www.btu.bg-Publications
Проф. дин Диана Атанасова Радойнова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
цитати
2020    2020. Християна Христова. Свещените български обреди и ритуали,пресъздадени в разказите на Елин Пелин. – В: Език. Литература. Образование. Съст. Проф. д.ф.н. Марияна Парзулова. Бургас. Изд. Университет „Проф. д-р А. Златаров“-Бургас, 71-84. ISBN 978-619-7559-13-2. – На с. 72 цит. Радойнова, Диана. 1995. Личностната идентичност във фолклора. С. Унив. изд. Св. Кл. Охридски, с. 56-59. На с. 72 цит. Радойнова, Диана. 2016. Българска антропология и фолклористика. Бургас. Изд. „Проф. д-р А. Златаров“, с. 71-84.No---No
2
статия
2020    2020. Награждаването като културен феномен. Уникалната бургаска награда „Нестинарка“. – В: Награди и награждаване в културата. Сборник с доклади от Научни четения по хуманитаристика в рамките на Международен фолклорен фестивал – Бургас `2019, посветени на 20-годишнината от учредяването на наградата „Нестинарка“. Бургас. Изд. Флат. ISBN 987-619-7125-72-6, с. 4-11.2020. Антропология на туризма – една необходима дисциплина в обучението на висшисти по туризъм. – В: Туризъм. Образование. Бизнес. Бургас. Изд. Университет “Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас, с. 28-33. 2020. Светилището Бегликташ: адмирирано, проблемно, реално. – В: Електронно списание „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация, Т. 6, бр.1 (8), 59-71. ISSN 2367-8038. Ел. адрес: http://www.math.bas.bg/vt/kin/book-6-1-en.phpNo---No
3
цитати
2019    Радойнова, Диана. 2018. „Феноменът „нестинарство“ днес – холограма на „класическата“ и модерната аудиовизуална антропология“. – В: Образователни кинохоризонти. Международен сборник с научни публикации по проект „Естетически и образователни проекции на кинодидактиката“. Бургас: Унив. изд. „Проф. д-р Асен Златаров“. Съставител: Маргарита Терзиева. ISBN 978-954-471-496-3, с. 41-60. Цитирана е от Кожухарова, Пенка. 2019. Образователни кинохоризонти в полето на медиа-образованието. - Strategies for policy in science and education , Volume 27, Number 5, 547-554 на с. 549. Цитатът е по Wos.No---No
4
цитати
2019    Радойнова, Диана. 2018. „Феноменът „нестинарство“ днес – холограма на „класическата“ и модерната аудиовизуална антропология“. – В: Образователни кинохоризонти. Международен сборник с научни публикации по проект „Естетически и образователни проекции на кинодидактиката“. Бургас: Унив. изд. „Проф. д-р Асен Златаров“. Съставител: Маргарита Терзиева. ISBN 978-954-471-496-3, с. 41-60. Цитирана е от Кожухарова, Пенка. 2019. Образователни кинохоризонти в полето на медиа-образованието. - Strategies for policy in science and education , Volume 27, Number 5, 547-554 на с. 549. Цитатът е по Wos.No---No
5
статия
2019    Радойнова, Диана. 2019. Пролетният обичай Филек в Странджа: между обичането, предпазването и оцеляването. В: Проблеми на културното наследство. Том 3. Пролетта в празничния обреден календар: традиция и модерност. Сборник с доклади от научна конференция, София 17-18 април 2019 г. София, Академично издателство „За буквите – О писменехь“. Дебрюне, Нина (съставител), с. 146-163. ISBN 978-619-185-388-5No---No
6
Проект с Европейско финансиране
2018    1.Участник в Научен проект „Path of legends – establishment of new partnerships for development of sustainable cultural-historical tourism“ CB 005.1.23. Project by European Union through the Integred – IPA CBC Bulgaria Turkey Programme.2.Участник в Научен проект “Partnership for creative cultural tourism“ CB005.1.23.057 – Integred – IPA CBC Bulgaria – Turkey.No---No
7
цитати
2018    1.Стефанова, Ана. 2018. Нестинарството. Аналитичнопсихологически подход към българския фолклор. – Цитира Радойнова, Диана. 1999. Феномените на Странджа. С. УИ Св. Кл. Охридски и Радойнова, Диана. 2005. Прочити на нестинарството.БФ, №4, 37-49.- с. 380.2.Венцислав Димов. За щракането на идеите. (Тодор Ив. Живков и обмяата на дарове в българската народоука). – В: Паметта е жива. Научни четения по хуманитаристика в рамките на МФФ – Бургас` 2018, посветени на 80-годишнината от рождението на проф. Тодор Ив. Живков. Бургас. Изд. Флат, с. 132 – 146. Цитира Радойнова, Диана. Съст. На сб. Диалози за човека и човешкото. 2012. Бургас. Изд. Бряг, с. 145.No---No
8
студия
2018    1.Рекреация и фолклор. Студия в сборник “Рекреацията – начин на осигуряване“. Авторски колектив под общата редакция на Манол Рибов. София. Изд. Авангард-прима, с.503-546.No---No
9
статия
2018    1.Етносувенирът в пресата между търсенето и предлагането. – В:Паметта за традицията. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Ангел Гоев. Велико Търново. Изд. Фабер, с. 187-197.2.Тодор Иванов Живков и Международният фолклорен фестивал в Бургас – въздействия и взаимодействия отвъд разстоянията. – В: Паметта е жива. Научни четения по хуманитаристика в рамките на МФФ – Бургас` 2018, посветени на 80-годишнината от рождението на проф. Тодор Ив. Живков. Бургас. Изд. Флат, с. 36-47.3.Неочакваното възкресение на един ценен ръкопис за село Българи. – В: Традицията в народната култура. Годишник №7 на РЕМ - Пловдив. Пловдив. Изд. YEARBOOK, С. 441-451.4.Феноменът „нестинарство“ днес – холограма на „класическата“ и модерната аудиовизуална антропология. – В: Сб. Образователни кинохоризонти.Бургас. Изд. Либра скорп, с. 40-60.No---No
10
статия
2017    1.Радойнова, Диана. Съавт. Братой Копринаров. Островът-музей „Света Анастасия“ – между етническите претенции, националното присвояване и туристическия глобализъм. – В : Дебати в музеологията. Музеят отвъд нацията. С. Изд. Гутенберг., с. 297 – 310.2.Сакралните околоселищни топоси в Средна Странджа – реални и виртуални балкански срещи.3.“Язык“ религиозных здании Бургаса и его использование в обучении экскурсоводству. – В: Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования. Пятигорск. Изд. Пятигорский государственный университет, с.329-336. Зайкоджията в Странджа – още една от хипостазите на продуциращия кукер. – В: Еротичното в историята, Т. IV. Габрово. Изд. Изд. Фабер, с.117-130.Интимните брачни отношения в текстовете на средновековните автори – източно- и западноевропейски паралели.- В: Еротичното в историята, Т. IV. Габрово. Изд. Изд. Фабер, с.33-43. Съавт. Д-р Чавдар Карабаджаков, д.м.“С ръка на пулса на града“. Ръководството по туристическо краезнание като учебно-методически продукт. – В: Туризъм. Иновации. Стратегии.Сборник с доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм-Бургас. Бургас. Изд. Флат, с. 335-340.No---No
11
статия
2017    1.Радойнова, Диана. Съавт. Братой Копринаров. Островът-музей „Света Анастасия“ – между етническите претенции, националното присвояване и туристическия глобализъм. – В : Дебати в музеологията. Музеят отвъд нацията. С. Изд. Гутенберг., с. 297 – 310.2.Сакралните околоселищни топоси в Средна Странджа – реални и виртуални балкански срещи.3.“Язык“ религиозных здании Бургаса и его использование в обучении экскурсоводству. – В: Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования. Пятигорск. Изд. Пятигорский государственный университет, с.329-336. Зайкоджията в Странджа – още една от хипостазите на продуциращия кукер. – В: Еротичното в историята, Т. IV. Габрово. Изд. Изд. Фабер, с.117-130.Интимните брачни отношения в текстовете на средновековните автори – източно- и западноевропейски паралели.- В: Еротичното в историята, Т. IV. Габрово. Изд. Изд. Фабер, с.33-43. Съавт. Д-р Чавдар Карабаджаков, д.м.“С ръка на пулса на града“. Ръководството по туристическо краезнание като учебно-методически продукт. – В: Туризъм. Иновации. Стратегии.Сборник с доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм-Бургас. Бургас. Изд. Флат, с. 335-340.No---No
12
цитати
2016    Данабашева, Гергана. Остров „Света Анастасия като печеливша туристическа дестинация“ – В: Морето – граница или врата. Водата – индустриални и културни преходи. Бургас. Изд. Бряг, 57-60. – Цитира Радойнова, Диана, Братой Копринаров. Островът – музей „Света Анастасия“ край Бургас - между етническите претенции, националното присвояване и туристическия глобализъм“. – В: „Дебати в музеологията“, Том 4 – Музеят отвъд нацията. С. Изд. на БАН. Под печат.Трифонова, Александра. 2016. Икони от църквата „Преображение Господне“ в Поморие (XV – XX в.). София. Изд. Рива. – Цитира Радойнова, Диана. 2010. Гърците по българското Черноморие. История и култура. Бургас, Изд. Бряг, с.222.Анчев, Анатол. 2016. Архетипът на ковача. С. Изд. Леге Артис. – Цитира Радойнова, Диана. 1999. Феномените на Странджа. С. , с. 235 и Радойнова, Диана. 2005. Прочити на нестинарството. – В: БФ, №4,с. 235.Анатол, Анчев. 2016. От психологическата основа в народоуката на Иван Шишманов до българската аналитичнопсихологична Антропология. С. Изд. Тип топ прес. – Цитира Радойнова, Диана. 1999. Феномените на Странджа. С., с. 1158 и Радойнова, Диана. 2002. Сакралното във фолклорната обредност. Пловдив, с. 1158.No---No
13
статия
2016    Бургас – спорът на патроните или спорът за патроните. - В: По пътищата на етнологията. Сборник в чест на проф. д.и.н. Гатя Симеонова. Съст. Дария Василева, София. АИ „Проф. Марин Др инов“, 89-103.Radoynova, D., Br. Koprinarov. Sacral settlement-adjacent topoi in Middle Strandja – real end virtual assemblies. – Наукові прац і. Науково-методичний журнал, Серія „Iстория“, вып. 262, Том 274, изд. Киево-Могилянской академіи, 118-121. No---No
14
статия
2016    Да би младо знаело, да би старо можело. За възрастта в българската фолклорна култура. – В: След следващата запетая. Сборник от юбилейна научна конференция по случай 20 години Етнология в Пловдивския университет. Съст. М. Златкова, Б. Петкова, С. Антонов. Пловдив, с. 306-315.Експлоатация на археологическото богатство на регионите за развитието на авангарден туризъм. – В: Две култури за единен свят. Сб. Под съст. На М. Терзиева. Бургас. Изд. „Проф. д-р А. Златаров“. Съавт. доц. д-р Елена Гончарова, 44-53.Бургас – спорът на патроните или спорът за патроните. - В: По пътищата на етнологията. Сборник в чест на проф. д.и.н. Гатя Симеонова. Съст. Дария Василева, София. АИ „Проф. Марин Дринов“, 89-103.Съчетаването на водата и камъка – алхимията на живота. – В: Морето – граница или врата. Водата – индустриални и културни преходи. Бургас. Изд. Бряг, 15-18Radoynova, D., Br. Koprinarov. Sacral settlement-adjacent topoi in Middle Strandja – real end virtual assemblies. – Наукові прац і. Науково-методичний журнал, Серія „Iстория“, вып. 262, Том 274, изд. Киево-Могилянской академіи, 118-121.No---No
15
цитати
2015    Симеонова, Гатя. 2015. Сур/Сурва – забравеното божество. – В: Сп. Везни, бр. 7, с. 35 – Цитирана е статията на Д. Радойнова. Сурова жертва на Богородица в с. Българи, Странджанско. – В: Сп. Български фолклор, кн. 3/ 2000.No---No
16
цитати
2015    Симеонова, Гатя. 2015. Сур/Сурва – забравеното божество. – В: Сп. Везни, бр. 7, с. 35 – Цитирана е статията на Д. Радойнова. Сурова жертва на Богородица в с. Българи, Странджанско. – В: Сп. Български фолклор, кн. 3/ 2000.No---No
17
учебник
2015    1.Българска антропология и фолклористика. Бургас. Изд. Унив. Проф.д-р А. Златаров, 184 стр. ISBN 978-619-7123-32-6.No---No
18
статия
2015    Възможната автентичност на фолклорните обреди – ресурс за развитието на селски туризъм у нас. – В: Екологичен и селски туризъм – предизвикателства и перспективи. Бургас. Изд. Флат. 19-30.Вечери във Странджанския хан. Психо-културални характеристики на кръчмарския занаят. – В: Народните занаяти – минало, настояще и бъдеще, Т. Х. Габрово. Изд. Фабер, с. 421 – 431. Съавт. д-р Ч. Карабаджаков, д.м. No---No
19
Проект с Европейско финансиране
2014    Участник в Международен проект за трансгранично сътрудничество България-Турция №CCI 2007CB16IPO008 „The spirit of trаditions”. No---No
20
учебник
2014    Културно-историческо наследство и туризъм. Бургас. Изд. Университет „Проф. д-р А. Златаров“, 110 стр. Съавт. Братой Копринаров.No---No
21
статия
2014    Етническата супа в туристическото меню на Балканите. Към проблематиката на рефлексиите между политика –етнология-туризъм. – В: Сб. Глобализъм, регионализъм и сигурност. София. Изд. Комплекс УНССС, с. 26-33. Съавт. Братой Копринаров.Бръшлян – среща на старинна духовност и (пост)модерен туризъм. – В: Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи. ИИМ-Шумен, кн. 16. Шумен, с. 745-753, Съавт. Братой Копринаров.Традиционното интимно общуване във вълшебното огледало на биографичните разкази. – В: Биографичният метод. Проекции в социалните и хуманитарните науки. Бургас. Изд. „Проф. д-р А. Златаров“, с. 119-130.Исторически и съвременни аспекти на културното общуване между българи и украинци. Съавт. Бр. Копринаров. – В: Аркасiвскi читання. Миколаїв, с. 223-226.Болгарско-украинские ретроспективные и проспективные связи: исторические, экономические, культурные и туристические аспекты. Съавт. Бр. Копринаров – В: Iсторичнi науки. Збiрник наукових праць, выпуск 3. 35. Миколаïв, с.59-65.No---No
22
цитати
2013     Ана Стефанова. Универсалните символи и психичната динамика в нестинарския обреден комплекс. – Цитира Феномените на Странджа. 1999. В: http://izt.bgdocs.org/docs/index-286243.htmlNo---No
23
статия
2013    Как да се справяме с „етническите врагове” в образователния процес? – В: Езиково-литературни кодове в социалното и образователното пространство. Международен сборник, издание на Пятигорски лингвистичен университет и Университет „Проф. д-р А. Златаров”-Бургас, с. 41-48. Radoynova, Diana, Sonya Stefanova. Kaliakra – les falaises des vierges éternelles. – Revue Périodique. Publée par L`Institut Franco-bulgare. Paris, p.13-14.За съдбата на един почти неизвестен паметник на българщината. – В: Журнал за исторически и археологически изследвания, бр.2/2013. Шумен, с. 167-174.No---No
24
цитати
2012    Ангелова, София. Името на жената в поезията на П.К. Яворов- Liternet.bg/publish8/sangelova-damianova…- Позоваване на монографията на Д. Радойнова „Гърците по българското Черноморие. История и култура” . 2010 г.Екатерина Пейчева. България – танц върху жарава. – Хоризонти. www. Infoart… - Позоваване на монографията на Диана Радойнова„Феномените на Странджа” 1999.No---No
25
статия
2012    О брачных стратегиях диаспорных общностей - западно-черноморские параллели.- В: Аркасвськi читання. Миколаiв. Изд. Госуд. университета имени В.О.Сухомлинского, с. 280-284.No---No
26
цитати
2012    Балева, Силвия. Светилището в местността Мишкова нива – фокус на древна и съвременна сакрална митология. – В: Етнос и сакрална география. С. ИК Род, с. 80-86. – Позоваване на монографията на Диана Радойнова „Феномените на Странджа” 1999, с. 84.No---No
27
цитати
2012    Балева, Силвия. Светилището в местността Мишкова нива – фокус на древна и съвременна сакрална митология. – В: Етнос и сакрална география. С. ИК Род, с. 80-86. – Позоваване на монографията на Диана Радойнова „Феномените на Странджа” 1999, с. 84.No---No
28
статия
2012    О брачных стратегиях диаспорных общностей - западно-черноморские параллели.- В: Аркасiвськi читання. Миколаiв. Изд. Госуд. университета имени В.О.Сухомлинского, с. 280-284. Разрушеният манастир „Свети Яни“ в Ахтопол – разделно място на паметта. – В: Етнос и сакрална география. С. Изд. Къща РОД, с. 111-124. Христос, Аллах и извънземните в един кюп или към характеристиките на градската магия. – В: Разрушаването на порядъка. Пловдив. Унив. Изд. П. Хилендарски, с. 157-164.Свинята в изобразения и въобразения свят на Тракия и Черноморието. – В: Сб. Изкуство No---No
29
цитати
2011    Константинов, Константин. Текст и тайна. - Сп. Любословие, № 11, с.153л – Позоваване на статията на Д. Радойнова „Традиционни семейни модели на черноморските гърци – в миналото и днес. Етноразграничителни функции.” No---No
30
цитати
2011    Гамза, Володимир. Культура та побут Тернiвських болгар в ХІХ- першiй половин ХХ столiття. Дисертация. Миколаïв. – Позоваване на монографиите на Диана Радойнова „Личностната идентичност във фолклора”, 1995 и „Феномените на Странджа” 1999. Стефанова, Соня. Екологично отговорен туризъм и фактори за неговото развитие. Габрово. Изд. Екс-прес.- Позоваване на монографията на Радойнова „Гърците по българското Черноморие. История и култура” 2010 г., с. 109.No---No
31
статия
2011    Гръцки любовни песни от българското Черноморие. – В: Сб. Еротичното в историята, том ІІ. Габрово. Изд. Фабер, с. 389-397.Легенды о плавающих (нетонущих) иконах западного черноморского побережья. – В: Збiрник наукових праць. – Iсторичнi науки. Выпуск 3. 31, Миколаiвский нацiональний унiверситет iменi В.О. Сухомлинского. Мколаiв. с.38-48.Святой Николай, Богоравный – фольклорный символ славянства. – В: Стан, проблеми та перспективи розвитку науки славянських краïн. Збiрник наукових праць. Киïвский славiстичний университет, с. 24-32.No---No
32
цитати
2010    Радев, Радослав. Енциклопедия „Българска еротика“, Т. 2 (Н-Я). Варна. Изд. Славена. – Позоваване на Позоваване на Радойнова, Д. Личностната идентичност във фолклора. 1995, с. 359.No---No
33
статия
2010    „Дъх на старо вино, сладко от смокини...” Кулинарни норми на гостоприемството по българското Черноморие. –В: Храната – сакрална и профанна, Т.І.. Габрово. Изд. Фабер, с. 254-264.Formes de la vie religieuse dans les régions bulgares de la mer Noire – signes de l’identité ethnique et des attitudes sociales.- D.: Revue de AIESEE, № 35-39, р. 441-448.La mer et les communautés grecques sur le littoral bulgare. – Dan Revue Périodique. Publée par L`Institut Franco-bulgare, et № 36, р. 4-7.No---No
34
монография
2010    Росеново и Петко Росен – неразделни. Историческа студия., Съавт. Атанас Радойнов. Изд. Либра скорп. Бургас, с. 1- 178.No---No
35
монография
2010    Гърците по българското Черноморие. История и култура. Бургас. Изд. Бряг.No---No
36
други трудове
2009    Съставител и редактор на сб. „Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник по повод 70-годишнината от рождението на проф. д-р Тодор Ив. Живков”. Бургас. Изд. Бряг, с. 1-452.No---No
37
цитати
2008    Янкова, Венета. Маскарадният тип „Джамал”. – В: Електронно списание LiterNet, №1 (98), 2008.- Позоваване на монографията на Д. Радойнова „Сакралното във фолклорната обредност. 2002.Denchev, Stoyan, Alexandra Kumanova. A Cognittive Context of the Infosphere. Nestinarstvo (Ritual firedeancing): A Planetary Historiographical Map of the Anthropologocal Transmissions of Time. – http://informingscien… Позоваване на монографията на Диана Радойнова „Феномените на Странджа”. 1999. Анчев, Анатол. Нестинарството като психодрама. – Позоваване на монографията на Д. Радойнова „Феномените на Странджа”. 1999. С. - В: Етнология Демонология. С., ИК РОД, с. 139. No---No
38
статия
2008     Българи и гърци. Етноложки последствия от политическото противопоставяне в новата история. – В: Историкии 2. Научни изследвания в чест на доц. С. Танев по случай неговата 70-годишнина. Шумен. Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, с. 776 – 780.Традиционни семейни модели на черноморските гърци в миналото и днес.Етноразграничителни функции. – В: Историкии 3. Юбилеен сборник в чест на доц. С. Витлянов по случай неговата 60-годишнина. Шумен. Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, с.146-164.Взаимопроникване между български и гръцки фолклорни демонологични представи по Южното Черноморие и в Странджа. –В: Демоните – образи и символи в миналото и днес. Четвърта научна конференция . Средец 2006. Бургас, с. 100-112.Историите на една несебърска клюкарка. (Как битовите случки стават фолклор). – В: Между фолклора и историята. Годишни четения по хуманитаристика Бургас`2006, с. 30-37.“ΘΑΛΑΣΣΑ! ΘΑΛΑΣΣΑ!”. La mer et les communautés grecques sur le littoral bulgare. – Dan Revue Périodique. Publée par L`Institut Franco-bulgare, № 35, p.8-11.La mer et les communautés grecques sur le littoral bulgare. – Dan Revue Périodique. Publée par L`Institut Franco-bulgare, et № 36, р. 4-7.No---No
39
цитати
2007    Анчев, Анатол. Юнгиански подход върху българския фолклор. С. Изд. Леге артис. – Позоваване на монографията на Д. Радойнова „Личностната идентичност във фолклора”. 1995. С. и на монографията на Д. Радойнова „Феномените на Странджа. 1999. С. , с. 219.Ставрева, Лилия. Български магии и гадания. С. Изд. Труд – Позоваване на монографията на Диана Радойнова „Сакралното във фолклорната обредност”, 2002.Анчев, Анатол. Нестинарството като психодрама. – Позоваване на монографията на Д. Радойнова „Феномените на Странджа”. 1999. С. - В: Етнология Демонология. С., ИК РОД, с. 139. No---No
40
други трудове
2007    Съставител и редактор на сборник “Фолклорно пътешествие из Странджа с Димитър Кичев”. Бургас. Изд. Либра скорп, с. 1-555.No---No
41
статия
2007    Историите на една несебърска клюкарка. (Как битовите случки стават фолклор). – В: Между фолклора и историята. Годишни четения по хуманитаристика Бургас`2006, с. 30-37.“ΘΑΛΑΣΣΑ! ΘΑΛΑΣΣΑ!”. La mer et les communautés grecques sur le littoral bulgare. – Dan Revue Périodique. Publée par L`Institut Franco-bulgare, № 35, p.8-11.La mer et les communautés grecques sur le littoral bulgare. – Dan Revue Périodique. Publée par L`Institut Franco-bulgare, et № 36, р. 4-7.No---No
42
цитати
2006    Гаджев, Иван. Рибарска метеорология от град Созопол – Позоваване на статия на Д. Радойнова „Към традициите, свързани с домашните параклиси в Созопол.” – В: Етнически и религиозни взаимодействия. Годишни четения по хуманитаристика. Бургас. - В: Арнаудов сборник, Т. IV. Русе. Изд. Лени-Ан, с. 93.No---No
43
статия
2006    Апокриес и Каланда: съвременна експонация на два стари обреда в един мешан град. – В: Алманах “Света гора”. Велико Търново, с. 250 – 256.Образуването на бисер в мидата: още за кондензацията на историята в етнична памет. – В: Историкии. Юбилеен сборник 10 години специалност История в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” , Том І, с. 302 – 315. Историята на малкия град – реална и мислена или за една възможна хералдика на Созопол. Арнаудов сборник, Том ІV, Русе, с. 83-90.Българи и гърци – етноложки последствия от политическото противопоставяне в новата история. –В: Историкии 1. Шумен, с. 302 – 316.Черната Богородица: за култа към чудотворната икона на Божията майка в Несебър. – В: Сп. Българска етнология, кн. 4, с. 30-43.No---No
44
статия
2005    Етнос. Етнология. Етнични процеси. Курс по етнология. Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”. Шумен, с. 1-136.No---No
45
статия
2005    Прочити на нестинарството. –В: Сп. Български фолклор”, кн. 4, с. 37-50.No---No
46
цитати
2004    Стефанов, Стефан. Нестинарската обредност като религиозен феномен и парацърковна структура.- В: Трудове на катедрите по история и богословие-7. Шумен, 44-60.- Позоваване на монографията Диана Радойнова „Феномените на Странджа. 1999.No---No
47
статия
2004     Свои сред чужди, чужди сред свои: още за етническата и другите идентичности. – В: Фолклор, културно наследство и туризъм. Годишни четения по хуманитаристика Бургас` 2003. Бургас, с. 102 – 113.No---No
48
цитати
2003    Иван Карайотов. Камбаната на вечността. – Рецензия за монографията „Сакралното във фолклорната обредност” на Д. Радойнова – В: Сп. Море, бр. 1-2, Бургас, с. 32-33.No---No
49
статия
2003    Кирил и Методий – сакрални личности в славянската култура. – В: Актуальньi проблеми славiстики як iнтегративоного напряму науки та освiти. Науково-методичний збiрник. Миколаiв, с. 3 – 9.Основоположникът на айтоското Бяло братство Георги Куртев в разказите на местните дъновисти. –В: Фолклорът и корените на съвременната култура. Годишни четения по хуманитаристика Бургас` 2002. Бургас, с. 130 - 138.Етноложки аспекти на комуникацията между българските и гръцките общности в южните черноморски селища. – В: Епископ - константинови четения – 8. Шумен., с. 422-432. No---No
50
цитати
2002    Михайлов, Манол. Позоваване на монографията на Диана Радойнова “Феномените на Странджа”. 1999. С. – В: Странджанската фолклорна песен. С., с. 188. Добрева, Доротея.Образът на свещенослужителя в народната култура.- Във: Фолклор,традиции,култура, сборник в чест на Стефана Стойкова. С. Академично издателство Проф. Марин Дринов. – Позоваване на Радойнова, Д. Личностната идентичност във фолклора. 1995, с.174No---No
51
цитати
2002    Нейкова, Ружа. Аязми и поверия. – Позоваване на статия „Сурова жертва на Богородица в с. Българи, Странджанско. – В: сп. Български фолклор, кн. 2, с. 67. No---No
52
цитати
2002    Евлоги Данков. Сакралното като първооснова на фолклорната обредност с оглед на прехода от мита към Логоса. – Рецензия за монографията „Сакралното във фолклорната обредност” на Д. Радойнова- - В: Любомъдрие. Т. VІІІ. Архив за българска философска култура. Велико Търново, с. 121-129.No---No
53
статия
2002    Към традициите, свързани с домашните параклиси в Созопол. – В: Етнически и религиозни взаимодействия. Годишни научни четения по хуманитаристика – Бургас` 2001. Бургас, с. 119 – 130. No---No
54
монография
2002    Сакралното във фолклорната обредност. Пловдив. Унив. изд. "Паисий Хилендарски"No---No
55
цитати
2001    Живков, Тодор Ив. Фолклор, всекидневие, бит. – Позоваване на монографията на Д. Радойнова „Личностната идентичност във фолклора”. – В: Култура и всекидневие. Научни четения по хуманитаристика Бургас` 2000, с. 13.No---No
56
цитати
2001    Tontho Karaboulkov. Strandja et ses mystères.- Presentation de livre de Diana Radojnova „Les pfénomenes de Strandja” 1999. –D.:Revue périodique. Publée par L`Institut Franco-Bulgare. Paris, p.11-12.No---No
57
статия
2001    Поведение и антиповедение като субституции на антиномиите профанно-сакрално и всекидневно-обредно. – В: Култура и всекидневие. Научни четения по хуманитаристика - Бургас 2000. Бургас, с. 137-147. Идеята за граница при формиране на идентитета на планинското население. – В: Народна култура на балканджиите, Т.ІІ. Габрово, с. 257 – 262.No---No
58
цитати
2000    Представяне на монографията на Диана Радойнова “Феномените на Странджа”. 1999.С. – В: Сп. Българистика. Издание на БАН за чуждестранна българистика., кн.1, с. 62. No---No
59
цитати
2000    Представяне на монографията на Диана Радойнова “Феномените на Странджа”. 1999.С. – В: Сп. Българистика. Издание на БАН за чуждестранна българистика., кн.1, с. 62. No---No
60
статия
2000    Дългият път на планината към морето. – В: Морето. Културата Фолклорът. Научни четения по хуманитаристика - Бургас 99. Бургас, с.114-119. Локални сакралности в сбирката на Атанас Терзиев от с. Момина църква, Странджанско. – Доклад на научна конференция “Локалното и общоетничното във фолклора“ в рамките на Фолклорен събор “Божура”. Средец , с. 56 - 62.Сурова жертва на Богородица в с. Българи, Странджанско. – В: Български фолклор, кн. 3, с. 83-89.No---No
61
цитати
1999    Георгиев, Галин. Дейността и поведението на свирача през погледа на неговата аудитория. – Позоваване на монографията на Д. Радойнова „Личностната идентичност във фолклора” 1995. – В: сп. Български фолклор, кн. 3, с. 95.No---No
62
статия
1999    Нестинарството днес – умиращо тайнство или обредна мутация. Съавт. д-р Ч. Карабаджаков, д.м. – В: Арнаудов сборник, Т. І . Русе, с. 52-55.No---No
63
студия
1999    Странджа – място, където се срещат културите. – В: Странджа. Природно богатство. Археологическо наследство. Духовна култура. Малко Търново, с. 117-160. Сборникът е спечелил конкурс за краеведческо издание на Американската агенция за международно развитие.No---No
64
монография
1999    Феномените на Странджа. София. Унив. изд. "Св. Климент Охридски"No---No
65
монография
1999    Феномените на Странджа. София. Унив. изд. "Св. Климент Охридски"No---No
66
монография
1995    Личностната идентичност във фолклора. София. Изд. "Св. Климент Охридски".No---No
67
статия
1992    Към проучването на пространството и времето в обредната песен (По материали от обредния цикъл на рупците). - В: Български фолклор, кн.1, с. 69-81.No---No
68
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
0000    Ръководител на Научно-изследователски проект №377 „Бургас: общности, пространства, памет и туризъм".No---No
69
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
0000    Ръководител на Научно-изследователски проект №322 „Религиозен канон, фолклорни реликти и селски туризъм: паралели в културата на населението от Средецкия край".No---No