www.btu.bg-Publications
Ас. Катя Димитрова Георгиева
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2016    Георгиева, К. Икономиката на споделяне – новото предизвикателство в хотелиерството. // Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, т.ХLV. Бургас.No---No
2
учебник
2016    Кръстева, В., Б. Копринаров, Т. Ташева, В. Драгомиров, К. Георгиева, Р. Янев. Въведение в туризма /допълнено и преработено издание/. Бургас: Димант.No---No
3
доклад
2016    Георгиева, К. Туризмът – източник на опадъци в морската и крайбрежна среда. // Сборник с доклади от международна конференция „Морето – граница или врата. Водата – индустриални и културни преходи”. Бургас: БрягNo---No
4
доклад
2015    Георгиева, К. Съвременните бизнес хотели. // Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция „Туризмът в епохата на трансформация”. Варна: Икономически университетNo---No
5
доклад
2011    Георгиева, К., В. Георгие. Експлоатация на пролетно-летните културни празници в Югоизточна България като туристически продукт. // Сборник с доклади от международна конференция „Морето – граница или врата. Връзка между хора и държави”. Бургас: БрягNo---No
6
учебник
2010    Кръстева, В., Б. Копринаров, Т. Ташева, В. Драгомиров, К. Георгиева. Въведение в туризма /учебник/. Бургас: ДимантNo---No
7
статия
2010    Георгиев, В., К. Георгиева. Превръщане на местните културни прояви в ресурс и продукт за туризма. //Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, т.ХХ В 5. Шумен.No---No
8
полезни модели
2008    Георгиева, К., В. Георгиев. Методика за превръщане на културните празници в туристически продукт. Бургас: Димант.No---No
9
учебник
2006    Кръстева, В., К. Георгиева, Г. Димитров. Анимация в туризма. Бургас: Изд. на Университет „Проф. Д-р Асен Златаров”.No---No
10
статия
2003    Георгиева, К. Проблеми в предлагането на допълнителни услуги в българските рекреативни морски хотели. //Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, т. ХХХІV. Бургас.No---No
11
статия
2003    Георгиева, К., Ролята на хотелската анимация в постигане на конкурентно предимство //Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, т.ХХХІІ (2). Бургас.No---No
12
учебник
2001    Янев, Р., К. Георгиева. Организация на обслужването в хотелиерството /учебник/. Бургас: Димант.No---No