
126
статия
2005    Бариерата на здравия разум и бариерите на идеологията (лудост и нормалност в повестта “Бариерата” от Павел Вежинов). // Комуникативни стратегии в хуманитаристиката. Бургас: 2005, с. 144–151. ISBN 978-954-9370-36-2No---No
127
статия
2005    Кошутата и хищникът или приключенията на един сюжет. // 125 години от рождението на Йордан Йовков. Велико Търново: Фабер, 2005. 339 с. ISSN 0205-2210 ; 23, 2005No---No
128
статия
2005    Сънищата на разума: лудост и нормалност в романа “Под игото” от Иван Вазов. // Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Т. 44, серия 6.2. Русе: 2005, с. 88–92. ISSN 1311-3321No---No
129
статия
2005    Пространството на жените (”Аз, Анна Комнина” от Вера Мутафчиева). // Как с думи се правят светове. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2005, с. 133–139. ISBN, 9540720362, 9789540720364No---No
130
статия
2005    Ангелова-Дамянова, София и Катя Николова. “Хари Потър”, цензурата и обучението по литература. // Адаптацията като стратегия на детската литература. Пловдив: ПУ “Паисий Хилендарски”, 2005 с. 206–214. ISBN 954-304-207-1No---No
131
цитати
2004    Кандева, Елица. “Хари Потър” да се учи в час. // 24 часа, Пловдив, 17 май 2004 г., с. 3.No---No
132
цитати
2004    Първолаци ще повтарят. // 24 часа, Пловдив, 16 май 2004 г., с. 5. No---No
133
цитати
2004    Карбинци. В: Уикипедия. Електронна публикация.http://bg.wikipedia.org/wiki/Карбинци.No---No
134
цитати
2004    Захариева, Теменуга. “Женският глас на историята” – задълбочен поглед върху българския исторически роман и жените авторки. // Компас, 05 октомври 2004 г., с. 9.No---No
135
цитати
2004    Горчева, Мая. Историческата трилогия на Яна Язова – “примери” от катехизиса на националния бунт. В: Доклад, четен на Юбилейна славистична конференция, състояла се на 03–04.ХІІ.2004 г. в ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, с. 1, приет за печат; Електронна публикация на 14 септември 2005 г., http://www.litclub.com/library/kritika/maya/iazova.htmlNo---No
136
статия
2004    Невъзможният роман (Трилогията „Родосто, Родосто…”, „Някъде на Балканите”, „Дер Зор” от Севда Севан). // Предизвикателствата пред образованието и науката, Бургас: БСУ, 2004, Т. 1, с. 305–310. ISBN: 954-9370-02-Х No---No
137
статия
2004    Историческият роман и женското писане. // Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Т. 41, серия 6.2. Русе: 2004 г. с. 85–89. ISSN 1311-3321No---No
138
статия
2004    Жените в историческите романи на Вера Мутафчиева. // Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2004”. Стара Загора: 2004, Т. ІV, с. 430–435. ISBN: 954-8180-90-1No---No
139
цитати
2004    Езикът на разделението или разделението на езиците. (Аспекти на метаезиковата проблематика в българската проза от 90-те години на ХІХ век). // Български език и литература, 2004, 1, с. 13–22. ISSN 0323 – 9519 ERIH PLUS CEEOLNo---No
140
монография
2004    Женският глас на историята. (Българският исторически роман и жените авторки). Бургас, Libra Scorp, 2004. 176 с. РИНЦNo--No
141
цитати
2003    Сухиванов, Иван. Бургаските книги през 2003 г. // Компас, 10 юни 2004 г., с. 14.No---No
142
учебно пособие
2003    Терзиева, Маргарита и София Ангелова-Дамянова. Помагало за 2 клас към читанка с автори Иван Цанев и Албена Хранова на издателство Просвета, С., 2003. ІІ вариант. Бургас: Димант. ISBN 9547312820No---No
143
учебно пособие
2003    Терзиева, Маргарита и София Ангелова-Дамянова. Помагало за 2 клас към читанка с автори Иван Цанев и Албена Хранова на издателство Просвета, С., 2003. І вариант. Бургас: Димант. ISBN 9547312820No---No
144
статия
2003    Жените и властта в българския “женски” исторически роман. // Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Т. 40, серия 10.2, Българска литература и изкуство. Русе: 2003, с. 102–106. ISSN 1311-3321No---No
145
статия
2003    Историята като пророчество. (Женските образи в романа “Бенковски” от Яна Язова). // Хуманитарното знание − традиционни опори и актуалност. Бургас: БСУ, 2003, Т. 1, с. 79–83. ISBN: 954-9370-02-ХNo---No
146
статия
2003    Идеологически употреби и литературноисторически асиметрии. // Хуманитарното знание − традиционни опори и актуалност. Бургас: БСУ, 2003, Т. 1, с. 68–72. ISBN: 954-9370-02-ХNo---No
147
статия
2003    За “шинела” на Вазов. (“Родосто, Родосто...” от Севда Севан в традициите на българския роман). // Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2003”, с. 217−221. ISBN: 954-8180-90-1No---No
148
статия
2003    Жените и войната. (Наблюдения върху “женската” историческа проза в българската литература). // Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2003”, с. 211−216. ISBN: 954-8180-90-1No---No
149
статия
2003    Писането на историческа проза като дълг. (Наблюдения върху “женската” историческа проза в българската литература). // Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Т. ХХХІІ, кн. 2, 2003, с. 120−124. ISSN 1312-1359No---No
150
статия
2003    Бащи, дъщери и исторически наратив. (“Дъщерята на Калояна” от Фани Попова-Мутафова в контекста на “женското” писане за историята). // Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Т. ХХХІІ, кн. 2, 2003, с. 114−119. ISSN 1312-1359No---No
151
статия
2003    Историята и “историите” (Романът “Аз, Анна Комнина” от Вера Мутафчиева между писменото слово и “устността”). // Литературен вестник, бр. 10, 12−18.3.2003, год. 13, с. 10–11. ISSN 1310 - 9561No---No
152
статия
2003    За какво разказва романът “Под игото”. // Езикът и литературата – средство за (не)разбирателство. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2003. с. 21–25. ISBN: 9540717914No---No
153
статия
2003    Случаят “Пенчо Чатмаков” (Аспекти на метаезиковата проблематика в българската проза от 90-те години на ХІХ век). // Езикът и литературата в епохата на глобализацията, София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2003, 83−89. ISBN 9540718082No---No
154
статия
2003    Християнска символика и пространствени съответствия в “Постолови воденици” от Йордан Йовков. // Религия, образование и общество за един мирен свят, Кърджали: Дъга, 2003, с. 325−333. ISBN 954-9634-20-5No---No
155
монография
2003    Пространството и неговият език. (Пространството на воденицата в българската проза − структура, семантика, функции). Бургас: Libra Scorp, 2003. 208 с.; Варна: ЕИ LiterNet, 26.10.2003 г., електронно издание. ISBN 954-304-035-4РИНЦNo--No
156
статия
2002    Езикът на “малкия човек”/езикът на институциите (Аспекти на метаезиковата проблематика в българската проза от 90-те години на ХІХ век). // Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2002”, Т. 4, с. 37–40. ISBN: 954-8180-90-1No---No
157
статия
2002    Гласовете на чуждия текст. // Балканска научна конференция, Кърджали: ПУ – Филиал “Любен Каравелов”, 2002, с. 141–145. ISBN 954-9634-16-7No---No
158
цитати
2002    Хронотоп и смисъл: езикът на пространството и времето в романа “Време разделно” от Антон Дончев. // Български език и литература, кн. 2–3, 2002, с. 97–102. ISSN 0323 – 9519 ERIH PLUS CEEOLNo---No
159
статия
2001    Художественото пространство в светлината на диалога между фолклора и литературата. // Университетът през третото хилядолетие. Бургас: 2001, с. 234–240. ISSN 1311-221 XNo---No
160
статия
2001    Пространство и интерпретация. В: Коментар, интерпретация, възможности за четене. // София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2001 г., с. 463–467. ISBN 9540715644No---No
161
други трудове
2001    Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор”.No---No
162
статия
2000    Пространство и персонаж в разказа “Кошута” от Йордан Йовков. // Везни, год. Х, бр. 8-9, 2000 г., с. 107–111. ISSN 0861-606XNo---No
163
статия
1999    Цикъл, циклизация и цикличност в “Старопланински легенди” от Йордан Йовков. // Научни трудове, Т. 37, серия 7 “Български език и литература”, Русе: 1999 г., с. 137–142. ISSN 1311-3321No---No
164
статия
1999    Два женски образа – сходства и различия. // Научни трудове, Т. 37, серия 7 “Български език и литература”, Русе: 1999 г., с. 131–136. ISSN 1311-3321No---No
165
статия
1999    Фолклорът като “чужд” текст в романа “Време разделно” от Антон Дончев. // Везни, год. ІХ, бр. 2, 1999 г., с. 43–44. ISSN 0861-606XNo---No
166
статия
1999    Композиционни принципи на романа “Време разделно” от Антон Дончев. // Везни, год. ІХ, бр. 2, 1999 г., с. 40–42. ISSN 0861-606XNo---No
167
статия
1994    Николова, Катя и София Ангелова. Отглаголни съществителни със суфикс “-не” и “-ние” в научния стил. (Биологични и медицински науки). // Научни трудове, Т. ХХХV, серия 9 на ВТУ “Ангел Кънчев”. Русе: 1994 с. 62–68. ISSN 1311-3321No---No
168
статия
1994    Ангелова, София и Катя Николова. Структура и организация на “Записки по български език за чуждестранни студенти със специалност медицина”. // Чуждоезиковото обучение в професионалната подготовка. Бургас: 1994, с. 174–178.No---No
169
учебно пособие
1991    Ангелова, София и др. Записки по български език за чуждестранни студенти със специалност медицина. Бургас: ВХТИ, 1991.No---No
170
статия
1989    Ангелова, София и Катя Николова. Глаголни форми за бъдеще време в миналото от несвършен вид в протасиса на сложните обстоятелствени изречения за условие със съюз “ако”. // Юбилейна научна сесия “10 години Факултет за чуждестранни студенти”. Русе: 1989, с. 240–242 ISSN 1311-3321No---No