www.btu.bg-Publications
Ас. Иван Василев Соколов
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
студия
2019    Иван Соколов. Присубстантивни апозитивни подчинени изречения в български и английски. В: Петрова, Галина (ред.) Съюзни определителни изречения в българския език: междуезикови паралели, ISBN 978-954-471-580-9, Издателство Либра Скорп, Бургас, 2019, с. 165-178, ISBN 978-954-471-580-9No---No
2
доклад
2019    Соколов, Иван. Adnominal appositive da- and che-clauses in Bulgarian and their corresponding structures in English. Международна научна конференция Българистични четения – 2019, Институт по славянски филологии, Университет в Сегед, Унгария, 13-14 юни 2019 г.No---No
3
статия
2018     Galina Petova, Ivan Sokolov. Ambiguous se-constructions in Bulgarian and their English correspondences. - In: Studia Slavica Hung. 63/2 (2018)355-366, DOI: 10.1556/060.2018.63.2.15.Yes---No
4
статия
2016    Galina Petrova, Ivan Sokolov. Bulgarian-English Parallels in the Translation of Structures with the Modal Particle Си (Si). Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, 2016, т. XLV (2)No---No
5
статия
2015    Иван Соколов, За компетентностите и хуморната компетентност при владеенето на чужд език, Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, 2015, т. XLIV (2)No---No
6
статия
2014    Ivan Sokolov, Humour in an English for Tourism Textbook, Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, 2014, т. XLIII (2)No---No
7
статия
2013    Ivan Sokolov, Using Limericks in Teaching English as a Foreign Language, в Управление и образование, кн. 3, том 9, Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, с. 79-84, 2013No---No
8
статия
2012    Терзиева М., И. Соколов, Проектната дейност при изучаване на чуждестранна литература за юноши – способ за подобряване на професионалната подготовка на прогимназиалните учители, в Чуждоезиково обучение в системата на висшето професионално образование, Департамент по езиково обучение, Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, с. 135-140, 2012No---No
9
статия
2011    Терзиева М. Т., Е. С. Капинова, И. В. Соколов, Роман "Король Матиуш Первый" Януша Корчака - средство для обогащения литературных знаний студентами педагогических специальностей, Гуманитарный вектор. № 4 (28). с. 166-169, 2011No---No
10
статия
2004    Maria Stoytcheva, Ivan Sokolov, TUTORING AND CONTROL IN AN OPEN AND DISTANCE LEARNING SYSTEM, 2nd International Balkan Education Congress “Searching Excellence in Education”, Trakya University, Edirne, Turkey, 2004No---No
11
статия
2004    Ivan Sokolov, Margarita Terzieva, MATCHING NEEDS AND REQUIREMENTS: A CASE STUDY OF A RE-TRAINING COURSE FOR TEACHERS OF ENGLISH TO YOUNG LEARNERS, 2nd International Balkan Education Congress “Searching Excellence in Education”, Trakya University, Edirne, Turkey, 2004No---No
12
учебник
2004    Терзиева, М., И. Соколов. Английска и англоезична литература за деца и юноши, Университет “Проф. Д-р Асен Златаров”, Бургас, 2004No---No
13
статия
2003    Иван В. Соколов, Мария Н. Стойчева, СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА С ИНТЕРАКТИВНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК КАТО СРЕДСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ, Научни публикации, Том І, Хуманитарни науки, Наука Инвест, Бургас, 2003No---No
14
статия
2003    I. Sokolov, ON THE NATURE OF VERBAL HUMOUR, ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”, БУРГАС, 2003, т. ХХХIІNo---No
15
статия
2002    I. Sokolov, MODERN LINGUISTIC THEORIES OF HUMOUR: IMPLICATIONS FOR FOREIGN LANGUAGE TEACHING, ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”, БУРГАС, 2002, т. ХХХINo---No
16
статия
2001    Sokolov, I. Humour in the EFL Classroom, Paper presented at the IATEFL East 2001, 10th National IATEFL Bulgaria Conference, Plovdiv, May 25th - 27th, 2001No---No
17
доклад
2000    Sokolov, I. Testing and Test Types, Paper presented at the PEP Conference, Sofia, 2000No---No
18
учебно пособие
1999    Sokolov, I., A. Fransazova. Make Perfect, Dimant, Burgas, 1999No---No
19
статия
1997    Ivan Sokolov, Students’ Materials for the Classroom, Collected Papers, BICC, Bradford, July 1997, ISBN 0947851585No---No
20
статия
1997    D. Popova, I. Sokolov, Needs Analysis of Bulgarian Learners of ESP, Collected Papers, BICC, Bradford, July 1997, ISBN 0947851585No---No
21
доклад
1995    А. Франсъзова, И. Соколов, Езикови средства за изразяване на причинно-следствени отношения в английските текстове по химия, Сборник с резюмета на докладите за Юбилейната научна сесия на Висш селскостопански институт, Пловдив, 17 - 20 октомври 1995No---No
22
доклад
1995    Соколов И., А. Франсъзова, Някои словоредни особености в научни текстове на английски език, Сборник с резюмета на докладите за Юбилейната научна сесия на Висш селскостопански институт, Пловдив, 17 - 20 октомври 1995No---No
23
статия
1994    Стойчева М., И. Соколов Използване на автентични материали в обучението по чужд език за специфични цели, Сборник доклади “ Чуждоезиковото обучение в професионалната подготовка”, ИТ “Алеко Константинов”, Бургас, 1994.No---No
24
статия
1994    Стойчева М., И. Соколов Използване на автентични материали в обучението по чужд език за специфични цели, Сборник доклади “ Чуждоезиковото обучение в професионалната подготовка”, ИТ “Алеко Константинов”, Бургас, 1994.No---No
25
статия
1994    Соколов И., М. Стойчева, Категориите “личност/безличност”, изразени чрез личните местоимения в научната и техническа литература, Научни трудове, том XXXV, серия 9, Висше техническо училище “Ангел Кънчев”, Русе, 1994No---No
26
доклад
1993    Ivan Sokolov, Use of Authentic Materials in ESP, Workshop at the IATEFL Hungary Third Conference, University of Veszprem, Hungary, 8 - 10 October, 1993No---No
27
статия
1993    Франсъзова А., М. Кокинова, И. Соколов, Н. Иванова, М. Стойчева, Модел за организацията на обучението по чужди езици в нефилологически ВУЗ, XX научно-методическа конференция по проблемите на обучение във ВУЗ /Сборник доклади - I част/, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 1993No---No
28
статия
1993    Франсъзова А., М. Кокинова, И. Соколов, Н. Иванова, М. Стойчева, Проблеми на курикулума по чужди езици в нефилологически ВУЗ, XX научно-методическа конференция по проблемите на обучение във ВУЗ /Сборник доклади - I част/, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 1993No---No
29
доклад
1992    Ivan Sokolov, Inverted Word-Order Patterns in English Scientific and Technical Texts, Paper presented at the First International Conference organized by the Bulgarian Applied Linguistics Association, Sofia, 26th - 28th June, 1992.No---No
30
доклад
1992    Ivan Sokolov, Designing Exercises on Technical and Scientific Texts, Poster presentation at the Bulgaria IATEFL Conference, Sofia, May 1st - 3rd, 1992.No---No
31
доклад
1992    Стойчева М., И. Соколов Някои актуални проблеми на чуждоезиковото обучение в нефилологически ВУЗ, Доклад на научно-методическата конференция “Актуални проблеми на чуждоезиковото обучение”, ВСИ - Пловдив, 15 - 16.10.1992 год.No---No
32
доклад
1991    Соколов И. В. Лингвистични упражнения, основани на принципа”прибавяне”, Доклад на Втората научно-техническа сесия с международно участие на ВВТУ “Тодор Каблешков”, София, 28 - 29.11.1991 годNo---No
33
доклад
1991    Стойчева М., И. Соколов Лични местоимения, изразяващи авторовото “аз” в научно-техническата литература, Доклад на Втората научно-техническа сесия с международно участие на ВВТУ “Тодор Каблешков”, София, 28 - 29.11.1991 год.No---No
34
доклад
1990    Соколов И. В. Отклонения от нормалния S-V-(O/P) словоред в английски език, Доклад на Юбилейна научна сесия, посветена на 30 год. от основаването на катедра “Чужди езици”, ТУ - Русе, 4 - 6.11.1990No---No
35
доклад
1989    Соколов И. В. Безлични пасивни конструкции в английски език в научно-техническата литература, Доклад на НС’89 “Наука, обучение, производство”, Русе, 5 - 6.10.1989 год.No---No
36
учебник
1989    Терзиева, М., И. Соколов. Из английската литература за деца и юноши, Димант, Бургас, 1998No---No