www.btu.bg-Publications
Гл. ас. д-р Илиана Александрова Иванова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
доклад
2019    Иванова, И. "Гоголевский след" в "Юмористических рассказах" Н.А.Тэффи// Поэтика комического в русской литературе XX-XXI вв., ИМЛИ РАН, М., стр. 252-259, ISBN 978-5-9208-0527-0 No---No
2
цитати
2019    Иванова, И. Съвременната реклама в България и Русия като потенциално средство за индиректна пропаганда на национална литература // Медии. Език. Общество. Проблеми и перспективи, Бургас, 2017, с. 171-182.Цитирана в: Николова, Н.Н. Рецензия на книгу «СМИ. Язык. Общество: проблемы и перспективы» под ред. МарияныПарзуловой / Н.Н. Николова // Вестник ЮУрГУ. Серия«Лингвистика». – 2019. – Т. 16, № 1. – С. 70–71. DOI:10.14529/ling190113No---No
3
доклад
2018    Иванова, И. Cherchez le pere: отново за проблематичната фигура на бащата у Достоевски // Интерпретираме руската литература. Сборник в чест на 75-годишнината на проф. дфн Петко Троев, С. 2018, с. 76-84No---No
4
статия
2017    Иванова, И. Съвременната реклама в България и Русия като потенциално средство за индиректна пропаганда на национална литература // Медии. Език. Общество. Проблеми и перспективи, Бургас, 2017, с. 171-182No---No
5
доклад
2017    Иванова,И.А. Специфика религиозного экфрасиса в проповедях свт. Димитрия Ростовского // Икона в русской словесности и культуре. Материалы ХIII Международной научной конференции (26-28 января 2017 г.). М., 2017, с. 261-267 No---No
6
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2016    Член на екипа на университетски проект НИХ 379: „Медия. Език. Общество: проблеми и перспективи“ (2016-2017), ръководител проф. дфн Марияна ПарзуловаNo---No
7
цитати
2016    Иванова, И. Повестта „Портрет” на Н.В.Гогол и рецепцията ѝ сред студентите българисти // Езикът и културата в съвременния свят. Сборник с материали от международна научна конференция, Бургас, 2012, с.192-198цитирана в: Две култури за единен свят (Бургас: Издателство Университет "Проф.д-р Асен Златаров", Диджитал Принт Експрес, 2016), ISBN: 978-619-7123-52-4, 2016, с. 127 No---No
8
цитати
2016    Иванова, И. (Не)осъзнатият стремеж към болестта като суициден жест в няколко текста от българската и руската литература // Болестта в литературата. Сборник с доклади от национална научна конференция, Бургас, 2015, с. 101-111цитирана в:Две култури за единен свят (Бургас: Издателство Университет "Проф.д-р Асен Златаров", Диджитал Принт Експрес, 2016), ISBN: 978-619-7123-52-4, 2016, с. 126 No---No
9
цитати
2016    Иванова, И. Асен Златаров - между Изтока и Запада (в съавторство с М. Владева) // Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, 2013, Том XLII (2), с. 113-118цитирана в:Две култури за единен свят (Бургас: Издателство Университет "Проф.д-р Асен Златаров", Диджитал Принт Експрес, 2016), ISBN: 978-619-7123-52-4, 2016, с. 126 No---No
10
цитати
2016    Иванова, И., Творчеството на Петя Дубарова и руската литература (поетически релации) // Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст, Бургас, 2012, стр. 48-59. цитирана в:Две култури за единен свят (Бургас: Издателство Университет "Проф.д-р Асен Златаров", Диджитал Принт Експрес), ISBN: 978-619-7123-52-4, 2016, с. 126 No---No
11
цитати
2016    Иванова, И., Творчеството на Петя Дубарова и руската литература (поетически релации) // Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст, Бургас, 2012, стр. 48-59. Цитирана в: Дубарова, Е. Дубарова – феноменално и феноменологично битие // Slavia - časopis pro slovanskou filologii. LXXXV/2016, с. 51 No---No
12
доклад
2016    Иванова, И. Наблюдения върху антропонимите в прозата на Г.П.Стаматов // Българистични четения - Сегед 2015, Международна научна конференция Сегед, Унгария, 11-12 юни 2015, JATEPress, Szeged, 2016, с. 395-403, ISBN 978-963-315-313-0No--No
13
статия
2016    Иванова, И. (в съавторство с Е. Дубарова) “Патетичният салон“ (за една хомология между два културни салона). International journal Knowledge. Scientific Papers, Vol. 15.3 Knowledge in Practice, 16-18 December, Bansko, Bulgaria, IKM-Scopje, ISSN 1857-92, pp. 1399-1404No-1.023-No
14
статия
2016    Иванова, И. Г.П.Стаматов – бездомникът с ръкописи и пламенно сърце // Две култури за единен свят, Бургас, ISBN: 978-619-7123-52-4, 2016, с. 25-34No---No
15
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2015    Член на екипа на университетски проект НИХ 342 „Българо-руски паралели в езиково-литературен и педагого-исторически контекст”(2015-2016), ръководител проф. дпн. Маргарита ТерзиеваNo---No
16
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2015    Координатор и член на екипа на университетски проект НИХ 343 „Болестта в литературата” (2015), ръководител доц.дфн София АнгеловаNo---No
17
доклад
2015    Иванова, И. (Не)осъзнатият стремеж към болестта като суициден жест в няколко текста от българската и руската литература // Болестта в литературата. Сборник с доклади от национална научна конференция, Бургас, 2015, с. 101-111 ISBN: 978-954-471-291-4No---No
18
цитати
2014    Иванова, И. Барокът в ораторската проза и драматургията на св. Димитрий Ростовски. Автореферат., С., 2003. Цитирана в: Крылов, А.О. Митрополит Димитрий Ростовский в церковной и культурной жизни России второй половины 17-начала 18 вв. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук (на правах рукописи), М., 2014, с. 36 http://www.hist.msu.ru/Science/Disser/Krilov.pdfNo---No
19
статия
2014    Иванова, И. А.П.Чехов и „Анна Каренина” (из истории одной любви) // Класика и канон в руската литература. Университетският поглед., София, Факел, 2014, с. 105-115, ISBN: 978-954-411-151-9No---No
20
цитати
2013    Иванова, И. Барокът в ораторската проза и драматургията на св. Димитрий Ростовски. Автореферат., С. 2003. Цитиран в: Василева-Карагьозова, С. По пътя на барока. Рецепция и трансформация на бароковата парадигма в славянските литератури, С., 2013, с. 9No---No
21
цитати
2013    Иванова, И., Творчеството на Петя Дубарова и руската литература (поетически релации) // Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст, Бургас, 2012, стр. 48-59. Цитирана в: Иванова, Н., Лекомцева, Н.В. „...Стать солнечным знаком....“ (о юношеских стихах болгарской поэтессы Пети Дубаровой) // Кормановские чтения: Статьи и материалы Межвузовской научной конференции, Ижевск: Удмурдский университет, вып. 12, 2013, с. 332 No---No
22
статия
2013    Иванова, И. Асен Златаров - между Изтока и Запада (в съавторство с М. Владева) // Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, 2013 г., Том XLII (2), с. 113-118, ISBN: 1312-1359No---No
23
доклад
2012    Иванова, И. Творчеството на Петя Дубарова и руската литература (поетически релации) // Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция с международно участие, Бургас, 2012, с. 48-59, ISBN: 978-954-471-168-9No---No
24
доклад
2012    Иванова, И. Повестта „Портрет” на Н.В.Гогол и рецепцията ѝ сред студентите българисти // Езикът и културата в съвременния свят. Сборник с материали от Международна научна конференция, Бургас, 2012, с.192-198, ISBN: 978-954-8305-24-2No---No
25
статия
2008    Иванова, И. За някои перспективи в изучаването на барока в творчеството на св. Димитрий Ростовски. – В: Славистични изследвания, т. VІІІ, София, 2008, с. 301-305No--No
26
статия
2008    Иванова, И. Източнославянският училищен театър като бароков пърформанс и педагогически похват (върху материали от творчеството на св. Димитрий Ростовски). – В: Академично списание „Управление и образование” на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, кн. 4, т. VІ, стр.109-116No--No
27
цитати
2007    Иванова, И. Барокът в ораторската проза и драматургията на св. Димитрий Ростовски. Автореферат, С., 2003. Цитирана в: Федотова, М. А. Свт. Димитрий. В: Православная энциклопедия (под ред. Патриарха Московского и Всея Руси Алексия) II. Т. XV, М. 2007, електронна версия: http://www.pravenc.ru/text/178011.html. 16.01.2017, както и Киев, 2011, и сканирано издание, подготвено за он-лайн библиотеката на КДА http://lib.kdais.kiev.ua/files/lib.kdais.kiev.ua_65-230_pravoslavnaya.pdf 19.01.2017 (С. 8-23)No---No
28
статия
2007    Иванова, И. Принципът на отражението в ораторската проза на св. Димитрий Ростовски – В: Реката на времето. Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева (1934-2001), София, 2007, с. 157-162 No--No
29
статия
2002    Иванова, И. Темата за Страшния Съд в естетиката на източнославянския барок. – В: Болгарская русистика, 2001, № 3-4, София, 2002, с. 33-37.No---No
30
доклад
2001    Иванова, И. Кратък коментар върху една от проповедите на св. Димитрий Ростовски („Пирамида или столп...”)” – В: Коментар, интерпретации, възможности за четене. Материали от Петата конференция на Факултета по славянски филологии, София, 2001, с.398-403No---No
31
доклад
2000    Иванова, И. Поэтика барокко в одной из проповедей св. Димитрия Ростовского („Пирамида или столп...”). – В: Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики. Материалы международной научной конференции, г. Гродно, Беларусь, 3-5.10. 2000 г., 2001, с. 17-24.No---No