www.btu.bg-Publications
Ас. д-р Мария Николаева Стойчева
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2016    Стойчева, М (2016). Електронно дистанционно обучение по чужд език: колаборативни онлайн взаимодействия. ІV НК по ЕО „Електронно обучение във висшите училища.“Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISBN 978-954-07-4114-7, стр. 115-121. Публикувано и в „Списание на Софийския университет за образователни изследвания“, брой 2, ISSN 1314-8753, 2016http://journal.e-center.uni-sofia.bg/site/anotacia/?d=138 , http://journal.e-center.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/downloads/2016/10/3_M.Stoycheva.pdfNo---No
2
статия
2016    Стойчева, М (2016). Дистанционно педагогическо ръководство в рамките на колаборативен електронен курс по френски език. «Управление и образование», Том X ІІ (3), Бургас, ISSN 13126121, стр. 148-154.No---No
3
статия
2014    Stoytcheva, M (2014). Collaborative Activities in a French Language Distance Learning Course, International Conference E-Learning’ 14 - Proceedings, University of La Laguna, Tenerife, Spain, ISBN-978-954-712-611-4, рр. 63-70. ISSN: 2367-6698 (print), ISSN: 2367-6787 (online) http://www.elearning-conf.eu/docs/cp14/paper-8.pdf No---No
4
статия
2014    Стойчева, М. (2014). Възможности на колаборативните дейности и взаимодействия за изграждане на онлайн учеща общност. Списание на Софийския университет за образователни изследвания, брой 4, ISSN 1314-8753, http://journal.e-center.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/downloads/2015/03/7_M_Stoytcheva_SUJER_2014_4.pdf No---No
5
статия
2014    Стойчева, М. (2014). Le tutorat en ligne dans un dispositif collaboratif de formation à distance.V Национална конференция по Електронно Обучение, Русе, ISBN-978-954-712-611-4, стр. 342-347.No---No
6
учебно пособие
2014    Стойчева М. (2014), Français Langue Etrangère. Electronic Editions, Blackboard http://el.btu.bg Електронен курсNo---No
7
статия
2013    Стойчева М. (2013). Дистанционно обучение по туристически френски език – структуриране и организиция. Отговорен Туризъм 2020. Издателство „Наука и икономика“, Варна, ISBN 978-945-21-0666-1, стр. 455-461.No---No
8
статия
2013    Стойчева М. (2013). Електронно дистанционно обучение по френски език – един колаборативен сценарий. «Управление и образование», Том IX (4), Бургас, ISSN 13126121, стр. 179-187No---No
9
статия
2013    Стойчева М. (2013). Дистанционно обучение по чужд език – интерактивни взаимодействия. Международно научно онлайн списание “Наука и технологии”, Издателство “Съюз на учените”, Стара Загора, Том ІІІ, №8, ISSN 1314-4111, стр. 54-58 http://journal.sustz.com/VolumeIII/Number8/Papers/MariaStoytcheva.pdfNo---No
10
статия
2013    Стойчева М. (2013). Колаборативно дистанционно обучение – фактори на успеха. Сборник “Образованието в информационното общество”, Пловдивски Университет, БАН, Издател: Асоциация “Развитие на информационното общество”, ISSN 1314-0752, стр. 217-226No---No
11
статия
2012    Стойчева М. (2012). Създаване на учеща общност в рамките на колаборативно дистанционно обучение. Списание на Софийския yниверситет за електронно обучение, 2012/1-2, ISSN 1314-0086, София. http://journal.e-center.uni-sofia.bg/download.php?view.69, http://journal.e-center.uni-sofia.bg/f/downloads/2012/Broi_1_2/M.Stoytcheva_2012_1-2_online.pdfNo---No
12
статия
2012    Stoytcheva, M. (2012). Collaborative distance learning activities in a hybrid language course. Acta Technica Napocensis, Series: Languages for Specific Purposes, vol. 12, nr. 1, ISSN 1454-685X, Cluj-Napoca, Romania, pp. 90-95.No---No
13
статия
2012    Стойчева М. (2012). Дистанционно обучение по специализиран чужд език, базирано на колаборативния подход, АИ Ценов, Свищов – ISBN 978-954-23-0747-1, стр. 383-390.No---No
14
статия
2011    Stoytcheva, M. (2011). Collaboration en ligne. Les Langues modernes, n°1, Paris : APLV, France, ISSN 0023-8376, pp. 32-40.No---No
15
статия
2010    Стойчева М., (2010). Дистанционно обучение - учебен сценарий и дейности, «Управление и образование», Том VІ (3), ISSN 13126121, Бургас, 2010, стр. 193-199.No---No
16
статия
2008    Stoytcheva, M. (2008). Activités d’apprentissage et interactions en ligne dans une formation hybride en langues – le Projet FOS Tourisme. In Actes du colloque CEMAFORAD4. Strasbourg. http://audiovideocast.unistra.fr/avc/search?search=trueNo---No
17
статия
2007    Стойчева М., (2007). Учебни дейности и педагогически сценарии за дистанционно обучение по специализиран френски език, Научни публикации, Русенски университет “Ангел Кънчев, Том 46, серия 7, ISSN 1311-3321, Русе, 2007.No---No
18
статия
2006    Стойчева М. (2006). Oрганизация, координация и основни участници в един прототип на дистанционно обучение по специализиран френски език в областта на туризма, Научни публикации, Русенски университет “Ангел Кънчев, Том 45, серия 5.2, ISSN 1311-3321, Русе, 2006.No---No
19
статия
2004    Stoytcheva M., Meynier J-F. (2004). Utiliser les technologies de l’information et de la communication, Le Français dans le monde, №335, Sept.-Oct. 2004, CLE International, Paris, France.No---No
20
статия
2004    Stoytcheva M. (2004). Tutoring and control in an Open and Distance Learning system, Second International Balkan Education Congress, Edirne, Turkey.No---No
21
статия
2003    Стойчева М. (2003). Дистанционно обучение и информационни и комуникационни технологии за обучение, Хуманитарни науки, Том ІІ, БСУ – Бургас.No---No
22
статия
2003    Стойчева М., Соколов И. (2003). Създаване на Интернет страница с интерантивни упражнения по чужд език като средство за обучение, Научни публикации, Симпозиум Хуманитарни науки – Предизвикателства и постижения, Том І, Съюз на учените, Наука Инвест, Бургас.No---No
23
статия
2002    Стойчева М. (2002). Интернет и обучението по френски език, Университет Св. Климент Охридски – Битоля CD-Rom – « Учителят на 21 век », Oхрид, Македония.No---No
24
статия
2002    Стойчева М. (2002). Предизвикателството на новите информационни и комуникационни технологии и обучението по френски език, Годишник на университет “Проф. Д-р Асен Златаров, Бургас,Том ХХХІ.No---No
25
статия
2002    Стойчева М. (2002). Интернет като средство за комуникация и обучението по френски език, Обществени науки и педагогика, Съюз на учените, Стара Загора,Том ІV.No---No
26
учебно пособие
2002    Стойчева 2002: Стойчева М., Йовчева А., Testez vos connaissances, Издателство Димант, Бургас, 2002No---No
27
статия
2001    Стойчева, Соколов 2001: Sokolov I., Stoytcheva M., New Technologies in foreign language teaching: some methodological issues, Годишник на университет “Проф. Д-р Асен Златаров, Бургас,Том ХХХ, 2001.No---No
28
статия
2001    Стойчева 2001: Стойчева М., Безлични глаголни конструкции във френския език в научния стил, Технически университет, София, НАЦИД-ЦТБ №212, 2001No---No
29
статия
2001    Стойчева 2001: Стойчева М., Оценка на знанията и уменията в обучението по специализиран френски език, Технически университет, София, НАЦИД-ЦТБ №213, 2001No---No
30
статия
1994    Соколов, Стойчева 1994: Соколов И., Стойчева М., Категориите личност/безличност изразени чрез личните местоимения в научната и техническата литература, Научни публикации, Русенски университет “Ангел Кънчев, Том XXXV, серия 9 Русе, 1994No---No
31
статия
1994    Стойчева 1994: Стойчева М., Към реалистичен подход в обучението по специализиран френски в нефранкофонска среда, Научни публикации, Русенски университет “Ангел Кънчев, Том XXXV, серия 9 Русе, 1994.No---No
32
статия
1994    Стойчева, Соколов 1994: Стойчева М., Соколов И.,Използване на автентични материали в обучението по чужд език за специфични цели, Научни публикации, Институт по туризъм, Бургас, 1994No---No
33
статия
1993    Франсъзова А., Кокинова М., Соколов И., Иванова Н., Стойчева М., Проблеми на курикулума по чужди езици в нефилологически ВУЗ, Сборник доклади, ХХ научно-методическа конференция, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 1993No---No
34
статия
1993    Франсъзова А., Кокинова М., Соколов И., Иванова Н., Стойчева М., Модел за организация на обучението по чужди езици в нефилологически ВУЗ, Сборник доклади, ХХ научно-методическа конференция, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 1993No---No